Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Liikide kaitseLiikide kaitse
Helina ReinoHelina Reino
GAGGAG
20152015
Liikide kaitseLiikide kaitse
tegeleb:tegeleb:
 Elupaikade kaitsegaElupaikade kaitsega
 Isendite kaitsegaIsendite kaitsega
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Eestis hakati liikide kaitsele tähelepanu pöörama 20.Eestis hakati liikide kaitsele tähelep...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 1. juunil 1994. a vastu võetud «Kaitstavate loodus-objektid1. juunil 1994. a vastu võetud «...
LiikideLiikide
kaitsekaitse
 I kategooriasseI kategooriasse kuuluvad enamastikuuluvad enamasti
vähenenud arvukuse ning kr...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Pisilina, nõtke näkirohi, lääne-Pisilina, nõtke näkirohi, lääne-
sõrmkäpp, Ruthe sõrmkäppsõ...
LiikideLiikide
kaitsekaitse
 Euroopa naaritsaEuroopa naaritsa loodusliklooduslik
populatsioon on käesolevaks ajakspopulat...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 II kaitsekategooria liikide puhul tuleb taotleda lubakaitsekategooria liikide puhul tuleb t...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 II kategooriasseII kategooriasse kuuluvad väga piiratud alal võikuuluvad väga piiratud alal...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Järv-lahnarohiJärv-lahnarohi on oligotroofseteson oligotroofsetes
järvedes esinev liik, mis...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 II kategooria kaitsealuste loomaliikideII kategooria kaitsealuste loomaliikide
hulka kuulub...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 selgroogsetest loomadest on II kaitsekategooriasseselgroogsetest loomadest on II kaitsekate...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 II kaitsekategooriasse on arvatud 35 linnu- ja 13II kaitsekategooriasse on arvatud 35 linnu...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 III kategooriaIII kategooria kaitsealuste liikide hulkakaitsealuste liikide hulka
kuulub 5 ...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Varasemast II kaitsekategooriast onVarasemast II kaitsekategooriast on
III kategooriasse ül...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Seoses liigikaitsega on LooduskaitseseadusesSeoses liigikaitsega on Looduskaitseseaduses
ka...
Liikide kaitseLiikide kaitse
 Nendes II ja III kaitsekategooria liikide elupaikades, misNendes II ja III kaitsekategooria...
Liikide kaitseLiikide kaitse
Euroopa Liidu (EL) looduskaitsepoliitika tugineb peamiseltEuroopa Liidu (EL) looduskaitsepoli...
Liikide kaitseLiikide kaitse
Iga liikmesriik määratleb oma piirides:Iga liikmesriik määratleb oma piirides:
 ohustatudohu...
KasutatudKasutatud
kirjanduskirjandus
bio.edu.ee/taimed/bio.edu.ee/taimed/
bio.edu.ee/loomad/Imetajad/bio.edu.ee/loomad/Im...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liikide kaitse

920 views

Published on

 • Be the first to comment

Liikide kaitse

 1. 1. Liikide kaitseLiikide kaitse Helina ReinoHelina Reino GAGGAG 20152015
 2. 2. Liikide kaitseLiikide kaitse tegeleb:tegeleb:  Elupaikade kaitsegaElupaikade kaitsega  Isendite kaitsegaIsendite kaitsega
 3. 3. Liikide kaitseLiikide kaitse  Eestis hakati liikide kaitsele tähelepanu pöörama 20.Eestis hakati liikide kaitsele tähelepanu pöörama 20. sajandi alguses.sajandi alguses.  1910. aastal asutati A. Toomi eestvedamisel Vaika1910. aastal asutati A. Toomi eestvedamisel Vaika Linnukaitseala.Linnukaitseala.  1920. a tõstatas E. Spohr 11 liigi kaitse vajaduse. Samal1920. a tõstatas E. Spohr 11 liigi kaitse vajaduse. Samal ajal kogus E. Reinwaldt ankeetide abil andmeid tollalajal kogus E. Reinwaldt ankeetide abil andmeid tollal haruldaste imetajate leviku kohta.haruldaste imetajate leviku kohta.  EestiEesti esimeseesimese looduskaitseseaduselooduskaitseseaduse alusel võetialusel võeti 1935. aastal hulk taime-ja loomaliike kaitse alla.1935. aastal hulk taime-ja loomaliike kaitse alla.  1979. aastal valmis Eerik Kumari juhtimisel1979. aastal valmis Eerik Kumari juhtimisel EestiEesti Punane RaamatPunane Raamat kokku 259 lehel (taimi 155, loomi 104kokku 259 lehel (taimi 155, loomi 104 lehel).lehel).
