Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1166 ггрруудднняя 22001144 рр.. 
ООллееннаа ППррооцціівв,, 
ззаавв.. ввііддддііллоомм ііннффооррммааццііїї 
ТТееррннооппіі...
і Підтримавши іннііццііааттииввуу ММііннііссттееррссттвваа ккууллььттууррии 
УУккррааїїннии ((ннааккаазз № 777733 ввіідд 1...
ННааввччаанннняя ббііббллііооттееккаарріівв 
ооссооббллииввооссттяямм ррооббооттии зз ВВППОО 
УУ ррееггііооннааллььнноомму...
ББібліотекарі ібліотекарі з 21 бібліотеки, щщоо ззннааххооддяяттььссяя уу 1155 
ннаассееллеенниихх ппууннккттаахх ооббллаа...
Учасники навчань зз’’яяссооввууввааллии,, яяккіі ппооссллууггии 
ббііббллііооттееккии ооббллаассттіі ммоожжууттьь ннааддаа...
ННааддаанннняя ппооссллуугг ввннууттрріішшннььоо 
ппееррееммііщщеенниимм ооссооббаамм 
УУ 1155 ббііббллііооттееккаахх ообб...
ППооссллууггии ббііббллііооттеекк ддлляя ВВППОО 
• ННааддаанннняя ііннффооррммааццііїї ((ппрреессаа,, ІІннттееррннеетт)) 
...
ІІннффооррммааццііййнніі рреессууррссии 
ннаа ддооппооммооггуу ВВППОО 
hhttttpp::////oolleennaapprroocciivv..bbllooggssppo...
ІІннффооррммааццііййнніі рреессууррссии 
ннаа ддооппооммооггуу ВВППОО
Інформаційний ббууккллеетт ддлляя ВВППОО
ППііддссууммккии ррооббооттии ззаа жжооввттеенньь 
ТТррееннііннгг ааббоо ккооннссууллььттааццііяя щщооддоо рреессууррссіів...
ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози: допомога внутрішньо переміщеним особам". Досвід Тернопільської ОУНБ

1,831 views

Published on

16 грудня204 року працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки взяли участь у відеоконференції «Бібліотека – територія єдності», яка відбулася за ініціативи Української бібліотечної асоціації.
У презентації представлений досвід роботи із вимушеними переселенцями Тернопільської ОУНБ.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози: допомога внутрішньо переміщеним особам". Досвід Тернопільської ОУНБ

