Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hans Hendriks

271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hans Hendriks

 1. 1. 13 maartHealth Valleyevent 2013 Hans Hendriks Beleidsmedewerker directie Zorgmarkten Care
 2. 2. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)• Marktmeester in de zorg• Stelt als regelgever prestaties, tarieven en budgetten vast• Adviseert het ministerie van VWS over noodzakelijke spelregels en signaleert mogelijke belemmeringen• Houdt toezicht op drie publieke belangen • Transparante informatie over de inhoud van zorgaanbod • Toegankelijkheid van de zorg • Betaalbaarheid van de zorg 2
 3. 3. NZa en innovatieAanjagen- Prikkels versterken, prestatiebeschrijvingen regulier- Belemmeringen wegnemen, experimenterenVoorlichten en agenderen- Als NZa- Als Zvi, Zorg voor innoveren, samen met CVZ, VWS en ZonMw 3
 4. 4. Make health & innovation work• Beleidsregel innovatie (Cure en Care)• Facultatieve prestatie (Cure) 4
 5. 5. Beleidsregel innovatie• Zorg o.b.v. artikel 1 sub b Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)• Geen reguliere prestatie• Kortdurend en kleinschalig experimenten• Verbeteren prijs/kwaliteitsverhouding• Concrete prestatiebeschrijving• Meetbare doelstellingen• Evaluatie met kwantitatieve en kwalitatieve resultaten• AWBZ ( € 500.000 / € 10.500.000) 5
 6. 6. Beleidsregel innovatie• Cure • Screen to screen (1e en 2e lijns-zorg) • Online fysio trajecten • Telepsy (triage tool voor GGZ) • Email consult • Eigen beroepsgroep ontwikkelt vaak richtlijnen• Care, extramuraal • Telefarmacie wordt regulier bekostigd • Domotica, bekostiging van een project • Screen to screen zorg wordt regulier bekostigd 6
 7. 7. Curatieve sector• Facultatieve prestatie • Eerstelijns zorg • Toetsing door de NZa aan de voorwaarden • Voordelen • Maximale ruimte voor nieuw zorgaanbod • Nieuwe prestatie maken kost veel tijd • Snelle invoering van vernieuwingen• Voorwaardelijke toelating • Zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium de stand van de wetenschap en praktijk toch • Maximaal vier jaar • Informatie bij CVZ 7
 8. 8. Zorg voor Innoveren Stroomlijnen!www.zorgvoorinnoveren.nl 8
 9. 9. Rollen bij innovatie 9
 10. 10. eHealth matrix•Bredere scope • Ook zorg buiten de Zvw en AWBZ • Ook combinaties•Na beantwoording van twee vragen,specifieke informatie: • Mogelijkheden • Beperkingen • Al dan niet Wmg-zorg 10
 11. 11. Screenshot eHealth matrixBeantwoord de vragenVraag 1 (meerdere antwoorden mogelijk)Voor welk(e) type(s) zorg is de innovatie bedoeld?Preventie NeeHuisartsenzorg NeeFysiotherapie NeeOefentherapie NeeDieetadvisering NeePsychologische zorgverlening NeeFarmaceutische zorg NeeMondzorg NeeLogopedie NeeVerloskundige zorg NeeKraamzorg NeeKetenzorg (DM type 2, VRM, COPD) NeeZiekenhuis/medisch specialistische zorg JaCuratieve GGZ NeeIntramurale AWBZ NeeExtramurale AWBZ NeeVraag 2 (meerdere antwoorden mogelijk)Om welk type eHealth toepassing gaat het?Internet consult / behandeling JaZelfmanagementprogramma NeeE-mail consult NeeAnonieme behandeling NeeAfsprakenplanner JaOntsluiting patiënt gegevens NeeTelemonitoring NeeAanreiking medicijnen NeeConsulteren collegas NeeOverige toepassingen Nee 11
 12. 12. Screenshot eHealth matrixZiekenhuis/medisch specialistische zorgInternet consult (real time)niet geselecteerd InformatieMogelijkheden Binnen de DBC - DOT structuur kan vanaf 1-1-2013 de activiteit teleconsult geregistreerd worden. Hiermee is het mogelijk om elektronische consulten vast te leggen als onderdeel van een DBC- zorgproduct. Doordat een groot deel van de DBCs onder het vrije segment valt is een zorgverzekeraar vrij om afspraken te maken met de zorgaanbieder over de tarieven voor elektronische consulten.Beperkingen Vergoeding / bekostiging van de activiteit teleconsult is afhankelijk van afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Er sprake van maximumtarieven voor de honoraria in zowel het vrije als het gereguleerde segment waardoor hierover niet vrij onderhandeld kan worden met de verzekeraar.Declaratiebepalingen De zorginstelling declareert in één integrale declaratie het totale tarief van het zorgproduct, inclusief het honorarium voor de in de instelling werkzame medisch specialisten. Intramurale vrijgevestigd medisch specialisten declareren de honorariumbedragen aan of via de zorginstelling met inachtneming van de regeling ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste declaratie van een DBC-zorgproduct en/of overig zorgproduct. Het gaat hierbij om zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden. Deze regeling is eveneens van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren bestaande uit handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg of werkzaamheden in het kader van de beroepsuitoefening voor zover deze handelingen en werkzaamheden niet zijn begrepen onder het hierboven genoemde.Reikwijdte Wmg Ja 12
 13. 13. Screenshot eHealth matrixAfsprakenplannerniet geselecteerd InformatieMogelijkheden nvtBeperkingen nvtDeclaratiebepalingen nvtReikwijdte Wmg Dit valt niet onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit betekent dat de NZa er geen prestaties en tarieven voor ontwikkeld en het niet bekostigd wordt vanuit de AWBZ of Zorgverzekeringswet (Zvw). 13
 14. 14. 13 maart Hans Hendriks Health Valley Beleidsmedewerker event 2013 directie Zorgmarkten Care Dank voor uw aandacht! Meer informatie:http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/innovatie/ www.zorgvoorinnoveren.nl 14

×