Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan latihan vokasional(nota)

6,218 views

Published on

  • Be the first to comment

Pengurusan latihan vokasional(nota)

  1. 1. Pengurusan Latihan Vokasional 1) Pembangunan Kokurikulum Latihan b) Pendekatan DACUM a) Mengenalpasti keperluan Latihan i. Pekerja mahir merupakan orang yang pailng layak1) Pembangunan Kokurikulum Latihan i. Analisis daripada rancangan pembangunan negara. mendefinasikan/mengambarkan bidang pekerjaana) Mengenalpasti keperluan Latihan - Skop analisis perlu mengambil kira keperluan negara dan mereka daripada orang lain.b) Pendekatan DACUM matlamat jangka panjang pembangunan ekonominya. Secara ii. Setiap kerja boleh digambarkan dengan berkesanc)Kriteria ahli komiditi DACUM umum data dan maklumat kajian yang ada di dalam RM7 dalam bentuk tugasan yang telah dilaksanakan olehd) Prosedur DACUM pelan Induk perindustrian merangkumi maklumat arah aliran pekerja dengan jayanya.e) Kredibiliti Perancang Keperluan teknologi dan strategi untuk menghadapi persaingan pasaran iii. Setiap tugasan mempunyai kaitan langsung Latihan antarabangsa boleh diambil kira. dengan pengetahuan dan sikap yang mesti ada pada2) Melaksanakan Tugas Mengajar ii. Analisis pasaran buruh pekerja untuk melaksanakan tugasan tersebut - Analisis diperingkat nasional boleh mendapatkana) Persediaan Mengajar dengan betul. maklumat kekurangan dan lebihan tenaga mahir dib) Penilaian pelatih industri dalam bidang-bidang tertentu untuk3) Pengendalian Latihan Vokasional c). Kriteria Ahli komiti DACUM membolehkan pembentukan polisi dan pengaturana) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan i. Pekerja mahir dalam bidang berkenaan atau secara strategi bagi mengatasi masalah tersebut.sepenuh masa. langsung menjadi penyelia dalam bidang pekerjaan iii. Analisis Bidang pekerjaanb) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan tersebut. - Kajian ini memberi maklumat bagi mengenalpastiseparuh masa. ii. Pekerja yang diiktiraf oleh kawan kerja dan keperluan latihan bidang-bidang baru yang berkaitanc) Laporan penilaian kemajuan, keberkesanan dan penyelia sebagai pekerja pakar. dengan pekerjaan yang ada juga memberi peluangcadangan-cadangan pengubahsuaian. iii. Orang yang hanya menumpukan kepada bidang peningkatan ke tahap yang lebih tinggi di dalamd) Pengendalian latihan dalam loji pekerjaannya sahaja dan tidak memikirkan tentang kerjaya pekerja.4) Pengurusan Kemudahan Latihan program latihan yang dirancangkan disepanjang iv. Soal Selidika) Pengendalian daftar harta modal dan inventori proses tersebut. - Temuduga wakil majikan,ketua kesatuan pekerjab) Pengendalian daftar bahan gunahabis. iv. Orang yang suka bekerja dalam kumpulan dan dan pekerja industri.c) Penyenggaraan kemudahan-kemudahan latihan. menghormati pendekatan persetujuan ramai dalam - Hantar borang soal selidik ke industri dan buat5) Hal Ehwal Pelajar membuat keputusan. lawatan susulan.a) Program pembangunan diri pelatih dan ko- d) Prosedur DACUM - Lawatan pemerhatian dan bincang dengan pegawaikurikulum. i. Penerangan oleh fasilitator kepada ahli supaya industri.b). Penyenggaran displin dan tatatertib pelatih. setiap ahli mempunyai pendekatan yang samac). Program kemajuan kerjaya,kaunseling dan mengenai DACUM. Tatacara Asas melaksanakan program latihankebajikan pelatih. ii. Ahli komiti mengenalpasti duti-duti Utama. kemahiran6) Panduan Keselamatan dan Kebersihan iii. Ahli komiti mengenalpasti tugas-tugas setiap Duti. I. Analisis- Analisaa) Prosedur atau peraturan-peraturan berkaitan iv. Ahli Komiti menyusun sekuan duti dan tugas- 2. Design - Merekabentukdengan keselamatan dan kesihatan. tugas. 3. Developement - Membangunkan-Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. v. Komiti mengenalpasti tugas-tugas untuk digunakan 4. Implementation- Melaksanakan- Akta Kilang dan Jentera 1967. dalam latihan dan komponen-komponen tugas 5. Evaluation.- Membuat penilaiab). Program pencegahan kebakaran dan latihan tersebut.pencegahan kebakaran.
