Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen arviointi / Assesment in Finnish Education

553 views

Published on

Oppimisen arviointi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa: mitä on oppimista edistävä arviointi ja minkälaista on vuorovaikutus arvioinnissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppimisen arviointi / Assesment in Finnish Education

 1. 1. Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelmissa Lapin yliopiston harjoittelukoulu H E I K K I E R V A S T / L U K I O I D E N V E S O 1 9 . 1 1 . 2 0 1 6
 2. 2. Alkuverryttelyä… LYHYT PORINA VIERUSKAVERIN KANSSA: Miksi me suoritamme ’arviointia’?
 3. 3. Arviointi, arvostelu, kokeet, todistukset, … MITKÄ ASIAT JA KENEN TOIMINTA ON KESKIÖSSÄ? / KÄRJITYS N:O 1: ”Minä opetan, sinä opit ja painat mieleen, ja minä mittaan opitko niin kuin minä opetin?”
 4. 4. Minkälaiseen työskentelykulttuuriin koulu kouluttaa? Asko Karjalainen: Tentin teoria ”Nykyinen koemuoto opettaa käytäntöjä, jotka ovat haitallisia työelämässä: • muistamisen ja toistamisen pakko • avun epääminen ja avunpyynnön esittämisen häpeäminen • läpipääsyn pakko keinoja kaihtamatta” Teemu Arina: ”Ainoa yhteistyön muoto koulussa on lunttaaminen.” Bulimiaoppiminen… KÄRJITYS N:O 2:
 5. 5. Oppimisen arviointi ohjaa koko oppimisprosessia I OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI: Perusopetuksen OPS-perusteet 2014 / s.47: ”Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.”
 6. 6. Oppimisen arviointi ohjaa koko oppimisprosessia II LYHYT PORINA VIERUSKAVERIN KANSSA: Mitä ja minkälaista on oppimista edistävä arviointi?
 7. 7. Oppimisen arviointi ohjaa koko oppimisprosessia III OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI: Lukiokoulutuksen OPS-perusteet 2015 / s.228: ”Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.”
 8. 8. Kuva: Jyväskylän normaalikoulu https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku6/oaal/oaat/oa
 9. 9. Oppimisen arviointi ohjaa koko oppimisprosessia IV OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI: Perusopetuksessa työstetään paraikaa: • Formatiivisen arvioinnin työkalua (Wilma? Jokin muu väline?) • Arviointikeskustelulomakkeita • Sanallisen arvioinnin todistuspohjaa  Haasteena on kurssin reivaaminen arvioinnissa joulukuusta siihen, mitä tehdään elo- ja marraskuun lopun välissä.  Miten tähän mahdutetaan oppilaan itsearviointi mukaan?
 10. 10. Opettajan työ perustuu vuorovaikutussuhteisiin, myös arviointi – mitä suurimmassa määrin NÄKÖKULMAN MUUTOS: Sinä on toinen Minä. Sinä ei ole Se. Se on toimenpiteiden kohde, jolloin minä tietää paremmin mikä sille on hyvästä ja mistä kenkä oikeasti puristaa. Sinä on kanssakulkija ja yhteistyökumppani, toinen minä.
 11. 11. COMBINATIONS OF SUPPORT AND CONTROL SUPPORT CONTROL EMPOWERMENT SUBORDINATION Resource combinations Dependency on support Imposing own professional solutions Increasing clients own control (Arnkil & Erikson: Taking up One’s Worries 2009, 31)
 12. 12. Pirulliset ongelmat / Conklin (2005) ANTAAKO KOULUTUS EVÄITÄ TOIMIMISEEN KOMPLEKSISISSA TILANTEISSA: 1. Pirullista ongelmaa ymmärtää vasta perehtymällä sen asiayhteyteen 2. Pirullisen ongelman ratkaisemisessa ei ole olemassa selvää alkua tai loppua vaan resurssien puitteissa on metsästettävä riittävän hyvää ratkaisua 3. Pirullisen ongelman ratkaisut eivät ole oikeita tai vääriä vaan ne ovat parempia tai huonompia 4. Jokainen pirullinen ongelma on uniikki 5. Jokainen ratkaisu pirulliseen ongelmaan toimii uniikisti vain yhden ongelman yhteydessä 6. Pirulliseen ongelmaan ei ole määriteltävissä olevaa ratkaisujoukkoa
 13. 13. Lukiokoulutuksen tehtävä ja toimintakulttuuri LUKIOKOULUTUKSEN OPSPERUSTEET 2015: ”Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja- alaisia ilmiöitä.” (s. 12) Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat: • Oppiva yhteisö • Osallisuus ja yhteisöllisyys • Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
 14. 14. Arviointi lukion opsissa 2003 → 2015 Vertailu: Najat Ouakrim-Soivio ’Oppimisen ja osaamisen arviointi’ (2015) PAINOTUSTEN MUUTOKSET ARVIOINNIN PERUSKYSYMYKSISSÄ: 2003 2015 • Opiskelijan oppimisen arviointi • Arvioitiin opintojen edistymistä ja opiskelijan työskentelyä • Kurssi arvioitiin monipuolisesti ja opiskelijan itsearviointi huomioon ottaen • Opintojen aikainen arviointi kulloisenkin kurssin päättyessä ja päättöarviointi ao. oppiaineen oppimäärän suorittamisen jälkeen • Arviointitietoa opiskelijalle itselle, huoltajalle, jatko-opintojen järjestäjälle, työelämää varten, kouluyhteisölle (vaikuttavuuden arviointi) • Opiskelijan oppimisen arviointi • Opintojen aikainen arviointi ja palaute ovat opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta • Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin korostaminen osana oppimisen arviointia • Arviointi perustuu asetettuihin tavoitteisiin • Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot; ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henk.koht. ominaisuuksiin
 15. 15. Ops-uudistuksen aiheuttamat tehtävänkuvamuutokset OPSTUKI 2016 MATERIAALIT / eNORSSI / ULLA ISOMÄKI-KEISALA: • toimintatapojen ja koulun toimintakulttuurin uudelleen ajattelua, suunnittelua ja käytänteiden toteutusta • yksintekemisen kulttuurista yhdessä tekemiseen niin opetus- kuin kasvatustyössä • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä uusien toiminta- ja työskentelytapojen kehittäminen • yhteistyön lisääntyminen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa • oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median tuomat muutokset • työtehtävien jakaminen ja kierrättäminen oppivassa yhteisössä • opettajien ja muun henkilökunnan vahvuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen
 16. 16. Missä ollaan menossa? KESKUSTELUA: Minkälainen arviointikulttuuri lukiossanne on tällä hetkellä?
 17. 17. Polkuja uudistumisen tiellä… MITEN KOULUN ARVIOINTI- JA TOIMINTAKULTTUURI MUUTTUVAT: • yhdessä tekeminen • jakaminen • vertaisoppiminen • opettajankoulutuksen uudistuminen • täydennyskoulutus • osallistava opetussuunnitelman uudistaminen • arviointikulttuurin muutos (oppiminen) • arviointikulttuurin muutos (koulun toiminta) • digitaalisuus Kyse ei ole kuitenkaan jonkin uuden toimintatavan siirtämisestä opettajan omaksuttavaksi vaan jokaisen henkilökohtaisesta muutosprosessista.

×