Thuật ngữ công nghê sinh học

397 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thuật ngữ công nghê sinh học

 1. 1. MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NGThuËt ng÷ sinh häcAnh - viÖtHµ néi - 2006
 2. 2. 2AA. flavus A. flavusAA - viÕt t¾t cña Arachidonic AcidaAI-1 aAI-1ab initio gene predictionabambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èngABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology CompaniesABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABCABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABCabdomen bông, phÇn bôngabdominal limbs (c¸c) phÇn phô bôngabdominal muscle c¬ bôngabdominal pores (c¸c) lç bôngabdominal reflex ph¶n x¹ bôngabductor c¬ gi¹ng, c¬ duçiabiogenesis (sù) ph¸t sinh phi sinh häcabiotic (thuéc) phi sinh häc, kh«ng sèngabiotic stresses c¨ng th¼ng phi sinh häcABO blood group substances (c¸c) chÊt nhãm m¸u ABOABO blood group system hÖ thèng nhãm m¸u ABOabomasum d¹ mói khÕaboral xa miÖng, ®èi miÖngabortifacient chÊt ph¸ thaiabortion 1. (sù) sÈy thai, truþ thai 2. thui chétabrin abrinabscess (sù) ¸p xeabscisic acid axit abscisicabscission (sù) rôngabsolute configuration cÊu h×nh tuyÖt ®èiabsolute refractory period thêi kú bÊt øng tuyÖt ®èiabsolute threshold ng−ìng tuyÖt ®èiabsorbance chÊt hÊp thôabsorbed dose liÒu l−ìng hÊp thôabsorption (sù) hÊp thuabsorption spectrum phæ hÊp thôabundance ®é phong phóabyssal (thuéc) ®¸y biÓn s©u th¼mabyssal zone vïng n−íc s©uabyssopelagic (thuéc) vïng s©u ®¹i d−¬ng
 3. 3. 3abzymes abzymAc- CoA Ac- CoAAcanthocephala ngµnh Giun ®Çu mãcacanthozooid thÓ gaiAcarina bé Ve bÐtacarophily thÝch ve rÖpacarophitisrn quan hÖ céng sinh ve-rÖpacaulescent (cã) th©n ng¾nacauline kh«ng th©nacaulose kh«ng th©nacceptor junction site ®iÓm liªn kÕt accept¬accession thªm vµo, bæ sungaccessorius 1. c¬ phô 2. d©y thÇn kinh phôaccessory bud chåi phôaccessory cell 1. tÕ bµo phô, tÕ bµo kÌm, trî bµoaccessory chromosome nhiÔm s¾c thÓ phôaccessory glands (c¸c) tuyÕn phôaccessory hearts (c¸c) tim phôaccessory nipple gai phôaccessory pigments (c¸c) s¾c tè phôaccessory pulsatory organs (c¸c) c¬ quan co bãp phôAccipitriformes bé Chim −ngacclimation (sù) thÝch nghi m«i tr−êng, thuÇn ho¸ACC ACCACC Synthase Synthaza ACCACCase ACCazaacceptor control ®iÒu khiÓn b»ng accept¬acclimatization khÝ hËu ho¸, thuÇn ho¸ACE ACEACE Inhibitors chÊt øc chÕ ACEAcephalous kh«ng ®Çuacclimatization. (sù) thuÇn ho¸accommodation (sù) thÝch nghi, thÝch øngaccretion (sù) båi thªm, sinh tr−ëng thªmacellular v« bµo, phi bµo, kh«ng tÕ bµoacentric kh«ng trung tiÕt, kh«ng t©m ®éngacentrous kh«ng th©n cét sèngadoral gÇn miÖng, bªn miÖngADP viÕt t¾t cña Adenosine Diphosphateadrectal gÇn ruét th¼ng, bªn ruét th¼ngadrenal gÇn thËn, (thuéc) tuyÕn trªn thËn, tuyÕn th−îng thËnadrenal cortex vá tuyÕn trªn thËn, vá tuyÕn th−îng thËn
 4. 4. 4adrenal gland tuyÕn th−îng thËnadrenal medulla tuû tuyÕn trªn thËn, tuû tuyÕn th−îng thËnadrenaline adrenalinadrenergic g©y tiÕt d¹ng adrenalin, gi¶i phãng d¹ng adrenalinadrenergic fibres sîi t¸c ®éng kiÓu adrenalinadrenocortical function chøc n¨ng vá trªn thËnadrenocorticotrophic hormone hormon vá trªn thËnadrenogenital syndrome héi chøng sinh dôc trªn thËnadrenoreceptor thô quan adrenalinadult period of development giai ®o¹n tr−ëng thµnh cña sù ph¸t triÓnadult stem cell tÕ bµo gèc tr−ëng thµnhadventitia 1. cÊu tróc phô, cÊu tróc bÊt ®Þnh 2. ¸o váadventitious 1. (thuéc) ¸o vá 2. l¹c chç, bÊt ®Þnhadventive ngo¹i lai, mäc tù nhiªnadvertisement (sù) qu¶ng c¸o, mêi gäi, b¸o hiÖuaedeagus thÓ giao cÊu, d−¬ng cô, d−¬ng hµnhaegithognathous (cã) hµm-vßm miÖng rêiaeration of soil (sù) tho¸ng khÝ cña ®Êtaerenchyma m« khÝacervulate (cã) bã cuèngacervulus bã cuèngacetabular bone x−¬ng kh«ng èngacetabulum 1. miÖng gi¸c 2. lç ch©n 3. æ khíp 4. mói nhauacetic fermentation lªn men axeticacetolactate synthase synthase acetolactatacetyl carnitine acetyl carnitinacetyl CoA acetyl CoAacetyl co-enzyme a acetyl co-enzym aacetylation acetyl ho¸acetylcholin acetycholinacetylcholinesterase acetylcholinesterazaacetyl-coa acetyl-coaacetyl-coa carboxylase acetyl-coa carboxylazaachaeriocarp qu¶ ®ãngachene qu¶ ®ãngAchilles tendon g©n Achillesachlorhydria (sù) thiÕu toan dÞch vÞachondroplasia (chøng) lo¹n s¶n sônachondroplastic (thuéc) (chøng) lo¹n s¶n sônachroglobin globulin kh«ng mµuacicular 1. (cã) d¹ng gai 2. d¹ng gaiaciculum l«ng cøng gèc
 5. 5. 5acid axitacid-base balance c©n b»ng axit baz¬acid deposition kÕt tña axitacid rain m−a axitacid soil complex phøc hîp ®Êt axitacid-base metabolism trao ®æi baz¬-axitacidic fibroblast growth factor (AFGF) nh©n tè sinh tr−ëng nguyªn bµosîi axitacidosis (sù) nhiÔm axit, sinh axitacidyty ®é axit, tÝnh axit, ®é chuaacinar cells tÕ bµo tuyÕn phÕ nangaciniform (cã) d¹ng chïm qu¶acinostele bã m¹ch d¹ng chïmacne môn trøng c¸acoelomate kh«ng khoang, thiÕu khoangacoelomate triploblastica ®éng vËt ba l¸ ph«i kh«ng thÓ khoangacoelomatous kh«ng khoang, thiÕu khoangacoelous kh«ng khoang ruét, thiÕu khoang ruétacontia d©y t¬ vÞAc-P Ac-PACP (acyl carrier protein) protein mang acylacquired behaviour tËp tÝnh thu ®−îc, tËp tÝnh m¾c ph¶iacquired character tÝnh tr¹ng tËp nhiÔmacquired immune deficiency syndrome (AIDS) héi chøng thiÓu n¨ng miÔn dÞchtËp nhiÔm (AIDS)acquired immunity miÔn dÞch tËp nhiÔm, miÔn dÞch thu ®−îcacquired immunodeficiency syndrome héi chøng thiÕu hôt miÔn dÞch tËpnhiÔmacquired mutation ®ét biÕn tËp nhiÔmacquired variation biÕn dÞ tËp nhiÔmacrania líp kh«ng säAcrasiomycetes líp Acrasiomycetes, líp Mèc nhÇy tÕ bµoacriflavine acriflavinacrocarp thÓ qu¶ ngänacrocentric t©m ë ®Çu, t©m ë ngän, nhiÔm s¾c thÓ t©m ngänacrodont (cã) r¨ng ®Ønhacromegaly bÖnh to ®Çu ngãnacromial (thuéc) mám b¶acromion mám b¶acron vïng trªn miÖngacropetal h−íng ngänacropodium phÇn ngãnacrosomal (thuéc) thÓ ®Ønh
 6. 6. 6acrosome thÓ ®Ønhacrosome reaction ph¶n øng thÓ ®Ønhacrotrophic dinh d−ìng ë cùc trªnacrylamide gel electrophoresis (phÐp) ®iÖn di trªn gel acrylamidACTH hormon kÝch vá th−îng thËn, ACTHactinic radiations bøc x¹ quang ho¸actinin actininactinobiology sinh häc bøc x¹actinoid (cã) d¹ng to¶ tia, (cã) d¹ng saoactinomorphic (cã) d¹ng to¶ tia, ®èi xøng to¶ tiaActinomycetales bé KhuÈn tiaActinopterygii phô líp C¸ v©y tiaActinozoa líp San h«acrylamide gel gel acrylamidACTH viÕt t¾t cña AdrenoCorticoTropic Hormone (corticotropin)actin actinactinal (thuéc) tÊm to¶ tiaaction potential thÕ ho¹t ®éngaction spectrum quang phæ ho¹t ®éngactivated (®−îc) kÝch ho¹t, ®−îc ho¹t ho¸activation (sù) ho¹t ho¸, kÝch ho¹tactivation domain of transcription factor vïng ho¹t ho¸ cña c¸c yÕu tèphiªn m∙activation effects of hormones hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña hormonactivation energy n¨ng l−îng ho¹t ho¸activator 1. phÇn tö kÝch thÝch 2. chÊt kÝch thÝchactivator (of enzyme) chÊt ho¹t ho¸ (enzym)activator (of gene) nh©n tè ho¹t ho¸ (gen)active chromatin chÊt nhiÔm s¾c ho¹t ®éngactive site vÞ trÝ ho¹t ®éng, ®iÓm ho¹t ®éngactive space kh«ng gian ho¹t ®éngactive transport vËn chuyÓn tÝch cùcactivity ho¹t ®é, ®é phãng x¹Aculeata nhãm Cã vßiacuminate thu«n dµi, nhän mòiactive transport vËn chuyÓn tÝch cùc, vËn chuyÓn chñ ®éngactivity coefficient hÖ sè ho¹t tÝnhactivity-based screening sµng läc dùa trªn ho¹t tÝnhacuminulate thu«n dµi, nhän mòiacupuncture sù ch©m cøuacurontmgene gen acuronacute 1. s¾c nhän 2. cÊp tÝnh