 1. 1. 1166 ггрруудднняя 22001144 рр.. ООллееннаа ППррооцціівв,, ззаавв.. ввііддддііллоомм ііннффооррммааццііїї ТТееррннооппііллььссььккооїї ООУУННББ
 2. 2. і Підтримавши іннііццііааттииввуу ММііннііссттееррссттвваа ккууллььттууррии УУккррааїїннии ((ннааккаазз № 777733 ввіідд 1188..0099..22001144)) «ППрроо ррееааллііззааццііюю ппррооееккттуу «ББііббллііооттееккии яякк ццееннттррии ппііддттррииммккии ггррооммааддии вв ууммоовваахх ввооєєннннооїї ззааггррооззии:: ррооббооттаа зз ввннууттрріішшннььоо ппееррееммііщщееннииммии ооссооббааммии»,, ббііббллііооттееккии ТТееррннооппііллььщщииннии ааккттииввнноо ддооллууччииллииссяя ддоо ррооббооттии іізз зз ввииммуушшееннииммии ппеерреессееллееннццяяммии..
 3. 3. ННааввччаанннняя ббііббллііооттееккаарріівв ооссооббллииввооссттяямм ррооббооттии зз ВВППОО УУ ррееггііооннааллььннооммуу ннааввччааллььннооммуу ццееннттрріі ТТееррннооппііллььссььккооїї ооббллаассннооїї ууннііввееррссааллььннооїї ннааууккооввооїї ббііббллііооттееккии ппррооййшшоовв цциикклл ссееммііннаарріівв--ттррееннііннггіівв ннаа ттееммуу «ББііббллііооттееккии яякк ццееннттррии ппііддттррииммккии ггррооммаадд вв ууммоовваахх ввооєєннннооїї ззааггррооззии:: ооррггааннііззааццііяя ннааддаанннняя ппооссллуугг ввннууттрріішшннььоо ппееррееммііщщеенниимм ооссооббаамм ((ВВППОО))»
 4. 4. ББібліотекарі ібліотекарі з 21 бібліотеки, щщоо ззннааххооддяяттььссяя уу 1155 ннаассееллеенниихх ппууннккттаахх ооббллаассттіі,, ппррооййшшллии ннааввччаанннняя зз ооррггааннііззааццііїї ппооссллуугг ддлляя ВВППОО
 5. 5. Учасники навчань зз’’яяссооввууввааллии,, яяккіі ппооссллууггии ббііббллііооттееккии ооббллаассттіі ммоожжууттьь ннааддааввааттии ввннууттрріішшннььоо ппееррееммііщщеенниимм ооссооббаамм,, щщообб ссттааттии ееффееккттииввннииммии ццееннттррааммии ппііддттррииммккии ггррооммаадд вв ууммоовваахх ввооєєннннооїї ззааггррооззии.. ББууллии ппррооааннааллііззоовваанніі ююррииддииччнніі,, ппссииххооллооггііччнніі ттаа ссооццііааллььнніі ооссооббллииввооссттіі ннааддаанннняя ппооссллуугг ввннууттрріішшннььоо ппееррееммііщщеенниимм ттаа ннааяяввнніі рреессууррссии,, яяккіі ббііббллііооттееккии ммоожжууттьь ввииккооррииссттооввууввааттии ддлляя ддооппооммооггии ппеерреессееллееннццяямм..
 6. 6. ННааддаанннняя ппооссллуугг ввннууттрріішшннььоо ппееррееммііщщеенниимм ооссооббаамм УУ 1155 ббііббллііооттееккаахх ооббллаассттіі ннааддааююттььссяя ппооссллууггии ддлляя ВВППОО іізз ззааппррооппооннооввааннооггоо ппррооееккттоомм ссппииссккуу ппооссллуугг
 7. 7. ППооссллууггии ббііббллііооттеекк ддлляя ВВППОО • ННааддаанннняя ііннффооррммааццііїї ((ппрреессаа,, ІІннттееррннеетт)) • ННааддаанннняя ммоожжллииввооссттіі ззвв’’яяззккуу ((SSkkyyppee,, ee--mmaaiill)) • ДДооппооммооггаа уу ппоошшууккуу ррооббооттии • ДДооппооммооггаа уу ввііддннооввллеенннніі ддооккууммееннттіівв • ДДооппооммооггаа уу ввііддннооввллеенннніі ссооццііааллььнниихх ввииппллаатт • ЗЗааллууччеенннняя ддоо ззааххооддіівв,, ууччаассттіі уу ррооббооттіі ггууррттккіівв ттоощщоо.. • ННааллааггоодджжеенннняя ссппііввппрраацціі зз ввооллооннттееррааммии..
 8. 8. ІІннффооррммааццііййнніі рреессууррссии ннаа ддооппооммооггуу ВВППОО hhttttpp::////oolleennaapprroocciivv..bbllooggssppoott..ccoomm//pp//bblloogg--ppaaggee__88333399..hhttmmll
 9. 9. ІІннффооррммааццііййнніі рреессууррссии ннаа ддооппооммооггуу ВВППОО
 10. 10. Інформаційний ббууккллеетт ддлляя ВВППОО
 11. 11. ППііддссууммккии ррооббооттии ззаа жжооввттеенньь ТТррееннііннгг ааббоо ккооннссууллььттааццііяя щщооддоо рреессууррссіівв ддлляя ВВППОО уу 4400 ддаанніійй ммііссццееввооссттіі ДДооппооммооггаа зз ооттррииммаанннняямм ддооккууммееннттіівв 44 ДДооппооммооггаа ппееррееррееєєссттррууввааттииссяя ннаа ооттррииммаанннняя 33 ссооццііааллььнниихх ввииппллаатт ДДооппооммооггаа зз ооттррииммаанннняямм ррооббооттии 88 ДДооппооммооггаа зз ппоошшууккоомм жжииттллаа 1100 ВВииккооррииссттаанннняя ккооммпп’’ююттеерраа ттаа ІІннттееррннееттуу уу ббііббллііооттеецціі 6699 ТТррееннііннггии ааббоо ккооннссууллььттааццііяя щщооддоо ппррооццееддууррии ззммііннии 3344 ммііссццяя ггооллооссуувваанннняя ннаа ввииббоорраахх РРааззоомм 116688
 12. 12. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!

×