Successfully reported this slideshow.
ಆಶಯ ಮಂಡನಗ ಸುಸಾವಗತ
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು        ಒಂದು ಅವಲೋೋಕನ                 ತಯಾರಿಸಿದವರು : ಅಂಕಿತ . ಎಸ     ...
ಉದ್ದೇಶ್ತ ಗುರಿಗಳು●  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎ೦ದರೆೋನು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯುವುದು●  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು●  ಜಾಗತಿ...
ಈ ಪ್ರೋರೋಜೆಕ ್ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ ೋಳ ಲು      ಟ        ಳಕಾರಣ         ಣ         ಚ  ಭೋಮ್ಯ ಮೋಲಮಿೈ ಉಷ ...
ಪ್ರೋರೋಜೆಕ ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು         ಟ●  ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತುತು ಯೋಜನ●  ಪರಶ್ ವ ಳಿ ತ್ತಯಾರ     ನಾ●  ಸೋಂಪಲಿನ ಆಯ್ಕೆ , ಮಾ...
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ ಹ ಣಾ ಸಾಮಾಗಿರಗಳು       ರಪ ರಶ್ ನಾವ ಳಿ ಮನೆ ಸಂದಶನರ್ಶನದ ಪ ರತಿ ಕ ಯ್ ಹಾಳ             ರ   ಅಂಗಡಿ ಸಂ...
ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೋ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಉರಯಲು  ಉರಸುವ ಚೈತ್ತನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವತ್ಯಾಸ        ಯಾ       ಯಾ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂ...
ಜಾಗತಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಕ ಎ೦ದರೇನು ? ಹೇಗ ?    ವಾತಾವರಣದಲಲ     ಕಾಬರನ್ ಡೈ ಓಕಸೈಡ್ , ಮೇಥೇನ್, ನೈಟರಸ್ ಓಕಸೈಡ್,CFCಯ   ಪರಮಾಣ    ...
ಓಝೋೋನ್ ಪದರನ್ನುನು ತಿನ್ನುನುವುದು ಯಾರೆಲಲ  ಜಫ್ರಿಡ್ಎಯರ್ ಕಂಡೋಷನ್ನರ್ಅಗ್ನುಶಾಮಕ ವಸ್ತುತುಗಳುಶುದ್ದೀಕರಣ ಪರಿಕ ರಿೋಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ್ಸ್ತುವ ದ್...
ಓಝೋೋನ್ನನ್ನುನು ಹೋಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ ಬಹುದು➔  ಫರಡಜ್ , ಹವಾನಯಂತರ ವಯವಸಥ ಉಪಯೋಗ ಕಡಮಮಾಡ ಬೋಕು➔  ಸ ಎಫ್ ಸ ಯ ಉಪಯೋಗ ಪೂಣರ ನಲಲಸ ಬೋಕು➔  ಪರಸರ ಸಂ...
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವರ್ವ ಅನ್ನುಭವಗಳು     ತು  ಲ  ವಿದುಯತ್ ಇಲದ ಮನೆಗಳು      ಲ  ಒಲೆಗಳಿಲದ ಮನೆಗಳು  ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಸ್...
ಎದುರಿಸ್ತ ಬೋಕಾಗ್ ಬರಬಹುದ್ದ ತೋಂದರೆಗಳು➔  ಹಮಾಲಯದ ಹಮಕರಗುವಕ➔  ಓಝೂೋನ್ ಕಯಸುವಕ➔  ಸಮುದರದ ನೋರನ ಮಟಟದಲಲ ಏರಕ➔  ಮುಂದೂಂದು ದನ ಭೋಕರಕಾ...
ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗರ್ಗಗಗಳು  AC ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು  ಸಾಧಾರಣ ಬಲ್ಬುಬುಗಗಳ ಬದಲ್ಬು C...
ನಿಗಗಮನ್ನಗಗಳು ಮತ್ತುತು ಕಂಡುಕೆೊಂಡ ವಿಚಾರಗಗಳು➔  ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೇಗೇ  ಕಾರಣವಾಗುವವುಗಳನುನು ಬಳಸುತಾತಾರೇ➔  ...
ಎಲಲರಗೂ ಧನಯವಾದಗಳು
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

