Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานคอมพิวเตอร์

540 views

Published on

..

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
 2. 2. ใบงานที่2 ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
 3. 3. ความหมายโครงงาน
 4. 4. โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ ทําการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ กระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคําตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะ ศึกษา ค้นคว้า ดําเนินงานตามแผน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและการ นําเสนอผลงาน ซึ่งอาจทําเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โครงงาน คือ การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คําตอบให้ลึกซึ้ง หรือ เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมี ระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคําตอบใน เรื่องนั้นๆ
 5. 5. ความสาคัญของโครงงาน
 6. 6. ความสําคัญของโครงงาน ในแง่ของการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริม ตามหลัก สูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีดังนี้ 1.ด้านนักเรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่างๆ ดังนี้1.1 ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเริ่มงาน ที่ จะนําไปสู่อาชีพ และการศึกษาต่อ ที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 1.2 สร้างเสริม ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ด้วยชีวิตจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้ง ใน โครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา 2.ด้านโรงเรียน และ ครู-อาจารย์ ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 เกิดการประสานงานทางวิชาการที่ผสมผสาน หรือ บูรณการเกิดขึ้นใน โรงเรียน ตรง กับหลักสูตรมัธยมศึกษา และแนวทางพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2.2 เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการฝึกปฏิบัติจริง ใน โครงงานของนักเรียนมากกว่าที่จะเรียนอยู่แต่ ในห้องเรียนเท่านั้น 3. ด้านท้องถิ่น ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้3.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานในเชิง ปฏิบัติของโครงงาน ที่ ประสบผลสําเร็จไปสู่ท้องถิ่น ทําให้ท้องถิ่นกับโรงเรียนมี ความ เข้าใจ และประสานสัมพันธ์กันดียิ่ง 3.2 ช่วยลดปัญหาวันรุ่นในท้องถิ่นเกี่ยวกับความ ประพฤติ จรรยามารยาท และศีลธรรม เพราะนักเรียนที่มีโครงงานมักจะเป็นนักเรียนที่มี ความประพฤติดีมุ่งมั่น และสนใจการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น
 7. 7. อ้างอิง http://tc.mengrai.ac.th/kruyuy/e- learning/project/unit1/01_1.html http://www.gotoknow.org/posts/314
 8. 8. ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 9. 9. ดําเนินงานโดยนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และครูอาจารย์เป็นผู้ให้คาแนะ นาปรึกษา สรุปคือ 1.เป็นกิจกรรมการศึกษาทีให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติด้วย ตนเอง โดย อาศัย หลักวิชา การทางทฤษฎี ตามเนื้อหาโครงสร้างงาน นั้น ๆ หรือจาก ประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็น กลุ่มโดยใช้ ระยะเวลาสั้น ๆ เป็นภาคเรียนหรือมากกว่าก็ได้ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่ จะศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติด้วย ตนเอง ตามความถนัด สนใจและความพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงาน และการ แปรผล รายงานต่อครูอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ดาเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุตาม จุดหมาย ที่กําหนด ไว้ 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ นักเรียนตามวัย และสติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วย ขอบเขตโครงงาน
 10. 10. อ้างอิง http://www.slideshare.net/tanyapor nputtawan/3-13778586
 11. 11. ประเภทโครงงาน ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท อ้างอิง 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ ผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน การจาลองการทดลอง ของสาขาต่างๆ 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานใน ชีวิตประจําวัน 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก
 12. 12. อ้างอิง http://school.obec.go.th/suplopburi/bussines s-M.S.5/project2.html
 13. 13. ใบงานที่4 โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 14. 14. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ ผลิตสื่อเพื่อ การศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะ ต้องมีภาคแบบฝึกหัด บท ทบทวน และคําถามคําตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียน แบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ถือว่า คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียน แบบออนไลน์ ให้ ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็น หัวข้อในการ พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็ก ไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัว แปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และ สถานที่สําคัญของประเทศไทย เป็นต้น อ้างอิง http://www.slideshare.net/aoyammmee1/ss-13752407
 15. 15. ตัวอย่างโครงงาน 1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น 2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 3. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 4. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 5. โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์ 6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 7. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การคูณ ตัวอย่างโครงงานพัฒนาสื่อ (Educational Media Development)