 4. 4. Liikide kaitseLiikide kaitse  1. juunil 1994. a vastu võetud «Kaitstavate loodus-objektid1. juunil 1994. a vastu võetud «Kaitstavate loodus-objektide seadus» sätestab liigikaitse põhimõtted Eestis.seadus» sätestab liigikaitse põhimõtted Eestis.  Eestis on kaitse alla võetud 565 taime-, seene- jaEestis on kaitse alla võetud 565 taime-, seene- ja loomaliiki.loomaliiki.  Kaitsealused liigidKaitsealused liigid jagunevadjagunevad 33 kaitsekategooriassekaitsekategooriasse..  I ja II kategooriaI ja II kategooria liigid võtab kaitse alla Vabariigiliigid võtab kaitse alla Vabariigi Valitsuse määrusega,Valitsuse määrusega,  III kategooriaIII kategooria liigid aga keskkonnaminister määrusegaliigid aga keskkonnaminister määrusega
 5. 5. LiikideLiikide kaitsekaitse  I kategooriasseI kategooriasse kuuluvad enamastikuuluvad enamasti vähenenud arvukuse ning kriitilise piirinivähenenud arvukuse ning kriitilise piirini rikutud elupaikadega, suures hävimisohusrikutud elupaikadega, suures hävimisohus olevad liigid, kelle edasine säilimine Eestiolevad liigid, kelle edasine säilimine Eesti looduses ohutegurite toime jätkumisel onlooduses ohutegurite toime jätkumisel on kaheldav.kaheldav.  Kokku kuulub I kategooriasse 60Kokku kuulub I kategooriasse 60 liikiliiki, nendest sõnajalgtaimi 10,, nendest sõnajalgtaimi 10, katteseemnetaimi 21, sammaltaimi 4, seenikatteseemnetaimi 21, sammaltaimi 4, seeni 9, samblikke 1, selgrootuid loomi 1 ja9, samblikke 1, selgrootuid loomi 1 ja selgroogseid 18 liiki.selgroogseid 18 liiki. I KATEGOORIAI KATEGOORIA Kollane kuldkingKollane kuldking Lehitu pisikäppLehitu pisikäpp KaljukotkasKaljukotkas
 6. 6. Liikide kaitseLiikide kaitse  Pisilina, nõtke näkirohi, lääne-Pisilina, nõtke näkirohi, lääne- sõrmkäpp, Ruthe sõrmkäppsõrmkäpp, Ruthe sõrmkäpp onon taimeliigid, mis esinevad meil teadaolevalttaimeliigid, mis esinevad meil teadaolevalt vaid ühe väikese lokaalpopulatsioonina.vaid ühe väikese lokaalpopulatsioonina.  Loomaliikidest onLoomaliikidest on ebapärlikarpebapärlikarp säilinud meil vaid ühesäilinud meil vaid ühe jäänukpopulatsioonina.jäänukpopulatsioonina. I KATEGOORIAI KATEGOORIA Lääne-sõrmkäppLääne-sõrmkäpp Kollane käokingKollane käoking
 7. 7. LiikideLiikide kaitsekaitse  Euroopa naaritsaEuroopa naaritsa loodusliklooduslik populatsioon on käesolevaks ajakspopulatsioon on käesolevaks ajaks Eestis täielikult hävinud, kuid mitmeteEestis täielikult hävinud, kuid mitmete rahvusvaheliste projektide kaudurahvusvaheliste projektide kaudu püütakse liigi asurkonda siin taastada.püütakse liigi asurkonda siin taastada. I KATEGOORIAI KATEGOORIA  Must-toonekurgMust-toonekurg jaja lendoravlendorav onon peamiselt vanu metsi asustavad liigid,peamiselt vanu metsi asustavad liigid, kes on meil vähearvukad ning kellekes on meil vähearvukad ning kelle elupaiku ohustab üha laienevelupaiku ohustab üha laienev raietegevus.raietegevus.
