Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tap Huan Ve He Thong Theo Doi Danh Gia

1,715 views

Published on

Published in: Education, Sports

Tap Huan Ve He Thong Theo Doi Danh Gia

 1. 1. Xây dựng hệ thống GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ Dự án Hỗ trợ tăng hiệu quả công tác Giảm nhẹ và ứng phó rủi ro thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2008-2011
 2. 2. Chúng ta hiểu “giám sát – đánh giá” là gì ?
 3. 3. Dự án là gì? Tình trạng hiện tại <ul><li>Chúng ta đang có một tình trạng hiện tại và chúng ta đang không hài lòng. </li></ul><ul><li>Chúng ta mong muốn có một tương lai tốt hơn </li></ul>
 4. 4. Dự án là gì? Tình trạng hiện tại Không thay đổi Tương lai Nhưng nếu làm theo cách làm củ thì tình trạng vẫn như củ
 5. 5. Dự án là gì? Dự án là những nổ lực nhằm thay đổi tình trạng hiện tại Tình trạng hiện tại Kết quả tương lai Không thay đổi
 6. 6. Câu hỏi thứ nhất <ul><li>Làm sao để biết là chúng ta có đi đúng hướng hay không? </li></ul>Tình trạng hiện tại Kết quả tương lai Không thay đổi
 7. 7. Câu hỏi thứ hai <ul><li>Làm sao để biết là chúng ta đến nơi hay không? </li></ul>Tình trạng hiện tại Kết quả tương lai Không thay đổi
 8. 8. Trả lời: phải giám sát và đánh giá Giám sát Đánh giá Tình trạng hiện tại Kết quả tương lai Không thay đổi
 9. 9. Nếu bạn phải vắng nhà trong một tuần và bạn sắp xếp việc nhà cho con của bạn trông nom <ul><li>Làm sao để biết là con của bạn có đang thực hiện những công việc đó không? </li></ul><ul><li>Câu trả lời là: giám sát </li></ul>
 10. 10. Nếu bạn phải vắng nhà trong một tuần và bạn sắp xếp việc nhà cho con của bạn trông nom <ul><li>Làm sao để biết là con của bạn đã hoàn thành những công việc đó ở mức độ nào? </li></ul><ul><li>Câu trả lời là: đánh giá </li></ul>
 11. 11. Lưu ý quan trọng! <ul><li>Hiện nay cách dùng những thuật ngữ: theo dõi, giám sát, đánh giá ở nước ta chưa có sự thống nhất. </li></ul><ul><li>Có người thay vì nói là giám sát thì lại nói là theo dõi </li></ul><ul><li>Có người dùng chữ giám sát với nghĩa xem xét trực tiếp quá trình thực hiện và chất lượng công việc của nhân viên </li></ul>
 12. 12. Quá trình của một dự án bao gồm những giai đoạn nào ?
 13. 13. CHU KỲ DỰ ÁN Xác định vấn đề Lập kế hoạch
 14. 14. CHU KỲ DỰ ÁN Xác định vấn đề Thực hiện Lập kế hoạch
 15. 15. CHU KỲ DỰ ÁN Xác định vấn đề Đánh giá Thực hiện Lập kế hoạch
 16. 16. Xác định vấn đề Đánh giá Thực hiện Rút ra bài học Lập kế hoạch Sơ kết Theo dõi QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHU KỲ
 17. 17. Lập kế hoạch có liên quan gì đến giám sát và đánh giá ?
