Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Softwaret

2,431 views

Published on

a

Published in: Education
 • Be the first to comment

Softwaret

 1. 1. Software: Softwaret sistem dhe aplikative
 2. 2. Ceshtjet <ul><li>Software perben 75% te kostos totale te SI per shkak te </li></ul><ul><ul><ul><li>novacioneve teknologjike qe kane ulur kostot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ndertimit te software me komplekse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pagave te larta te hartuesve te programeve </li></ul></ul></ul><ul><li>Nje veshtrim i pergjithshem </li></ul><ul><li>Softwaret sistem </li></ul><ul><li>Softwaret e aplikimit </li></ul><ul><li>Gjuhet e programimit </li></ul><ul><li>Ceshtje dhe sfida ne lidhje me softwaret </li></ul>
 3. 3. I. Veshtrim i pergjithshem <ul><li>Software sistem- menaxhimi i burimeve te kompjuterit - koordinim i aktiviteteve dhe funksioneve te hardware-it dhe programeve ne Sist e kompjuterit. </li></ul><ul><ul><li>Platforma e sistemit kompjuterik: kombinimi i konfigurimit te hardware me softwaret sistem. </li></ul></ul><ul><li>Soft aplikative - zgjidhja e problemeve specifike </li></ul><ul><li>Sfera e influences </li></ul><ul><ul><li>Individuale – OS te PC </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupit –softaret e rrjetave </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndermarrjes – per mainframe </li></ul></ul>
 4. 4. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Funksionet e hardware-it (Input, perpunim, output, ruajtje), konverton instruksionet e thjeshta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderfaqes per pds, me komanda ose GUI </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla e pavaresise se hardware-it – nderfaqes i programit aplikativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen – kontrolli i aksesimit dhe rritja e vlefshmerise, aksesi logjik drejt atij fizik, vendndodhja e te dhenave. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon detyrat e perpunimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Mundesite e lidhjes ne rrjete </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksesi i burimeve te sistemit- kodet procedurat e hyrjes </li></ul></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul>Softueri aplikativ Sistemi operativ Hardueri i kompjuterit
 5. 5. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Funksionet e hardware-it. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderfaqes per pds, </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla e pavaresise se hardware-it </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon detyrat e perpunimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>perdorim me i mire i pajisjeve te kompjuterit, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multitasking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Timesharing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scalability - shkallezimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mundesite e lidhjes ne rrjete – windows ne PC ofron lidhjen me Internetin </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon skedaret -kujtesat sekondare, aksesi, adresa, data e krijimit apo personi, si dhe perdoruesit e njekohshem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksesi i burimeve te sistemit- kodet procedurat e hyrjes </li></ul></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul>
 6. 6. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul><ul><ul><li>Bashkojne dhe renditin bashkesi te dhenash, kompresojne skedaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontroll i hardisk per hapesira ruajtjeje te demtuara </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompresimi i te dhenave </li></ul></ul>
 7. 7. III. Softwaret e aplikimit <ul><li>Funksioni kryesor – aplikimii fuqise se kompjuterave per zgjidhjen e problemeve dhe realizimin e detyrave specifike </li></ul><ul><li>Klasifikimi </li></ul>Softerët aplikative “ Proprietary software ” “ Off-the-shelf software ” Të ndërtuar vetë Me kontrat e Paketa të personalizuara Paketa standarte Të personalizuara vetë Të personalizuara me kontrat e
 8. 8. III. Softwaret aplikative <ul><li>Softwaret “off-the-shelf” </li></ul><ul><li>Paketat e personalizuara </li></ul><ul><ul><li>ASP – ofruesi i sherbimeve te aplikimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thjeshtojne paketat komplekse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ofrojne staf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvogelojne shpenezimet e fillimit te projektit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ndihmojne kompanite e vogla </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Outsourcing – ofrojne sherbime IT dhe ndertim te IS apo aplikimeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Dallimi midis ASP dhe Outsourcing </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi i Internetit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trainime te shpejta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi i linjave publike dhejo private te kushtueshme </li></ul></ul></ul>