 8. 8. Liikide kaitseLiikide kaitse  II kaitsekategooria liikide puhul tuleb taotleda lubakaitsekategooria liikide puhul tuleb taotleda luba loomade häälte salvestamiseks ning sigimis- jaloomade häälte salvestamiseks ning sigimis- ja pesitsuspaikade filmimiseks ning pildistamiseks.pesitsuspaikade filmimiseks ning pildistamiseks.  Täpse kasvukoha või elupaiga kohta käiva teabeTäpse kasvukoha või elupaiga kohta käiva teabe avalikustamine massiteabevahendites on keelatud.avalikustamine massiteabevahendites on keelatud.  I kaitsekategooriasse arvatud kotkaliikide, must-toone-I kaitsekategooriasse arvatud kotkaliikide, must-toone- kure ja lendorava pesapuu avastamisel hakkab seal seadu-kure ja lendorava pesapuu avastamisel hakkab seal seadu- sest tulenevalt kehtima automaatne kaitsetsoon, millesest tulenevalt kehtima automaatne kaitsetsoon, mille raadius on liigispetsiifiline( 25 m lendoraval 500 mraadius on liigispetsiifiline( 25 m lendoraval 500 m kaljukotkal). Pesapuu kaitsetsoonis kehtib sihtkaitsevööndikaljukotkal). Pesapuu kaitsetsoonis kehtib sihtkaitsevööndi kaitsekord ning kevad-suvine liikumispiirang.kaitsekord ning kevad-suvine liikumispiirang.  I kaitsekategooria liikide kõik teadaolevadI kaitsekategooria liikide kõik teadaolevad elupaigad või kasvukohad võetakse kaitse alla.elupaigad või kasvukohad võetakse kaitse alla. I KATEGOORIAI KATEGOORIA kõrekõre
 9. 9. Liikide kaitseLiikide kaitse  II kategooriasseII kategooriasse kuuluvad väga piiratud alal võikuuluvad väga piiratud alal või vähestes elupaikades esinevad liigid, kelle arvukus langebvähestes elupaikades esinevad liigid, kelle arvukus langeb ning levila aheneb.ning levila aheneb.  II kaitsekategooria liikide vähemalt 50% teadaolevatestII kaitsekategooria liikide vähemalt 50% teadaolevatest ja keskkonnaregistrisse kantud elupaikadest võetakseja keskkonnaregistrisse kantud elupaikadest võetakse kaitse alla.kaitse alla.  II kategooriasse on arvatud 262 liikiII kategooriasse on arvatud 262 liiki , nendest, nendest sõnajalgtaimi 5, paljasseemnetaimi 1, katteseemnetaimisõnajalgtaimi 5, paljasseemnetaimi 1, katteseemnetaimi 112, sammaltaimi 26, seeni 27, samblikke 32, selgrootuid112, sammaltaimi 26, seeni 27, samblikke 32, selgrootuid loomi 6 ja selgroogseid loomi 53 liiki.loomi 6 ja selgroogseid loomi 53 liiki. II KATEGOORIAII KATEGOORIA Roosa riisikasRoosa riisikas
 10. 10. Liikide kaitseLiikide kaitse  Järv-lahnarohiJärv-lahnarohi on oligotroofseteson oligotroofsetes järvedes esinev liik, mis veekogudejärvedes esinev liik, mis veekogude eutrofeerumise tõttu on väga ohustatud.eutrofeerumise tõttu on väga ohustatud.  Harilik jugapuuHarilik jugapuu on meil subatlantiliseon meil subatlantilise perioodi reliktina esinev liik.perioodi reliktina esinev liik. II KATEGOORIAII KATEGOORIA Alpi võipätakasAlpi võipätakas  Kaitsealustest seeneliikidest onKaitsealustest seeneliikidest on mitmed Eestis oma levila põhja-, kirde-mitmed Eestis oma levila põhja-, kirde- või idapiiril olevad, vähestesvõi idapiiril olevad, vähestes leiukohtades esinevad liigid, naguleiukohtades esinevad liigid, nagu näiteksnäiteks fechtneri kivipuravikfechtneri kivipuravik ,, mõrumõru kivipuravikkivipuravik,, roosa riisikasroosa riisikas jt.jt. Harilik jugapuuHarilik jugapuu
 11. 11. Liikide kaitseLiikide kaitse  II kategooria kaitsealuste loomaliikideII kategooria kaitsealuste loomaliikide hulka kuulub selgrootu loomaliik -hulka kuulub selgrootu loomaliik - kirju-kirju- e. apteegikaane. apteegikaan, väikeste, väikeste kinnikasvavate järvede elanik.kinnikasvavate järvede elanik. II KATEGOORIAII KATEGOORIA Mustlaik-apolloMustlaik-apollo ApteegikaanApteegikaan  Lisaks apteegikaanile on arvatudLisaks apteegikaanile on arvatud selgroogsete nüüd kaselgroogsete nüüd ka paksukojalinepaksukojaline jõekarp, eremiitpõrnikas, väike-jõekarp, eremiitpõrnikas, väike- punalamesklane, männisinelanepunalamesklane, männisinelane ningning mustlaik-apollomustlaik-apollo ..EremiitpõrnikasEremiitpõrnikas