 18. 18. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH <ul><li>Kế hoạch chiến lược (khung lô gích) </li></ul><ul><li>Kế hoạch thực hiện </li></ul><ul><li>Kế hoạch giám sát và đánh giá </li></ul>
 19. 19. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? <ul><li>Kế hoạch chiến lược mô tả các chiến lược của dự án để đạt mục tiêu. </li></ul><ul><li>Nó không mô tả những việc làm chi tiết mà chỉ nhấn mạnh đến những giải pháp chính </li></ul><ul><li>Nó được trình bày dưới hình thức một khung lô gích </li></ul>
 20. 20. KẾ HOẠCH THỰC HiỆN LÀ GÌ? <ul><li>Kế hoạch thực hiện mô tả những công việc cụ thể cần làm để đạt các kết quả. </li></ul><ul><li>Nó nhấn mạnh ai phải làm việc gì với ai trong bao lâu và làm ở đâu </li></ul><ul><li>Người ta thường lập kế hoạch thực hiện cho từng năm </li></ul><ul><li>Nó được trình bày dưới hình thức một biểu đồ theo thời gian (biểu đồ Gantt) </li></ul>
 21. 21. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích)
 22. 22. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích) Kế hoạch thực hiện
 23. 23. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT-ĐÁNH GIÁ? <ul><li>Chúng ta cần biết các chiến lược có được thực hiện đúng như thiết kế không? </li></ul><ul><li>Chúng ta cần biết các chiến lược có dẫn đến mục tiêu như trước đây chúng ta đã nghỉ hay không? </li></ul>Chúng ta phải giám sát-đánh giá kế hoạch chiến lược
 24. 24. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích) Kế hoạch thực hiện Kế hoạch giám sát – đánh giá
 25. 25. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích) Kế hoạch thực hiện Kế hoạch giám sát – đánh giá
 26. 26. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT-ĐÁNH GIÁ? <ul><li>Chúng ta cần biết các công việc có được thực hiện đúng như tiến độ không? </li></ul><ul><li>Chúng ta cần biết các công việc có dẫn đến các kết quả như trước đây chúng ta đã nghỉ hay không? </li></ul>Chúng ta phải giám sát-đánh giá kế hoạch thực hiện
 27. 27. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích) Kế hoạch thực hiện Kế hoạch giám sát – đánh giá
 28. 28. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Kế hoạch chiến lược (Khung lô gích) Kế hoạch thực hiện Kế hoạch giám sát – đánh giá
 29. 29. Khung lô gích là gì và tại sao nên dùng khung lô gích ?
 30. 30. Khung lô gích <ul><li>Khung lô gích là một công cụ dùng để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá một dự án . </li></ul><ul><li>Kế hoạch trong khung lô gích chỉ mới là kế hoạch chiến lược </li></ul><ul><li>Khung lô gích được hình thành từ phương pháp LFA (logical framework approach) </li></ul>
 31. 31. Trình bày khung lô gích <ul><li>K ế hoạch chiến lược được trình bày dưới dạng một bảng có nhiều ô. </li></ul><ul><li>Ma trận của khung lô gích gồm 4 cột và 4 hàng </li></ul><ul><li>Nội dung được trình bày trong khung lô gích có quan hệ với nhau theo một trật tự chặt chẻ và hợp lý. </li></ul>
 32. 32. Khung lô gích Đầu vào Hoạt động Đầu ra Mục tiêu Mục đích Giả định Phương tiện kiểm tra Chỉ số Lô gích can thiệp
 33. 33. Các cấp độ của mục tiêu <ul><li>Có 5 cấp độ </li></ul><ul><li>Cấp độ trên là “cha”, cấp độ dưới là “con” </li></ul>Đầu vào Hoạt động Kết quả (Đầu ra) Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cuối cùng (mục đích) Cấp độ
 34. 34. Mục đích (Mục tiêu cuối cùng) <ul><li>Mục tiêu cuối cùng là những kết quả mong muốn có được sau một thời gian dài, thường là 10 – 15 năm. </li></ul><ul><li>Xây dựng mục tiêu cuối cùng để định hướng cho kế hoạch: kế hoạch phải hướng tới những mong muốn đó. </li></ul><ul><li>Dự án chỉ đóng góp vào mục tiêu cuối cùng </li></ul>
 35. 35. Mục tiêu cụ thể <ul><li>Mục tiêu cụ thể là những kết quả mong muốn có được trong thời gian của kế hoạch (3-5 năm). </li></ul><ul><li>Mục tiêu cụ thể phải đạt các yêu cầu: </li></ul><ul><ul><li>Cụ thể </li></ul></ul><ul><ul><li>Đo lường được </li></ul></ul><ul><ul><li>Thực hiện được (khả thi) </li></ul></ul>
 36. 36. Kết quả (Đầu ra ) <ul><li>Kết quả là những gì cần có để đạt mục tiêu tổng quát </li></ul><ul><li>Các kết quả là thành phần của mục tiêu cụ thể </li></ul>Kết quả 2 Kết quả 1 Kết quả 3 Kết quả 4 Mục tiêu cụ thể
 37. 37. Xây dựng các hoạt động <ul><li>Hoạt động là những công việc cần làm để đạt mục tiêu cụ thể </li></ul>Mục tiêu cụ thể Hoạt động
 38. 38. Khung lô gích Đầu vào Hoạt động Kết quả Mục tiêu Mục đích Giả định Phương tiện kiểm tra Chỉ số Lô gích can thiệp
 39. 39. Chúng ta hiểu chỉ số là gì ?
