AutoCAD 2005. Pierwsze kroki

793 views

Published on

Postaw pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania procesu projektowania

Poznanie tak potężnej aplikacji jak AutoCAD to poważne wyzwanie. Dużym ułatwieniem w procesie nauki jest odpowiedni podręcznik. W ogromnej masie informacji zawartej w wielkich tomiskach trudno znaleźć to, co jest potrzebne początkującemu użytkownikowi. Książka "AutoCAD 2005. Pierwsze kroki" to idealny podręcznik dla tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z AutoCAD-em. W sposób jasny i przejrzysty przedstawia ona wszystkie zagadnienia, z którymi spotka się początkujący użytkownik programu. Dzięki zawartym w niej wiadomościom szybko rozpoczniesz tworzenie własnych projektów, nie rozpraszając się niepotrzebnymi Ci teraz niuansami i detalami. Na ich poznanie również przyjdzie czas, ale na razie rozpocznij naukę od podstaw.

* Stwórz pierwszy rysunek
* Naucz się korzystać z podstawowych obiektów AutoCAD-a
* Poznaj działanie narzędzi służących do oglądania rysunku
* Wykorzystaj przy projektowaniu narzędzia precyzyjnego pozycjonowania obiektów
* Zmień wymiary obiektów za pomocą skalowania, przesuwania, rozciągania i innych operacji
* Zastosuj linie różnego typu i różnej grubości
* Wykorzystaj siatkę i funkcję skoku
* Zakreskuj obszary zamknięte
* Zmodyfikuj właściwości obiektów, wykorzystując Menedżer właściwości
* Dodaj do rysunku napisy
* Zwymiaruj projekt
* Usprawnij pracę, wykorzystując bloki i warstwy
* Naucz się korzystać z centrum danych projektowych
* Wydrukuj swój projekt

Książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki" stały się standardem w procesie projektowania z wykorzystaniem AutoCAD-a.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI AutoCAD 2005. Pierwsze kroki KATALOG KSI¥¯EK Autor: Andrzej Pikoñ KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-581-4 Format: B5, stron: 216 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Poznanie tak potê¿nej aplikacji jak AutoCAD to powa¿ne wyzwanie. Du¿ym u³atwieniem w procesie nauki jest odpowiedni podrêcznik. W ogromnej masie informacji zawartej w wielkich tomiskach trudno znale æ to, co jest potrzebne pocz¹tkuj¹cemu CENNIK I INFORMACJE u¿ytkownikowi. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2005. Pierwsze kroki” to idealny podrêcznik dla tych, którzy dopiero rozpoczynaj¹ pracê z AutoCAD-em. W sposób jasny i przejrzysty ZAMÓW INFORMACJE przedstawia ona wszystkie zagadnienia, z którymi spotka siê pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik O NOWO CIACH programu. Dziêki zawartym w niej wiadomo ciom szybko rozpoczniesz tworzenie w³asnych projektów, nie rozpraszaj¹c siê niepotrzebnymi Ci teraz niuansami i detalami. ZAMÓW CENNIK Na ich poznanie równie¿ przyjdzie czas, ale na razie rozpocznij naukê od podstaw. • Stwórz pierwszy rysunek • Naucz siê korzystaæ z podstawowych obiektów AutoCAD-a CZYTELNIA • Poznaj dzia³anie narzêdzi s³u¿¹cych do ogl¹dania rysunku • Wykorzystaj przy projektowaniu narzêdzia precyzyjnego FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE pozycjonowania obiektów • Zmieñ wymiary obiektów za pomoc¹ skalowania, przesuwania, rozci¹gania i innych operacji • Zastosuj linie ró¿nego typu i ró¿nej grubo ci • Wykorzystaj siatkê i funkcjê skoku • Zakreskuj obszary zamkniête • Zmodyfikuj w³a ciwo ci obiektów, wykorzystuj¹c Mened¿er w³a ciwo ci • Dodaj do rysunku napisy • Zwymiaruj projekt • Usprawnij pracê, wykorzystuj¹c bloki i warstwy • Naucz siê korzystaæ z centrum danych projektowych Wydawnictwo Helion • Wydrukuj swój projekt ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Wstęp.................................................................................................. 5 Wprowadzenie ................................................................................... 7 Pierwszy rysunek............................................................................... 13 Podstawowe obiekty........................................................................ 21 Współrzędne ..................................................................................... 49 Oglądanie rysunku............................................................................ 67 Punkty charakterystyczne .................................................................. 79 Pomoc ............................................................................................... 89 Modyfikacje obiektów ...................................................................... 91 Cofanie............................................................................................ 129 Grubość kreski ................................................................................ 131 Szyk (tablica) .................................................................................. 133 Uchwyty........................................................................................... 141 Skok i siatka ................................................................................... 147 Informacje dotyczące rysunku ......................................................... 151
 3. 3. Kreskowanie ................................................................................... 155 Linie przerywane ............................................................................ 163 Menedżer właściwości .................................................................... 169 Malarz formatów ............................................................................ 171 Napisy............................................................................................. 175 Wymiarowanie................................................................................ 179 Bloki................................................................................................ 193 Warstwy .......................................................................................... 197 Centrum danych projektowych ........................................................ 203 Granice i jednostki ......................................................................... 207 Wydruk............................................................................................ 209
 4. 4. Wymiarowanie 179 Wymiarowanie AutoCAD umo liwia wykonanie półautomatycznego wymiarowania. U ytkownik wskazuje dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania, a AutoCAD od- czytuje z rysunku wymiarowaną odległość. U ytkownik mo e zaakceptować tę odle- głość albo wybrać opcję Tekst i wpisać tekst wymiarowy z klawiatury. Na początku pracy warto umieścić na ekranie pasek narzędzi zawierający narzędzia słu ącymi do wymiarowania. Osiągniesz to klikając prawym przyciskiem myszki w ob- szarze dowolnego paska narzędzi i włączając przełącznik Dimension. W celu wykonania przykładów zawartych w tym rozdziale utwórz nowy rysunek w opar- ciu o szablon ACADISO.DWT i na samym początku wykonaj polecenie ZOOM 10x. Je- eli tego nie wykonasz, to wielkości napisów wymiarowych na rysunku będą bardzo małe. Wymiary liniowe Słu ą one do wymiarowania odcinków prostych. W zale ności od orientacji wymiaru mo na wyró nić następujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony. Za- sady tworzenia ka dego z nich są identyczne. Narysowane wymiary ró nią się orienta- cją.
 5. 5. 180 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Narysuj trójkąt prostokątny o bokach: 30, 40, 50, a następnie zwymiaruj jego wszyst- kie boki. Rozpocznij od wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P1 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
 6. 6. Wymiarowanie 181 Następnie narysuj wymiar pionowy. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P3 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P4 Narysuj wymiar dopasowany. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P6
 7. 7. 182 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Zwymiaruj odległość poziomą pomiędzy środkami okręgów. Skorzystaj z wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: P1 Specify second extension line origin: P2 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P3 W powy szym przykładzie wskazałeś na ekranie punkty, pomiędzy którymi został umieszczony wymiar. Natomiast w przykładzie poprzednim nie wskazywałeś punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczał punkty wymiarowe.
 8. 8. Wymiarowanie 183 Łańcuchy wymiarowe W praktyce często będziesz u ywał łańcuchów wymiarowych. AutoCAD umo liwia ła- twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych. Tworzenie łańcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który wyznacza bazę dla łańcucha bazowego lub początek łańcucha szeregowego. Następnie rysujesz dalsze jego elementy. Zwymiaruj element za pomocą łańcucha bazowego i szeregowego. Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: ENTER Select object to dimension: P1 (upewnij się, e wskazałeś odcinek bli ej lewego końca) Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
 9. 9. 184 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Następnie narysuj łańcuch bazowy. Command: Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select base dimension: ENTER Rysowanie łańcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 (upewnij się, e wskazałeś odcinek bli ej lewego końca) Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P6 Narysuj szeregowy łańcuch wymiarowy.
 10. 10. Wymiarowanie 185 Command: Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P7 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P8 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select continued dimension: ENTER Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybierałeś element jeszcze przed rozpoczęciem rysowania łańcucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne – jego bli szy koniec wyznacza linię bazową oraz linię początkową łańcucha wymiarowego.

×