Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan masa

slide motivasi untuk pelajar mengurus masa mereka dengan lebih baik.

 • Be the first to comment

Pengurusan masa

 1. 1. PengurusanMasa<br />
 2. 2.
 3. 3. Definisi<br />Pengurusanmasa yang berkesanialahpenggunaanmasasepenuhnyatanpapembazirandanmasadigunakansepenuhnyadenganmelakukanaktiviti yang berfaedahdanmendekatkandenganpelajardenganmatlamat yang hendakdikecapi. <br />Pelajarbijakmembahagimasadengancekapdanmencukupiuntukmelakukanaktiviti-aktivitihariansepertibelajar, menyiapkantugasan, mengulangkaji, berehat, tidur, bermain, beribadahdan lain-lain lagi.<br />
 4. 4.
 5. 5. Kepentinganmasa<br />Dalamayatdiatas, Allah SubhanahuwaTa'alamenerangkanbahawamanusiasentiasaberadadalamkerugiankecualimereka yang melakukanempatperkara:<br />1) Beriman, iaitumemilikiaqidah yang sahihlagikukuhterhadap Allah danapa yang disyari‘atkanoleh-Nya.<br />2)Melaksanakanamalsalih. Iabukansekadarsolat, puasadanzikir, tetapimeliputisemuaamalan yang shalihdidalam Islam sepertiberbuatbaikkepadaibubapa, menghubungkansilaturahim, cemerlangdalampembelajarandanprofesionaldalamkerjaya.<br />3) Berpesan-pesankepadakebenaran. Memberinasihat, tunjuk ajar dantegurankepadaorang lain tentangapa yang benardanapa yang salah.<br />4) Berpesan-pesankepadakesabaran. Memberinasihatkepadaorang lain agar sabardalammenghadapimusibahsertasabardalammelaksanakanperintahlarangan Allah.<br />
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Jangansukabertangguh!<br />
 10. 10. MenganalisisAktiviti & Masaseharian<br />Vs.<br />
 11. 11.
 12. 12. Cukupkah @ TerlebihkahMasaSaya?<br />JUMLAH MASA DIPERUNTUKKAN DALAM SEHARI<br />=<br />24 JAM<br />JUMLAH MASA DIPERUNTUKKAN DALAM seminggu<br />=<br />168 JAM<br />
 13. 13. MenganalisisAktiviti & Masaseharian<br />
 14. 14. MenetapkanKeutamaan<br />
 15. 15. Binajadualpengurusanmasadanbelajar<br />
 16. 16.
 17. 17. Sayangilahmasaanda!<br />

×