 40. 40. Chỉ số là gì? <ul><li>Là những dấu hiệu báo cho biết các kết quả có đạt được hay không và ở mức độ nào. </li></ul><ul><li>Ví dụ 1: Số buổi tập huấn báo cho biết hoạt động nâng cao năng lực có được thực hiện </li></ul><ul><li>Ví dụ 2: Số đê được gia cố nói lên hoạt động PNGNTT có được thực hiện </li></ul><ul><li>Ví dụ 3: Công văn liên tịch giữa ngành nông nghiệp và điện lực nói lên có một cơ chế phối hợp đã được thực hiện </li></ul>
 41. 41. Chỉ số dùng để làm gì? <ul><li>Chỉ số giúp giám sát và đánh giá dự án. </li></ul><ul><li>Nếu chỉ số có xuất hiện thì có nghĩa là công việc có được thực hiện hoặc một kết quả nào đó có được tạo ra. </li></ul><ul><li>Chỉ số bao giờ cũng có liên quan đến cột mốc thời gian . </li></ul>
 42. 42. Chỉ số trong khung lô gích <ul><li>Trong khung lô gích có: </li></ul><ul><li>Chỉ số mục đích (tác động) </li></ul><ul><li>Chỉ số mục tiêu (hiệu quả) và </li></ul><ul><li>Chỉ số kết quả (đầu ra) </li></ul>
 43. 43. Chỉ số trong kế hoạch thực hiện <ul><li>Trong kế hoạch thực hiện có: </li></ul><ul><li>Chỉ số hoạt động (quá trình) </li></ul><ul><li>Chỉ số đầu vào </li></ul>
 44. 44. Phân loại chỉ số Ví dụ: Đến cuối dự án 80% cán bộ lãnh đạo của câu lạc bộ được nâng cao năng lực quản lý câu lạc bộ Ví dụ: Hoàn thành 6 lớp tập huấn cho các câu lạc bộ vào cuối quí 3 của năm 1 Dùng để đánh giá Dùng để theo dõi Những kết quả cần đạt vào cuối dự án Những kết quả cần đạt vào một thời điểm nào đó của dự án (cho một hoạt động, một giai đoạn của dự án) Chỉ số vào cuối dự án (chỉ số cuối cùng) Chỉ số hình thành (chỉ số cột mốc)
 45. 45. Phương pháp QQT 80% c ác Ban Chỉ Huy PCLB cấp huyện sẽ có kế hoạch chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai dựa vào kế hoạch của xã vào cuối năm thứ hai của dự án. vào cuối năm thứ hai của dự án. Kế hoạch phải được dựa vào kế hoạch của xã 80% Ban Quản Lý cấp huyện Các Ban Chỉ Huy PCLB cấp huyện sẽ có kế hoạch chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai Thêm yếu tố thời gian Thêm phần chất lượng của chỉ số Thêm phần số lượng của chỉ số Viết ra phần chính của chỉ số cần có Thời gian Chất lượng Số lượng Chỉ số chính
 46. 46. Phân loại chỉ số Mức độ đầu tư cho những kết quả Đầu vào Đầu vào Sản phẩm được làm ra bằng cách nào Quá trình Hoạt động Sản phẩm do các hoạt động làm ra Đầu ra Kết quả Sự thay đổi về nhận thức, thái độ, hành động của đối tượng Hiệu quả Mục tiêu cụ thể Sự thay đổi bền vững của đối tượng Tác động Mục tiêu cuối cùng Nội dung Loại chỉ số Cấp độ