power point presentation by Ankitha S classXA

893 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

power point presentation by Ankitha S classXA

 1. 1. ಆಶಯ ಮಂಡನಗ ಸುಸಾವಗತ
 2. 2. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಅವಲೋೋಕನ ತಯಾರಿಸಿದವರು : ಅಂಕಿತ . ಎಸ ಮಾಗರ್ಗದಶಕರ್ಗಕರು : ಸಜಿತಐಟಿ ಕೆೋೋನರ್ಗರ್ , ಶ್ರೋ ಶಾರದಾಂಬ ಹೈಸೋಕೂಲು ಶೋಣಿ , ಅಂಚೆ ಮೈರೆ , ಕಾಸರಗೆೋೋಡು
 3. 3. ಉದ್ದೇಶ್ತ ಗುರಿಗಳು● ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎ೦ದರೆೋನು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯುವುದು● ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು● ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೋಂದರೆಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು● ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತಿರಸಲು ಇರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಗರ್ಗಗಳನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು● ಇದರ ದುಷರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತುತು ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಗರ್ಗಗಳನುನು ಭೋೋಧಿಸುವುದು
 4. 4. ಈ ಪ್ರೋರೋಜೆಕ ್ ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ ೋಳ ಲು ಟ ಳಕಾರಣ ಣ ಚ ಭೋಮ್ಯ ಮೋಲಮಿೈ ಉಷ ತಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಚ ಳ ಸಮುದರದ ನಿೋರಿನ ಮಟ ದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ ಟ ಷ ಓಝೋೋನ್ ಕ ಯಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗ
 5. 5. ಪ್ರೋರೋಜೆಕ ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಟ● ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತುತು ಯೋಜನ● ಪರಶ್ ವ ಳಿ ತ್ತಯಾರ ನಾ● ಸೋಂಪಲಿನ ಆಯ್ಕೆ , ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ ರಹ● ಸಂದಶನರ್ಶನದ ಮೋಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ ರಹ● ಮಾಹಿತಿ ಕೆೋರೋಡಿಕರಣ , ವಿಶ್ಲೋ ಷಣ● ನಿಗಮನಗಳ ತ್ತಯಾರ , ಟೋಬಲ್ ತ್ತಯಾರ● ಪ್ರೋರೋಜೆಕ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸಿದೆನು ಟ
 6. 6. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ ಹ ಣಾ ಸಾಮಾಗಿರಗಳು ರಪ ರಶ್ ನಾವ ಳಿ ಮನೆ ಸಂದಶನರ್ಶನದ ಪ ರತಿ ಕ ಯ್ ಹಾಳ ರ ಅಂಗಡಿ ಸಂದಶನರ್ಶನದ ಪ ರತಿ ಕ ರಯ್ ಹಾಳ ಷ ನಿರೋಕ ಣ ಪಟಿಟ ಸಂದಶನರ್ಶನ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸಹಾಯ
 7. 7. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೋ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಉರಯಲು ಉರಸುವ ಚೈತ್ತನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವತ್ಯಾಸ ಯಾ ಯಾ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ CFL 60 13-15 75 20 100 26-29 150 28-42 250 55
