Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN

559 views

Published on

oleh Amrizah bt Ahmad Basra

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN

 1. 1. REKABENTUK DAN PENGEMBANGAN<br /> INSTRUKTIONAL<br />(KPT 6023)<br />OLEH :<br />AMRIZAH BINTI AHMAD BASRA<br />M20092000892<br />DISEDIAKAN UNTUK:<br />PROF. MADYA DR. ABD. LATIF HJ.GAPOR<br />
 2. 2. KESELURUHAN KAJIAN<br />
 3. 3. TAJUK :No 26<br />PENGUJIAN BERBANTUKAN KOMPUTER : SATU KAJIAN DI KALANGAN GURU DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ZON SKUDAI<br />FabilahBaharom & ZaidatunTasir<br />FakultiPendidikan, UniversitiTeknologi Malaysia<br />81300 Skudai, Johor<br />fabilahbahar@yahoo.com, rzaida2002@yahoo.com<br />
 4. 4. Pengimplimentasian ICT dalampendidikansejajardenganDasarPendidikan Negara.<br />Pentaksiran/assessment berbantukankomputerataupentaksiranatastalianadalahsebagaialternatifkepadasistemujiansediaada<br />PENGENALAN :<br />
 5. 5. Adakah guru danpelajarbersediauntukmelaksanakanujianberbantukankomputer?<br />Adakahsekolahmempunyaiperalatandankemudahan yang mencukupi?<br />Adakah guru danpelajaryakinterhadapsistemujianini?<br />Adakahterdapatperbezaanantarasistemujiantradisidengan PBK?<br />ISU / PERSOALAN KAJIAN :<br />
 6. 6. TUJUAN KAJIAN:<br />
 7. 7. METODOLOGI :<br />KajianberbentukTinjauanDeskriptif<br />Menggunakan2 set soalselidik :<br />untuk guru (65 item)<br />untukpelajar (55 item)<br />Item diukurgunaskalaLikert :<br />1= SangatTidakSetuju<br />2= TidakSetuju<br />3= Setuju<br />4= SangatSetuju<br />Data diprosesmenggunakanperisian SPSS 11.0 for window<br />Data dianalisismenggunakanstatistikkekerapan, peratusandan min.<br />Dijalankansecararawakdi2 buahsekolahmenengahdiSkudai.<br />Sampelterdiridari50 orang guru dan 50 orangpelajarTingkatan 4<br />
 8. 8. Bagimenjawabpersoalankajian ke-4:<br />PengujianBerbantukanKomputer<br /><ul><li>30 orangpelajardidedahkandenganpengujian</li></ul>berbantukankomputer.<br /><ul><li>satu set soalanSainsTingkatan 4mengandungi20 </li></ul>soalantelahdibangunkandenganmenggunakan<br />perisianmicrosoft Access<br /><ul><li>pelajarmengambilujiansecaraterusdikomputer</li></ul>danmendapatkeputusansebaiksahajajawapan<br />dihantar.<br /><ul><li>salinanmarkahuntuk guru jugadisediakan.
 9. 9. Ujian Tduahujungdigunakan untuk</li></ul>mengenalpastiperbezaanantaramarkahujian<br />secaratradisidenganujianberbantukankomputer.<br />
 10. 10. PEMBOLEHUBAH:<br />
 11. 11. BENTUK SOAL SELIDIK :<br />INSTRUMEN:<br />
 12. 12. ANALISA/DAPATAN KAJIAN:<br />
 13. 13. Taburanperatusdarisegikesediaan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />
 14. 14. Taburanperatusdarisegikemudahandisekolahuntukmenjalankanpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />Taburanperatusdarisegikeyakinan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />
 15. 15. Perbandingankeputusanujianberbantukankomputerdenganujiantradisional<br />* Signifikanpadaaras 0.05 (2 arah)<br />Kesimpulannya:<br /><ul><li>Keseluruhankajianmendapatipelajarlebihbersediamenggunakankomputerberbanding guru. (min pelajar =3.17, guru=2.71)
 16. 16. Kemudahandisekolahtidakmencukupidandiakuioleh guru danpelajar(min pelajar=2.84, min guru=2.49)
 17. 17. Keyakinanpelajarlebihtinggiterhadapujianberbantukankomputerberbanding guru (min pelajar=3.22, min guru=2.71)
 18. 18. Skortertinggidanskorterendahbagikedua-duaujianadalahsama. Jadi, tiadaperbezaansignifikanantarakeduajenisujian.
 19. 19. Cumadidapaticalonlebihgemarujianberbantukankomputerkeranamasamenjawablebihcepat.</li></li></ul><li>Pendedahanterhadappengujianberbantukankomputerkepada guru danpelajarsangatperlu<br />Peratusanlatihankomputermerekamasihrendah (guru 34%, pelajar 62%)<br />Guru kurangyakinterhadapsistemujianini (min = 2.71)<br />Walauapajuainovasi yang hendakdilaksanakanbanyakkebaikkannya, sikap/atitutindividudanorganisasiadalahpokokpangkalnya<br />RUMUSAN:<br />
 20. 20. Penambahbaikansistem Computer-based Testing(CBT) perluuntukmeningkatkanmutupendidikan<br />
 21. 21. SEKIAN, <br />TERIMA KASIH<br />

×