 47. 47. Tiêu chuẩn chọn lựa chỉ số <ul><li>Đo lường được số lượng và chất lượng của kết quả </li></ul><ul><li>Chi tiết và cụ thể về thời gian, địa điểm, số lượng </li></ul><ul><li>Nhằm vào cái có thể đo lường được trong thực tế (thông tin phải sẳn có, dễ thu thập, ít tốn kém). </li></ul><ul><li>Các thông tin phải có thể cập nhật được. </li></ul>
 48. 48. Giám sát là gì? <ul><li>Giám sát là tìm biết xem mọi thứ có được làm như dự định hay không. </li></ul>
 49. 49. Giám sát cái gì? <ul><li>Công việc có được làm không? </li></ul><ul><li>Làm được bao nhiêu? Có đúng tiến độ không? </li></ul><ul><li>Có tạo nên các kết quả không? </li></ul><ul><li>Có đến đúng đối tượng không? </li></ul><ul><li>Có những rủi ro nào đã xảy ra không? </li></ul>
 50. 50. Đánh giá là gì? <ul><li>Là tìm biết xem những nổ lực vừa qua đã đem lại những giá trị gì? </li></ul>
 51. 51. Đánh giá là gì? <ul><li>Là trả lời câu hỏi </li></ul><ul><ul><li>Chúng ta đã đạt được bao nhiêu? </li></ul></ul><ul><li>Là đi tìm một giá trị </li></ul><ul><ul><li>Liệu các kết quả có bền vững không? </li></ul></ul><ul><li>Là rút ra bài học </li></ul><ul><ul><li>Chúng ta có được kinh nghiệm gì? </li></ul></ul>
 52. 52. Các loại đánh giá <ul><li>Trước khi can thiệp: điều tra cơ bản </li></ul><ul><li>Giữa kỳ </li></ul><ul><li>Cuối kỳ </li></ul><ul><li>Hàng năm </li></ul>
 53. 53. Các loại đánh giá <ul><li>Đánh giá nội bộ </li></ul><ul><li>Đánh giá từ bên ngoài </li></ul><ul><li>Đánh giá có sự tham gia </li></ul>
 54. 54. Mục đích của đánh giá dự án Phải chăng các biện pháp của dự án giải quyết được « vấn đề »? Phù hợp
 55. 55. Mục đích của đánh giá dự án Phải chăng chúng ta đang sử dụng nguồn lực một cách hợp lý? Hiệu suất Phải chăng các biện pháp của dự án giải quyết được « vấn đề »? Phù hợp
 56. 56. Mục đích của đánh giá dự án Phải chăng dự án đạt đến các mục tiêu? Hiệu quả Phải chăng chúng ta đang sử dụng nguồn lực một cách hợp lý? Hiệu suất Phải chăng các biện pháp của dự án giải quyết được « vấn đề »? Phù hợp
 57. 57. Mục đích của đánh giá dự án Phải chăng dự án góp phần vào việc đạt mục đích? Tác động Phải chăng dự án đạt đến các mục tiêu? Hiệu quả Phải chăng chúng ta đang sử dụng nguồn lực một cách hợp lý? Hiệu suất Phải chăng các biện pháp của dự án giải quyết được « vấn đề »? Phù hợp
 58. 58. Mục đích của đánh giá dự án Phải chăng kết quả và tác động sẽ được duy trì sau khi tài trợ đã kết thúc? Bền vững Phải chăng dự án góp phần vào việc đạt mục đích? Tác động Phải chăng dự án đạt đến các mục tiêu? Hiệu quả Phải chăng chúng ta đang sử dụng nguồn lực một cách hợp lý? Hiệu suất Phải chăng các biện pháp của dự án giải quyết được « vấn đề »? Phù hợp
