Hak asasi kanak kanak (2)

21,175 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
915
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hak asasi kanak kanak (2)

 1. 1. HAK ASASI KANAK-KANAK<br />SEMUA KANAK-KANAK - TANPA MENGIRA KEUPAYAAN<br />DAN KETIDAKUPAYAAN MEREKA, JANTINA MEREKA,<br />SOSIAL, EKONOMI, KEBUDAYAAN, LATARBELAKANG ETNIK DAN AGAMA MEREKA, ATAU HIV DAN TARAF KESIHATAN MEREKA – MEMPUNYAI HAK YANG SAMA RATA UNTUK KUALITI PENDIDIKAN, PENJAGAAN DAN PERLINDUNGAN.<br />KANAK-KANAK MUDAH DIPENGARUHI, MEMERLUKAN JAGAAN DAN PERLINDUNGAN KHAS IA JUGA MELETAKKAN PENEKANAN KHAS KE ATAS PENJAGAAN UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB PERLINDUNGAN OLEH KELUARGA. IA JUGA SEKALI LAGI MENGESAHKAN KEPERLUAN BAGI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DAN PERLINDUNGAN YANG LAIN KEPADA KANAK-KANAK. IA MELIPUTI HAK SEBELUM DAN SELEPAS LAHIR<br />
 2. 2. HAK ASASI KANAK-KANAK<br />KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK<br />AKTA KANAK-KANAK<br />AKTA PENDIDIKAN NEGARA<br />
 3. 3. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />HakAsasikanak-kanakdisentuhdalambeberapaperkarasepertiPerkara 2, 3, 6, 13, 18, 19, 23, 28, 29, 30, 32 dan 34<br />
 4. 4. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK<br />DILAHIRKAN, MEMPUNYAI NAMA DAN KEWARGANEGARAAN<br />TINGGAL DI DALAM KOMUNITI DAN PERSEKITARAN YANG AMAN DAMAI<br />MEMPUNYAI MAKANAN YANG MENCUKUPI DAN TUBUH BADAN YANG AKTIF DAN SIHAT<br />MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BAIK DAN MEMBENTUK POTENSI DIRI<br />MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI<br />HAK SETIAP KANAK-KANAK<br />UNTUK DILINDUNGI DARIPADA PENDERAAN, EKSPLOITASI, KECUAIAN, KEGANASAN BAHAYA <br />MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI<br />DIBERI PELUANG UNTUK BERMAIN DAN BERIADAH<br />DIPERTAHANKAN DAN DIBERI BANTUAN OLEH KERAJAAN<br />BERUPAYA MENGEKSPRESI PANDANGAN SENDIRI<br />
 5. 5. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara2<br />Negara-negarapihakhendaklahmenghormatidanmemastikanbahawahak-hak yang dinyatakandalamkonvensyeninidiberikankepadasetiapkanak-kanakdalambidangkuasamerekatanpamengiraapa-apajenis ;<br />diskriminasi, <br />bangsa, <br />warna, <br />jantina, <br />bahasa, <br />agama, <br />pandanganpolitikataupandangan lain, <br />warganegara, <br />asal-usuletnik<br />sosial, <br />harta, <br />hilangupaya, <br />status kelahiran@ status lain kanak-kanakitu, ibubapanyaataupenjaganya yang sah<br />
 6. 6. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara3<br />Dalamsegalatindakanberkenaandengankanak-kanaksamaadayang diakujanjiolehinstitusikebajikanmasyarakatawam@ swasta, mahkamah, pihakberkuasapentadbiran @ badanperundangan, kepentinganterbaikkanak-kanakituhendaklahmenjadipertimbanganutama<br />Negara-negarapihakmengakujanjiuntukmemastikankanak-kanakitudiberiperlindungandanjagaanyang diperlukanbagikesejahteraannya<br />
 7. 7. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara6<br />Negara-negarapihakmengiktirafkanbahawatiap-tiapkanak-kanakmempunyaihaksediaadauntukhidup.<br />Negara-negarapihakhendaklahmemastikankanak-kanaksetakat yang sebanyakmungkinbolehkewujudandanperkembangankanak-kanak.<br />