  2. 2. e). Kredibiliti Perancang Keperluan - Criterion referenced test – Menilai domain - Kebolehan membaca dan menterjemah pelan, Latihan kognatif- pembangunan keupayaan dan kemahiran gambarajah atau kebolehan menggunakan manuali. Memahami konsep dan perlaksanaan latihan intelektual. Penilaian berdasarkan kepada satu set dan handbooks.vokasional pada keseluruhannya. standard atau kriteria. Di ukur dengan ujian bertulis. - Berkebolehan membuat keputusan berdasarkanii. Mempunyai kemahiran berbincang dan kualiti - Performance test – Menilai domain saichmotor- maklumat yang ada.kepimpinan. melibatkan pergerakan fizikal dan kombinasinya.iii. Memahami dan mendalami teknik soal selidik, Diukur berdasarkan kepantasan, ketepatan, jarak,temuduga dan perbincangan. prosedur atau teknik dalam pelaksanaanya. Bolehiv. Mempunyai asas kefahaman dalam kaedah juga dinilai untuk menilai domain kognitif.pembangunan kurikulum latihan kemahiran. - Attitude test – Menilai domain efectif- berkaitan dariv. Mempunyai pengetahuan asas mengenai trend segi emosi seperti nilai, perasaan, penghargaan,teknologi masa kini. keazaman, motivasi dan attitude. Tidak boleh di ukurvi. Mempunyai pengetahuan mengenai punca-punca dengan ujian. Dilihat darisegi kelakuan danuntuk mendapatkan maklumat mengenai latihan tindaktanduk seperti kehadiran tepat pada waktunya,vokasional. boleh memberi kerjasama dengan baik, melaksanakan tugas dengan tertib dan sebagainya.2) Melaksanakan Tugas Mengajara). Persediaan Mengajar ii) Ujian bertulisPersediaan Bahan Mengajar *Subjektif - Esei, Mengisi tempat kosong,* Menyusun dan merancang susunan tajuk-tajuk Ya/tidak atau Benar/salah.pembelajaran selari dengan piawaian sukatan * Objektif – Aneka pilihanpelajaran setiap kemahiran. iii) Performance Test* Menyediakan kertas-kertas penerangan, tugasan, Tujuandan kerja yang relevan dan rapi serta baik dari segi - Mengkaji kebolehan pelatih melaksanakan tugas.tatabahasa dan mudah difahami oleh pelatih-pelatih. - Menguji kebolehan pelatih dalam menjadualkan* persediaan dokumen-dokumen berkaitan sistem tugas, penggunaan peralatan latihan dll apabilapentauliahan, bukti-bukti penilaian. melaksanakan beberapa tugas.Peralatan Bengkel dan Bahan Latihan Elemen-elemen yang diuji*menyediakan peralatan latihan dan memastikan -Kualiti hasilkerja. Dinilai berdasarkan ketepatan dankeselamatan penggunaan peralatan tersebut. kekemasan hasilkerja. Keberkesanan penggunaan*Menyediakan bahan-bahan latihan. peralatan yang ada.*menyediakan kelengkapan latihan. - Kemahiran menggunakan peralatan, penggunaanPenyediaan Alat Bantu Mengajar peralatan yang betul, penjagaan peralatan, ciri-ciri*menyediakan alat bantu mengajar- carta-carta , keselamatan dan kebersihan.transperasi, model, slaid, video, multimedia dsbnya. - Kebolehan menganalisa tugas dan merancang prosedur kerja.b). Penilaian Pelatih (ujian pencapaian) - Kepantasan menyiapkan kerja.i) Jenis-jenis ujian.