 12. 12. Liikide kaitseLiikide kaitse  selgroogsetest loomadest on II kaitsekategooriasseselgroogsetest loomadest on II kaitsekategooriasse arvatud 2 kalaliiki:arvatud 2 kalaliiki: sägasäga - meie suurim mageveekala, kes- meie suurim mageveekala, kes Eestis on oma levila põhjapiiril jaEestis on oma levila põhjapiiril ja tõugjastõugjas  1 roomajaliik - kivisisalik, kes on Eestis oma levila1 roomajaliik - kivisisalik, kes on Eestis oma levila põhjapiiril;põhjapiiril;  1 kahepaikne – harivesilik.1 kahepaikne – harivesilik. www.freshwater-fishing-guide.com/.../catfish.jpg www.envir.ee/orb.aw/class=image/action=show/f.. HarivesilikHarivesilik KivisisalikKivisisalik sägasäga TõugjasTõugjas www.vonnu.ee/vallast/tougjas1.jpg II KATEGOORIAII KATEGOORIA
 13. 13. Liikide kaitseLiikide kaitse  II kaitsekategooriasse on arvatud 35 linnu- ja 13II kaitsekategooriasse on arvatud 35 linnu- ja 13 imetajaliiki.imetajaliiki.  Uute linnuliikidena on II kaitsekategooria nimekirjasUute linnuliikidena on II kaitsekategooria nimekirjas kirjuhahk, kanakull, sooräts, karvasjalg-kakk,kirjuhahk, kanakull, sooräts, karvasjalg-kakk, roherähnroherähn jaja põldtsiitsitajapõldtsiitsitaja III KATEGOORIAIII KATEGOORIA RoherähnRoherähn SoorätsSoorätsKanakullKanakullKirjuhahkKirjuhahk
 14. 14. Liikide kaitseLiikide kaitse  III kategooriaIII kategooria kaitsealuste liikide hulkakaitsealuste liikide hulka kuulub 5 sõnajalgtaime, 61kuulub 5 sõnajalgtaime, 61 katteseemnetaime ja 16 sammaltaime, 10katteseemnetaime ja 16 sammaltaime, 10 seent ja 18 samblikuliiki.seent ja 18 samblikuliiki.  Loomaliikidest kuulub IIILoomaliikidest kuulub III kaitsekategooriasse 45 selgrootut ja 89kaitsekategooriasse 45 selgrootut ja 89 selgroogset loomaliiki.selgroogset loomaliiki.  III kategoorias on näiteksIII kategoorias on näiteks atlandiatlandi tuur,tuur, kelle püsipopulatsioonkelle püsipopulatsioon puudub meil juba pikema ajapuudub meil juba pikema aja vältel.vältel. IIIIII KATEGOORIAKATEGOORIA Atlandi tuurAtlandi tuur Roomav öövilgeRoomav öövilge KahkjaspunaneKahkjaspunane sõrmkäppsõrmkäpp
 15. 15. Liikide kaitseLiikide kaitse  Varasemast II kaitsekategooriast onVarasemast II kaitsekategooriast on III kategooriasse üle toodud järgmisedIII kategooriasse üle toodud järgmised liigid:liigid: välja-loorkull, soo-loorkull,välja-loorkull, soo-loorkull, valge-toonekurg, sookurg,valge-toonekurg, sookurg, täpikhuik, rukkirääktäpikhuik, rukkirääk jaja vesipappvesipapp,, kelle arvukus on Eestis viimastelkelle arvukus on Eestis viimastel aastakümnetel tõusnud ning levilaaastakümnetel tõusnud ning levila laienenud.laienenud. IIIIII KATEGOORIAKATEGOORIA SookurgSookurg KasetriibikKasetriibik  Samuti on III kategooriasseSamuti on III kategooriasse arvatudarvatud pähklinäpp, kasetriibikpähklinäpp, kasetriibik jaja lagrits.lagrits. LagritsLagrits
 16. 16. Liikide kaitseLiikide kaitse  Seoses liigikaitsega on LooduskaitseseadusesSeoses liigikaitsega on Looduskaitseseaduses kasutusele võetud uus kaitstava loodusobjekti mõistekasutusele võetud uus kaitstava loodusobjekti mõiste püsielupaikpüsielupaik ..  