Siri og Vegards Åpenhetskurs

306 views

Published on

Vær Varsom-plakantens punkt 1.3 slår fast at «Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet». Med andre ord bryter du pressens etiske regelverk hvis du ikke ber om innsyn. Bransjens tøffeste offentlighetsjegere viser hvordan du skal oppfylle din del av samfunnsoppdraget. Med: Siri Gedde-Dahl og Vegard Venli.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siri og Vegards Åpenhetskurs

 1. 1. Innsyn i dokumenterSKUP 2013 Siri, Ina og Vegards offentlighetskurs 1
 2. 2. Hvorfor innsyn?• Dokumentsporet helt grunnleggende• Hva skjedde egentlig?• Snakker de sant? 2
 3. 3. Dette sa kommuneledelsen• – I debattinnlegget stiller jeg spørsmål ved konsekvensen av å bygge et kulturhus til 700 millioner kroner, i en kommune med en anstrengt økonomi, sier rektor Oddvar Nergård til Kommunal-Rapport.no.• Overfor Kommunal-Rapport.no avviser etatssjef Astri Wessel at Oddvar Nergård har fått advarsel på grunn av uttalelser om kulturhuset.• – Det er ikke riktig som han er sitert i avisen. Men jeg ønsker heller ikke å opplyse hva som er bakgrunnen for advarselen. Det er en personalsak, sier Wessel. 3
 4. 4. Dette sto i dokumentet• ” «Arbeidsgiver har besluttet å gi deg en skriftlig advarsel. Bakgrunnen for dette er en artikkel som du har skrevet under ordet fritt i Stjørdalens blad» ”Arbeidsgiver forventer at du i fremtida er lojal til vedtak som fattes i kommunen og at du omtaler kommunens ledelse med respekt. Arbeidsgiver vil understreke at lignende forhold ikke vil bli akseptert flere ganger og vil kunne føre til oppsigelse/avskjed” 4
 5. 5. Slik unngår man debatt• http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lof oten-lisenser-kan-ha-blitt-hemmeligstemplet- uten-lov-7113878.html• 5
 6. 6. • § 3. Hovudregel• Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. 6
 7. 7. • § 1. Formål• Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.• 7
 8. 8. • § 2. Verkeområdet til lova• Lova gjeld for• a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet. (…) 8
 9. 9. • Offentleglova § 2: «Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ» 9
 10. 10. Klag!• Nei=krev hjemmel 10
 11. 11. Strategier• Postlistescanning• Dypdykk i en sak 11
 12. 12. Forvaltningens dokumenter – bare en avmange kilder til innsynFlere andre lover regulerer innsyn(miljøinformasjonsloven, aksjeloven….) 12
 13. 13. Andre kilder• Ligningen• Eiendomsregister• Foretaksregister (Brønnøysund, Bizweb)• Motorvognregister, løsøreregister, folkeregister, doffin, kofa, norid, waybackmachine• Avanserte nettsøk• …osv• (se registerliste på www.offentlighet.no) 13
 14. 14. 14
 15. 15. Innsynsrettighetene = Journalistisk ”magi” som sikrer et konstant tilfang av nyhetssaker• Oppskriften er enkel: – Velg noen yndlingsjournaler – følg dem nøye – Krev innsyn i 10 dokumenter daglig – ikke bli ”glemt” – NEI = noen vil holde noe hemmelig. Ikke vær en kylling. Vær en journalist! Spør hvorfor det er hemmelig. Spør hvilken paragraf i offentleglova som hjemler hemmeligholdet – Husk: byråkratene har alltid en helt unik forklaring på hvorfor akkurat ikke du skal få innsyn i akkurat denne saken. Om byråkraten ikke gir seg - KLAG! – KUNNSKAP om loven finnes i Rettleiar til offentleglova, som bør lastes ned fra Justisdepartementets hjemmesider• HUSK: I research-fasen er det ikke ”varsomt” å ”være varsom”! 15
 16. 16. Bruk din rett til å klage 16
 17. 17. 17
 18. 18. • Eksempel SIRI 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. • Magi med § 9Offentleglova § 9: «Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar».
 25. 25. • # 1: Identifiser offentlige selskaper, krev postlisten• # 2: Bruk § 9, be om innsyn i leverandørliste for fjoråret i eiendomsavdelingen. Identifiser de største anskaffelsene, sjekk om de er lyst ut på DOFFIN• # 3: Få oversikt fra Fylkesmann over samtlige tilsyn med sykehjem de siste tre år i ditt dekningsområde• # 4: Be om oversikt over konsulentinnkjøp det siste året 25
 26. 26. Miljøinformasjonsloven
 27. 27. § 2: Hva som forstås med miljøinformasjon(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om a) miljøet, b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, […](2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.
 28. 28. Systematikken Private og offentligeOffentlige organer virksomheter• Kapittel 3 • Kapittel 4 Innsynsrett uavhenging av om opplysningene finnes i et dokument eller ikke. 28
 29. 29. § 10 (1): Hovedregel om rett til miljøinformasjon hos offentlig organ• Skal foreligge hos organet: Oversiktsinformasjon om miljøfakta og miljøpåvirkninger innen dets egne ansvarsområder og funksjoner.• Plikt til å ha kunnskap om: Miljøaspekter ved driftsforholdene som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.
 30. 30. § 12: Miljøinformasjon som alltid skal utleveresAllmennheten skal uten hinder av reglene i§ 11 alltid få informasjon oma) helseskadelig forurensning ellerforurensning som kan forårsake alvorlig skadepå miljøet,b) forholdsregler for å hindre og redusereskade som nevnt i bokstav a), ogc) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader påmiljøet.
 31. 31. § 16 (1): Hovedregel om rett til miljøinformasjon hos virksomhetPlikt til å ha kunnskap om:Miljøforhold i egen drift som kanmedføre en ikke ubetydeligpåvirkning på miljøet.
 32. 32. § 12, om miljøinformasjon somalltid skal utleveres, gjelder også for virksomheter, jf. § 17(2).
 33. 33. 33

×