Coffee1

318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coffee1

 1. 1. Cñ cµ rèt, qu¶ trøng vµ h¹t cµ phª
 2. 2. H·y ®un 3 nåi n-íc
 3. 3. Nåi ®Çu tiªn, bá vµo vµi cñ cµ rèt
 4. 4. Nåi thø 2, bá vµo vµi qu¶ trøng
 5. 5. ë nåi thø 3, bá vµo Ýt h¹t cµ phª ®· xay.
 6. 6. §un s«i c¶ 3 nåi trong 15 phótRåi lÊy ra nh÷ng g× b¹n ®· bá vµo
 7. 7. Cµ rèt khi bá vµo th× cøng.Giê mÒm nhòn. Trøng khi bá vµo th× mÒm. Giê cøng l¹i.
 8. 8. Bét cµ phª ®· biÕn mÊtNh-ng nåi n-íc s«igiê cã mµu s¾cvµ h-¬ng vÞ tuyÖtvêi cña nã.
 9. 9. Giê h·y nghÜ vÒ cuéc ®êi§êi kh«ng lu«n dÔdµng.§êi kh«ng lu«n tho¶Im¸i§«i khi ®êi rÊt khãkh¨n.
 10. 10. Mäi thø kh«ng x¶y ®Õn nh- ta ao -íc . Mäi ng-êi kh«ng ®èi xö nh- chóng ta hy väng.Chóng ta lµm viÖc rÊt nhiÒu nh-ng kÕt qu¶ ݧiÒu g× x¶y ra khi chóng ta gÆp khã kh¨n?
 11. 11. Giê h·y nghÜ vÒ nh÷ng nåi n-íc N-íc s«i trong nåi còng gièng nh- nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng
 12. 12. Chóng ta cã thÓ nh- cñ cµ rèt B¾t ®Çu thËt Nh-ng kÕt cøng r¾n vµ thóc thËt yÕu m¹nh mÏ. mÒm.
 13. 13. Chóng ta mÖtmái.MÊt hy väng.Bá cuéc.Ch¼ng cßn chóttinh thÇn chiÕn®ÊuH·y ®õng nh- cñ cµ rèt!
 14. 14. Chóng ta cã thÓ gièng qu¶trøng B¾t ®Çu víi Råi trë nªn s¾t mét tÊm lßng ®¸ vµ nguéi l¹nh. nh¹y c¶m
 15. 15. GhÐt ng-êi kh¸c.Kh«ng thÝch b¶nth©n. Chóng ta trë nªn chai s¹n. Kh«ng cßn nh÷ng t×nh c¶m Êm ¸p, chØ cã sù cay ®¾ng. §õng nh- nh÷ng qu¶ trøng!
 16. 16. Chóng ta cã thÓ nh- bét cµphª N-íc kh«ng thay ®æi cµ phª Mµ cµ phª ®· khiÕn n-íc thay ®æi
 17. 17. N-íc ®· kh¸c bëi v× nh÷ng h¹t cµ phª. H·y nh×n. H·y c¶m nhËn h-¬ng th¬m. H·y uèng.N-íc cµng nãng, h-¬ng vÞ cµng ngon.
 18. 18. Chóng ta cã thÓ nh- nh÷ng h¹t cµ phª T¹o ra ®iÒu tèt ®Ñp tõ chÝnh nh÷ng khã kh¨n. Chóng ta häc ®-îc nh÷ng c¸i míi
 19. 19. Cã kiÕn thøc míi, kü n¨ngmíi, kh¶ n¨ng míi.Chóng ta tr-ëng thµnhvÒ kinh nghiÖm.
 20. 20. Chóng ta lµm thÕ giíi xung quanh tèt®Ñp h¬n.
 21. 21. §Ó thµnh c«ng, chóng ta cÇn cè g¾ng…vµ cè g¾ng h¬n n÷a.CÇn tin vµo nh÷ng g× chóng ta ®anglµm.Kh«ng ®-îc bá cuéc.Ph¶I kiªn nhÉn.Vµ cè g¾ngtiÕn b-íc. handle with care
 22. 22. Nh÷ng khã kh¨n cho ta c¬ héi ®Ótrë nªn m¹nh mÏ h¬n…giái h¬n… vµquyÕt liÖt h¬n.
 23. 23. Chóng ta sÏ nh- thÕ nµonÕu mäi thø kh«ng nh- mong muèn?LiÖu chóng ta sÏ nh-cñ cµ rèt…qu¶ trøng… hay lµ h¹t cµ phª?
 24. 24. H·y gièng nh- nh÷ng h¹t cµ phª, b¹n nhÐ

×