Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EMRAM - Història Clínica Electrònica - novembre 2010 - TicSalut i Penteo

472 views

Published on

EMRAM (“Electrònic Medical Record Adoption Model”) és una mètrica per fer
comparativa del grau d’implantació de tecnologies eHealth en els centres sanitaris.
L’assoliment d’un o altre nivell d’implantació tindrà serioses implicacions per al
finançament dels centres sanitaris dels Estats Units a partir de 2016.
En aquest estudi es presenta el nivell d’adopció de les TIC al sistema de salut dels Estats
Units, considerant la història clínica electrònica del pacient d’una forma global i integrada
en tots els processos. Aquest informe es pot considerar una continuació del publicat a
l’edició del HealthIT Fòrum del mes de juliol d’enguany.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EMRAM - Història Clínica Electrònica - novembre 2010 - TicSalut i Penteo

  1. 1. Sistema d’Avaluació de la Implementació de la Història Clínica Electrònica (EMR) als Estats Units i la seva adaptació a Europa. Novembre 2010 EMRAM (“Electrònic Medical Record Adoption Model”) és una mètrica per fer comparativa del grau d’implantació de tecnologies eHealth en els centres sanitaris. L’assoliment d’un o altre nivell d’implantació tindrà serioses implicacions per al finançament dels centres sanitaris dels Estats Units a partir de 2016. En aquest estudi es presenta el nivell d’adopció de les TIC al sistema de salut dels Estats Units, considerant la història clínica electrònica del pacient d’una forma global i integrada en tots els processos. Aquest informe es pot considerar una continuació del publicat a l’edició del HealthIT Fòrum del mes de juliol d’enguany. d’especialitats, o bé als centres d’atenció primària Introducció o ambulatoris. Una de les parts més importants de la reforma HIMSS Analytics ha apostat per un model de 8 sanitària als Estats Units és la implementació del nivells diferenciats. Veure taula 1 conjunt de mesures i tecnologies recollides dins del concepte "Meaningful Use”, que entenem com Model d’adopció EMR l’ús intensiu de la història clínica electrònica, i Adopció del model EMR finançat per a aquells hospitals i professionals % seleccionats mitjançant els fons de recuperació, Nivell Capacitats acumulades Hospitals coneguts com a ARRA (American Recovery and Història Clínica totalment Reinvestment Act of 2009). Nivell 7 electrònica 0,00% Per dur a terme els paràmetres de Documentació mèdica basat reemborsament, s’estableixen nivells que indiquen en plantilles estructurades. anualment i fins a l’any 2015, quin grau Nivell 6 Totalment implantats sistemes d’interoperabilitat i quines funcionalitats han de d’ajuda a la presa de disposar els centres sanitaris i els professionals decisions clíniques, i PACS. 0,10% elegibles per poder accedir al finançament ARRA. Cicle del medicament Nivell 5 implantat integrament 0,50% D’una manera paral·lela, i a través de la societat Prescripció d'ordres HIMSS (Healthcare Information and Management mèdiques, sistemes d’ajuda a Systems Society), es crea HIMSS Analytics, una Nivell 4 la presa de decisions entitat d’anàlisi i benchmarking en relació a la clíniques(protocols clínics) 3,00% implantació de sistemes d’informació sanitaris. Documentació clínica (fluxos de treball), sistemes d’ajuda (control d'errors), PACS Situació de partida Nivell 3 disponible externament al El gran Peter Drucker ja deia: “El que es pot servei de Diagnòstic per mesurar, es pot millorar”. Per tant, per a conèixer l'imatge 18,00% l’estat d’adopció de la història clínica electrònica Documentació clínica, (EMR-Electronic Medical Record), cal definir una vocabulari controlat, i regles mètrica que s’apliqui tant als centres hospitalaris Nivell 2 d’ajuda a la presa de com als centres de consultes externes decisions. Poden disposar de documentació d'imatges 38,80%
