Thuật ngữ dành trong nghành du lịch

3,421 views

Published on

2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • @Hà Văn Tuấn: Bạn có thể gửi giúp mình tài liệu này qua địa chỉ email "phamanhduong2109@gmail.com" được không? Thanks and regards,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • sao tác giả lại không cho download ah :(
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thuật ngữ dành trong nghành du lịch

 1. 1. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!1THU T NG TRONG NGÀNH DU L CH*AAccount payableTi n ph i trM t s cái theo dõi các s ti n ph i tr s ghi l i các kho n ti n Công ty b nn h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n các Công ty cung c pAccount receivableTi n ph i thuM t s cái theo dõi các s ti n ph i thu s ghi l i các kho n ti n khách hàngn h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n Hãng c a b nAirline route map/Airlinerout networkSơ tuy n bay/m ngư ng baySơ bao trùm toàn b các khu v c m t hãng hàng không bay t iAirline scheduleL ch bayL ch trình các chuy n bay c a m t hãng hàng không c th - s ngày và th igian bay, i m xu t phát, tuy n bay, i m d ng (quá c nh) và i m nAmendment feePhí s a iCác m c phí do hãng hàng không, i lý du l ch, Hãng l hành thu c a kháchhàng khi khách thay i hành trình bay.ASEAN Hi p h i các qu c gia ông Nam Á. Các qu c gia thành viên là: Brunei,Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,Thailand, VietnamAvailabilityCòn bánS n ph m v n chưa bán h t (ví d ch trong m t tour du l ch, phòng kháchs n vào m t êm c th nào ó, ch ng i trên m t chuy n bay c th )BBack officeH u trư ngCác ho t ng trong m t Hãng l hành không liên quan t i quan h m t im t v i m t khách hàngBaggage allowanceLư ng hành lý cho phépS hành lý t i a mà m t hành khách có th em theo khi làm th t c vào c atrên m t chuy n bay c th nào ó. Ph thu c vào các khu v c IATA trên thgi i mà ch tiêu này có th ư c tính theo s ki n ho c s cân (kg).Boarding passTh lên máy bayC p cho hành khách i máy bay sau khi làm th t c vào c a t i sân bay. Thlên máy bay cung c p các thông tin chi ti t v s gh hành khách và c a ramáy bay.Booking fileH sơ t chYêu c u t ch c a khách hàng trên h th ng t gi ch trên máy tính(CRS/GDS) ghi l i toàn b thông tin chi ti t v hành trình.BrochureTài li u gi i thi uM t cu n sách in nh trong ó có l i gi i thi u và nh minh h a v các i mn và s n ph m, ư c thi t k nh m cung c p cho các khách hàng ti m năngcác thông tin v c i m và l i ích khi s d ng s n ph m tour du l ch c aHãng du l ch và nh m thi t l p ho t ng bán hàngBus schedule L ch cung c p d ch v chuyên ch c a m t công ty xe buýt – s ngày và th igian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n.
 2. 2. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!2L ch ch y xe buýt gian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n.Business TouristKhách du l ch là thương giaKhách du l ch t i m t i m n v i m c ích kinh doanh bao g m c khácht i d h i ngh , h i th o, tri n lãm và các s ki n kinh doanh c bi tCCancellation penaltyPh t do hu bTi n ph t m t khách hàng ph i tr do hu b d ch v c a m t Công ty cungc p s n ph mCarrierHãng v n chuy nB t kỳ Công ty cung c p phương ti n v n chuy n nào, thư ng hay dùngch m t hãng hàng khôngCheck-inTh t c vào c aCác th t c c n ph i hoàn t t khi m t khách i máy bay ăng ký t i qu y tht c vào c a hàng không t i sân bay.Check-in timeTh i gian vào c aKho ng th i gian t i thi u hành khách ph i hoàn thành th t c vào c a t i sânbayCommissionHoa h ngKho n ti n Hãng l hành du l ch tr cho i lý du l chCompensationB i thư ngTi n tr cho m t khách hàng b i hoàn cho m t d ch v không ư c th chi n.ComplimentaryMi n phíMi n phí (Ch nh ng th / ư c mi n phí, thư ng hay i kèm khi mua hànghóa ho c ăng ký s d ng m t d ch v nào ó. Ví d mua m t cu n sách gi ithi u thư ng kèm m t b n mi n phí.Credit card guaranteem b o b ng th tín d ngM t khách hàng có th cho khách