Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dashboard wordpress

662 views

Published on

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.kruniblog.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dashboard wordpress

  1. 1. หน้าบ้านกับหลังบ้านคืออะไร สำหรับผู้ที่เพิ่มเริ่มหัดเขียนบล็อกอำจจะมีอำกำรไม่คุ้นเคยกับคำว่ำ หน้ำบ้ำนกับหลังบ้ำนซึ่งตอนที่ครูนิเริ่มเขียนบล็อกใหม่ ๆ ก็ไม่เข้ำใจเหมือนกันว่ำ ทำไมต้องหน้ำบ้ำน และอะไรคือหลังบ้ำน จะขออธิบำยเท่ำที่ตัวเองพอจะเข้ำใจก็แล้วกันนะคะ หน้าบ้าน คือ บริเวณพื้นที่บล็อกที่ผู้อ่ำน/ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเห็นได้ ซึงจะมีองค์ประกอบ ่ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อบล็อก หรือคำจำกัดควำมของบล็อก Blog Tips: ควรใช้คำสั้น ๆ หรือชื่อเฉพำะ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจดจำ 2. คำอิบบำบบล็อก (Topic) ควรอธิบำยสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ทรำบถึงเนื้อหำที่อยู่ภำยในบล็อกพอ สังเขป 3. ส่วนหัว ( Head ) เจ้ำของบล็อกสำมำรถออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับเนื้อหำของบล็อก ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทีช่วยดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำน ่ Blog Tips: ถ้ำไม่ถนัดด้ำนกำรออกแบบภำพ ก็สำมำรถเลือก Theme ที่ไม่มีส่วนหัวก็ได้ 4. รำบกำรหน้ำ ในส่วนนี้จะแสดงหน้ำ (page) ทั้งหมดที่มีอยู่ในบล็อก ซึงรำยกำรหน้ำส่วนใหญ่ที่ ่ นิยมให้มีคือ Home (หน้ำแรก), About, Contact Blog Tips: ในบำง Theme จะไม่แสดงรำยกำรในส่วนนี้ 1
  2. 2. 5. เนื้อควำม ในส่วนนี้จะแสดงเนื้อหำของเรื่องที่เขียน 6. ด้ำนข้ำง (side bar) หรือส่วนเสริม (widget) อื่น ๆ เช่น ปฏิทิน สถิติ เรื่องล่ำสุด หมวดหมู่ Blog Tips: ในบำง Theme อำจจะไม่มีส่วนหัว หรืออำจจะไม่มี sidebar ซึ่งสำมำรถเลือก Theme ตำมลักษณะกำรใช้งำนหรือควำมต้องกำร หลังบ้าน (Dashboard) คือ ส่วนควบคุมหรือพื้นที่สำหรับจัดกำรรูปแบบของบล็อก ไม่ว่ำจะเป็นกำรเขียน กำรตั้งค่ำต่ำง ๆ รวมถึงกำรตกแต่งพื้นที่บล็อกให้สวยงำม ก่อนเผยแพร่สู่สำยตำสำธำรณชน ทั้งนี้ยังเป็นส่วนแสดงค่ำสถิติในกำรเข้ำชมอีกด้วย Blog Tips: ในระหว่ำงที่มีกำรเขียนเรื่องใหม่ หรือกำลังตกแต่งเปลี่ยนแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบล็อก ควรเปิดหน้ำต่ำงของหน้ำบ้ำนและหลังบ้ำนไว้พร้อมกัน เมื่อจัดกำรหลังบ้ำน เรียบร้อยแล้ว ให้ไป refresh ดูที่หน้ำบ้ำน ก็จะเห็นถึงมุมมองของผู้อ่ำน/ผู้เยี่ยมชมบล็อกได้ ทันที ขอให้สนุกกับกำรเขียนบล็อกนะคะ ครูนิ ^^ 2

×