AutoCAD 2004. Pierwsze kroki

925 views

Published on

Nawet najbardziej zaawansowane, profesjonalne aplikacje stają się łatwe w obsłudze, gdy dysponujesz odpowiednim podręcznikiem. Książka "AutoCAD 2004 Pierwsze kroki" to pozycja skierowana do osób, które z AutoCAD-em stykają się po raz pierwszy. Napisana w przystępny sposób, bez zagłębiania się w wyrafinowane niuanse i detale, pozwoli Ci szybko rozpocząć tworzenie własnych projektów w jednym z najpopularniejszych narzędzi CAD. Książka może służyć do samodzielnej nauki, jest też doskonałym podręcznikiem, który z powodzeniem może być wykorzystywany na kursach AutoCAD-a w jego najnowszej wersji.

* Stwórz swój pierwszy rysunek.
* Poznaj podstawowe obiekty AutoCAD-a, takie jak: odcinek, prostokąt, okrąg, łuk, wielobok, polilinia, obszar i pierścień.
* Naucz się oglądać rysunek wykorzystując wygodne narzędzia AutoCAD-a, takie jak: powiększanie i zmniejszanie, szybkie powiększanie, powiększanie okna, powiększanie do zakresu i do granic oraz przesuwanie rysunku na ekranie.
* Zadbaj o dokładność swojej pracy stosując punkty charakterystyczne, takie jak: środek, koniec, punkt przecięcia, punkt styczny itp. Zapoznaj się również ze śledzeniem punktów charakterystycznych.
* Naucz się usuwać i modyfikować obiekty przez ich przesuwanie, kopiowanie, odcinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, rozciąganie, skalowanie, obracanie i odbicie lustrzane.
* Zwiększ czytelność rysunku stosując kreski różnego typu i różnej grubości.
* Zastosuj skok i siatkę w celu poprawienia dokładności rysunku.
* Wykonaj automatyczne kreskowanie obszarów zamkniętych.
* Poznaj właściwości obiektów oraz zastosuj menedżera właściwości służącego do ich modyfikacji.
* Umieść na rysunku czytelne napisy i wymiary.
* Naucz się tworzyć i wstawiać bloki oraz wykorzystaj warstwy.
* Usprawnij rysowanie posługując się centrum danych projektowych.
* Wydrukuj rysunek.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AutoCAD 2004. Pierwsze kroki