  3. 3. 3) Pengendalian Latihan Vokasionali) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan 4) Pengurusan Kemudahan Latihan 5) Hal Ehwal Pelajar sepenuh masa. i) Penyenggaraan kemudahan-kemudahan latihan a) Pengambilan Pelatih- Bermula dengan pendaftaran pelatih. Nama dihantar -Matlamat- untuk memastikan sumber-sumber fizikal i) Promosi Institut Latihan oleh Ibupejabat. sentiasa dalam keadaan produktif dan boleh Tujuan- Mengendalikan minggu Orientasi/Silaturahim. dipercayai (reliable) - Memperkenalkan institut dan kursus yang- Pendaftaran SKM (30 hari) - Fungsi – satu kombinasi tindakan yang diambil ditawarkan.- Penyediaan jadual waktu untuk satu semester untuk mengekal atau membaikpulih sesuatu sumber - Memberikan kesedaran kepada belia-belia. lengkap dengan bilangan jam,kelas teori,kelas fizikal dalam keadaan berfungsi dan selamat. - Menyampaikan maklumat ttg kualiti dan kuantiti amali, ujian dan tenaga pengajar – Gunakan NOSS. -Jenis Pemulihan – Kerja yang diambil untuk keluaran institu kepada Industri.- Merancang lawatan industri membaiki atau mengganti komponen atau sumber - Memperkenalkan kepakaran institut dlm- Keperluan latihan : Bahan gunahabis, gas, dsbnya. fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard menyediakan program latihan kepada industri.- Asrama dan surau,Makan minum pelatih,Elaun yang ditetapkan. Aktiviti-Keperluan riadah: padang bola,alat permainan dsb. -Jenis Pencegahan – Kerja yang diambil untuk - Menggunakan media massaii) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan memeriksa,servis,membaiki atau mengganti - Hari konvokesyen dan hari terbuka Institut. separuh masa. komponen atau sumber fizikal secara teratur - Edar Brouchers,pamplet dsbnya.- Bermula dengan pendaftaran pelatih. Calon dipilh mengikut jadual yang ditetapkan. - Lawatan Industri dan perbincangan mengenaioleh Institut. - Langkah mengujudkan sistem penyenggaraan keperluan industri dan cadangan kursus.- Pendaftaran SKM jika perlu -Melantik seorang pegawai kanan sebagai yang - Menubuhkan jawatankuasa penasihat Institut.- Penyediaan jadual waktu untuk modul yang bertanggungjawab atas semua aspek. - Mengadakan seminar dan bengkel latihanberkenaan lengkap dengan bilangan jam, kelas - Menyediakan daftar aset penyelenggaraan - Mengadakan ceramah kerjaya di sekolah.teori,kelas amali, ujian dan tenaga pengajar - Menyediakan jadual penyelenggaraan ii) Perancangan Institut-Customise. - Menilai program penyenggaraan *Peruntukan mencukupi untuk mengurus program- Merancang lawatan industri jika perlu. Manfaat latihan- Keperluan latihan : Bahan gunahabis, gas, dsbnya. - Pemberian perkhidmatan atau keluaran produk yang * Mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan- Asrama jika perlu dan surau. berkualiti kepada pelanggan Institut. berpengalaman.-Makan minum pelatih jika perlu. - Penjimatan perbelanjaan dan kos mengganti jangka *Peralatan mencukupi, berkeadaan baik dan selamat-Keperluan riadah: padang bola,alat permainan dsb panjang digunakan.-Persijilan. - Pengujudan suasana kerja yang selesa demi * Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.iii) Laporan penilaian kemajuan, keberkesanan mempertingkatkan produktiviti Institut.dan cadangan-cadangan pengubahsuaian. - Pemeliharaan imej Institut sebagai satu yang iii) Proses Pengambilan - Ujian setiap task berkualiti dan Unggul * Bahagian pengambilan keluar iklan. - Ujinilai yang tidak trampil * Penjualan atau pengedaran borang permohonan - Profile ,PP,PPD,PPL pada tempoh tertentu. *Penerimaan borang dan mengisihkata(shortlist)iv) Pengendalian Latihan Dalam Loji kemasukan borang.-Senarai nama pelatih yang terlibat dan pemilihan *Perlantikan panel temuduga dan proses temuduga. Tempat ,Buku Log dan Kebajikan pelatih *Pemilihan terakhir dan surat tawaran.- Lawatan susulan dan khidmat nasihat.