 7. 7. 7acute anterior poliomyelitis viªm tuû x¸m sõng tr−íc cÊp tÝnhacute inflammatory recaction ph¶n øng viªm ¸c tÝnhacute phase substances (c¸c) chÊt giai ®o¹n cÊpacute transfection l©y truyÒn cÊpacylcarnitine transferase acylcarnitin transferazaacyl-CoA axyl - CoAacylic xÕp xo¾nAdam’s apple tr¸i t¸o Adam, tr¸i lé hÇuadambulacral bªn ch©n mót, c¹nh ch©n mótadaptation (sù) thÝch nghiadaptation of the eye (sù) thÝch nghi cña m¾tadaptive radiation ph¸t to¶ thÝch nghiadaptor hypothesis gi¶ thuyÕt thÝch øngadaxial h−íng trôcADBF viÕt t¾t cña Azurophil-Derived Bactericidal Factoraddict ng−êi nghiÖn, con nghiÖnAddison’s anaemia (bÖnh) thiÕu m¸u AddisonAdditive experiment thÝ nghiÖm bæ sungadditive genetic variance ph−¬ng sai di truyÒn céng hîpadductor c¬ khÐpadeiphous (cã) bã chØ nhÞadendritic kh«ng nh¸nh, kh«ng ®ätadenine adenin 6- Aminopurinadenitis viªm tuyÕnadenoid h¹chadenopathy bÖnh h¹ch, bÖnh tuyÕnadenosine diphosphat ADPadenosine monophosphat AMPadenosine triphosphate adenosin triphotphatadenyl cyclase adenyl cyclazaadhesion (sù) dÝnh b¸madhesion plaque tÊm dÝnhadhesive tuyÕn b¸madipocyte tÕ bµo mìadipose tissue m« mìadaptation thÝch nghi, thÝch øngadaptive enzymes enzym thÝch øngadaptive mutation ®ét biÕn thÝch øngadaptor adaptor, adapt¬additive genes (c¸c) gen céng hîpadditive variance biÕn dÞ céng hîpadenilate cyclase cyclaza adenilat
 8. 8. 8adenine adeninadenosine adenosinadenosine diphosphate (ADP) diphosphat adenosinadenosine monophosphate (AMP) monophosphat adenosinadenosine triphosphate (ATP) triphosphat adenosinadenovirus adenovirutadequate intake (ai) hÊp thu phï hîpadhesion molecule ph©n tö b¸madhesion protein protein b¸madipocytes tÕ bµo t¹o mìadipocytokines ph©n bµo mìadipokines adipokin (hormon do c¸c tÕ bµo adipoza tiÕt ra)adiponectin tuyÕn mìadipose bÐo, chøa mì, adipozaadipose triglyceride lipase lipaza triglycerid bÐoadjuvants chÊt bæ trî, phô gia, t¸ d−îcadlacrimal x−¬ng lÖ gi¶ADME tests phÐp thö ADMEADME/Tox phÐp thö ADME/Tox (Absorption, Distribution,Metabolism, Elimination, and Toxicity, ®èi víi mét chÊt ®−a vµo c¬ thÓ)adnate dÝnh bªn, g¾n bªnadoptive cellular therapy phÐp trÞ liÖu b»ng tÕ bµo m−înadoptive immunization g©y miÔn dÞch b»ng tÕ bµo m−înADP viÕt t¾t cña Adenosine DiPhosphateadrenocorticotropic hormone (corticotropin) hormon corticotropinaerobe sinh vËt −a khÝaerobic −a khÝ, hiÕu khÝaerobic metabolism trao ®æi −a khÝ, cÇn khÝaerobic respiration h« hÊp −a khÝaerobic training vËn chuyÓn hiÕu khÝaestival (thuéc), mïa hÌaestivation (sù) ngñ hÌaetiology bÖnh c¨nafebrile hÕt c¬n sèt, kh«ng sètaffective behaviour tËp tÝnh xóc c¶maffective disorders (c¸c) rèi lo¹n xóc c¶mafferent ®−a tíi, mang tíi, h−íng t©mafferent arc cung mangafferent columns cét h−íng t©mafferent inhibition k×m h∙m h−íng t©maffinity ¸i lùcaffinity chromatography s¾c khÝ ¸i lùc
 9. 9. 9affinity constant h»ng sè ¸i lùcAFGF viÕt t¾t cña Acidic Fibroblast Growth Factoraflagellar kh«ng l«ng roiaflatoxins aflatoxinafterbirth bäc nhau sæafter-images ¶o ¶nhafter-ripening chÝn tiÕp, chÝn thªmagamic v« ph«i, v« tÝnhaffinity maturation chÝn ¸i lùcaffinity tag thÎ ¸i lùcaflatoxin aflatoxinAFLP viÕt t¾t cña Amplified Fragment Length Polymorphismagamogenesis (sù) sinh s¶n v« tÝnh, sinh s¶n v« giao, sinh s¶n ®¬n tÝnhagamogony (sù) sinh s¶n ph©n c¾t, sinh s¶n v« tÝnhagamont thÓ ph©n c¾t, thÓ v« tÝnhagamospermy (sù) sinh s¶n b»ng h¹t v« tÝnhagar agaagaric nÊm mòAgaricales bé NÊm mòagarics bé NÊm mòagarose agarose, th¹ch tinhagarose gel electrophoresis (phÐp) ®iÖn di gel th¹ch tinhage-classes líp tuæi, trong c¸c m« h×nh khai th¸cage distribution ph©n bè (theo) tuæiage structure cÊu tróc tuæiageing ho¸ giµagenesis (sù) kh«ng ph¸t triÓn, kÐm ph¸t triÓnageotropic kh«ng h−íng ®Êtagglutination 1. (sù) ng−ng kÕt 2. dÝnh kÕtagglutinin ng−ng kÕt tè, aglutininaggregate fruit (d¹ng) qu¶ tô, qu¶ tôaggregate species loµi tËp hîpaggregated distributions ph©n bè quÇn tôaggregation (sù) quÇn tô, quÇn tËpaggregation-specific mARNs côm mARN ®Æc hiÖuaggregative response tr¶ lêi, ®¸p øng quÇn tôaggressive behaviour hµnh vi x©m chiÕm, tËp tÝnh x©m chiÕmaggressive mimicry nguþ trang tÊn c«ngaggression (sù) x©m chiÕmaging (sù) ho¸ giµ, giµ ®iaglossal kh«ng l−ìiaglosia (sù) thiÕu l−ìi bÈm sinh
 10. 10. 10Agnatha nhãm Kh«ng hµmaglycon aglyconaglycone aglyconeagnosia (sù) mÊt nhËn thøcagonistic behaviour tËp tÝnh th¸nh ®Êuagonists ®Êu thñagoraphobia (chøng) sî kho¶ng trèngagraceutical n«ng d−îcagraphia (sù) mÊt kh¶ n¨ng viÕtagrestal mäc trªn ®Êt trångagriceuticals n«ng d−îcagriculture nghÒ n«ng, n«ng nghiÖpAgrobacterium tumefaciens Agrobacterium tumefaciensagroforestry n«ng l©m nghiÖpAIDS viÕt t¾t cña Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)air bladder bãng h¬iair chamber buång khÝair layering chiÕt cµnhair monitor m¸y kiÓm tra kh«ng khÝAI viÕt t¾t cña Adequate Intakeair plant thùc vËt biÓu sinhair sinuses xoang khÝair space kho¶ng khÝair temperature nhiÖt ®é kh«ng khÝairflow dßng khÝakaryote tÕ bµo kh«ng nh©n, tÕ bµo thiÕu nh©nakene qu¶ ®ãngakinete bµo tö vá dµyAla Alaala spuria c¸nh t¹palanine (ala) alaninalar (thuéc) c¸nh (x−¬ng)alar plate èng thÇn kinh d¹ng tÊmalary (thuéc) c¸nh (x−¬ng)alary muscles c¬ c¸nhalate 1. (cã) c¸nh 2. (cã) m«i réng 3. (cã) gai ba tiaalbinism b¹ch t¹ngalbino thÓ b¹ch t¹ngalbinotic (thuéc) thÓ b¹ch t¹ngalbumen lßng tr¾ng trøngalbumin albuminalbuminous 1. (cã) ph«i nhò 2. (thuéc) lßng tr¾ng trøng
 11. 11. 11albumin albuminalbuminous cell tÕ bµo albuminalcohol r−îualcoholic fermentation len men r−îualcoholism (bÖnh) nghiÖn r−îualdehyde aldehytaldohexoses (c¸c) aldohexozaaldolase aldolazaaldose aldozaaldosterone aldosteronaldrin aldrinalecithal thiÕu no∙n hoµng, kh«ng lßng ®áaleurone h¹t aleuronalexin (chøng) mï ®äcalgae t¶oalgal beds t¶o b¸m ®¸y, søc s¶n suÊt s¬ cÊp vµ sinh khèialgology t¶o häcalgorithm (bioinformatics) thuËt to¸n (trong Tin sinh häc)alicin alicinalien loµi nhËp néi, loµi l¹alimentary canal èng (dinh d−ìng) tiªu ho¸Alismatidae ph©n líp Tr¹ch t¶alisphenoid x−¬ng c¸nh b−ímalien species loµi l¹, loµi nhËp néi, loµi ®−îc ®−a tõ bªn ngoµi vµo.alkaline hydrolysis thuû ph©n b»ng kiÒmalkaline phosphatase phosphataza kiÒmalkalinity ®é kiÒmalkaloid alkaloidalkylating drug thuèc alkyl ho¸allantoic (thuéc) tói niÖuallantois tói niÖuAllee effect hiÖu øng Alleeallele alenallelic (thuéc) alenallelic exclusion (sù) ®µo th¶i alenallelomorph alen, gen ®¼ng vÞ, gen t−¬ng øngallelopathy ¶nh h−ëng t−¬ng hçallen,s rule ®Þnh luËt Alleeallergen dÞ nguyªnallergic (thuéc) dÞ øngallergic rhinitis viªm mòi dÞ øngallergies (airborne) dÞ øng (do kh«ng khÝ)
 12. 12. 12allergies (foodborne) dÞ øng (do thøc ¨n)allicin allicinalopecia rông tãc, rông l«ngallogenic dÞ sinhallosteric enzymes enzym dÞ lËp thÓallosteric protein protein dÞ lËp thÓallosteric site vÞ trÝ dÞ lËp thÓallosterism dÞ lËp thÓallotetraploid thÓ dÞ tø béi, (thuéc) dÞ tø béiallotropous flower hoa −a mäi c«n trïngallotype alotypallozymes alozym, dÞ enzymallergy dÞ øngalliaceous h¨ng sayallo-antigeri kh¸ng nguyªn kh¸c alen cïng loµiallochthonous material vËt liÖu ngo¹i laiallogamy dÞ giaoallogenic succession diÔn thÕ dÞ sinhallograft dÞ ghÐpallomeric ®ång h×nh dÞ ghÐpallometric growth (sù) sinh tr−ëng so le, t−¬ng quan sinh tr−ëngallometric relationships t−¬ng quan sinh tr−ëngallometry t−¬ng quan sinh tr−ëngallomone alomon, chÊt biÖt loµiallopatric kh¸c vïng ph©n bèallopatric speciation h×nh thµnh loµi kh¸c vïng ph©n bèallopolyploid thÓ dÞ ®a béiall-or-non law luËt tÊt c¶ hoÆc kh«ngallotypic monoclonal antibodies kh¸ng thÓ ®¬n dßng dÞ kiÓuallozyme allozymAloe vera L. Aloe vera L.alpha amylase inhibitor chÊt øc chÕ amilaza alphaalpha diversity ®é ®a d¹ng alphaalpha galactosides galactosid alphaalpha helix chuçi xo¾n alphaalpha helix chuçi xo¾n alphaalpha interferon interferon alphaalpha linolenic (α-linolenic) acid axit linoleic alphaalpha-amylase alpha amylazaalpha-chaconine α-chaconinalpha-chain chuçi alphaalphafetoprotein alphafetoprotein, protein bµo thai alpha