  2. 2. mèdiques. previs, aquest nivell ha estat assolit. Tenir instal·lat el sistema de Departamentals:Farmàcia, documentació clínica (signes vitals, Nivell 1 Laboratori i Radiologia 18,90% fluxos, anotacions d’ infermeria, pla de Cap dels tres departamentals cures) i/o el registre de l’administració Nivell 0 està implementat 20,70% de medicaments; puntua extra si estan Taula 1: Nivells d’adopció de la història clínica dels hospitals als implementats i integrats amb el Estats Units Font: HIMSS Analytics (2007) repositori de dades clíniques al menys en un servei o planta d’hospitalització de l'hospital. El nivell 0 correspon gairebé a una nul·la Tenir implementat un primer nivell de implantació de les TIC en el procés assistencial i 3 suport a la presa de decisions clíniques nivell 7 significaria l’adopció de la història clínica (p.ex. els conflictes detectats sense papers, tant a hospitals com a centres habitualment a Farmàcia com són d’atenció ambulatòria. interaccions medicamentoses entre medicaments, i/o dieta i/o dades Però si recordem les xifres de l’informe anterior, laboratori). segons el NEJM (New England Journal of Algun nivell d'accés a imatges mèdiques Medicine), en un univers de 3049 hospitals, només del PACS mitjançant la pròpia intranet un 1,5% (46 hospitals) es podien considerar que de l’organització o altres xarxes estaven en un nivell 5 o superior. segures. A continuació es detallen quines són les Els departamentals anteriors envien funcionalitats mínimes per aconseguir estar en informació al repositori de dades cadascun dels nivells. clíniques, al qual tenen accés els Model d’adopció EMR, detallat. professionals per a recuperar i revisar resultats. Nivell Descripció El repositori de dades clíniques conté un La informació clínica està preparada per 2 vocabulari mèdic controlat i hi ha un poder-se intercanviar electrònicament sistema de suport a la presa de amb totes les entitats dins d'una xarxa decisions clíniques amb un motor de 7 regional (altres hospitals, equips regles per al control de conflictes bàsics. ambulatoris, entorns de subaguts, Opcional: Tenir associat al repositori la empleats, asseguradores i pacients). informació del sistema documental Tota la documentació mèdica (plantilles d’imatges. estructurades) ha estat implementada Els tres departamentals anteriors estan 1 al menys en un servei o planta instal·lats 6 d'hospitalització. Existeix algun nivell d'automatització Totalment implantat el PACS (totes les Clínica. 0 imatges estan disponibles mitjançant Laboratori i/o Farmàcia i/o Radiologia una intranet o altres xarxes segures). no estan instal·lats Tot el cicle de gestió del medicament Taula 2 :Font: HIMSS Analytics (2007) està totalment implementat en al menys un servei o planta d'hospitalització. Els sistemes d'identificació com codi de L’objectiu essencial és assegurar l’objectivitat en 5 barres o RFID estan implementats i mesurar el grau de maduresa eHealth d’un integrats en el circuit de la medicació determinat centre sanitari, i entre altres es va per a maximitzar la seguretat dels definir que: processos d'administració de medicació en el punt d'administració.  Totes les funcionalitats definides en un Sistema de prescripció d'ordres determinat nivell han d’ estar operatives mèdiques per a ús de qualsevol clínic, d’ per a considerar assolit aquest nivell.. infermeria i del repositori de dades  Tots els nivells inferiors han d’haver estat clíniques. assolits per poder optar a un nivell Segon nivell de suport de decisions superior. 4 clíniques implementant protocols de Un hospital pot assolir els nivells entre el 3 i el medicina basada en la evidència. 6 només aconseguint complir les Si un servei o planta d’hospitalització ha especificacions del nivell en al menys un servei implementat la prescripció d'ordres o planta d’hospitalització. Cal considerar dos mèdiques i ha completat els nivells Health IT FORUM 2/8
  3. 3. aspectes importants per a progressar en la pacients. Cal afegir el requeriment important de adopció: compartir informació entre tots els professionals que participen en un procés assistencial, la qual  El primer, és que la organització estigui cosa implica que els hospitals hauran d’assolir com preparada i motivada per introduir els nous a mínim nivell 6. components de la història clínica electrònica ja que serà necessari fer El llarg camí cap el 2016 pels centres reenginyeria de processos i una acurada ambulatoris gestió del canvi per dur a terme les implantacions dels sistemes d’informació La situació dels centres ambulatoris és ben amb èxit. diferent. En el cas dels hospitals, s’assumeix que a  En segon lloc, els proveïdors dels sistemes nivell 0 hi ha algun tipus de sistema d’informació, d’informació han de disposar d’ encara que només sigui administratiu. En el cas aplicacions, eines metodològiques i dels centres ambulatoris, nivell 0 implica que tot professionals certificats. Als Estats Units s’escriu a mà, i que potser hi ha ordinadors però existeixen organismes de certificació com no estan connectats entre ells ni es fa servir per exemple la associació AHIMA Internet. (American Health Information Management

×