 8. 8. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara13<br />Kanak-kanakhendaklahberhakkepadakebebasanbersuara; hakinihendaklahtermasukkebebasanuntuk;<br />mencari, menerimadanmenyampaikansemuajenismaklumatdan idea, <br />tanpamengirasempadan, samaadasecaralisan, bertulisataucetakan, <br />dalambentuklukisan<br />ataumelaluiapa-apa media lain yang dipiliholehkanak-kanakitu<br />
 9. 9. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara18<br />Negara-negarapihakhendaklahmenggunakanusahaterbaikmerekamemastikanpengiktirafanprinsipbahawakedua-duaibubapamempunyaitanggungjawabbersamabagididikandanperkembangankanak-kanak, ibubapaataumengikutmana-mana yang berkenaan, penjagadisisiundang-undang, mempunyaitanggungjawabutamabagididikandanperkembangankanak-kanak . Kepentinganterbaikkanak-kanakakanmenjadiperhatianasas.<br />Bsgimaksudmenjamindanmenggalakkanhak yang dinyatakandalamkonvensyenini, negara-negarapihakhendaklahmemberibantuansewajarnyakepadaibubapadanpenjagadisisiundang-undangdalammelaksanakantanggungjawabpembesarananakmerekadanhendaklahmemastikanperkembanganinstitusi, kemudahandanperkhidmatanbagijagaankanak-kanak.<br />
 10. 10. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara19<br />Negara-negarapihakhendaklahmengambilsegalalangkahperundangan, pentadbiran, sosialdanpendidikan yang sewajarnyauntukmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukkeganasan<br />Fizikal<br />mental, <br />Kecederaan<br />Penderaan<br />pengabaian @ pelakuancuai, <br />penganiayaan @ eksploitasi, termasukpenderaanseksual<br />semasadalamjagaanibubapa(ibubapa), penjagadisisiundang-undang (penjaga-penjagadisisiundang-undang)<br />
 11. 11. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara23<br />Negara-negarapihakmengiktirafbahawaseseorangkanak-kanakkurangupayasecaramental @ fizikalpatutmenikmatikehidupan yang sepenuhnyadandihormatidalamkeadaan yang memastikankemuliaan, menggalakkansikaptidakbergantungdanmemudahkanpenglibatanaktifkanak-kanakitudalamkomuniti.<br />
 12. 12. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara28<br />Negara-negarapihakmengiktirafhakkanak-kanakkepadapendidikandandengantujuanunntukmencapaihakinisecaraberperingkat-peringkatdanatasdasarpeluang yang sama, merekahendaklahsecarakhususnya;<br />Menjadikanpendidikanrendahdiwajibkandandiadakansecarapercumakepadasemua<br />Menggalakkanperkembanganpeendidikanmenengahdalampelbagaibentuk, termasukpendidikanumumdanvokasional, mengadakanpendidikanitudanterbukakepadatiap-tiapkanak-kanakdanmengambillangkah yang sewajarnyasepertimemperkenalkanpendidikanpercuma<br />
 13. 13. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara29<br />Negara-negarapihakbersetujubahawapendidikankanak-kanakhendaklahdihalatujukankepada;<br />Perkembanganpersonaliti, bakat, dankebolehan mental danfizikalkanak-kanakpadatahappotensi yang paling tinggi.<br />Perkembangan rasa hormatbagihakasasimanusiadankebebasanasasidanbagiprinsip-prinsip yang termaktub KONVENSYEN mengenaiHakKanak-KanakdalampiagamPerutubuhanBangsa-BangsaBersatu<br />Perkembangan rasa hormatbagiibubapakanak-kanak, identitikebudayaan, bahasadannilainyasendiri, baginilaikebangsaannegara yang didudukiolehkanak-kanakitu, negara yang daripadanyaberasaldanbagitamadun yang berbezadaripadatamadunnyasendiri.<br />Penyediaankanak-kanakbagihidup yang bertanggungjawabdalammasyarakat yang bebasdalamsemangatpersefahaman, keamanan, toleransi, kesamaanjantinadanpersahabatandikalangansemuaorang, kumpulanetnik, kebangsaandan agama danorang yang asalusulnyapendudukasli<br />Perkembangan rasa hormatbagialamsekitarsemulajadi.<br />
