Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME

 1. z İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME VE İKTİSADİ Prof. Dr. Havva TUNC
 2. z Gelişmişlik yolu ve büyüme Gelişmekte olan ülkeler, gelişmişlik sürecini yakalayabilmek için uluslararası arenada gelişmiş ülkelerle yapılacak ticaretten elde etmeyi hedefledikleri en yüksek kazanca ulaşabilmek için gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme konumuna gelebilmeleri birden fazla koşulun mevcudiyeti ile mümkündür. Bunlardan bir tanesi ve bizim konumuzu ilgilendireni, gelişmekte olan ülkelerin uygulayacakları veya uyguladıkları ulusal sanayileşme stratejileri ile mümkün olabilir.
 3. z Hangi Strateji? Bu stratejileri “ithal ikamesi” ve “ihracata yönelik sanayileşme” olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. Her iki strateji de 1950’li ve 1960’lı yıllarda gelişmekte olan ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu stratejiler günümüzde zaman zaman ülkeler tarafından uygulandığını veya uygulanmakta olduğunu görüyoruz.
 4. z Neden büyüme? Neden sanayileşeme? 1950’li ve 1960’lı dönemlerde ilkel mal ihraç eden gelişmekte olan ülkeler sanayileşmek için girişimde bulundular. Gelişmekte olan ülkenin sanayileşme arzusu ve isteği içinde olma nedenleri şöyle özetlenebilir: 1.Sanayileşmenin beraberinde daha hızlı bir teknolojik gelişmeyi getirmesi. 2.Sanayi ürün ihracatında elde edilen gelirin istikrarlı yani ticaret hadlerinin artışı içinde olması. 3.Sanayi ürünlerinin fiyat ve kazançlarının artış trendi içinde olması. 4.Ödemeler dengesi zorluluklarının giderilmeleri daha kolaydır.
 5. z Sanayileşmenin Önemi Sanayileşme hedeflenen büyümeyi gerçekleştirebilmek, uluslararası arenada rekabet edebilir olmak dünya ticaretin pay alabilmek katma değeri yüksek ürün ihraç edebilmek sanayileşme olmadan olası değildir. Teknolojik ilerlemenin yapay zeka ve robotik yaşamın siyası sosyal ve ekonomik hayatı yapılandırdığı günümüzde sanayileşme ve sanayileşme politikaları ve de sanayileşme modelleri büyümenin köşe taşıdır. Geçmişte sanayileşmeyi es geçen ya da gecikmeli yaşayan ekonomilerin gelişmişlik sürecini tamamlayamadıkları görülmekte ve bu fark giderek kapanamaz bir hal almaktadır.
 6. z Büyüme ve Sanayileşme Bu sunumda sanayileşme modellerinden ithal ikameci sanayileşme modeli açıklanıp analiz edilecektir. Sanayileşmenin önemi üç başlık altında toplanır.
 7. z Sanayileşme üzerine 1.Sanayileşmenin beraberinde daha hızlı bir teknolojik gelişmeyi getirmesi. 2.Sanayi ürün ihracatında elde edilen gelirin istikrarlı yani ticaret hadlerinin artışı içinde olması. 3.Sanayi ürünlerinin fiyat ve kazançlarının artış trendi içinde olması. 4.Ödemeler dengesi zorluklarının giderilmeleri daha kolaydır.
 8. z İthal ikamesini İthal ikamesi, yurtdışından ithal edilen malların ulusal ekonomiye girişini önleyen bir dizi korumacı politikaların yanı sıra bu malların ulusal ekonomide üretilmesini öngören teşvik politikaların tümü olarak tanımlanabilir. Daha açıkça ifade edersek, ithal ikamesi yurtdışında ithal edilmekte olan malların ulusal ekonomi içerisinde üretilmesini öngören bir sanayileşme stratejisidir.