 13. 13. 13alpha-neurotoxin ®éc tè thÇn kinh alphaalpha-rhythm nhÞp alphaalpha-rumenic acid axit alpha-rumenicalpha-solanine alpha-solaninalpha-synuclein alpha-synucleinalpine (thuéc) nói caoalpine ecosystem (thuéc) hÖ sinh th¸i nói cao, søc s¶n xuÊt s¬ cÊp vµ sinhkhèialpine tundra tundra, nói caoALS gene gen ALSalternate xen kÏ, so le, mäc c¸ch, lu©n phiªn, chuyÓn ®æialternate host vËt chñ xen kÏalternating cleavage ph©n c¾t xo¾n ècalternation of generations lu©n phiªn thÕ hÖ, xen kÏ thÕ hÖalternative host vËt chñ chuyÓn ®æialternative mRNA splicing t¸ch intron (tõ) mARN (theo c¸ch) chuyÓn®æialternative pathway of complement activation con ®−êng ho¹t ho¸ bæ thÓchuyÓn ®æialternative splicing t¸ch intron chuyÓn ®æialternative stable states tr¹ng th¸i sen kÏ æn ®Þnhaltitude ®é cao (tuyÖt ®èi), ®é cao trªn møc n−íc ven biÓnaltitudinal zonation ph©n vïng theo ®é caoaltrices chim non yÕu, kh«ng tù kiÕm måi, cÇn ch¨m sãcaltruism (tÝnh) vÞ thaaltruistic behavior tËp tÝnh tha måialula thuú c¸nh, v¶y gèc c¸nhaluminium nh«malu family hä Alualuminum resistance kh¸ng nh«maluminum tolerance chèng chÞu nh«maluminum toxicity tÝnh ®éc cña nh«malveolate (thuéc) lç tæ ongalveoli phÕ nangalveolus 1. hèc, hang, æ 2,phÕ nang 3. Lç ch©n r¨ng 4. X−¬ng r∙nh baor¨ng 5. ®Çu èng tiÕt enzymalzheimers disease bÖnh Alzheimerambisexual l−ìng tÝnhamblyopia (chøng) gi¶m thÞ lùcambosexual l−ìng tÝnhambrosia nÊm ambrosiaambulacral groove r∙nh ch©n mót, luång ch©n mótambulatory ®i ®−îc dïng ®Ó ®i
 14. 14. 14amcrine cell tÕ bµo kh«ng sîi trôcalveolar (thuéc) lç tæ ongalveolar ducts èng phÕ nangalveolar gas equation c©n b»ng khÝ trong phÕ nanganal (thuéc) hËu m«namber mutation ®ét biÕn amberambergris long diªn h−¬ng, hæ ph¸ch x¸mambient pressue ¸p suÊt m«i tr−êngameiosis (sù) kh«ng gi¶m ph©namelification (sù) t¹o men r¨ngamenorrhea (sù) mÊt kinhamenorrhoea mÊt kinhamensalism héi sinhamentia thiÓu n¨ng t©m thÇnamentiform (cã) d¹ng b«ng ®u«i sãcamentum b«ng ®u«i sãcametabolic kh«ng biÕn th¸iamerican type culture collection (atcc) bé gièng chuÈn cña Müames test phÐp thö Amesamino acid axit aminamino acid profile d¹ng h×nh axit amin (nãi lªn chÊt l−îng protein t−¬ng øng)amino group nhãm aminaminoacid axit aminaminoacyl-trna aminoacyl-tARNaminocyclopropane carboxylic acid synthase synthaza axit carboxylicaminocyclopropanaminoglycosides aminoglycosidamitosis trùc ph©namitotic division ph©n chia trùc ph©nammonification (sù) amoniac ho¸ammonium amonium, NH4ammonization (sù) amoniac ho¸, t¹o amoniacamnesia (chøng) quªn, (chøng) mÊt trÝ nhíamniocentesis (thñ thuËt) chäc mµng èiamnion mµng èi, tói èiAmniota nhãm ®éng vËt cã mµng èiamniote (thuéc) ®éng vËt cã mµng èiamniotic cavity khoang èiamniotic ectoderm ngo¹i b× èiamniotic eggs trøng ®éng vËt cã mµng èiamniotic fluid dÞch èiamniotic folds (c¸c) nÕp mµng èi
 15. 15. 15Amoebida bé Amip trÇnamoebocyte tÕ bµo d¹ng amÝpamoeboid (cã) d¹ng amÝpamoeboid movement vËn ®éng d¹ng amipamorphic genes gen kh«ng ®Þnh h×nhAMP viÕt t¾t cña Adenosine MonoPhosphateamphiaster thÓ hai sao, thÓ sao kÐpAmphibia líp L−ìng c−amphibians l−ìng c−, sèng nöa n−íc- nöa c¹nAmphibious võa ë c¹n, võa ë n−ícamphiblastic (thuéc) ph«i tói hai cùcamphibolic hai phÝa, hai h−íngamphibolic pathway con ®−êng hai h−íngamphicondylar hai låi cÇu chÈmamphicondylous hai låi cÇu chÈmamphicribal bundle bã ®ång t©m quanh gçamphidiploid thÓ dÞ béi kÐpamphimixis (sù) giao phèi h÷u tÝnhAmphineura líp Song kinhamphiont hîp töamphipathic molecules (c¸c) ph©n tö l−ìng vïng (ph©n cùc vµ kh«ng ph©n cùc)amphiphilic molecules (c¸c) ph©n tö l−ìng tÝnh (−a n−íc vµ kþ n−íc)amphiphioic (thuéc) libe kÐpamphiplatyan dÑt hai mÆtamphipneustic hai kiÓu thëAmphipoda bé vá gi¸p ch©n bªnamphipodous hai kiÓu ch©namphirhinal hai hèc mòi, hai lç mòiamphistomatal (cã) khÝ khæng ë hai mÆtamphistomatic (cã) gi¸c mót ë hai ®Çuamphistomous (cã) gi¸c mót ë hai ®Çuamphithecium vá ngoµiamphitrichous (cã) l«ng roi hai ®Çuamphitropous ®Ýnh ng−îcampholines ampholinampicillin ampixilinamplexicaul «m th©namphoteric compound hîp chÊt l−ìng tÝnhampicilline ampicillinamplexus (sù) câng ghÐp ®«iamplification (sù) nh©n béi, sao chÐp ra nhiÒu b¶nampulla bãng, bäng, tói, nang
 16. 16. 16ampullary (thuéc) bãng, bäng, tói, nangampullary organ c¬ quan bãng b¬i, c¬ quan thuû tÜnhamyelinate kh«ng myelinamplicon amplicon (®¬n vÞ khuÕch ®¹i ADN)amplification khuÕch ®¹i, nh©namplified fragment length polymorphism ®a h×nh chiÒu dµi c¸c ®o¹nkhuÕch ®¹iamplimer amplime (®¬n vÞ khuÕch ®¹i ADN)amygdala 1. h¹ch h¹nh 2. amy®anamylase amylazaamylase inhibitors chÊt øc chÕ amylazaamyloid d¹ng tinh bétamyloid placques vÕt tinh bétamyloid precursor protein protein tiÒn chÊt tinh bétamylolytic (thuéc) ph©n gi¶i tinh bét, lµm tan tinh bétamylopectin amylopectinamylopectin amylpectinamylose amylozaamylum tinh bétanabiosis (tr¹ng th¸i) tiÒm sinhanabolic ®ång ho¸anabolic pathway con ®−êng ®ång ho¸anabolism ®ång ho¸anabolism (hiÖn t−îng) ®ång ho¸anabolite chÊt ®ång ho¸anaerobe vi khuÈn yÕm khÝanaerobe vi khuÈn kþ khÝ, vi sinh vËt kþ khÝanaerobic yÕm khÝanaerobic kþ khÝ, kþ oxyanaerobic respiration h« hÊp kþ khÝanaerobic threshold trao ®æi chÊt kþ khÝanaerobiosis ®êi sèng kþ khÝanaesthesia mÊt c¶m gi¸c, tªanaesthetics sù g©y tªanagenesis (sù) tiÕn ho¸ loµi, t¸i sinh m«, tiÕn ho¸ tiÕnanaerobic decomposition (sù) ph©n huû yÕm khÝanaerobic respiration h« hÊp kþ khÝanal canal èng hËu m«nanal cerci phÇn phô hËu m«nanal character ®Æc ®iÓm giang m«nanal phase pha giang m«n, giai ®o¹n giang m«nanal spincter c¬ th¾t hËu m«n
 17. 17. 17analog gene gen t−¬ng ®ånganalogue t−¬ng ®ånganalysis of development ph©n tÝch sù ph¸t triÓnanalysis of variance ph©n tÝch ph−¬ng saianamnesis 1. kÝ øc 2.tiÒn sö bÖnhanamnestic ®¸p øng nhí lÖchAnamniota nhãm ®éng vËt kh«ng mµng èianal stage pha giang m«n, giai ®o¹n giang m«nanalgesia mÊt c¶m gi¸c ®auanalogous cïng chøcanalogous organs c¬ quan t−¬ng ®−¬ng, c¬ quan t−¬ng tùanalogy (tÝnh) cïng chøcanalpierotic ph¶n øng bæ sung thªmanamniote kh«ng mµng èianamniotic kh«ng mµng èianamorph giai ®o¹n bÊt toµn, giai ®o¹n v« tÝnhanaphase pha sauanaphylactic shock sèc ph¶n vÖanaphylatoxin ®éc tè ph¶n vÖ, anaphylatoxinanaphylaxis cho¸ng qu¸ mÉnanapIasia (sù) kh«ng ph©n ho¸anapophysis mám ®èt sèng phôanapsid kh«ng hè th¸i d−¬ngAnapsida phô líp kh«ng hè th¸i d−¬nganarthrous kh«ng khípanatomy 1.(sù) kh«ng khíp 2. mæ x¸canatropous (®Ýnh) ng−îcanaxial kh«ng ®èi xønganchor cell tÕ bµo d¹ng mãcanchoveta industry c«ng nghÖ c¸ træng ë Pªruanchylosis (chøng) cøng khípanconeal (thuéc) khuûuanconeus c¬ khuûuandroconia v¶y c¸nh (con) ®ùcandrocyte tÕ bµo ®ùcandrodjoecious (cã) hoa ®ùc- hoa l−ìng tÝnh kh¸c gècandroecium bé nhÞandrogen androgen, kÝch tè ®ùcandrogenesis (sù) sinh s¶n ®¬n tÝnh ®ùcandrogynous l−ìng tÝnhandromonoecious (cã) hoa ®ùc l−ìng tÝnh cïng gècandrophore cuèng nhÞ
 18. 18. 18androsporangium tói bµo tö ®ùcandrospore bµo tö ®ùcanecdysis gian kú lét x¸canemia (bÖnh) thiÕu m¸uanemochorous ph¸t t¸n nhê giãanemophily (tÝnh) thô phÊn nhê giãanemotaxis (tÝnh) thô phÊn nhê giãanencephalic (thuéc) tËt kh«ng n∙oanencephaly tËt kh«ng n∙oanergy (tÝnh) kh«ng dÞ øng, v« ønganesthesia mÊt c¶m gi¸c, tªaneuploid thÓ béi kh«ng chØnhaneurysm ph×nh m¹changioblast nguyªn bµo m¹changiogenesis ph¸t sinh (hÖ) m¹ch m¸u, ph¸t triÓn (hÖ) m¹ch m¸uangiogenesis sù h×nh thµnh m¹ch, sù ph¸t triÓn m¹changiogenesis factors nh©n tè ph¸t sinh m¹ch m¸uangiogenesis inhibitor chÊt øc chÕ ph¸t sinh hÖ m¹ch m¸uangiogenic factors nh©n tè h×nh thµnh m¹changiogenic growth factors (c¸c) nh©n tè sinh tr−ëng hÖ m¹ch m¸uangiogenin angiogeninangiography tim-m¹ch häcangiology m¹ch häcangiosperms nhãm thùc vËt h¹t kÝnangiostatin angiostatinangiotensin angiotensinangular divergence ®é ph©n kú gãcanima animanimal behavior tËp tÝnh ®éng vËtanimal cap mò ®éng vËtanimal cellulose men cellulosa ®éng vËtanimal charcoal than ®éng vËtanimal cognition nhËn thøc cña ®éng vËtanimal electricity ®iÖn ®éng vËtanimal field vïng ®éng vËtanimal pole cùc ®éng vËtAnimalia giíi ®éng vËtanimism thuyÕt vËt linhanimus animanion anion, ion ©manisocercal (cã) thuú v©y ®u«i kh«ng ®Òuanisogamete giao tö kh«ng ®Òu