 14. 14. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara30<br />Dalamnegaradimanawujudnyaminoriti, etnik, agama ataulinguistik @ orang-orang yang asal-usulnyapendudukasli, seseorangkanak-kanak yang tergolongdalamminoritisedemikianatauialahpendudukasli<br />Tidaklahbolehdinafikanhak, dalamkomunitidengananggotakumpulannya yang lain, <br />Untukmenikmatikebudayaanyasendiri, <br />Untukmenganutdanmengamalkanagamanyasendiriatau<br />Untukmenggunakanbahasanyasendiri.<br />
 15. 15. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara32<br />Negara-Negara Pihakmengiktirafhakkanak-kanakuntukdilindungidaripada ;-<br />Eksploitasiekonomidandaripadamenjalankanapa-apakerja yang berkemungkinanberbahayaatau;<br />Menganggupendidikankanak-kanakitu, atauadalahmendatangkankeburukankepadakesihatankanak-kanakatau; <br />Perkembanganfizikal, mental, kerohanian, kemoralanatau;<br />Sosialkanak-kanakitu.<br />
 16. 16. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)<br />Perkara34<br />Negara-Negara Pihakmengakujanjiuntukmelindungikanak-kanakdaripadasegalabentukpengeksploitasianseksdanpenderaanseksual. Bagimaksudini, Negara-Negara Pihakhendaklahsecarakhususmengambilsegalalangkahkebangsaan, dwipihakdanberbilangpihak yang sewajarnyauntukmencegah:<br />Doronganataupaksaankanak-kanakuntukmelibatkandiridalamapa-apaaktivitiseks yang menyalahiundang-undang.<br />Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampelacuranatauapa-apaamalanseks yang menyalahiundang-undang<br />Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampersembahandanbahanlucah.<br />
 17. 17. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />PenubuhanMajlisPenyelarasbagiperlindunganKanak-Kanak<br />Seksyen 3<br />MakahendaklahditubuhkansuatuMajlis yang hendaklahdikenalisebagaiMajlisPenyelarasbagiPelindunganKanak-Kanak<br />Majlishendaklah:<br />BertanggungjawabbagimenasihatiMenteritentangsegalaaspekpelindungankanak-kanak<br />Merekabentuksuatusistempengurusan yang cekapdanberkesandiseluruh Malaysia yang menggabungkansaluranmaklumatbagimelaporkankeskanak-kanak yang memerlukanperlindungan<br />Mengesyorkanperkhidmatan-perkhidmatan yang ditujukankhususuntukmemenuhikeperluanorang, kanak-kanakdankeluarga yang memerlukanperkhidmatanperlindungankanak-kanak<br />Menyelaraspelbagaisumbermana-manaJabatanKerajaan yang terlibatdenganperlindungankanak-kanak.<br />sambung-<br />
 18. 18. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />sambung-<br />Membangunkan program-program untukmendidikorangramaidalampencegahanpenganiayaandanpengabaiankanak-kanak.memberikannasihattentangpengurusan , operasidanamalanPasukanPelindungankanak-Kanakdiseluruh Malaysia<br />Memberikannasihattentangpengurusan ,operasidanamalanpasukanpelindungankanak-kanakseluruh Malaysia.<br />Memberikannasihattentangpembangunan program latihanbagianggotaPasukanPelindunganKanak-Kanakdiseluruh Malaysia<br />Menyelesaikanapa-apapertelingkahan yang mungkinberbangkitdalamPasukanPerlindunganKanak-Kanak<br />Melaksanakanapa-apafungsi lain yang ditetapkanolehperaturan-peraturan yang dibuatdibawahaktaini<br />