  4. 4. -Ahli-ahli-Ketua bahagian, warden, penyelia asrama.iv) Minggu Orientasi. ii) Bidang Tugas penyelaras. *Fungsi-fungsi*Tujuan -Menguruskan mesyuarat dan penasihat persatuan - Mengubal peraturan dan disiplin institut.- Bimbing pelatih memahami dan menghayati dan kelab -Menasihati pelatih yang bermasalah.matlamat pusat latihan. -Merancang dan mengurus semua aktiviti tahunan - Menguatkuasa peraturan.- Membantu pelatih menyesuaikan diri. -Meneliti semua program aktiviti yang dirancang -Menyediakan format-format tertentu dan- Memberi motivasi kepada pelatih supaya berusaha supaya berjalan dengan lancar. garispanduan tindakan yang perlu diambil olehgigih untuk cemerlang -mengumpul laporan program aktiviti tahunan. pengajar-pengajar, warden dan lain-lain.- mengujudkan persefahaman dan menanam sifat -Menyelaras penggunaan dewan dan kemudahan lain - memastikan kes-kes disiplin ditangani segera.kekitaan dikalangan pelatih, pengajar dan kakitangan. bagi kegunaan persatuan. - Membuat laporan kes untuk keputusan terakhir- Mewujudkan kemesraan dan kerjasama diantara -Menyediakan laporan kemajuan untuk sijil tamat pengetua/ Jawatankuasa Rayuan Jabatan.pelatih. latihan.-Penerapan nilai murni melalui ceramah yang iv) Strategi mengawal dan meningkatkan displindianjurkan. c). Penyenggaran displin dan tatatertib pelatih. pelatih-Aktiviti kerja berkumpulan dapat melahirkan sifat taat i) Disiplin *Menubuhkan Jawatankuasa Displin Institutsetia kepada pemimpin dan sifat tolak ansur, berdikari - Suatu sistem peraturan dan tatatertib yang * Menyediakan buku panduan peraturan dan displin.dan bertanggungjawab. ditetapkan oleh sesuatu badan atau kelompok yang * Memenuhkan masa lapang pelatih dengan kerja- dilaksanakan bagi memudahkan perjalanan proses kerja yang berfaedahb) Program pembangunan diri pelatih dan ko- pembelajaran dan pengajaran. * Mengaktifkan aktiviti kokurikulum pelatih dankurikulum. - Kesanggupan seseorang individu menghormati dan matlamatnya.i) Tujuan mematuhi undang-undang yang dikenakan dari luar *Ceramah motivasi dan agama.- Meluaskan dan meningkatkan pengetahuan pelatih dengan kerelaan sendiri.dalam bidang tertentu. ii) Faktor wujudnya masalah disiplin. d). Program kemajuan kerjaya,kaunseling dan- Mengeratkan perhubungan kerjasama antara institut *Faktor keluarga kebajikan pelatih.dan masyarakat. - suasana keadaan keluarga mempengaruhi *Sesi penerangan- Carrier path yang jelas untuk-Memupuk interaksi dan intergrasi kaum perkembangan emosi pelatih. masa depan pelatih.- Mencapai kecermelangan dalam sukan. - Status sosio ekonomi keluarga. * Penerangan untuk peluang melanjutkan pelajaran- Aktiviti kokurikulum lebih banyak * Faktor institusi latihan. ketahap yang lebih tinggi.menanam,memupuk dan memberi latihan awal -Kawalan disiplin yang terlalu ketat atau terlalu *Unit kaunseling – khidmat nasihat kepada pelatihdaripada aspek kepimpinan, siasah dan longgar. bermasalah.kemasyarakatan dikalangan pelajar. *Faktor perlatih *Jawatankuasa kebajikan pelatih.-aktiviti dan program- Kepimpinan dapat dilatih melalui pasukan pakaian -Perasaan ingin tahu remaja. sosial pelatih.seragam, persatuan, kelab dan sukan yang -Tidak berminat *Wakil pelajar- Suara pelatih disampaikan kepadamempunyai struktur kepimpinan yang tersendiri *Faktor persekitaran pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya.bermula daripada pengerusi atau ketua sehingga ahli - Contoh keadaan dan nilai sosial yang tidak terkawal.biasa. iii) Jawatankuasa Displin pelatih.-Meningkatkan tahap kesihatan. *Keanggotaan-Guna masa lapang dengan berfaedah. -Pengerusi- Pengetua/ Penolong pengetua, pengajar kanan.