Püsielupaik on Looduskaitseseaduse tähendusesPüsielupaik on Looduskaitseseaduse tähenduses kaitsealuse looma sigimisala või koondumispaik (näitekskaitsealuse looma sigimisala või koondumispaik (näiteks rände ajal), kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukohtrände ajal), kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht või lõhe ja jõesilmu kudemispaik. Lõhe ja jõesilm onvõi lõhe ja jõesilmu kudemispaik. Lõhe ja jõesilm on seaduses eraldi välja toodud seetõttu, et need liigid ei oleseaduses eraldi välja toodud seetõttu, et need liigid ei ole Eestis kaitse alla võetud kuid on kantud EÜ LoodusdirektiiviEestis kaitse alla võetud kuid on kantud EÜ Loodusdirektiivi lisadesse, mistõttu tuleb nende liikide olulisedlisadesse, mistõttu tuleb nende liikide olulised kudemispaigad kaitse alla võtta, kuid samal ajal võibkudemispaigad kaitse alla võtta, kuid samal ajal võib väljaspool nende liikide kaitseks piiritletud alasid lõhe javäljaspool nende liikide kaitseks piiritletud alasid lõhe ja jõesilmu kutselist kalapüüki jätkata.jõesilmu kutselist kalapüüki jätkata. PÜSIELUPAIKPÜSIELUPAIK
 17. 17. Liikide kaitseLiikide kaitse  Nendes II ja III kaitsekategooria liikide elupaikades, misNendes II ja III kaitsekategooria liikide elupaikades, mis pole kaitsealade, hoiualade või püsielupaikadena piiritletud,pole kaitsealade, hoiualade või püsielupaikadena piiritletud, kehtibkehtib isendi kaitseisendi kaitse ..  See tähendab, etSee tähendab, et kaitsealuste liikide isendeid eikaitsealuste liikide isendeid ei tohi tahtlikult surmata, püüda ega tahtlikult häiridatohi tahtlikult surmata, püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise võipaljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise või rände ajalrände ajal, ilma keskkonnaministri loata loodusest, ilma keskkonnaministri loata loodusest eemaldada (on lubatud vigastuse ravimiseks), müüa egaeemaldada (on lubatud vigastuse ravimiseks), müüa ega tulu saamise eesmärgil kasutada.tulu saamise eesmärgil kasutada.
 18. 18. Liikide kaitseLiikide kaitse Euroopa Liidu (EL) looduskaitsepoliitika tugineb peamiseltEuroopa Liidu (EL) looduskaitsepoliitika tugineb peamiselt kahele direktiivile –kahele direktiivile – linnu- ja loodusdirektiivilelinnu- ja loodusdirektiivile ..  linnudirektiivlinnudirektiiv sätestab liikmesriikide õigused jasätestab liikmesriikide õigused ja kohustused loodusliku linnustiku kaitseks ja kasutamisekskohustused loodusliku linnustiku kaitseks ja kasutamiseks  loodusdirektiivloodusdirektiiv käsitleb ohustatud elupaikade ningkäsitleb ohustatud elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsepõhimõtteid.loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsepõhimõtteid.  Loodusdirektiivis käsitletavad taime- ja loomaliigid on:Loodusdirektiivis käsitletavad taime- ja loomaliigid on: Euroopa Liidu tähtsusega liigid!Euroopa Liidu tähtsusega liigid!
 19. 19. Liikide kaitseLiikide kaitse Iga liikmesriik määratleb oma piirides:Iga liikmesriik määratleb oma piirides:  ohustatudohustatud liigid – need, mida ähvardab antud riigisliigid – need, mida ähvardab antud riigis kadumisoht (välja arvatud sellised, mille looduslik levilakadumisoht (välja arvatud sellised, mille looduslik levila riivab vaid äärega kõnealust riiki ning on seegariivab vaid äärega kõnealust riiki ning on seega naabermaades laiemalt levinud);naabermaades laiemalt levinud);  ohualtidohualtid liigid, mis eeldatavasti praeguste tingimusteliigid, mis eeldatavasti praeguste tingimuste jätkudes võivad lähemas tulevikus sattuda ohustatud liikidejätkudes võivad lähemas tulevikus sattuda ohustatud liikide sekka;sekka;  haruldasedharuldased liigid, mis on riski piiril, olles esindatud vaidliigid, mis on riski piiril, olles esindatud vaid väikeste asurkondadena;väikeste asurkondadena;  endeemsedendeemsed või elupaiga eripära tõttuvõi elupaiga eripära tõttu erilisterilist tähelepanu vajavadtähelepanu vajavad liigid.liigid.
 20. 20. KasutatudKasutatud kirjanduskirjandus bio.edu.ee/taimed/bio.edu.ee/taimed/ bio.edu.ee/loomad/Imetajad/bio.edu.ee/loomad/Imetajad/ http://www.envir.ee/http://www.envir.ee/ www.envir.ee/.../images/www.envir.ee/.../images/ http://et.wikipedia.org/wiki/http://et.wikipedia.org/wiki/

×