s n bi t s th tín d ng c a mình như m ts m b o s n lưu trú. N u khách hàng không n thì khách s n s thum t kho n phí h y b t th tín d ng c a khách hàng.CRS/GDS H th ng t gi ch trên máy tính ho c h th ng phân ph i toàn c u. Hth ng ư c s d ng trên toàn th gi i t ch trên máy bay cho h u h tcác hãng hàng không trên th gi i.Customer fileH sơ khách hàngH sơ ghi l i t t c các thông tin v khách hàng c a Hãng l hành.DDBLB Thu t ng khách s n c p t i m t phòng ôi (cho hai ngư i m t giư ng cto nh t (King size) ho c c v a (Queen size) có phòng t m kèm theoDepositt c cKho n ti n do Hãng l hành thu c a khách hàng m b o khách s l ych ; ho c kho n ti n do Hãng l hành tr cho Công ty cung c p m b ocó ch cho khách hàng c a mìnhDestination Nơi mà khách s t i
 3. 3. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!3i m nDestination KnowledgeKi n th c v i m nLà nh ng ki n th c v i m n c n ư c cung c p cho khách hàngDirectTr c ti pM t khách du l ch t ch tr c ti p v i Hãng l hành không s d ng ngư itrung gian như i lý Du l ch ho c Môi gi iDistributionCung c pCác kênh thông qua ó m t khách hàng có th t mua các s n ph m c aHãng l hành du l chDocumentationTài li u gi y tT t c các tài li u gi y t khách hàng c n có th c hi n chuy n i. Có thbao g m h chi u, th th c, vé máy bay, vé xe buýt, vé tàu ho , phi u lưu trú,phi u v n chuy n (transfer voucher)…Domestic travelDu l ch trong nư ci du l ch trong ph m vi m t nư cEE TicketVé i n tVé máy bay ư c mua qua m ng. IATA t ra th i h n cho n 2008 t t ccác vé máy bay ph i ư c xu t theo hình th c vé i n tEducational TourTour du l ch tìm hi u s nph mChuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làmvi c trong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c cDu l ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c Công ty cung c p ti pón; mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph mExcursion/promotion airfareVé máy bay khuy n m i/hgiáVé máy bay giá r hơn nhưng ph i tuân theo m t s h n ch . Có th là ph ithanh toán trư c, kh năng có ch th p, ph thu c vào mùa cao i m và th pi m, ph t n u hu vé.Expatriate resident(s) ofVietnamNgư i nư c ngoài sinh s ngt i Vi t NamM t ngư i nư c ngoài sinh s ng t m th i t i Vi t Nam. Thu t ng này baog m toàn th gia ình – (ví d ) nh ng ngư i nư c ngoài kinh doanh t i Vi tNam và gia ình hi n t i c a anh /cô ta nh ng ngư i cũng ang s ng t i Vi tNam trong th i h n h p ng làm vi c c a anh taFFamiliarisation Visit/TripChuy n i/chuy n thăm làmquenChuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làmtrong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c c Dul ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c công ty cung c p ti p ón;mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph mFinal paymentKho n thanh toán l n cu iT ng s ti n khách hàng ư c yêu c u tr cho Hãng l hành sau khi tr ikho n ti n ã t c c trư cFlyerTài li u gi i thi uM t tài li u gi i thi u trong ó ghi các thông tin mô t (và ôi khi có nhminh h a) v s n ph m và i m n c a m t tour du l ch; ư c thi t k saocho h p d n khách hàngFOC Vé mi n phí; còn g i là complimentary
 4. 4. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!4GGeographic featuresc i m a lýS h p d n t nhiên c a m t t nư c: ví d núi, sông, bãi bi n, v nh, oGross rateGiá g pGiá mà khách hàng tr mua s n ph m ho c d ch vGuide bookSách hư ng d nSách xu t b n gi i thi u v i m n: ví d Lonely PlanetHHigh seasonMùa ông khách/ cao i mTh i gian cao i m i du l ch t i m t qu c gia c th nào ó; (ví d ) khii m n t ư c m c h p d n cao nh t c a nó; vì v y ó là th i gianph bi n nh t n thăm; do ó ây là th i gian mà giá khách s n và giá vémáy bay t nh tIInbound Tour OperatorHãng l hành trong nư cM t Hãng l hành bán s các tour tr n gói trong m t nư c cho nh ng kháchhàng các nư c khác ho c cho nh ng ơn v t ch c tour n i aInbound tourismKhách du l ch t nư c ngoàivàoNh ng ngư i i du l ch t nư c khác t i Vi t Nam. Thu