 19. 19. 19anisopleural bÊt ®èi xøng hai bªnanisotropy (tÝnh) bÊt ®¼ng h−íng, (tÝnh) kh«ng ®¼ng h−ínganisogamous bÊt ®¼ng giaoankylosis (chøng) cøng khípanlage mÇmanneal (sù) g¾n, ghÐpanneal ñ, luyÖnannealing ghÐp (ADN)Annelida ngµnh Giun ®ètannual c©y mét n¨mannual growth ring vïng sinh tr−ëngannual quotas chØ sè cota n¨mannual ring vßng n¨m, vßng sinh tr−ëngannual species loµi hµng n¨mannular (thuéc) vßng, (cã) d¹ng vßngannulate (cã) vßng, (cã) ®ètannulus 1.vßng, vµnh 2.®èt khíp 3.vßng ®èt th©n 4.vßng t¬anodontia (sù) kh«ng r¨nganoestrus thêi kú ®×nh dôcanomaly (tÝnh) dÞ th−êng, (tÝnh) bÊt th−ênganomerist kh«ng ph©n ®èt râ rµnganonymous DNA marker chØ thÞ ADN ®ång nghÜaanorexia (chøng) ch¸n ¨n, (chøng) ¨n kh«ng ngon miÖnganorexia nervosa (chøng) biÕng ¨n tinh thÇnanosmia (sù) mÊt khøu gi¸canoxaemia (sù) thiÕu oxy m«anoxemia (sù) thiÕu oxy m«anoxia (sù) thiÕu oxy m«anoxyblosis (sù) sèng thiÕu oxy m«Anseriformes bé Ngçngantagonism hiÖn t−îng ®èi kh¸ngantebrachium c¼ng tay, c¼ng chiantecubital tr−íc khuûu, tr−íc x−¬ng trôantenna r©u, antenantennae (c¸c) r©u, (c¸c) atenantennal (thuéc) r©u, antenantennal glands (c¸c) tuyÕn r©uantennary (thuéc) r©u, antenantennule r©u nhá, r©u Iantepetalous tr−íc c¸nh trµnganteposition v trÝ bªn, v trÝ ianterior 1. phÝa tr−íc 2. phÇn tr−íc 3. ë bông
 20. 20. 20anterior cardiac vein tÜnh m¹ch c¶nhanterior commissure in telecephalon khíp nèi tr−íc trong n∙o cïnganterograde amnesia (chøng) quªn vÒ sauanteroporterior axis trôc tr−íc sauantesepalous tr−íc l¸ ®µianther bao phÊnanther culture nu«i cÊy bao phÊnantagonists (c¸c) sinh vËt ®èi kh¸nganterior pituitary gland tuyÕn yªn phÝa tr−ícantheridial receptacle cuèng tói tinh, cuèng tói phÊn, cuèng tói tinh töantherozoid tinh trïnganthesis 1. në hoa 2. thêi k× ra hoaanthocyanidins anthocyanidinanthocyanins anthocyaninanthocyanosides anthocyanosidanthogenesis (sù) sinh s¶n c« tÝnh cho hai giíi tÝnhanthophilous thÝch hoa, −a hoa, kiÕm ¨n ë hoaanthophore cuèng hoaAnthophyta 1. ngµnh thùc vËt cã hoa 2. ngµnh thùc vËt cã h¹tAnthozoa líp San h«anthracnose (bÖnh) than (thùc vËt)anthrax bÖnh thananthropogenic do ng−êi, nh©n t¹oanthropoid (cã) d¹ng ng−êianthropomorph h×nh ng−êianthropophyte c©y theo ng−êi, c©y gÇn ng−êianti- auxun antiauxin, chÊt kh¸ng auxinantiangiogenesis chèng h×nh thµnh m¹chantibiosis (sù) kh¸ng sinhantibiotic chÊt kh¸ng sinh, thuèc kh¸ng sinhantibiotic resistance (tÝnh) chÞu kh¸ng sinh, chèng kh¸ng sinhantibiotic resistance gene gen chèng kh¸ng sinhantibody kh¸ng thÓantibody affinity chromatography s¾c ký ¸i lùc kh¸ng thÓantibody arrays dµn kh¸ng thÓantibody-laced nanotube membrane mµng èng nano rµng buéc kh¸ngthÓantibody-mediated immune response ph¶n øng miÔn dÞch trung giankh¸ng thÓantical mÆt trªnanticoagulants chÊt chèng ®«ng tôanticoding strand sîi ®èi m∙
 21. 21. 21anticodon ®¬n vÞ ®èi m∙, anticodonantidiuretic hormon hoocmon antidiureticantidromic ng−îc chiÒu, ng−îc dßngantifreeze proteins protein kh¸ng ®«nganticodon ®èi codonantidilnal ®èi nghiªngantigene kh¸ng nguyªnantigenic determinant thÓ quyÕt ®Þnh (lµ) kh¸ng nguyªnantihemophilic factor viii nh©n tè VIII chèng ch¶y m¸uantihemophilic globulin globulin chèng ch¶y m¸uanti-idiotype antibodies kh¸ng thÓ ®èi idiotypanti-idiotypes ®èi idiotypanti-interferon kh¸ng interferonanti-oncogenes kh¸ng gen (g©y) ung th−antioxidants chÊt chèng oxy ho¸antiparallel ®èi song songantiporter ®èi chiÒu (trong vËn chuyÓn qua mµng)antisense (DNA sequence) ®èi nghÜa (tr×nh tù ADN ®èi nghÜa)antisense RNA ARN ®èi nghÜaantithrombogenous polymers polyme chèng ®«ng vãn (m¸u)antitianspirant chÊt chèng tho¸t h¬i n−ícantitoxin antitoxinantitoxin kh¸ng ®éc tè, antitoxinantivivisectionists ng−êi chèng sinh thiÕt, ng−êi chèng c¾t sèngantixenosis tÝnh chèng ngo¹i laiantorbital 1. tr−íc hè m¾t 2. x−¬ng vïng mòiantra (c¸c) xoang, (c¸c) khoang, (c¸c) hècantrorse h−íng phÝa tr−íc, cong phÝa tr−ícantrum xoang, khoang, hècAnura tæng bé Kh«ng ®u«ianural kh«ng ®u«i, (thuéc) kh«ng ®u«ianurous kh«ng ®u«i, (thuéc) bé kh«ng ®u«ianus hËu m«nantigen kh¸ng nguyªnantigenic determinant quyÕt ®Þnh kh¸ng nguyªnantigenic variation thay ®æi kh¸ng nguyªnantiglobulin kh¸ng globulinantiglobulin test kiÓm tra ng−ng kÕt globulinantihistamine kh¸ng histaminanti-idiotype kh¸ng idiotypanti-lymphocytic serum huyÕt thanh kh¸ng lympho bµoantimetabolite chÊt chèng chuyÓn ho¸
 22. 22. 22antimutagen chÊt chèng ®ét biÕnanti-nuclear factor yÕu tè kh¸ng nh©nantiohtipeilstaltic ph¶n nhu ®éng, nhu ®éng ng−îcantiperisaIsis (sù) nhu ®éng ng−îc, ph¶n nhu ®éngantipetalous tr−íc c¸nh trµngantipodal cells (c¸c) tÕ bµo ®èi cùcantipyretic h¹ sèt, h¹ nhiÖt, thuèc h¹ sètantisapalous tr−íc l¸ ®µiantisepsis (sù) s¸t trïng, khö trïnganti-social personality lo¹n nh©n c¸ch, nh©n c¸ch chèng x∙ héiantithetic alternation of generations xen kÏ thÕ hÖ ®èi lËpantithetic theory of alternation thuyÕt xen kÔ thÕ hÖ ®èi lËpantithrombin chÊt chèng ®«ng m¸uapoplast thÓ kh«ng hîp bµoanxiety −u t−, lo l¾ng, bån chånanxiolytic thuèc an thÇn nhÑaorta ®éng m¹ch chñaortic (thuéc) ®éng m¹ch chñaortic arches (c¸c) cung ®éng m¹ch chñ, (c¸c) quai ®éng m¹ch chñaortic baroreceptor thô quan ¸p lùc tÜnh m¹chaortic bodies ®éng m¹ch chñ c¬ thÓaortic valves van ®éng m¹ch chñaperturate (cã) lç mëapetaly (sù) kh«ng cã c¸nh trµngapetalous kh«ng cã c¸nh trµngapgar score sè ®iÓm Apgaraphagia (chøng) kh«ng chÞu ¨nAphaniptera bé Bä chÐtAphasia (sù) mÊt ng«n ng÷apheliotropic h−íng tèaphids rÖp c©yaphonia (sù) mÊt tiÕng nãi, mÊt tiÕngaphotic zone tÇng n−íc kh«ng s¸ng, vïng v« quangaphototropic kh«ng h−íng s¸ngapical (thuéc) ®Ønh, mám, chãpapical body thÓ ®Ønhapical cells tÕ bµo chámapical constriction eo th¾t thÓ ®Ønhapical dominance (tÝnh) tréi ngän, (tÝnh) v−ît ngänapical epidermal cap mò ngo¹i b× ®Ønhapical growth sinh tr−ëng ngonapical meristem m« ph©n sinh ®Ønh
 23. 23. 23apical placentatlon kiÓu ®Ýnh no∙n ®Ønhapical plate v¶y ®Ønhapical surface of epithelial cell bÒ mÆt ®Ønh cña tÕ bµo biÓu m«apical sense organ c¬ quan c¶m nhËn ®Ønhapiculate nhän ®ét ngétAplaceae hä Hoa t¸naplacental kh«ng nhau, kh«ng gi¸ no∙naplanetic kh«ng ®éng, bÊt ®éngaplanogamete giao tö bÊt ®éngaplanospore bµo tö bÊt ®éngaplasia (sù) ngõng ph¸t triÓnapneustic kh«ng lç thë, thiÕu lç thëaplastic anemia bÖnh thiÕu m¸u ngõng tiÕn triÓnapneustic centre trung t©m øc chÕ h« hÊpapnoea (sù) ngõng thëapocarpous (cã) l¸ no∙n rêiApoda bé H¶i s©m kh«ng ch©nApo A-1 Milano Apo A-1 Milano (mét lo¹i apolipoprotein chèng s¬ v÷a m¹chm¸u)Apo B-100 Apo B-100 (mét lo¹i lipoprotein nång ®é thÊp)Apo-1/Fas Apo-1/Fas, CD95 protein (vËn chuyÓn tÝn hiÖu apoptosis qua mµng tÕbµo)apodal kh«ng ch©napodeme mÊu låi trongapodous kh«ng ch©napodous larva Êu trïng kh«ng ch©napogamous v« giaoapoenzyme apoenzymapogamy (sù) sinh s¶n v« tÝnh, sinh s¶n v« giaoapolipoprotein apolipoproteinapolipoprotein B apolipoprotein Bapomictric species loµi sinh s¶n v« tÝnhapomixis (sù) sinh s¶n kh«ng dung hîp, sinh s¶n v« phèiapophysls mÊu ch»ng, mámapomixis sinh s¶n v« phèiapoprotein apoproteinapoptosis c¸i chÕt theo ch−¬ng tr×nh (cña tÕ bµo)aporogamy (tÝnh) thô phÊn ngoµi lç no∙naposematic coloration nhuém mµu nguþ trang xua ®uæiapospory (sù) sinh s¶n kh«ng bµo töapostrophe (sù) xÕp däc mµng tÕ bµo giËuapothecium thÓ qu¶ më, thÓ qu¶ d¹ng ®Üa