 9. z İthal İkamesinde Başarı İthal ikamesi dış koruma ile desteklenir. İthal ikamesi stratejinin uygulanacağı sektörler her türlü ticaret, kambiyo ve kur politikalarıyla uluslararası piyasaların rekabetinden korunmaya çalışılır. Devlet eliyle, belli bir zaman dilimi için (5-10 yıl, belki de daha fazla) bir çeşit monopol yaratılmış olunur. İthal ikamesi ile sanayileşmede seçici olunan, dengeli bir sanayileşme söz konusudur. Diğer bir deyişle ithal ikamesi sanayileşmenin temel amacı gelecekte uluslararası arenada rekabetçi koruma geçecek dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere sahip sektörlerin seçilip bunların bir süre korunması ilkesine dayanır.
 10. z İleri-geri bağlantılar Talep artışlarına göre sektörler arası ileri ve geri bağlantılar dikkate alınarak fonların yatırımlar arasında dikkatli bir biçimde dağılımı öngörülür
 11. z İthalat ve kur ilişkisi Geçmişte ithal ikamesi politikalar sabit kur sistemiyle bir arada uygulanırdı. Döviz kurları parasal otorite tarafından belirlenir. Ancak çoğunlukla denge değerlerin altında tutulan kurlar ulusal paranın aşırı değerlendirmesine yol açar, bu da ödemeler bilançosunun ticaret dengesini olumsuz yönden etkilerdi. İthal ikamesi stratejisinin sağlıklı işleyebilmesi için (hedeflenen sonuçları elde edebilmek için) döviz kontrolü gereklidir.
 12. z Korumacılık mı? Liberazisayon mu? İthal ikamesi stratejide korumacılığın belli bir süre sonunda sonlandırılacağı ifade edilir. Diğer bir deyişle korunan sektör, sektörün yapısı ve özelliğine göre belirlenen süre sonunda hedeflenen gelişme yakalandığında, iç piyasa için üretim yaparken dış pazara açılır. Yani, korumacılık uygulamaları kaldırılır. Ancak uygulamada böyle olmamaktadır; korunan sektörde korumacılık eğilimi ve korumacı politikalar, sektörün hantallaşmasına ve bu hantallaşmayı devamlı kılacak şekilde sürdürülmektedir.
 13. z Öncelikli sektör seçimi İthal ikamesi ile sanayileşmede seçilen sektör ve/veya sektörler öncelikle ulusal pazar için üretimde bulunurlar. Üretim iç pazarın ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanır. Sektör belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşınca sektör ve/veya sektörleri uluslararası piyasaların rekabetine açılarak bu piyasalarda hem rekabet edebilme hem de pazar payı elde edebilmesi sağlanır. İthal ikamesinin uygulanmasına karar verilen sektörlerde, sektörün seçimi ihracat potansiyeline göre seçilmiş olması önemlidir.
 14. z Bebek sanayiler ve Büyüme İthal ikamesi sanayileşmeyi “genç sanayileşme teziyle” açıklayanlara göre kuruluş dönemlerinde korunan sektörlerde korumacılık bir türlü terk edilmemektedir. Aslında ithal ikamesi sanayileşmeyi bebek sanayileri geliştirmek ve onu uluslararası piyasalarda rekabet edebilir güçlü sektörler haline getirmek olarak açıklansa da seçilen sektörler bir türlü büyüyememekte, hep bebek olarak kaldığından bu sektörler iç piyasanın korumacı şemsiyesi altında varlıklarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla ithal ikamesi politikalar uygulanması sonucunda; gerek maliyet, gerekse fiyat ve kalite yönünden dünya piyasaları ile bağlantısı kopmuş bir ekonomik yapı ortaya çıkmaktadır
 15. z Nihayetinde ithalat yoluyla büyüme mi? İthal ikamesinin genel çizgisini dış dünyadan ithal edilen ürünün ulusal ekonomi içinde üretilmesini sağlayan korumacı, sabit kur ve kambiyo politikaların izlendiği sanayileşme politikası olarak belirtebiliriz. Diğer bir deyişle, ithal ikamesi korumacılık politikalarıyla birlikte uygulanmaktadır. Ticaret ve kambiyo kısıtlamaları ile iç piyasa dış piyasanın rekabetinden korunmakta olup iç piyasada güçlü tekeller yaratılır.
Advertisement