t ng “domesticinbound” có th mô t trư ng h p m t khách du l ch i t TP HCM ra thămHà N i và là khách hàng s d ng các s n ph m du l ch c a i m n là HàN i.Inclusive tourChuy n du l ch giá tr n góiM t chuy n du l ch có t ch c dành cho khách bao g m vé máy bay, nơi lưutrú, di chuy n, thăm quan…Independent Traveller orTouristKhách l hành ho c du l chc l pM t khách du l ch ch mua vé máy bay và có th mua m t ho c hai êm nghu tiên t i i m n; M t khách l hành ho c du l ch c l p s l p k ho chl ch trình trong nư c mình và s t thêm phòng ngh và tour du l ch n i asau khi n.Itinerary componentThành ph n l ch trìnhCác thành ph n c a m t l ch trình du l ch c a khách hàng ví d nơi , chuy ndu l ch, vé máy bay, t ch máy bay…ItineraryL ch trìnhChương trình i du l ch c a m t tour theo nhóm ho c cá nhân, bao g m t t ccác thành ph n ã t tính t chuy n bay i cho n chuy n bay vInternational touristKhách du l ch qu c tM t ngư i i t i và ngh l i m t nư c khác v i th i gian liên t c khôngnhi u hơn m t năm v i m c ích ngh ngơi, làm ăn và các m c ích khác
 5. 5. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!5LLog on, log offăng nh p, ăng xu tăng ký vào làm vi c và thoát kh i chương trình làm vi c trên m t máy tính,có s d ng mã s truy c p c bi tLow SeasonMùa v ng kháchTh i gian ít ph bi n nh t t i m t i m n c th nào ó và do ó thôngthư ng giá vé máy bay và khách s n s th p nh tLoyalty programmeChương trình khách hàngthư ng xuyênM t chương trình t ng thư ng cho các khách hàng thư ng xuyên i l i trênm t hãng hàng không ho c m t nhóm các hãng hàng không nh t nh nào ó;ho c thư ng xuyên lưu trú t i m t khách s n ho c m t chu i khách s n nh tnhMManifestB ng kêDanh sách toàn b các khách hàng i trong m t nhóm (Hãng l hành) ho cc a các hành khách trên m t chuy n bay (hãng hàng không)Mark-up S ti n mà m t Hãng l hành ho c m t Hãng l hành bán s du l ch nư cngoài s c ng thêm vào chi phí s n ph m c a Công ty cung c p có th trhoa h ng cho các i lý du l ch bán các s n ph m tour du l ch c a h vàthu ư c m t biên l i nhu n cho công ty c a hMICE H p hành, Khuy n m i, H i ngh , Tri n lãmNNett rateGiá nettGiá g p tr i s ti n hoa h ngOOutbound travelDu l ch ra nư c ngoàii t Vi t Nam n nư c khác ; thu t ng “domestic outbound” có th dùngmô t trư ng h p m t khách du l ch t Hà N i t i thăm TP HCM, và cóth là khách hàng ti m năng c a i lý du l ch t i Hà N iP
 6. 6. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!6PassportH chi uM t lo i gi y t s d ng khi i du l ch, yêu c u b t bu c khi xu t nh p c nhra nư c ngoàiPreferred productS n ph m ư c ưu ãiM t i lý du l ch có th thu x p v i m t Công ty cung c p s n ph m (ví dHãng l hành) bán các d ch v c a Công ty cung c p này. i l i Côngty cung c p s tr cho i lý du l ch m c hoa h ng cao hơn cho m i giao d chbán hàng.Product KnowledgeKi n th c v s n ph mKi n th c v qu ng cáo bán s các chuy n du l ch, l ch bay và giá vé các hãnghàng không, các công ty cho thuê xe, lưu trú t i khách s n…Product ManagerGiám c s n ph mNgư i ch u trách nhi m xác nh và l a ch n các s n ph m, d ch v và cácCông ty cung c p, nh m m c ích ưa các s n ph m và d ch v ó vàochương trình du l ch c a mình.RRail scheduleL ch ch y tàuGi kh i hành và gi n c a tàu ho .Reconfirmation of bookingXác nh n l i vi c t chNhi u hãng hàng không (bao g m c Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam)yêu c u hành khách ph i g i i n tho i và xác nh n vi c t ch trên máy bayc a h trư c chuy n i. Vi c này ph i th c hi n 72 ti ng trư c khi chuy nbay xu t phát.Record LocatorH sơ t chHay còn g i là Booking File. Thông tin khách hàng ư c ghi vào h th ngCRS/GDS. M i hành khách t ch có m t mã s t ch duy nh t nh nd ng t ch c a khách ó.Retail Travel Agencyi lý bán l du l chi di n cho Công ty cung c p các s n ph m du l ch và bán các s n ph m nàycho khách hàng nh n hoa h ng ho c phí t ch .Room onlyCh t phòngM t phòng t t i khách s n không bao g m b t kỳ b a ăn nào.