 24. 24. 24apparent competition c¹nh tranh biÓu kiÕnappeasement behaviour tËp tÝnh phôc tïng, tËp tÝnh quy phôcappendage phÇn phôappendicular skeleton bé x−¬ng phôappendix ruét thõa, phÇn phôappendix vermiformis ruét thõaappetitive behaviour tËp tÝnh thÌm ¨napplied psychology tËp lý häc øng dôngapposition (sù) h×nh thµnh c¸c líp vá, ph¸t triÓn chångappressed (bÞ) Ðp s¸t, Ðp nÐn, ¸p Ðpappressorium ®Üa b¸m, gi¸c b¸mapterism (tr¹ng th¸i) kh«ng c¸nhapprovable letter th− chÊp nhËn (cña FDA ®èi víi d−îc phÈm míi)aptamersapterous kh«ng c¸nhApterygota ph©n líp kh«ng c¸nhAptitude n¨ng khiÕuapyrexia (sù) kh«ng sèt, (tr¹ng th¸i) kh«ng sètaquaporins aquaporin (protein t¹o kªnh vËn chuyÓn trong tÕ bµo)aquatic thùc vËt thuû sinhaquatic communities quÇn x∙ sinh vËt ë n−ícaquatic fungi nÊm ë n−ícaqueduct cèngaqueductus cèng Sylviiaqueductus vestibuli cèng tiÒn ®×nhaqueous humour thuû dÞchaqueous solution dung dÞch n−ícaqueous tissue m« thuû dÞchaquiculture nu«i trång thuû s¶naquiduct of Sylvius èng SylviusArabidopsis thaliana Arabidopsis thalianaarachidonic acid axit arachidonicArachnida líp NhÖnarachnidium c¬ quan nh¶ t¬arachnoid 1. cã d¹ng mµng nhÖn 2. (cã) d¹ng nhÖn 3. mµng nhÖnAraneae bé NhÖnaraneous (cã) d¹ng nhÖnarboretum v−ên c©y gçarbuscule 1.c©y bôi 2. rÔ mót ph©n nh¸nharch vßm ®aiArchaea Archaeaarchaeostomatous (cã) nguyªn khÈu
 25. 25. 25Archea giíi vi khuÈn cæarchecentra trung khu vßng cungarchecentrous (thuéc) trung khu vßng cungarchegonial chamber khoang tói chøa no∙narchegonial receptacle cuèng tói chøa no∙nArchegoniatae nhãm thùc vËt tói chøa no∙narchegoniophore cuèng tói chøa no∙narchegonium tói chøa no∙narchencephalon n∙o cæ, n∙o nguyªn thuûarchenteron ruét nguyªn thuûarchetype mÉu gèc, mÉu nguyªn thuûarchetype nguyªn bµo töArchiannelida líp Giun ®ètarchiblastic ph©n c¾t ®Òu hoµn toµnarchiblastula ph«i nang ®Òu hoµn toµnarchicoel khoang nguyªn thuûarchinephric (thuéc) thËn nguyªn thuû, nguyªn thËnarchipallium vá n∙o nguyªn thuû, vá n∙o cæarchitype kiÓu nguyªn thuû, kiÓu gècarchlnephrldlum nguyªn ®¬n thËn, tÕ bµo bµi tiÕtarchlnephros nguyªn thËn, thËn nguyªn thuûArchosauria ph©n líp Th»n l»n cæarclcentrous (cã) cét sèng congarctic circle tundra vßng cùcarcuate (cã) d¹ng cungarea monitoring gi¸m kiÓm vïngarea opaca vïng mêarea pellucida vïng s¸ngarea relationships quan hÖ vïng ph©n bèarea vasculosa vïng m¹chArecaceae Hä CauArecidae ph©n líp Cau, tæng bé Cauarenaceous 1. mäc trªn c¸t 2. sèng trong c¸tarenicolous sèng trong c¸tareola quÇngareolae (c¸c) quÇngareolar (thuéc) quÇng, rç hoa, (cã) ®èmareolar tissue m« liªn kÕt th−aarchnoid mater chÊt mµng nh©narchnoid mater chÊt mµng nh©narchnoid villiarchnoid villi t¬ nhÖn
 26. 26. 26areolate (thuéc) quÇng, rç hoa, (cã) ®èmareole khoanh, kho¶nhargeritate (cã) vÎ b¹c, (cã) ¸nh b¹cargillicolous −a ®Êt pha sÐt, s«ng ë ®Êt pha sÐtarginine argininarid zone vïng kh« h¹narginine (arg) argininaril ¸o h¹tarista l«ng cøng, r©u, gaiAristotle’s lantern ®Ìn nghiÒn, ®Ìn Aristorlearm tay, c¸nh tay, chi tr−ícarmed (cã) b¶o vÖarmywormaroaarousal (sù) h−ng phÊnarray m¶ngarrectores pilorum c¬ dùng l«ngarrest muscle c¬ b¾tarrhenotoky trinh sinh ra con ®ùcarrhythmia (chøng) lo¹n nhÞpARS element yÕu tè ARS (®o¹n ADN hç trî sao chÐp tù ®éng)artefact gi¶ t−îngarterial (thuéc) ®éng m¹charterial baroreceptor reflexes ph¶n x¹ ¸p lùc ®éng m¹charterial chemoreceptor ho¸ thô quan ®éng m¹charterial circulation hÖ tuÇn hoµn déng m¹charterial system hÖ ®éng m¹charteriole ®éng m¹ch nháarteriosclerosis (hiÖn t−îng) x¬ cøng ®éng m¹charteriovenous anastomoses nh¸nh nèi ®éng tÜnh m¹chartery ®éng m¹charthritic (thuéc) khíp, gÇn khíparthritis khíparthrodlal membranes mµng khípArthrophyta ngµnh thùc vËt ph©n ®ètArthropoda ngµnh ch©n khíparthrospore bµo tö ph©n ®èt, bµo tö cã ®ètArthus reaction ph¶n øng Arthusarticular bone khíp x−¬ngarticular(e) 1. (thuéc) khíp 2. khíp nháarticularia (c¸c) khíp nháarticulated ph©n khíp, ph©n ®èt
 27. 27. 27articulation khípartifact gi¶ t−îngartificial classification ph©n lo¹i nh©n t¹oartificial community quÇn x∙ nh©n t¹oartificial selection chän läc nh©n t¹oartiodactyl (cã) ngãn ch½nArtiodactyla bé Ngãn ch½narundinaceous (cã) d¹ng sËyas penis x−¬ng d−¬ng vËtascertainment (sù) t×m chänAschelminthes ngµnh Giun trßnasci (c¸c) tói, (c¸c) nangAscidiacea líp H¶i tiªuascidium l¸ b¾t s©u bä, l¸ n¾p Êmascites cæ tr−íngascocarp thÓ qu¶ tóiascolichen ®Þa y d¹ng tói, ®Þa y d¹ng nangascoma thÓ qu¶ tóiAscomycetes líp NÊm tóiascomycetes nÊm tóiAscomycotina ph©n ngµnh NÊm tóiascon bät biÓn tói, asconascorbic acid axit ascorbicascorbic acid axit ascorbicascospore bµo tö tói, bµo tö nangascus tói, nangasepalous kh«ng cã l¸ ®µi, thiÕu l¸ ®µiaseptate kh«ng v¸ch, kh«ng mµngasexual v« tÝnhasian corn borer bä rÇy ng« ch©u ¸asparagine (asp) asparaginaspartic acid axit asparticAspergillus flavus Aspergillus flavusassay phÐp thö, xÐt nghiªmassembly rule luËt quÇn tôassimilation (sù) ®ång ho¸assimilation efficiency hiÖu suÊt hÊp thôassimilatory quotient hÖ sè ®ång ho¸association 1. quÇn hîp 2. (sù) liªn kÕtassociation cortex vá liªn kÕt, vá liªn hîpassociation mapping x©y dùng b¶n ®å liªn kÕt
 28. 28. 28association of biotechnology companies (ABC) hiÖp héi c¸c c«ng ty c«ng nghÖsinh häcassociative learning tËp quen nhê liªn hÖ, tËp quen nhê liªn t−ëngassortative mating giao phèi chän lo¹i, giao phèi chän lùa theo lo¹iastaxanthin astaxanthinastelic kh«ng trôc, kh«ng trung trôaster thÓ saoAsteraceae hä CócAsteridae ph©n líp CócAsteroidea líp Sao biÓnasthma henastomatous kh«ng lç khÝ, kh«ng miÖngastragalus x−¬ng senastral fibers sîi d¹ng saoastrocyte tÕ bµo thÇn kinh ®ªmastrosciereide tÕ bµo ®¸ d¹ng saoasymmetric kh«ng ®èi xøngasparagine asparaginaspartlc acid axit asparticaspect 1. quang c¶nh 2. s¾c th¸iaspergillosis (bÖnh) nÊm qu¹tAspergillus nÊm qu¹t, nÊm cóc, nÊm aspergillusaspermia (sù) kh«ng t¹o tinh trïng, kh«ng cã tinh trïngasphyxia (chøng) ng¹taspiration sù hÝtasplanchnic kh«ng èng tiªu ho¸auxotroph sinh vËt khuyÕt d−ìng, sinh vËt dinh d−ìng tù ®éngavailable (cã) gi¸ trÞ, dïng ®−îcavascular kh«ng m¹chasymmetric carbon carbon kh«ng ®èi xøngasymmetric cell division sù ph©n c¾t tÕ bµo kh«ng ®èi xøngasymmetric competition c¹nh tranh kh«ng ®èi xøngasymmetry (tÝnh) kh«ng ®èi xøng, d¹ng kh«ng ®èi xøngasynapsis (sù) kh«ng tiÕp hîpasynchronous flight chiÕu s¸ng kh«ng ®ång nhÊtatactostele trô to¶, trung trô ph©n t¸natavism (hiÖn t−îng) l¹i gièng, (hiÖn t−îng) ph¶n tæataxia (sù) mÊt ®iÒu hoµ, mÊt ®iÒu vËnataxia telangiectasia mÊt ®iÒu hoµ gi∙n m¹chataxy (sù) mÊt ®iÒu hoµ, mÊt ®iÒu vËnATCC viÕt t¾t cña American Type Culture Collectionatelectasis sù sai trËt tù
 29. 29. 29atherosclerosis bÖnh s¬ v÷a ®éng m¹chathetosis chøng móa vênAT-III yÕu tè AT-III (g©y vãn côc m¸u)atlas ®èt ®éiatmometer bèc h¬i kÕAtNHX1 gene gen AtNHX1atokous kh«ng sinh s¶n, v« sinhatomic force microscopy kÝnh hiÓn vi (dïng) lùc nguyªn töatomic mass nguyªn tö khèiatomic number sè hiÖu nguyªn töatomic weight träng l−îng nguyªn töATP viÕt t¾t cña AdenosinTriPhosphateATP synthase synthaza ATP, enzym tæng hîp ATPATPase enzym ATPazaATPase ATPazaatresia (sù) tho¸i ho¸atresic tho¸i ho¸atrial natriuretic factor nh©n tè lîi tiÓu t©m nhÜ (t¸c nh©n ®iÒu chØnh huyÕt ¸p)atrial peptides peptid t©m nhÜatrial pressue ¸p lùc t©m nhÜatrial receptor thô quan t©m nhÜatrioleventricular valve van nhÜ-thÊtatriopore lç th«ngatrium lç, cöaatrium of heart lç tim, cöa timatrophy (sù) teo, tiªu biÕnatropous ®Ýnh th¼ng, g¾n th¼ngatropus no∙n th¼ngattachment theory thuyÕt g¾n kÕt, thuyÕt rµng buécattack rate chØ sè x©m chiÕmattention (sù) quan t©m, chó ýattenuated vaccine vacxin gi¶m ®éc lùcattenuation (sù) suy gi¶mattitude th¸i ®éattitude scale thang th¸i ®éattribution theories (c¸c) thuyÕt quy kÕtauditory (thuéc) nghe, thÝnh gi¸cauditory cortex vá thÝnh gi¸cauditory nerve d©y thÇn kinh thÝnh gi¸c, d©y VIIIauditory ossicles x−¬ng nhá thÝnh gi¸caural (thuéc) nghe, thÝnh gi¸cauricle 1. t©m nhÜ 2. tai ngoµi 3. thuú tai ngoµi 4. thuú tai