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI AutoCAD 2004. Pierwsze kroki KATALOG KSI¥¯EK Autor: Andrzej Pikoñ KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-153-3 Format: B5, stron: 208 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK Nawet najbardziej zaawansowane, profesjonalne aplikacje staj¹ siê ³atwe w obs³udze, DODAJ DO KOSZYKA gdy dysponujesz odpowiednim podrêcznikiem. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2004 Pierwsze kroki” to pozycja skierowana do osób, które z AutoCAD-em stykaj¹ siê po raz pierwszy. Napisana w przystêpny sposób, bez zag³êbiania siê w wyrafinowane niuanse i detale, CENNIK I INFORMACJE pozwoli Ci szybko rozpocz¹æ tworzenie w³asnych projektów w jednym z najpopularniejszych narzêdzi CAD. Ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ do samodzielnej nauki, jest ZAMÓW INFORMACJE te¿ doskona³ym podrêcznikiem, który z powodzeniem mo¿e byæ wykorzystywany na O NOWO CIACH kursach AutoCAD-a w jego najnowszej wersji. • Stwórz swój pierwszy rysunek. ZAMÓW CENNIK • Poznaj podstawowe obiekty AutoCAD-a, takie jak: odcinek, prostok¹t, okr¹g, ³uk, wielobok, polilinia, obszar i pier cieñ. CZYTELNIA • Naucz siê ogl¹daæ rysunek wykorzystuj¹c wygodne narzêdzia AutoCAD-a, takie jak: powiêkszanie i zmniejszanie, szybkie powiêkszanie, powiêkszanie okna, FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE powiêkszanie do zakresu i do granic oraz przesuwanie rysunku na ekranie. • Zadbaj o dok³adno æ swojej pracy stosuj¹c punkty charakterystyczne, takie jak: rodek, koniec, punkt przeciêcia, punkt styczny itp. Zapoznaj siê równie¿ ze ledzeniem punktów charakterystycznych. • Naucz siê usuwaæ i modyfikowaæ obiekty przez ich przesuwanie, kopiowanie, odcinanie, wyd³u¿anie, zaokr¹glanie, fazowanie, rozci¹ganie, skalowanie, obracanie i odbicie lustrzane. • Zwiêksz czytelno æ rysunku stosuj¹c kreski ró¿nego typu i ró¿nej grubo ci. • Zastosuj skok i siatkê w celu poprawienia dok³adno ci rysunku. • Wykonaj automatyczne kreskowanie obszarów zamkniêtych. • Poznaj w³a ciwo ci obiektów oraz zastosuj mened¿era w³a ciwo ci s³u¿¹cego do ich modyfikacji. Wydawnictwo Helion • Umie æ na rysunku czytelne napisy i wymiary. ul. Chopina 6 • Naucz siê tworzyæ i wstawiaæ bloki oraz wykorzystaj warstwy. 44-100 Gliwice • Usprawnij rysowanie pos³uguj¹c siê centrum danych projektowych. tel. (32)230-98-63 • Wydrukuj rysunek. e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Wstęp............................................................................................. 5 Wprowadzenie ............................................................................... 7 Pierwszy rysunek............................................................................13 Podstawowe obiekty .....................................................................19 Współrzędne..................................................................................47 Oglądanie rysunku ........................................................................65 Punkty charakterystyczne................................................................75 Pomoc............................................................................................85 Modyfikacje obiektów ...................................................................87 Cofanie........................................................................................125 Grubość kreski .............................................................................127 Szyk (tablica) ..............................................................................129 Uchwyty.......................................................................................137 Skok i siatka ...............................................................................143
 3. 3. Informacje dotyczące rysunku .......................................................147 Kreskowanie................................................................................151 Linie przerywane.........................................................................159 Menedżer właściwości..................................................................165 Malarz formatów.........................................................................167 Napisy.........................................................................................171 Wymiarowanie ............................................................................175 Bloki ...........................................................................................187 Warstwy ......................................................................................191 Centrum danych projektowych ......................................................197 Granice i jednostki ......................................................................201 Wydruk........................................................................................203
 4. 4. Wymiarowanie 175 Wymiarowanie AutoCAD umo liwia wykonanie półautomatycznego wymiarowania. U ytkownik wska- zuje dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania, a AutoCAD odczytuje z ry- sunku wymiarowaną odległość. U ytkownik mo e zaakceptować tę odległość albo wy- brać opcję Tekst i wpisać tekst wymiarowy z klawiatury. Na początku pracy warto umieścić na ekranie okno narzędziowe z narzędziami słu ącymi do wymiarowania. Osiągniesz to klikając prawym przyciskiem myszki w obszarze do- wolnego okna narzędziowego i włączając przełącznik Dimension. Za pomocą powy szego okna uzyskasz mo liwość tworzenia ró nych wymiarów. Wymiary liniowe Słu ą one do wymiarowania odcinków prostych. W zale ności od orientacji wymiaru mo na wyró nić następujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony. Zasady tworzenia ka dego z nich są identyczne. Narysowane wymiary ró nią się orientacją.