  5. 5. -Membolehkan pihak pengurusan dan pekerja menilai *Aktiviti6) Panduan Keselamatan dan Kebersihan dan mengambil tindakan keatas masalah -Adakan kempen kesedaran-ceramah,videoa) Prosedur atau peraturan-peraturan berkaitan keselamatan dan kesihatan yang wujud. -Pamerkan poster keselamatandengan keselamatan dan kesihatan. * Fungsi-fungsi utama: -Anjur pertandingan keselamatan dan kebersihan.-Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. - Memastikan pematuhan kehendak Akta - Lakukan pemeriksaan berkala.-Akta Kilang dan Jentera 1967. Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994 oleh - Adakan fire Drill.i) Punca Kemalangan pihak pengurusan dan pekerja.* Sebab-sebab teknikal -Menjalankan kegiatan galakan kepada amalan b). Program pencegahan kebakaran dan latihan-Tempat kerja yang tidak kemas. keselamatan. pencegahan kebakaran.- Rekabentuk bengkel dan susunan peralatan yang - Menyiasat kemalangan dan membuat cadangan i. Tujuantidak selamat. untuk mengelakkan kejadian yang serupa. -supaya penghuni institut boleh bertindak dengan-Tiada adang atau adang yang tidak selamat. - Merancang dan melaksanakan program kesedaran teratur dan tenang- Kecacatan pada mesin-mesin atau peralatan latihan. keselamatan dan kesihatan. - supaya jalan keluar dan tangga keselamatan- Kecacatan pada kabel bekalan elektrik mesin atau *Tugas Jawatankuasa: digunakan mengikut kaedah yang dirancang.peralatan tangan. -Membincang perihal dan sebab sesuatu kemalangan - supaya tindakan pengosongan bangunan*Sebab-sebab manusia serta penyakit pekerjaan. dilaksanakan dengan cepat dan teratur.-kecuaian - Mengemukakan cadangan serta syor bagi -supaya petugas dapat menjalankan tugas dengan-Tidak sihat/Tidak kemas berpakaian. mencegah atau menghindarkan berulangnya kejadian sempurna mengikut prosedur.-Tidak bertanggungjawab atau pentingkan diri sendiri. yang serupa. - supaya dapat mengkaji keupayaan bertindak serta-Guna peralatan tanpa penyeliaan. - Membuat pemeriksaan ditempat kerja & peralatan. keberkesanan alat-alat dan sistem pencegah*Sebab-sebab persekitaran - Menjalinkan perhubungan serta kerjasama yang kebakaran.- ruang sempit, kurang cahaya dan peredaran udara lebih erat dengan pekerja dalam pencegahan ii. Persediaan latihan.- Tiada adang yang sempurna. kemalangan. -Menubuhkan jawatankuasa bertindak- Ruang kotor, licin dan berdebu. - Memupuk minat pekerja-pekerja di dalam perkara- -Menyediakan pelan lantai dan rancangan bertindak.- Penyimpanan bahan-bahan latihan dan peralatan perkara yang bersangkutan keselamatan dan -mengenalpasti tempat berkumpulyang tidak sempurna. kesihatan pekerjaan. -Menentukan jalan laluan,pintu keluar dan tanggaii)Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan - Menyertai majikan di dalam merangka sistem kerja keselamatan tidak dihalang.*Takrif : Sebuah jawatankuasa yang wajib ditubuhkan selamat -Menentukan sistem pengcegahan kebakaranoleh majikan di sesuatu tempat kerja yang - Menilai keperluan pertolongan cemas, perkhidmatan berfungsi.mempunyai 40 orang pekerja @lebih dengan di kesihatan, pencegahan kebakaran serta kemalangan. -Memberi arahan yang jelas kepada petugas danpengerusikan oleh pengurus @ pegawai atasan serta - Menasihati pihak pengurusan berkaitan perihal penghuni institut.dianggotai oleh wakil pengurusan serta wakil pekerja. keselamatan dan kesihatan. - menghubungi pihak bomba untuk hadir sebagai* Objektif : - Menjalankan kajian statistik kemalangan, syor bagi pemerhati.