 19. 19. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />1. Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;<br />kanak-kanakitutelahataubesarkemungkinanakandicederakandarisegifizikalataudicederakandarisegiemosiataudianiayaidarisegiseksolehibuataubapaataupenjaganyaatauseseoranganggotakeluargaluasnya;<br />kanak-kanakitutelahatauberkemungkinandicederakandarisegifizikalatauemosiatauseksualdanibuataubapaataupenjaganyasamaadatahuatauberkemungkinanmengetahuinyatelahtidakmelindungiatautidakakanmelindungikanak-kanakitudaripadakecederaanataupenganiayaansedemikian<br />ibuataubapaataupenjagakanak-kanakitutidaklayakatautelahmengabaikan, tidakberupayauntukmenjalankanpengawasandanpengawalan yang sepatutnyakeataskanak-kanakitudankanak-kanakitumulaterlibatdalampergaulan yang tidaksihat<br />ibuataubapaataupenjagatelahmengabaikanatauberkeberatanuntukmengadakanmemeliharadariaspekpenyediaanmakanan, pakaiandantempatberteduh yang mencukupiuntukkanak-kanakitu<br />kanak-kanakitutidakmempunyaiibuataubapaataupenjaga; atautelahdibuangolehibuataubapaataupenjaganyadanselepassiasatan yang munasabahibuataubapaataupenjagaitutidakditemui, dantiadaorang lain yang sesuaisanggupdanberupayamemeliharakanak-kanakitu<br />sambung-<br />
 20. 20. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />Sambung-<br />Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;<br />kanak-kanakituperludiperiksa, disiasatataudirawatbagimaksudmemulihkanataumemeliharakesihatannya; danibuataubapaataupenjaganyamengabaikanatauengganmembenarkankanak-kanakitudiperiksa, disiasatataudirawatsedemikian<br />kanak-kanakituberkelakuandengancara yang, atau yang mungkin, memudaratkandirinyaataumana-manaorang lain danibuataubapaataupenjaganyatidakberupayaatauberkeberatanuntukmengambillangkah-langkah yang perluuntukmemperbaikikeadaanataulangkah-langkahyangdiambilolehibuataubapaataupenjagaitugagal<br />Terdapatpertelingkahan yang sedemikianrupaantarakanak-kanakitudenganibuataubapaataupenjaganya, atauantaraibudanbapaataupenjagapenjaganya, sehinggakanhubungankekeluargaanterganggudenganserius, dan yang demikianitumenyebabkankanak-kanakitumengalamikecederaanemosi<br />kanak-kanakitudibenarkanberadadimana-manajalan, premisatautempatbagimaksud (i) mengemisataumenerimasedekah, samaadaatautidakdengandalihmenyanyi, bermain, membuatpersembahanataumenawarkanapa-apajuauntukjualan; atau (ii) menjalankanpenjajaan yang menyalahiundang-undang, loteriharam, perjudianatauaktiviti lain yang menyalahiundang-undang yang memudaratkankesihatandankebajikankanak-kanakitu.<br />
 21. 21. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />Keadaansedemikianterangkumsekiranya;<br />Dicederakandarisegifizikaljikaadakecederaan yang substansialdanbolehdilihatpadamana-manabahagiantubuhkanak-kanakituakibatkekerasanatauagen(alat) yang sengajakepadatubuhkanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, laserasi, kontusi, lelasan, parut, patahataukecederaantulang yang lain, dislokasi, seliuh, pendarahan, pecahviskus, lukaterbakar, melecur, hilangatauberubahkesedaranataufungsifisiologiataugugurrambutataugigi;<br />Dicederakandarisegiemosijikaadagangguanbolehdilihatpadafungsi mental atauemosikanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, kecelaruan mental atautingkahlaku, termasukkeresahan, kemurungan, penyendirian, kelangsanganatauperkembanganlambat;<br />Teraniayadarisegiseksjikadiatelahmengambilbahagian, samaadasebagaipesertaataupemerhati, dalamapa-apaaktiviti yang berunsurseksbagimaksud (i) apa-apabahan, fotograf, rakaman, filem, pita video ataupersembahan yang berunsurpornografi, lucahatausumbang; atau (ii) eksploitasiseksolehmana-manaorangbagimemuaskannafsuseksorangituatauorang lain.<br />