 9. 9. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Skema te koduara per shkrimin e soft. </li></ul><ul><li>Funksioni kryesor – ofrimi i instruksioneve per kompjuterin per perpunimin e te dhenave </li></ul><ul><li>Bashkesi simbolesh dhe rregullash per te shkruar kodet e programeve </li></ul><ul><li>Teresia e simboleve dhe rregullave quhet sintakse e gjuhes se programimit. </li></ul><ul><li>Standarte dhe karakteristika </li></ul><ul><ul><li>Evoluimi i gjuheve nepermjet standarteve </li></ul></ul><ul><ul><li>Qendrueshmeria ne instruksione dhe procedura </li></ul></ul><ul><ul><li>Standarti – nje bashkesi rregullash per shkrimin e instruksioneve dhe komandave ( p.sh., nje variabel fillon me germe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perpjekjet me te medha per zgjidhjen e problemeve dhe jo per shkrimin e kodeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet kane atribute te ndryshme sipas problemeve qe jane ndertuar per te zgjidhur </li></ul></ul>
 10. 10. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se pare, gjuha e makines, nivelit te ulet, skema kodesh teprogrameve qe perdorin 0 dhe 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se dyte, zevendesimi i kodeve binare me simbole me lehtesisht te kuptueshme nga perdoruesit ( add ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se trete ( proceduriale) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shembull: PRINT SHITJET_TOTALE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> PAGA=DITE_PUNE*PAGA_DITORE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kodet e peraferta me gjuhen njerezore ( anglisht ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me pak eficente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me te orientuara nga procedura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Te pavarura nga hardware -i </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se katert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shembull: PRINT EMER_STUDENTI IF NOTA_MESATARE = 10 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me pak proceduriale, te orientuara nga zgjidhja e problemit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me te perdorshme nga joprofesionistet ( menaxheret ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi kryesisht ne bazat e te dhenave </li></ul></ul></ul><ul><li>Perkthyesit e gjuheve </li></ul>
 11. 11. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><li>Perkthyesit e gjuheve </li></ul><ul><ul><li>Cdo instruksion programi ne gjuhen jomakine duhet te perkthehet ne gjuhen e makines </li></ul></ul><ul><ul><li>Konvertojne kodet burim te programeve ne ekuivalentin e vet ne gjuhen e makines, kode objekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Dy tipe perkthyesish </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretuesit – perkthimi i nje instruksioni ne nje kohe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompiluesit – perkthimi i nje programi te tereqe perpunohet si i tille nga kompjuteri, proces me dy hapa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zbulimi i gabimeve te sintakses dhe atyre logjike nepermjet te dhenave testuese. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Instruksione programi Interpretatori Instruksione gjuhe makinë Programi kompjuterik Kompilim i Programi në gjuhë makinë Programi në gjuhë makinë
 13. 13. V. Ceshtje dhe sfida ne lidhje me softwaret <ul><li>Demtuesit e softwareve </li></ul><ul><ul><li>Defekt nenje program kompjuterik ( bug) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbyllje te papritur te programeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderhyrje ne punen e perdoruesit </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkaqet: prodhuesit, presioni i klienteve, koha e shkurter e testimit </li></ul></ul><ul><li>Open source software </li></ul><ul><ul><li>Software pa pagese </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehtesisht i modifikueshem nga kushdo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndertohet permes nje procesi bashkepunimi nepermjet Internetit </li></ul></ul><ul><ul><li>A eshte open source software i besueshem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fiksimi i problemeve ne lidhje me softin nga perdoruesit </li></ul></ul></ul><ul><li>Opensourcing </li></ul><ul><ul><li>Ndarja e kostove midis organizatave dhe rritja e eksperitzes </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikimi i demtimeve dhe eleminimi </li></ul></ul><ul><li>Licencat e softwareve </li></ul><ul><li>Permiresimi i softwareve </li></ul><ul><li>Suporti global per softwaret </li></ul>

×