 7. 7. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!7SSeasonalityTheo mùaCác kho ng th i gian trong năm khi giá phòng khách s n và giá vé máy baythay i ph thu c vào mùa ông khách và v ng khách.SGLB M t phòng ơn trong m t khách s n (dành cho m t ngư i – ch m t giư ng)v i m t bu ng t m kèm theoSingle supplementTi n thu thêm phòng ơnS ti n b sung tính thêm vào giá phòng tiêu chu n công b mà khách s n thuthêm c a m t khách mu n s d ng m t phòng m t mình. (Giá phòng tiêu chu ncông b d a trên cơ s hai ngư i m t phòng)Source marketTh trư ng ngu nNư c xu t phát c a các khách du l ch n t nư c ngoàiSupplier of productCông ty cung c p s nph mM t hãng hàng không, công ty cho thuê xe, công ty ư ng s t, hãng tàu th y,khách s n, công ty b o hi m du l ch...TTimetableL ch trìnhL ch cung c p d ch v c a m t hãng hàng không, tàu ho ho c xe buýt.
 8. 8. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!8Tour VoucherPhi u d ch v du l chCh ng t do m t Hãng l hành bán s , công ty cho thuê xe, khách s n… xu t ravà ưa cho khách hàng trư c khi b t u hành trình. Công ty cung c p s thucác phi u tương ng và th c hi n các d ch v theo tho thu n.Tour WholesalerHãng l hành bán sM t công ty thu gom k t h p các s n ph m và d ch v du l ch v i nhau trongs n ph m tour và bán chúng thông qua m t i lý bán l du l ch th trư ngngu nTransferưa ónThư ng bao g m trong các chuy n du l ch tr n gói. Phi u v n chuy n s ư cphát cho khách hàng m i khi khách c n ư c ưa i / ón v t i và t sân bayt i m i thành ph khách d ng chân d c ư ng.Travel AdvisoriesThông tin c nh báo kháchdu l chCác c nh báo do các Chính ph ho c các cơ quan Liên h p Qu c như T ch cY t th gi i ưa ra v các r i ro an ninh/ s c kh e/ r i ro khi i t i m t i mn ho c qu c gia nào ó.Travel Desk AgentNhân viên i lý l hànhM t ngư i l p k ho ch tư v n/bán hàng ho c tư v n/du l ch. Là nhân viên làmtrong m t i lý du l ch và giúp khách hàng gi i quy t t t c các yêu c u tch i du l ch ví d i ngh , kinh doanh ho c thăm b n bè và thân nhânTravel TradeKinh doanh l hànhLà m t thu t ng chung nói v các i lý bán s và bán l du l ch và Hãng lhành du l ch, bao g m c các Hãng l hành du l ch trong nư cTravellerL khách ho c khách dul chM t ngư i i kh i nơi h c cư trú t i m t i m n m i và l i ó ít nh t là m têm vì b t kỳ lý do gì.TRPB M t phòng cho 3 ngư i trong khách s n v i m t bu ng t m kèm theo. Có th có3 giư ng ơn, 2 giư ng ôi ho c m t giư ng c to v a (Queen bed) và m tgiư ng ơnTWNB Phòng kép trong khách s n (dành cho 2 ngư i – hai giư ng ơn) và có m tphòng t m kèm theoUUNWTO Tên c p nh t (2006) c a T ch c Du l ch Th gi i, nh m phân bi t v i tên c aT ch c Thương m i Th gi i (WTO)VVisaTh th cGi y t c n có nh p c nh vào m t nư c nh t nh nào óTCDLVietnam NationalAdministration of TourismT ng c c Du l ch Vi t NamVoucherBiên laiBiên lai là m t gi y biên nh n thông qua ó m t bên th ba (thư ng là m t ilý du l ch ho c hãng hàng không) xác nh n khách hàng ã tr ti n. Qua vi cch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cung
 9. 9. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui!9ch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cungc p m t t p h p các d ch v ghi trên biên lai và g i hóa ơn cho bên th bathanh toán.WWholesalerHãng l hành bán sM t công ty k t h p các s n ph m và d ch v trong các s n ph m tour và bánchúng thông qua các i lý bán l du l ch th trư ng ngu n* Trích d n t giáo trình “Tiêu chu n k năng ngh Du L ch Vi t Nam – Nghi p vi u hành tour” do T ng c c Du l ch Vi t Nam ph i h p v i U ban Châu Âu - D án sVNM/B7-301/IB/97/0234 do EU tài tr .

×