 30. 30. 30auricular l«ng phñ gècatrioventricular h¹ch nhÜ thÊtatrioventricular ring vßng nhÜ thÊtattenuated (pathogens) (bÞ) suy gi¶m (mÇm bÖnh)attenuation (of RNA) suy gi¶m (ARN)aureofacin aureofacinauriculoventricular (thuéc) nhÜ – thÊtAustralasian region vïng Ch©u ócAutecology sinh th¸i häc ®¬n loµiauthoritarian personality nh©n c¸ch ®éc ®o¸nautism (chøng) tù kØautoallogamy (sù) tù dÞ giaoauto-antibody tù kh¸ng thÓautocatalysis (sù) tù xóc t¸cautochthonous néi t¹i, b¶n ®Þa, ®Þa ph−¬ngautochthonous material vËt liÖu bªn trongautocidal control khèng chÕ b»ng tù diÖtauricularia Êu trïng d¹ng taiautodiploid thÓ tù l−ìng béiautoecious mét chñ, ®¬n chñauto-erotism (sù) tù khiªu d©m, tù khiªu dôcautogamy (sù) tù giao, tù thu phÊn, tù thô tinhautogenic tù sinhautogenic succession diÔn thÕ tù sinhautogenous model m« h×nh tù sinhautocoprophagy (sù) tù ¨n ph©nautogenous control ®iÒu khiÓn tù sinh, kiÓm so¸t tù sinhautograft (sù) tù ghÐpautoimmune disease bÖnh tù miÔn dÞchautoimmune disease bÖnh tù miÔnautoimmune thyroiditis tù miÔn thyroidauto-immunity (sù) tù miÔn dÞchautoinducer thÓ tù ph¸t sinhautologous tù rôngautolysis (sù) tù tiªu, tù ph©n gi¶iautolytic tù tiªu, tô ph©n gi¶iautomatism (tÝnh) tù ®éngautonomic ®éc lËp, tù chñ, tù ®iÒu chØnh, tù ph¸tautonomic movement vËn ®énh tù ph¸tautonomic nervous system hÖ thÇn kinh dinh d−ìng, hÖ thËn kinh tù trÞautonomous ®éc lËp, tù chñ, tù ®iÒu chØnh, tù ph¸tautonomous replicating segment ®o¹n tù sao chÐp
 31. 31. 31autonomous replicating sequence tr×nh tù tù sao chÐpautoplasma ®ång nguyªn sinh c¸ thÓautoplastic transplantation ghÐp tù th©nautopodium bµn tay, bµn ch©nautopolyploid thÓ ®a béi cïng loµi, thÓ ®a béi cïng tÝnhautoradiogram s¬ ®å phãng x¹ tù ghiautoradiography (phÐp) phãng x¹ tù ghiautoregulation sù tù ®iÒu chØnhautosome nhiÔm s¾c thÓ th−êngautospasy (sù) tù rông, tù c¾tautospore bµo tö gècautostylic (thuéc) khíp kiÓu trùc tiÕpautotetraploid khíp kiÓu trùc tiÕpautostyly thÓ tù tø béiautotomy (sù) tù rôngautotranspiantation (sù) ghÐp vïng lo¹iautotroph sinh vËt tù d−ìngautotrophic tù d−ìngautotrophic bacteria vi khuÈn tù d−ìngautotrophic nutrion dinh d−ìng tù d−ìngautoxenous mét chñ, ®¬n chñautumn wood gç mïa thuauxanometer t¨ng tr−ëng kÕauxillary bud chåi n¸chauxocyte thÕ bµo sinh dôc d¹ng t¨ng tr−ëngauxotonic c−¬ng c¬, tr−¬ng c¬auxin auxin (hocm«n sinh tr−ëng thùc vËt)auxotroph khuyÕt d−ìngauxotrophic mutation ®ét biÕn khuyÕt d−ìngaverage trung b×nh, sè trung b×nhaversion therapy liÖu ph¸p ng−îcaversive therapy liÖu ph¸p ng−îcaversive stimulus kÝch thÝch ng−îcAves líp Chimavian leucosis (bÖnh) b¹ch cÇu chim, (bÖnh) b¹ch cÇu lympho bµoavidin avidinavidity ®é b¸m, ®é phµmavitaminosis (chøng) thiÕu vitaminAvogadro constant h¾ng sè AvogadroAvogadro law ®Þnh luËt avogadroawn l«ng cøng, r©u
 32. 32. 32axenic culture (sù) nu«i cÊy thuÇnaxial däc trôc, (thuéc) trôcaxial filament sîi trôcaxial mesoderm trôc ph«i gi÷aaxial skeleton bé x−¬ng trôcaxiate pattern mÉu theo trôcaxil n¸ch l¸, kÏ l¸axile ®Ýnh trô, g¾n trôaxilemma bao trôaxile placentation kiÓu ®Ýnh no∙naxillary (thuéc) n¸ch l¸, kÏ l¸axilary air sac tói khÝ phôaxis 1. trôc, trô 2. th©n chÝnh 3. th©n èng 4. ®èt trôcaxon axon, sîi trôc thÇn kinhaxonal transport vËn chuyÓn sîi trôcaxoneme t¬ trôc, sîi trôc cña tiªm maoaxopodium roi trôc, ch©n gi¶ sîi trôcazadirachtin azadirachtin (vËt dÉn thuèc)azonal soil ®Êt phi ®Þa ®íiAzotobacter vi khuÈn cè ®Þnh ®¹mazurophil-derived bactericidal factor (ADBF) nh©n tè diÖt khuÈn b¾tnguån tõ azurophilazygomatous kh«ng cung m¸azygos thÎ lÎazygous kh«ng thµnh cÆp, kh«ng thµnh ®«iazygospore bµo tö ®¬n tÝnh, bµo tö kh«ng tiÕp hîp
 33. 33. 33BB cell tÕ bµo BB lymphocytes tÕ bµo lympho BB.t. viÕt t¾t cña Bacillus thuringiensisB.t. israelensis B.t. israelensisB.t. kumamotoensis B.t. KumamotoensisB.t. kurstaki B.t. kurstaki (mét chñng Bacillus thuringiensis)B.t. tenebrionis B.t. tenebrionisB.t. tolworthi B.t. tolworthiB.t.k. viÕt t¾t cña B.t. kurstaki (mét chñng Bacillus thuringiensis)Babesia (kÝ sinh trïng) BabesiaBabinski’s sign triÖu chøng BabinskiBAC viÕt t¾t cña Bacterial Artificial Chromosomesbaccate mäng, gièng qu¶ mängBacillaceae hä BacillaceaeBacillariophyceae líp T¶o silicBacille Calmette vi khuÈn Calmette-Guerinbacilli (c¸c) trùc khuÈnBacilluria trùc khuÈn niÖuBacillus Bacillus, trùc khuÈnBacillus licheniformis Bacillus licheniformisBacillus subtilis (b. subtilis) Bacillus subtilis (B. subtilis)Bacillus thuringiensis (b.t.) Bacillus thuringiensis (B.t.)back mutation ®ét biÕn nghÞchbackgound radiation bøc x¹ nÒnB lymphocyte tÕ bµo lympho BB-memory cell tÕ bµo nhí Bback mutation ®ét biÕn ng−îcbacteria vi khuÈnbacterial fermentation lªn men do vi khuÈnbacterial artificial chromosomes (BAC) nhiÔm s¾c thÓ nh©n t¹o ë vikhuÈnbacterial expressed sequence tags thÎ tr×nh tù biÓu hiÖn ë vi khuÈnbacterial growth sù t¨ng tr−ëng cña vi khuÈnbacterial two-hybrid system hÖ thèng lai kÐp ë vi khuÈnbacterial virus xem bacteriophage, phagebactericidal (thuéc) chÊt diÖt khuÈnbactericide chÊt diÖt khuÈnbacteriocin bacteriocinbacteriochlorophyll diÖp lôc tè vi khuÈn
 34. 34. 34bacteriology vi khuÈn häcbacteriophage thÓ thùc khuÈn, phag¬bacteriostat chÊt k×m h∙m vi khuÈnbacteriostatic k×m h∙m vi khuÈnbacteroid d¹ng vi khuÈnbacteriotropin ®èc tè vi khuÈnbacterium vi khuÈnBacteroidaceae hä BacteroidaceaeBaculovirus BaculovirutBaculovirus expression vector vect¬ biÓu hiÖn BaculovirusBaculovirus expression vector system hÖ thèng vect¬ biÓu hiÖnbagassosis (bÖnh) bôi b∙ mÝabakanae bÖnh lóa vonbal 31 nuclease Nucleaza Bal 31balance (sù) c©n b»ngbalanced polymorphism (hiÖn t−îng) ®a h×nh c©n b»ngbalancers c¸nh chuú, c¸nh t¹balancer chromosomes nhiÔm s¾c thÓ c©n t©mbalance theories (c¸c) thuyÕt c©n b»ngBalbiani rings (c¸c) vßng Balbianibaleen plate tÊm l−îc hµmballistospore b¶o tö v« tÝnhBanbinski sign triÖu chøng Banbinskibands b¨ng, d¶ibanding techniques kü thuËt hiÖn b¨ngBangs bacillus trùc khuÈn Bangbaragnosis (sù) mÊt nhËn thøc träng l−îngbarb t¬ cøng, sîi mãcbarbate (cã) r©u, (cã) tóm l«ng cøng, (cã) sîi mãc, (cã) gaibarbel r©ubarbule sîi mãc nháBAR gene gen BARbare sensory nerve endings ®Çu d©y thÇn kinh c¶m gi¸cbark vábarley lóa m¹chbarnase barnaza (enzym ph©n huû ADN ë Bacillus amyloliquefaciens)baroreceptor ¸p thô quanbaroreceptor reflex ph¶n x¹ ¸p thô quan, ph¶n x¹ c¬ quan c¶m nhËn ¸plùcbarophil sinh vËt −a khÝ ¸p caoBarr body thÓ BarrBartholin’s duck èng Bartholin
 35. 35. 35Bartholin’s glands tuyÕn Bartholin, tuyÕn ©m hébasal area vïng ®¸ybasal body thÓ gècBasal cell tÕ bµo ®¸y, tÕ bµo gècbasal corpuscle h¹t gècbasal ganglia h¹ch ®¸y n∙obasal granule thÓ gèc, h¹t gècbasal lamina mµng ®¸ybasal metabolic rate tû sè chuyÓn ho¸ c¬ b¶n, suÊt chuyÓn ho¸ c¬ b¶nbasal placentation kiÓu ®Ýnh no∙n gècbasal plates (c¸c) l¸ nÒn, (c¸c) phiÕn sôn nÒnBase ®Õ, ®¸y, gèc, nÒnbasement membrane mµng ®¸ybase baz¬, xem nitrogenous basebase (general) baz¬ (nãi chung)base (nucleotide) baz¬ (ë nucleotid)base excision sequence scanning (bess) quÐt tr×nh tù theo c¸ch c¾t baz¬base pair (bp) cÆp baz¬ (nit¬)base sequence ®o¹n tr×nh tù c¸c baz¬base substitution thay thÕ baz¬Basic chromosome number sè nhiÔm s¾c thÓ gècBasic chromosome set bé nhiÔm s¾c thÓ gèc, sè nhiÔm s¾c thÓ c¬ b¶nbasic fibroblast growth factor (BFGF) nh©n tè sinh tr−ëng nguyªn bµosîi c¬ b¶nbasic reproductive rate chØ sè sinh s¶n c¬ sëbasiconic (cã) mÊu d¹ng nãnbasidiocarp qu¶ ®¶mbasicity ®é trung hoµ kiÒmbasic number sè c¬ b¶nbasidioma qu¶ ®¶mBasidiomycetes ph©n ngµnh NÊm ®¶m, líp NÊm ®¶mBasidiomycotina ph©n ngµnh NÊm ®¶m, líp NÊm ®¶mbasidiospore bµo tö ®¶mbasidium ®¶mbasifixed ®Ýnh gècbasifugal tr¸nh gècbasilar (thuéc) gèc, ®¸ybasilar membrane mµng ®¸ybasipetal h−íng gècbasiphil −a kiÒmbasis cranli ®¸y sä