 59. 59. Liên quan giữa theo dõi và đánh giá <ul><li>Theo dõi là để biết tình hình hiện tại và có điều chỉnh </li></ul><ul><li>Theo dõi cung cấp dữ liệu cho đánh giá </li></ul><ul><li>Đánh giá là để biết những kết quả cuối cùng. </li></ul><ul><li>Đánh giá phải dựa vào kết quả theo dõi </li></ul>
 60. 60. Liên quan giữa theo dõi, đánh giá và chỉ số <ul><li>Theo dõi và đánh giá phải dựa vào chỉ số </li></ul><ul><li>Không có chỉ số thì không thể theo dõi và đánh giá. </li></ul>
 61. 61. Theo dõi và đánh giá dựa vào chỉ số Chỉ số mục tiêu Chỉ số tác động (mục tiêu cuối cùng) Đánh giá Chỉ số kết quả (đầu ra) Chỉ số mục tiêu Sơ kết Chỉ số đầu vào Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả (đầu ra) Theo dõi
 62. 62. Làm gì để theo dõi? <ul><li>Bước 1: </li></ul><ul><li>Thu thập dữ liệu </li></ul><ul><li>và ghi chép thành hồ sơ </li></ul>
 63. 63. Làm gì để theo dõi? <ul><li>Bước 2: </li></ul><ul><li>Phân tích và đưa ra các kết luận (giải thích ý nghĩa của các dữ liệu) </li></ul>
 64. 64. Làm gì để theo dõi? <ul><li>Bước 3: </li></ul><ul><li>Đưa ra các khuyến nghị và </li></ul><ul><li>thực hiện các sữa đổi </li></ul>
 65. 65. Làm gì để đánh giá? <ul><li>Sử dụng các dữ liệu do quá trình theo dõi cung cấp. </li></ul><ul><li>Thu thập thêm các thông tin định lượng và định tính qua điều tra, phỏng vấn, thảo luận nhóm, vẽ bản đồ, xếp hạng, nghiên cứu trường hợp… </li></ul><ul><li>Nghiên cứu các chuẩn mực đã được thực hiện </li></ul>
 66. 66. Các bước đánh giá <ul><li>Xây dựng kế hoạch đánh giá </li></ul><ul><li>Thu thập dữ liệu </li></ul><ul><li>Phân tích và đưa ra các phát hiện </li></ul><ul><li>Đưa ra các kết luận và khuyến nghị </li></ul><ul><li>Viết báo cáo đánh giá </li></ul>
 67. 67. Hệ thống giám sát – đánh giá <ul><li>Hệ thống giám sát – đánh giá bao gồm tất cả những thứ cần thiết để có thể giám sát – đánh giá một cách có hệ thống </li></ul><ul><li>Hể có tổ chức thực hiện thì phải tổ chức hệ thống giám sát – đánh giá đi kèm theo. </li></ul>
 68. 68. Hệ thống theo dõi – đánh giá bao gồm <ul><li>Danh sách những chỉ số cần theo dõi - đánh giá (các loại số liệu cần có). </li></ul><ul><li>Cơ cấu tổ chức theo dõi - đánh giá </li></ul><ul><li>Kế hoạch theo dõi - đánh giá </li></ul><ul><li>Các biểu mẫu thu thập số liệu </li></ul><ul><li>Các nguồn lực phục vụ cho theo dõi - đánh giá: phương tiện, kinh phí… </li></ul>

×