- Menyalurkan pengetahuan dan pelajaran serta mempertingkatkan tahap keselamatan dan menilai iii) Tindakan yang perlu diambilmeningkatkan motivasi. keberkesanan langkah-langkah kawalan. -Membunyikan isyarat/loceng kecemasan- Sebagai alat komunikasi berhubung bahaya atau - Memanggil Bombarisiko ditempat kerja serta langkah pekerjaan. - Menghentikan pergerakan mesin dan jentera.-Mematuhi kehendak undang-undang seksyen 30dan - Keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri.31 Akta Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994. - berkumpul jauh dari bangunan yang terlibat
  6. 6. -panggilan baris oleh pegawai insiden setiap *Pernafasan HOW TO DEVELOP NOSStingkat/bangunan Jika mangsa tidak bernafas,lakukan pernafasan (DACUM)- Melawan kebakaran dilakukan oleh pasukan bantuan mulut kemulut iaitu cara tercepat untuk Definasi – Developing A CurriculuMpemadam kebakaran. menyampaikan oksigen kedalam paru-paru mangsa. Satu pendekatan kepada analisa pekerjaan yangc) Pertolongan Cemas *Peredaran Darah dibuat oleh pakar dari Industri dalam bidangi) Takrif Jika jantung terhenti, pemampatan dada hendaklah berkenaan.-Bantuan awal atau rawatan utama yang diberikan dilakukan untuk memaksa darah beredar menerusi Profil pekerjaan digunakan untuk:-kepada seseorang yang tercedera dalam sebarang jantung dan keseluruh badan. Cara ini hendaklah -Perancangan program pengajarankemalangan atau mengalami kesakitan atau sakit digabungkan dengan pernafasan bantuan supaya -Pembangunan Kurikulummengejut sebelum ketibaan ambulans, doktor atau oksigen dapat mengalir kedalam darah. -Pembangunan bahan-bahan latihanpakar perubatan yang berkelayakan. -Rundingcara kerjayaii) Matlamat -Perhubungan Awam* Menyelamatkan nyawa -Sebagai Maklumat majikan- Jika pesakit tidak sedarkan diri pastikan saluran -Huraian kerjaudara tidak terganggu. Pastikan pesakit bernafas. -Mengenalpasti kemahiran latihan.Jika berlaku pendarahan hendaklah diberhentikan Falsafahsegera. Beri rawatan mengikut keutamaan. i. Pekerja mahir merupakan orang yang pailng layak* Mengelakkan kecederaan menjadi bertambah mendefinasikan/mengambarkan bidang pekerjaanburuk. mereka daripada orang lain.-Alihkan pesakit sekiranya keadaan ii. Setiap kerja boleh digambarkan dengan berkesanmembahayakannya dan elakkan sebarang dalam bentuk tugasan yang telah dilaksanakan olehkecederaan dari berlanjutan. Selesakan dan beri pekerja dengan jayanya.keyakinan kepada pesakit. Berikan perlindungan dari iii. Kejayaan pelaksanaan setiap tugasan adalahkesejukan atau beri kehangatan sekiranya pesakit berkait secara langsung dengan pengetahuan dandalam keadaan sejuk. sikap yang mesti ada pada pekerja .* Mendapatkan bantuan kecemasan.Dapatkan bantuan seseorang untuk memanggilambulans dengan kadar segera yang boleh. Pastikan Occupational analysisanda berada disisi pesakit hingga bantuan selesai. Bertujuan untuk mengenalpasti Nama pekerjaan, Struktur Pekerjaan, Tahap dan kedudukan, Tajukiii) Pemulihan Pernafasan (ABC) pekerjaan pada setiap tahap.* Saluran udara (Airway)Condongkan kepala mangsa dan angkat dagunya Job Analysis-Fasa Iuntuk membuka saluran udara. Kedudukan ini akan i.Bertujuan untuk menentukan profil pekerjaan (Dutiesmengangkat lidah mangsa dari arah tekak dan ini & Task) bagi pekerjaan tertentu.supaya tidak menghalang laluan udara. ii. Sumber terbaik untuk mendapatkan maklumat mengenai analisa pekerjaan ialah daripada pekerja mahir, berpengalaman dan sedang bekerja. iii. Dibuat tanpa apa-apa bahan rujukan.