 5. 5. 176 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Narysuj trójkąt prostokątny o bokach: 30, 40, 50, a następnie zwymiaruj jego wszystkie boki. Rozpocznij od wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P1 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2 Następnie narysuj wymiar pionowy. Command:
 6. 6. Wymiarowanie 177 Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P3 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P4 Narysuj wymiar dopasowany. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P6 Zwymiaruj odległość poziomą pomiędzy środkami okręgów. Skorzystaj z wymiaru poziomego. Command:
 7. 7. 178 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Specify first extension line origin or <select object>: P1 Specify second extension line origin: P2 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P3 W powy szym przykładzie wskazałeś na ekranie punkty, pomiędzy którymi został umiesz- czony wymiar. Natomiast w przykładzie poprzednim nie wskazywałeś punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczał punkty wymiarowe. Łańcuchy wymiarowe W praktyce często będziesz u ywał łańcuchów wymiarowych. AutoCAD umo liwia ła- twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych. Tworzenie łańcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który wyznacza bazę dla łańcucha bazowego lub początek łańcucha szeregowego. Następnie rysujesz dalsze jego elementy. Zwymiaruj element za pomocą łańcucha bazowego i szeregowego.
 8. 8. Wymiarowanie 179 Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: ENTER Select object to dimension: P1 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2 Następnie narysuj łańcuch bazowy. Command:
 9. 9. 180 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select base dimension: ENTER Rysowanie łańcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P6 Narysuj szeregowy łańcuch wymiarowy. Command:
 10. 10. Wymiarowanie 181 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P7 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P8 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select continued dimension: ENTER Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybierałeś element jeszcze przed rozpoczęciem rysowania łańcucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne – jego bli szy koniec wy- znacza linię bazową oraz linię początkową łańcucha wymiarowego. Je eli łańcuch wymiarowy będzie rozbudowywany w prawo, wskazać trzeba odcinek z lewej strony. Je eli natomiast będzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazać od- cinek z prawej strony. Wymiary promieniowe Wymiary promieniowe słu ą do wymiarowania promienia oraz średnicy okręgów i łu- ków. Umo liwiają one równie zaznaczenie środka okręgu i łuku. Wyró niamy trzy ro- dzaje wymiarów promieniowych, są to: średnica, promień, znacznik środka.
 11. 11. 182 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Zwymiaruj promień zaokrąglenia. Command: Select arc or circle: P1 Dimension text = 15 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P2 Wymiar kątowy Za pomocą tej funkcji wymiarujemy kąt, który mo e być wyznaczony przez dwa odcinki, łuk lub trzy punkty.
 12. 12. Wymiarowanie 183 Zwymiaruj kąt między dwoma odcinkami prostymi. Command: Select arc, circle, line, or <specify vertex>: P1 Select second line: P2 Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: P3 Dimension text = 32 Szybkie wymiarowanie W AutoCAD-zie istnieje mo liwość dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów „za jednym zamachem”. Kliknij ikonę szybkiego wymiarowania w oknie Dimension lub wybierz z menu [Dimension]→[Quick Dimension]. Polecenie to znakomicie nadaje się do szybkiego tworzenia łańcuchów wymiarowych. Umo liwia równie edycję utworzo- nych za jego pomocą wymiarów. Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy łańcuch wymiarowy.
 13. 13. 184 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Command: Select geometry to dimension: P1 Specify opposite corner: P2 Select geometry to dimension: naciśnij prawy przycisk myszy Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Continuous>:b Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Baseline>: P3 Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj łańcuch wymiarowy – taki jak na rysunku.
 14. 14. Wymiarowanie 185 Command: Select geometry to dimension: P1 Specify opposite corner: P2 Select geometry to dimension: naciśnij prawy przycisk myszy Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>:s Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>: P3 Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czterech okręgów.
 15. 15. 186 AutoCAD 2004. Pierwsze kroki Command: Select geometry to dimension: P1 Specify opposite corner: P2 Select geometry to dimension: naciśnij prawy przycisk myszy Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Edit/seTings] <Staggered>:r Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Radius>: P3 Wielkość wymiarów W AutoCAD-zie istnieje mo liwość zmiany wielkości rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury DIMSCALE. W odpowiedzi na „Enter new value for DIMSCALE <1.0>:” podaj współczynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów. Zmiana współczynnika nie będzie dotyczyła wymiarów, które ju znajdują się na rysunku.
 16. 16. Wymiarowanie 187

×