Les Preposicions

25,095 views

Published on

Repàs de les preposicions per als alumnes de 2 ESO. Continguts del tema 4.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

Les Preposicions

  1. 1. LES PREPOSICIONS <ul><li>Les preposicions per a 2n ESO </li></ul>
  2. 2. Les preposicions DEFINICIÓ: Són partícules invariables que uneixen sintagmes, normalment fent que un sigui complement de l’altre. Es divideixen en ÀTONES i FORTES En català també tenim LOCUCIONS PREPOSICIONALS, és a dir, construccions de més d’una paraula que equivalen a una preposició. VEIEM-HO ...
  3. 3. Preposicions P. ÀTONES a , amb , de , en, per P. FORTES cap a, contra, des de, entre, envers, fins a, malgrat, segons, sense, ultra, vers. P. PROCEDENTS D'ADVERBIS abans de, arran de, com a, dalt, damunt, darrere, davant, després de, dins, enfront de, fora de, lluny de, prop de, sobre, sota, vora. P. PROCEDENTS D'ALTRES CATEGORIES Durant, excepte, mitjançant, no obstant
  4. 4. LOCUCIONS PREPOSICIONALS Preposicions A causa de ( no &quot;degut a&quot;), a desgrat de, a excepció de, a favor de, a força de, a mitjan ( no &quot;a mitjans de&quot;), a través de, al costat de, al llarg de, d'acord amb, en contra de, en comptes de, en lloc de, en relació amb, per culpa de, per tal de, quant a ( no &quot;en quant a&quot;)... Algunes...
  5. 5. Preposicions TEMPS 1. PER EXPRESSAR HORA, PART DEL DIA, MES ESTACIÓ i SEGLE s'usa la preposició A : Ex: Vine a les cinc , a l mes de juny visitarem el museu, a la primavera anirem d'excursió... 2. EL DIA (número i nom) i l'ANY , no porten preposició: Ex. Torna dilluns vinent, El 1999 vam anar a la neu, vindrà el 24 de gener 3. LA DURADA, EL TERMINI i TEMPORADES ASSENYALADES s'introdueixen amb les preposicions EN o PER : Ho acabo en dos dies, el contractem per tres mesos, Per Nadal anirem a Andorra, Pel juny ja estarà acabat...
  6. 6. Preposicions ALTRES MATISOS DELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS 1. Direcció : A, FINS A i CAP A Ex: El tren va cap a València 2. Procedència i origen : DE i DES DE Ex: El tren ve de València 3. Companyia, contacte, instrument : AMB Ex: Ella viatjava amb el seu xicot, talla el pastís amb el ganivet 4. El vehicle o mitjà de transport : AMB i EN ( indist.) Ex: Ella va amb / en bicicleta

×