 8. 8. ಜಾಗತಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಕ ಎ೦ದರೇನು ? ಹೇಗ ? ವಾತಾವರಣದಲಲ ಕಾಬರನ್ ಡೈ ಓಕಸೈಡ್ , ಮೇಥೇನ್, ನೈಟರಸ್ ಓಕಸೈಡ್,CFCಯ ಪರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದಲಲ ಜಾಗತಕ ಬಸಯೇರುವಕಯನುನಉಂಟುಮಾಡುತತದ ಹೆಚುಚು ಅಪಕಾರಯಾದವುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಸಿಯ್ೋರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ ರಮಾನುಸಾರ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ತ ರ ಕಾಬರನ್ ಡೈ ಓಕಸೈಡ್ 50% ಮೇಥೇನ್ 18% CFC 14% ನೈಟರಸ್ ಓಕಸೈಡ್ 6%
 9. 9. ಓಝೋೋನ್ ಪದರನ್ನುನು ತಿನ್ನುನುವುದು ಯಾರೆಲಲ ಜಫ್ರಿಡ್ಎಯರ್ ಕಂಡೋಷನ್ನರ್ಅಗ್ನುಶಾಮಕ ವಸ್ತುತುಗಳುಶುದ್ದೀಕರಣ ಪರಿಕ ರಿೋಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ್ಸ್ತುವ ದ್ರಿವಣಸ್ಪ್ರಿೋ ಪೈಂಟಸ್ತುಗಂಧದವ ರಿ ಯಕೋಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ್ಸ್ತುವ ಹಲವು ವಸ್ತುತುಗಳು
 10. 10. ಓಝೋೋನ್ನನ್ನುನು ಹೋಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ ಬಹುದು➔ ಫರಡಜ್ , ಹವಾನಯಂತರ ವಯವಸಥ ಉಪಯೋಗ ಕಡಮಮಾಡ ಬೋಕು➔ ಸ ಎಫ್ ಸ ಯ ಉಪಯೋಗ ಪೂಣರ ನಲಲಸ ಬೋಕು➔ ಪರಸರ ಸಂರಕಣಗ ಅಧಕೃತವಾದ ಒಂದು ವಧಾಯಭಾಯಸ ಪದದತ ರೂಪಸ ಬೋಕು➔ ಓಝೂೋನ್ ಮತರಗಳಾದ ರಾಸಾಯನಕ ವಸುತಗಳನುನ ಕಂಡುಹಡಯ ಬೋಕು➔ ಓಝೂೋನ್ಕಯಸುವಕಗ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಪದಾಥರಗಳ ಉಪಯೋಗವನುನ ಪೂಣರವಾಗ ನಲಲಸ ಬೋಕು
 11. 11. ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವರ್ವ ಅನ್ನುಭವಗಳು ತು ಲ ವಿದುಯತ್ ಇಲದ ಮನೆಗಳು ಲ ಒಲೆಗಳಿಲದ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಸ್ ಬಳಸ್ತುತಿತುರುವುದು
 12. 12. ಎದುರಿಸ್ತ ಬೋಕಾಗ್ ಬರಬಹುದ್ದ ತೋಂದರೆಗಳು➔ ಹಮಾಲಯದ ಹಮಕರಗುವಕ➔ ಓಝೂೋನ್ ಕಯಸುವಕ➔ ಸಮುದರದ ನೋರನ ಮಟಟದಲಲ ಏರಕ➔ ಮುಂದೂಂದು ದನ ಭೋಕರಕಾಮ ಮುಂತಾದವು
 13. 13. ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗರ್ಗಗಗಳು AC ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಬಲ್ಬುಬುಗಗಳ ಬದಲ್ಬು CFL ನ್ನುನು ಬಳಸುವುದು ವಾಹನ್ನಗಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಡುವುದು ಗಿಡಗಗಳನ್ನುನು ನೆಟ್ಟುಟಿ ಬಳೆಸುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನುನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
 14. 14. ನಿಗಗಮನ್ನಗಗಳು ಮತ್ತುತು ಕಂಡುಕೆೊಂಡ ವಿಚಾರಗಗಳು➔ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೇಗೇ ಕಾರಣವಾಗುವವುಗಳನುನು ಬಳಸುತಾತಾರೇ➔ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೇಕೆ ಏರುತಿತಾದೇ➔ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನವನುನು ಸಂಪ್ೂರ್ಣರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ➔ ಇದರಿಂದ ತೇೂಂದರೇ ಎದುರಿಸಬೇೇಕಾದಿೇತು
 15. 15. ಎಲಲರಗೂ ಧನಯವಾದಗಳು

×