 36. 36. 36basket cell tÕ bµo giábasophil b¹ch cÇu −a kiÒm, −a kiÒmbasophilia (chøng) t¨ng tÕ bµo m¸u −a baz¬basophil leucocyte b¹ch cÇu −a kiÒmbasophilic −a kiÒmbasophils sinh vËt −a kiÒmbast libebatch culture nu«i cÊy theo l«Batesian mimicry (tÝnh) nguþ trang Batesiabathophilous −a ®é s©ubathyal (thuéc) vïng biÓn s©ubathybic (thuéc) biÓn s©ubathylimnetic (thuéc) ®¸y håbathymetric (thuéc) ®o ®é s©ubathysmal biÓn th¼mBatrachia líp L−ìng c−batrachian (thuéc) Õch nh¸iB cell tÕ bµo BB-chromosomes nhiÔm s¾c thÓ BBB T.I. BB T.I. (chÊt øc chÕ tripsin, viÕt t¾t cña Bowman-Birk trypsininhibitor)BBB viÕt t¾t cña Blood-Brain BarrierBBA viÕt t¾t cña Bio-Barcode Amplificationbce4 promot¬ bce-4 (kiÓm so¸t gen h¹t cã dÇu ë thùc vËt)bcrabl gene Gen BcrAblbcr-abl genetic marker ChØ thÞ di truyÒn bcr-ablBdelloidea bé §Øabeak mábearded (cã) l«ng cøng, (cã) r©ubeetle bä c¸nh cøngBeggiatoales (vi khuÈn) Beggiatoalesbebavioral ecology sinh th¸i häc tËp tÝnhBehavioral ecology sinh th¸i häc tËp tÝnhbehaviour tËp tÝnh, thãi quen, lèi sèngbehaviour modification söa ®æi tËp tÝnhbehaviour therapy liÖu ph¸p tËp tÝnhbelemnoid (cã) d¹ng lao, (cã) d¹ng tªnBellini’s ducts (c¸c) èng Bellinibelt transect ®−êng c¾t vïngBence-Jones protein protein Bence-Jonesbehavioural change thay ®æi tËp tÝnhbehavioural defences tËp tÝnh b¶o vÖ
 37. 37. 37behavioural ecology tËp tÝnh sinh th¸ibehaviourism (thuyÕt) tËp tÝnhbenign tumor u lµnhbenthic (thuéc) sinh vËt ®¸ybenthic animal ®éng vËt sèng ®¸ybenthic community quÇn x∙ sinh vËt ®¸ybenthic invertebrates ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng ë ®¸yB-DNA ADN Bbenthic zone tÇng ®¸ybenthon sinh vËt ®¸ybenthos sinh vËt ®¸ybenzodiazepines benzo®iazepinBergmann’s law ®Þnh luËt Bergmannberi-beri (bÖnh) tª phïberry 1. qu¶ mäng 2. trøng gi¸p x¸cBESS viÕt t¾t cña Base Excision Sequence ScanningBESS method ph−¬ng ph¸p BESSBESS t-scan method ph−¬ng ph¸p quÐt T BESSbest linear unbiased prediction (blup) dù ®o¸n kh¸ch quan tuyÕn tÝnh tètnhÊtbeta carotene carotene betabeta cells tÕ bµo betabeta conformation cÊu h×nh betabeta diversity (®é) ®a d¹ng betabeta-conglycinin β-conglycininbeta-d-glucuronidase β-D-Glucuronidazabeta-glucan β-glucanbeta-glucuronidase β-glucuronidazabeta interferon interferon betabeta-lactam antibiotics chÊt kh¸ng sinh β-lactambeta-microglobulin microglobulin betabeta oxidation oxy ho¸ betabeta sitostanol sitostanol betabetacyanins betaxyaninbetalains betalainbeta-pleated sheet phiÕn gÊp, nÕp gÊp betabeta-rhythm nhÞp betabetaxanthins betaxanthinbhang (chÊt) b¬hanbicarpellary hai l¸ no∙nbiceps c¬ hai ®Çubicipital (thuéc) c¬ hai ®Çu
 38. 38. 38beta-secretase β-secretazaBEVS viÕt t¾t cña Baculovirus Expression Vector SystemBFGF viÕt t¾t cña Basic Fibroblast Growth FactorBGYF viÕt t¾t cña Bright Greennish-Yellow Fluorescencebicipital groove r∙nh c¬ hai ®Çubicollateral bundle bã chång kÐpbicuspid (cã) hai mÊu nhänbicuspid valve van hai l¸bicuspidate (cã) hai mÊu nhänbicuspid valve van hai mÊu, van hai l¸biennial c©y hai n¨mbifacial leaf l¸ hai mÆtbifid xÎ ®«i, chÎ ®«iBifidobacteria Bifidobacteria (vi khuÈn)Bifidus Bifidusbifurcate chÎ nh¸nh, ph©n nh¸nhbifurcation (sù) chÎ nh¸nh, ph©n nh¸nhbigeneric hybrid thÎ lai hai gièngbilabiate hai m«i, m«i kÐpbilateral hai phÝa, hai bªnbilateral cleavage ph©n c¾t ®èi xøng hai bªn, ph©n c¾t hai phÝabilateral symmetry ®èi xøng hai bªnbile mËtbile acids axit bilicbiletaria ®éng vËt ®èi xøng hai bªnbile duct èng mËtbile salts muèi mËtbiliary secretion sù tiÕt mËtbilirubin bilirubinbiliverdin biliverdinbilocular hai phßng, hai ng¨n, hai «bimanous hai taybimastic hai vóbinary fission ph©n c¾t thµnh haibinaural hai taibinomial nomenclature hÖ danh ph¸p tªn kÐpbinomial distribution ph©n bè nhÞ thøcbinominal nomenclature hÖ danh ph¸p tªn kÐpbinovular twins trÎ sinh ®«i hai trøng, trÎ sinh ®«i hai hîp töbinucleate phase pha hai nh©n, pha song nhÞ béibio-assay thö nghiÖm sinh häc
 39. 39. 39Bio-Barcode Amplification khuÕch ®¹i Bio-Barcode, khuÕch ®¹i theo m∙Bar sinh häcbiochemistry ho¸ sinh häcbloclimatology sinh khÝ hËu häc, khÝ hËu häc sinh häcblocoenosis quÇn x∙ sinh vËtBLUP viÕt t¾t cña Best Linear Unbiased Predictionbiodegradation (sù) ph©n huû sinh häcbiodiversity ®a d¹ng sinh häcbio-electricity ®iÖn sinh häcbioelectronics ngµnh ®iÖn tö sinh häcbioengineering kü thuËt sinh häcbio-engineering kü thuËt sinh häcbiofeedback t¸c ®éng ng−îc sinh häcbiogas khÝ sinh häcbiogenetic law nguyªn t¾c ph¸t sinh sinh häc, luËt sinh sinh häcbiogeographic regions (c¸c) vïng ®Þa lý sinh vËtbiofilm mµng sinh häcbiofilm phim sinh häcbiogenesis ph¸t sinh sinh häcbiogenic do sinh vËt, tõ sinh vËtbiogeochemical cycles chu tr×nh sinh ®Þa ho¸biogeochemistry M«n Ho¸ ®Þa sinh häcbilliary canaliculi r∙nh èng mËtBIO viÕt t¾t cña Biotechnology Industry Organizationbioassay phÐp thö sinh häc, xÐt nghiÖm sinh häcbio-bar codes M∙ Bar sinh häcbiochemical oxidation oxy ho¸ sinh häcbiochemistry m«n Ho¸ sinh häcbiochips chip sinh häcbiocide diÖt sinh häcbiodegradable ph©n huû sinh häcbiodegradable pollutant yÐu tè « nhiÔm chÞu ph©n huû sinh häcbiodesulfurization khö l−u huúnh (b»ng) sinh häcbiogeography ngµnh ®Þa lý sinh häcbionanotechnology c«ng nghÖ nano sinh häcbiohazards controversy tranh luËn vÒ mèi nguy hiÓm sinh häcbioinformatics m«n Tin sinh häcbioinorganic (thuéc) v« c¬ sinh häcbioleaching läc th« sinh häcbiolistic apparatus m¸y b¾n genbiolistics gene gun sóng b¾n genbiologic response modifier therapy phÐp trÞ liÖu söa ®æi sinh häc
 40. 40. 40biological activity ho¹t tÝnh sinh häcbiological clock ®ång hå sinh häcbiological constraint Ðp buéc sinh häcbiological containment kiÒm chÕ sinh häcbiological control phßng trõ sinh häcbiological form d¹ng sinh häcbiological half-life chu kú ban huû sinh häcbiological magnification khuyÕch ®¹i sinh häcbiological oxygen demand (BOD) nhu cÇu oxy sinh häcbiological race nßi sinh häcbiological rhythm nhÞp ®iÖu sinh häcbiological shield mµn ch¾n sinh häcbiological species loµi sinh häcbiological vectors vect¬ sinh häcbiological warfare chiÕn tranh sinh häcbiology m«n Sinh häcbioluminescence ph¸t huúnh quang sinh häcbiomarkers chØ thÞ sinh häcbiomass sinh khèibiomems chip c¬ ®iÖn sinh häcbiomimetic materials vËt liÖu pháng sinh häcbiomolecular electronics m«n §iÖn tö ph©n tö sinh häcbiomass sinh khèibiome bi«m, ®¹i quÇn x∙ sinh vËtbiometeorology sinh khÝ t−îng häcbiometrical genetics di truyÒn häc thèng kªbiometry thèng kª sinh häcbiomotors ®éng c¬ sinh häcbionics pháng sinh häcbiophysics lý sinh häcbiopolymer polyme sinh häcbiopsy (sù ) sinh thiÕtbioreceptors thô quan sinh häcbiorecovery phôc håi sinh häcbioremediation söa ch÷a sinh häcbiosafety an toµn sinh häcbiosafety protocol nghÞ ®Þnh th− an toµn sinh häcbioseeds h¹t sinh häcbiosensors (chemical) ®Çu nh¹y sinh häcbiosilk t¬ sinh häcbiosorbents chÊt hót b¸m sinh häcbiosphere sinh quyÓn
 41. 41. 41biosynthesis (sù) sinh tæng hîp, tæng hîp sinh häcbiosystematics hÖ thèng häc sinh häcbiota khu hÖ sinh vËtbiotechnology c«ng nghÖ sinh häcbiotechnology industry organization (BIO) tæ chøc c«ng nghiÖp c«ngnghÖ sinh häcbiotic h÷u sinh, sèng, (cã) søc sèng, (thuéc) sù sèngbiotic barrier hµng rµo h÷u sinhbiotic climax cao ®Ønh h÷u sinhbiotic factor yÕu tè h÷u sinhbiotic potential tiÒm n¨ng sinh häc, tiÒm lùc sèngbiotic stresses ¸p lùc h÷u sinhbiotin biotinbiotransformation chuyÓn ho¸ sinh häcbiotinylation (sù) biotin ho¸biotope sinh c¶nhbiotroph vËt dinh d−ìng h÷u sinhbiotrophic parasites vËt ký sinh dinh d−ìng h÷u c¬biotype kiÓu sinh häc, biotypbiparous sinh ®«ibipedal ®i hai ch©nbipinnate hai lÇn l¸ chÐt l«ng chim, xÎ l¸ chÐt l«ng chim kÐpbipolar l−ìng cùc, hai cùcbipolar cell tÕ bµo l−ìng cùcbipolar disorder rèi lo¹n l−ìng cùcbipolar germination n¶y mÇm hai ®Çubiradial symmetry ®èi xøng to¶ tia hai bªnbiramous hai nh¸nhbiramous appendages chi hai nh¸nh, phÇn phô hai nh¸nhbirth (sù) sinh s¶n, ®Îbirth mark nèt ruåi, vÕt chµmbirth rate chØ sè sinh s¶n, chØ sè ®Î, tØ lÖ sinh s¶nbiseriate hai d∙y, hai hµng, hai xo¸y, hai vßngbiserrate (cã) r¨ng c−a kÐpbisexual l−ìng tÝnhbisexuality (tÝnh) l−ìng tÝnhbisporangiate (cã) tói bµo tö l−ìng tÝnhbivalent thÓ l−ìng trÞbivalve hai m¶nh váBivalvia líp Hai m¶nh vábivoltine mét n¨m hai løa, hai vôbla gene gen bla