  7. 7. v) Menggunakan kaedah ‘” Brain Storming” dan vi) Lain-lain pilihan dan keperluanTask Analysis-Fasa II tanpa sebarang rujukan. vii. Hasilnya adalah profil tugasan.Bertujuan untuk menentukan profil Tugasan (task vi) Sediakan asas perbincangan seperti ‘GlobalProfile) bagi semua task dalam pekerjaan tertentu. Profile’ atau contoh “ National Profile” untuk Duti(Duty) mempercepatkan kerja. a. Mencerminkan tugas kerja yang besarPanduan Pelaksanaan vii) Buat analisa Pekerjaan (job analisis) b. Mewakili satu kumpulan tugasan yang berkaitan.i. Setiap ahli diberi peluang sama rata. - Bertujuan untuk menentukan profil pekerjaan (Duties c. Aktiviti yang berterusanii. Bebas memberi pandangan dan pendapat & Task) bagi pekerjaan tertentu. d. Satu tanggungjawab yang umum.iii. Boleh mengkritik pendapat ahli yang lain - Sumber terbaik untuk mendapatkan maklumat e. Mulakan kenyataan dengan kata kerja.(transiveiv. Hendaklah membuat cadangan yang membina mengenai analisa pekerjaan ialah daripada pekerja verb)daripada mengkritik yang negatif mahir, berpengalaman dan sedang bekerja. *semua maklumat itu direkodkan keatas sekeping kadv. Semua kenyataan tugasan perlulah viii) Kaji semula dan teliti kenyataan duti dan tugasan kertas dan ditampal di dinding untuk perhatian semuadipertimbangkan dengan teliti. supaya boleh dilihat dan dinilai dimana ada produk, ahli. Susunan kad berkenaan boleh disusun semulavi. Bahan rujukan tidak dibenarkan sama sekali. servis dan keputusan. mengikut susunan yang logik.vii. Semua kenyataan tugasan boleh diperhati dan ix) Susunatur duti dan tugasan mengikut keutamaandinilai. x) Kenalpasti tahap tugasan berkenaan. Tugasan(Task)viii. Semua kenyataan tugasan mesti dimulakan xi) Hasilnya ialah profile pekerjaan (job Profile) a. Satu aktiviti kerja Khususdengan ‘action verb’ b. Jelas,tepat dan boleh dilakukan bersendirianix. Pemerhati tidak dibenarkan menyertai Task Analysis-Fasa II c. Mempunyai permulaan dan akhiran langkahperbincangan. Bertujuan untuk menentukan profil Tugasan (task kerja Profile) bagi semua task dalam pekerjaan tertentu. d. Boleh dilakukan dalam masa yang singkat.Proses DACUM i) Terdiri dari pakar dari Industri dan pengajar(8-12 e. Mulakan kenyataan dengan ‘action verb’i. Tugas sebagai Pembangun Kurikulum ialah untuk orang) f. Task tidak boleh diulangi semula pada duti yangmemecahkan pekerjaan kepada unit modular ii) Diadakan selama 5 hari/4 malam. lain.(Modular Unit) iii) Diadakan ditempat yang bebas dari sebarang g. Setiap task tidak boleh mengandungi dua objek.ii. Ia boleh dilaksanakan melalui kaedah sessi gangguan. h. Tidak boleh diulangi kata kerja yang sedia adaDACUM iv) Difasilitatorkan oleh pihak yang membuat pada duti.iii. Dibahagikan kepada 2 Fasa kurikulum. i. Mempunyai 2 atau lebih langkah kerja. v) Tugas Kumpulan fasa II ialah j. Boleh diperhati dan dilihat (boleh dinilai)Job Analysis-Fasa I - Menentukan profil tugasan untuk semua tugasan k. Menghasilkan bentuk produk, perkhidmatan ataui).Terdiri dari kumpulan kecil (8-12 orang) dari dalam pekerjaan tertentu keputusan.personal industri “ Industry driven”. - Bilangan duti dan tugasan l. Elakkan merujuk kepada pengetahuan,- Berpengalaman (hand-on) dan sedang bekerja. - TPO / performance Standard (action, condition, & peralatan, kelengkapan dan sikap.- Pakar (disahkan pakar oleh pegawainya). standard.- Boleh bekerja sama dalam kumpulan. - Subtask/step Langkah Kerja(steps)ii) Diadakan selama 2 hari -keupayaan / keperluan memboleh (knowledge, skill, a. Kata kerja (active verb) untuk melaksanakaniii) Di tempat yang bebas dari sebarang gangguan. attitude, safety) tugasaniv) Di fasilitatorkan oleh pihak yang membuat - Peralatan & kelengkapan b. Berbentuk prosedur dan aturan kerja.kurikulum. -Terminologi dan singkatan nama.

×