 22. 22. AKTA KANAK-KANAK (2001)<br />“Sekolahkebangsaan” ertinyasekolahrendahkerajaanatausekolahrendahbantuankerajaan -<br />(a) yang menyediakanpendidikanrendah yang sesuaibagimuriddariumur 6 tahun;<br />(b) yang menggunakanbahasakebangsaansebagaibahasapengantarutama;<br />(c) yang menjadikanbahasaInggerissebagaimatapelajaranwajib; dan<br />(d) dimanakemudahanbagipengajaran; <br />(i) bahasaCinaatau Tamil hendaklahdiadakanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya; dan<br />(ii) bahasa-bahasakaumaslihendaklahdiadakanjikadidapatimunasabahdanpraktikberbuatsedemikiandanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya;<br />29A (1) Menteriboleh, melaluiperintah yang disiarkandalam Warta, menetapkanpendidikanrendahmenjadipendidikanwajib.<br />(2) Tiap-tiapibubapawarganegara Malaysia yang tinggaldi Malaysia hendaklahmemastikanbahawajikaanaknyatelahmencapaiumurenamtahunpadaharipertamabulanJanuaridalamtahunpersekolahansemasaanakitudidaftarkansebagaimuriddisekolahrendahdalamtahunitudanterusmenjadimuriddisekolahrendahsepanjangtempohpendidikanwajib.<br />(4) Ibubapa yang melanggarsubseksyen (2) adalahmelakukansuatukesalahandanboleh, apabiladisabitkan, didendatidakmelebihi lima ribu ringgit ataudipenjarakanselamatempohtidakmelebihienambulanataukedua-duanya.<br />
 23. 23. AKTA PENDIDIKAN<br />40 Menterihendaklahmengadakanpendidikankhasdisekolahkhas yang ditubuhkandibawahperenggan 34(1)(b) ataudimana-manasekolahrendahataumenengah yang difikirkanolehMenterisuaimanfaat.<br />64.Tertakluk kepadamana-manaperaturan yang dibuatdibawahAktaini, Menteribolehmemberikansamaadabantuankewanganatauselainnyaberkenaandenganmuridataumana-managolonganmuriddiinstitusipendidikankerajaanataubantuankerajaandanbantuanitubolehtermasuk ;<br />(a) pemberiandermasiswa, biasiswa, pinjamanataubantuan lain; dan<br />(b) penyediaan-<br />(i) tempattinggal;<br />(ii) pengangkutan;<br />(iii) buku; dan<br />(iv) perkhidmatanperubatandanpergigian,<br />bagimaksudmembolehkanmuriditumenggunakansepenuhnyakemudahan yang tersediabagimerekaataubagimaksudmemperbaikikesihatandankesejahteraanhidupmereka<br />
 24. 24. AKTA PENDIDIKAN<br />41. (1) Tertaklukkepadasubseksyen (2) dan<br />(3), Menteribolehmelaluiperaturan-peraturanmenetapkan-<br />(a) Tempohpendidikanrendahdanmenengah yang sesuaidengankeperluanmurid yang menerimapendidikankhas;<br />(b) Kurikulum yang hendaklahdigunakanberhubungandenganpendidikankhas;<br />(c) Kategorimurid yang memerlukanpendidikankhasdankaedah yang sesuaibagipendidikanmuriddalamsetiapkategorisekolahkhas; dan<br />(d) Apa-apaperkara lain yang difikirkanolehMenterisuaimanfaatatauperlubagimaksudBabini.<br />(2) Tempoh yang ditetapkanolehMenteridibawahperenggan (1) (a) tidakbolehkurangdaripadatempoh minimum pendidikanrendahataumenengah, mengikutmana-mana yang berkenaan, yang diperuntukkandibawahAktaini.<br />(3) Kurikulum yang ditetapkandibawahperenggan (1) (b) hendaklahmematuhi<br />kehendakKurikulumKebangsaansetakat yang semunasabahnyapraktik<br />
 25. 25. HAK ASASI KANAK-KANAK<br />SEMUA KANAK-KANAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DAN AKTA-AKTA YANG KHUSUS UNTUK MEREKA<br />MEREKA ADALAH ASET YANG BUKAN SAHAJA PENTING KEPADA NEGARA TETAPI KEPADA DUNIA AMNYA-PEWARIS MASA DEPAN. <br />

×