 16. 16. ตัวอย่าง อ้างอิง www.vcharkarn.com/project/article/56801
 17. 17. ใบงานที่5 โครงงานประเภท การพัฒนาเครื่องมือ
 18. 18. โครงงานการพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดย ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาด รูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุม ต่าง ๆ เป็นต้น สําหรับ ซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็น โปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็น เครื่องมือให้เราใช้งานในงานพิมพ์ ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยง่าย ซึ่ง รูปที่ได้สามารถนําไปใช้ งานต่าง ๆ ได้มากมาย สําหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุ ในมุมต่าง ๆ ใช้สําหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประเภทสามมิติ อ้างอิง http://toffykz.blogspot.com/2012/08/5.html
 19. 19. ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ 1.โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ 2.โครงงานการส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. โครงงานโปรแกรมอ่านอักษรไทย 4. โครงงานโปรแกรมวาดภาพสามมิติ 5. โครงงานโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล อ้างอิง http://www.slideshare.net/numwanttn/ss- 14079545
 20. 20. ใบงานที่6 โครงงานประเภท การทดลองทฤษฎี
 21. 21. โครงงาน การทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็น ต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทําต้อง ศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และ แนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบาย พร้อม ทั้ง การจําลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไป ตามสูตรหรือ สมการนั้น ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทํา โครงงานประเภทนี้มีจุดสําคัญอยู่ที่ ผู้ทําต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจําลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่อง การไหลของของเหลว การ ทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็น วัตถุ แบบสามมิติ เป็นต้น อ้างอิง http://lookkedd.blogspot.com/2012/08/6.html
 22. 22. ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน ทดลองทฤษฎี 1.การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 4. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 6. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 7. โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อ้างอิง http://www.slideshare.net/mcf_cnx1/ss-14040037
 23. 23. ใบงานที่7 โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
 24. 24. โครงงานการประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงงาน เพื่อประยุกต์ใช้งาน จริงในชีวิตประจ้าวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบและ ตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ สําหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สําหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการ ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอย ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่ แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้อง ศึกษาและวิเคราะห์ความ ต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา สิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการท้างานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้ว ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ อ้างอิง http://blog.eduzones.com/jipatar/85915 http://www.slideshare.net/aoyammmee1/7- 14051593
 25. 25. ตัวอย่างโครงงาน -โครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี -โครงงานการออกแบบรถยนต์ -โครงงานซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร -โครงงานระบบสุริยจักรวาล -โครงงานซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี อ้างอิง http://blog.eduzones.com/jipatar/85915 http://www.slideshare.net/aoyammmee1/7- 14051593
 26. 26. ตัวอย่าง www.siriwannaphung.blogspot.com
 27. 27. ใบงานที่8โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 28. 28. โครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกม หมากรุก โปรแกรม ต่อให้เพิ่ม เติมให้เต็ม (Magic Puzzle) โปรแกรม เกม ผู้รอดชีวิต โปรแกรม เกมทศกัณฑ์ เกมทายคาศัพท์ และเกมการคานวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้ เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิด อย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการ ออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไป ด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทา การสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามา ปรับปรุงหรือ พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ อ้างอิง http://www.slideshare.net/namphonsrikham/8- 14120069
 29. 29. ตัวอย่างโครงงาน 1.โปรแกรม ต่อให้เพิ่ม เติมให้เต็ม (Magic Puzzle) 2โปรแกรม เกมผู้รอดชีวิต 3. โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ 4.เกมอักษรเขาวงกต 5. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ 7. เกมหมากฮอส 8. เกมศึกรามเกียรติ์ 9. เกมมวยไทย
 30. 30. ตัวอย่าง http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 31. 31. จัดทาโดย • นายวีรพงศ์ เสือเรือง ม.6/10 เลขที่ 22 • นายวรธน อรุณสวัสดิ์ ม.6/10 เลขที่ 37

×