 42. 42. 42black-layered (corn) bäc líp mµu ®en (ng«)black-lined (corn) nh¨n ®en (ng«)bladder tói, bäng, baobladderworm nang s¸nblade phiÕn, cuèng dÑtblanket bog thùc vËt phñ ®Çm lÇyblast cell tÕ bµo tµn lôiblast transformation chuyÓn ho¸ chËm dÇn, chuyÓn ho¸ tµn lôiblastema mÇmblastochyle dÞch khoang ph«iblastocoel khoang ph«iblastocyst tói ph«i, tói mÇmblastocyst of mammals tói ph«i cña ®éng vËt cã vóBOD viÕt t¾t cña Biological Oxygen Demandbody axes trôc c¬ thÓbody cavity khoang c¬ thÓbody cell tÕ bµo sinh d−ìng, tÕ bµo th©nbody-section radiography (phÐp) chôp phãng x¹ c¾t lípBody serface pressure ¸p lùc bÒ mÆt c¬ thÓbody wall v¸ch th©nbog thùc b× ®Çm lÇy than bïnbole th©nboll vábolting (sù) kÕt tr¸i símbone x−¬ngbone cell tÕ bµo x−¬ngbone development sù ph¸t triÓn x−¬ngbone marrow tuû x−¬ngbone tolerance dose liÒu l−ìng cho phÐp ë x−¬ngbony labyrinth ®−êng rèi x−¬ngbook gill mang l¸ s¸chbook lung phæi l¸ s¸chbooster response ®¸p øng t¨ng c−êng, ®¸p øng nh¾c l¹ibooted (cã) phñ sõng, kÕt bao sõngbordered pit lç viÒnboreal (thuéc) b¾c b¸n cÇuboreal forest rõng «n ®íi b¾c b¸n cÇu, søc s¶n xuÊt s¬ cÊp vµ sinh khèibosset sÑo sõngbotany thùc vËt häcBovine Spongiform Encephalopathy bÖnh tho¸i ho¸ thÇn kinh ë bßblastoderm ph«i b×, ®Üa ph«i, ®Üa mÇmblastodermic vesicle tói l¸ ph«i, tói ph«i b×
 43. 43. 43blastodisc ®Üa ph«iblastomere tÕ bµo ph«i, ph«i bµoblastopore lç ph«i, miÖng ph«i, ph«i khÈublastosphere ph«i tóiblastospore bµo tö chåiblastospore lip gê miÖng ph«iblastula ph«i nangblastulation (sù) h×nh thµnh ph«i nangbleb môn n−ícbleeding (sù) rØ nhùablepharism (sù) co mÝ m¾tblepharoplast h¹t gèc l«ng roiblight (bÖnh) lôiblind spot ®iÓm mïblister môn phång n−íc, môn répblocking antibody kh¸ng thÓ bao v©y, kh¸ng thÓ phong bÕblood m¸ublood capillary mao m¹ch m¸ublood cells tÕ bµo m¸ublood clotting m¸u vãn côcblood count sè ®Õm huyÕt cÇublood derivatives manufacturing association hiÖp héi s¶n xuÊt c¸c dÉn xuÊt cña m¸ublood flukes (c¸c) s¸n l¸ m¸ublood islands (c¸c) ®¶o huyÕtblood plasma huyÕt t−¬ngblood platelet tiÓu cÇublood pressure huyÕt ¸pblood serum huyÕt thanhblood substitutes chÊt thay m¸ublood sugar ®−êng m¸ublood vessels m¹ch m¸ubloom 1. phÊn 2. (sù) në hoa n−ícBloom’s syndrome héi chøng Bloomblot (phÐp) thÊm t¸ch, (kü thuËt) thÊm t¸chblotting (phÐp) thÊm t¸ch, (kü thuËt) thÊm t¸chblubber mì khæblue-green algae t¶o lamblood vessels formation sù h×nh thµnh m¹ch m¸ublood-brain barrier hµng rµo m¸u n∙oblood-testis barrier hµng rµo m¸u tinhblue biotechnology c«ng nghÖ sinh häc xanh
 44. 44. 44blue-green bacteria vi khuÈn lamblunt-ended DNA ADN ®Çu b»ngblunt-end DNA ADN ®Çu b»ngblunt ends ®Çu b»ngblunt-end ligation g¾n c¸c ®Çu b»ng (ADN)BLUP viÕt t¾t cña Best Linear Unbiased PredictionBMP viÕt t¾t cña Bone Morphogenetic ProteinsBOD viÕt t¾t cña Biological Oxygen Demandboletic acid axit boleticbollworms giun nangbone morphogenetic proteins (BMP) protein ph¸t sinh h×nh th¸i x−¬ngbotryoid (cã) d¹ng chïmbotryoidal (cã) d¹ng chïmbotryose (cã) d¹ng chïmbotrytic (cã) d¹ng chïmbottle cells tÕ bµo h×nh chaibottleneck effect hiÖu øng cæ chaibottom yeast nÊm men ®¸ybotulism (sù) ngé ®éc botulinboundaries ranh giíiboundary layer líp biªnbound water n−íc liªn kÕtbouquet stage giai ®o¹n bã hoabouyant density mËt ®é phÇn næibovine dung ph©n bßbovine somatotropin (BST) somatotropin cña bßBowman-Birk trypsin inhibitor chÊt øc chÕ trypsin Bowman-BirkBowman,s capsule nang BowmanBowman,s glands tuyÕn khøu gi¸cboxplot ®å thÞt hépbp viÕt t¾t cña base pairbraccate (cã) l«ng ch©nbrachial (thuéc) c¸nh tay, (thuéc) cuèng thÇn kinh, (cã) d¹ng taybrachiate 1. (cã) nh¸nh 2. (cã) chibrachiferous (cã) nh¸nh, (cã) chiBrachiopoda ngµnh Tay cuénbrachium 1. c¸nh tay 2. cuèng thÇn kinh 3. d¹ng taybrachycerous (cã) r©u ng¾nbrachydactylia tËt ngãn ng¾nbrachydactyly tËt ngãn ng¾nbrachydont (cã) r¨ng ng¾nbrachypterism d¹ng c¸nh ng¾n
 45. 45. 45brachyural (thuéc) bông ng¾n gÊp d−íi ngùcbracken poisoning ngé ®éc d−¬ng xØ diÒu h©ubracket fungus nÊm mãcbrackish lîbract l¸ b¾cbract scale v¶y b¾cbracteate (cã) l¸ b¾cbracteole l¸ b¾c nhábradycardia nhÞp tim chËmBradyrhizobium japonicum Bradyrhizobium japonicumbrain n∙o h¹ch n∙obrain stem cuèng n∙obrain stimulation kÝch thÝch n∙obranch gap khe cµnhbranchia mangbranchial (thuéc) mangbranchial arch cung mangbranchial basket khung mangbranchial chamber phßng mang, khoang mangbranchial clefts khe mangbranchial heart tim mangbrachial rays (c¸c) tia mangBranchiopoda ph©n líp Ch©n mangbranchiostegal (thuéc) n¾p mangbranchiostege mµng n¾p mangbrand fungi nÊm thanbranchypterous (cã) d¹ng c¸nh ng¾nbranchysclereid tÕ bµo ®¸brand spore bµo tö mïa hÌ, bµo tö phÊn ®enbrandycardia nhÞp tim chËpbrandykinesia sù tiªu ho¸ chËmbrankinin sù vËn ®éng chËmBrassica Brassica (gièng Rau c¶i)Brassica campestre Brassica campestreBrassica campestris Brassica campestrisBrassica napus Brassica napusBrassicaceae hä C¶iBraun Blanquet system hÖ ph©n lo¹i Braun Blanquetbrazzein brazzein (protein ngät)BRCA 1 gene gen BRCA 1BRCA 2 gene gen BRCA 2BRCA genes (c¸c) gen BRCA (g©y ung th− vó hoÆc buång trøng)
 46. 46. 46breaking (bÖnh) nøt hoabreaking of the meres (sù) nøt ®o¹nbreast bone x−¬ng øcbreathing (sù) thëbreathing root rÔ khÝbreeders rights quyÒn cña nhµ chän gièngbright-field Illumination hiÓn vi nÒn s¸ngbright greennish-yellow fluorescence ph¸t huúnh quang mµu vµng-lôc s¸ngbroad spectrum phæ réng, ph¹m vi t¸c ®éng réngBromeliaceae hä Døabromoxynil bromoxynilbronchi (c¸c) phÕ qu¶n, (c¸c) cuèng phæibronchia nh¸nh phÕ qu¶nbronchial (thuéc) nh¸nh phÕ qu¶nbronchial arteries ®éng m¹ch phÕ qu¶nbronchial C receptor thô quan C phÕ qu¶nbronchial circulation tuÇn hoµn phÕ qu¶nbronchial veins tÜnh m¹ch phÕ qu¶nbronchiol nh¸nh phÕ qu¶n nhábronchoconstriction sù co th¾t phÕ qu¶nbronchomotor control ®iÒu chØnh c¬ vËn ®éng khÝ qu¶nbronchus phÕ qu¶n, cuèng phæibrood løa, bÇy ®µnbrood patch chåi ®èmbroth n−íc dïngbrown algae t¶o n©ubrown earths ®Êt n©ubrown forest soil ®Êt rõng n©ubrown podzlic soil ®Êt n©u potzonbrown rot (bÖnh) thèi r÷a (mµu) n©ubrown stem rot (BSR) (bÖnh) thèi r÷a gèc (mµu) n©uBrucellaceae hä Brucellaceaebruise vÕt th©m tÝmbruit tiÕng ®éng, tiÕng thæiBrunner’s glands tuyÕn Brunnerbrush border diÒm bµn ch¶iBryophyta ngµnh RªuBryophytes ngµnh RªuBryopsida Líp RªuBryozoa ngµnh §éng vËt d¹ng rªuBSE viÕt t¾t cña Bovine Spongiform Encephalopathy bÖnh tho¸i ho¸ thÇn kinh ë bßBSP viÕt t¾t cña Biosafety protocol
 47. 47. 47BSR viÕt t¾t cña Brown Stem RotBST viÕt t¾t cña Bovine SomatoTropinBTR-4 gene gen BtR-4bubo h¹ch s−ngbubonic plague (bÖnh) dÞch h¹chbuccal (thuéc) m¸ miÖngbuccal cavity khoang miÖngbuccal glands (c¸c) tuyÕn miÖngbuccopharyngeal membrane mµng miÖng hÇubuccopharyngeal respiration thë qua miÖng hÇubud chåi, m¾tbud sport ®ét biÕn sinh d−ìng chåibudding 1. (sù) n¶y chåi 2. (sù) ghÐp chåibud scale v¶y chåibuffer chÊt ®Öm, ®Ömbuffering t¸c ®éng ®Ömbuffy coat (cells) vá b¹ch cÇubuildup of radiation tÝch tô bøc x¹bulb hµnhbulbar (thuéc) hµnhbulbiferous (cã) hµnh, (cã) gißbulbil giß, hµnh con, hµnh nhábulbourethral gland tuyÕn hµnh niÖu ®¹obulbus arterlosus hµnh ®éng m¹chbulbus oculi hµnh m¾t, cÇu m¾tbulimia (chøng) ¨n v« ®ébulk flow dßng khèibulla bäng n−íc, nèt mängbullate 1. phång 2. (cã) bãng 3. (cã) bäng n−ícbulliform cell tÕ bµo d¹ng bãngbundesgesundheitsamt (BGA) Bé Y tÕ liªn bang §øcbundle bã m¹chbundle cap chãp bãbundle end ®Çu cuèi bãbundle sheath bao bã m¹chbundle sheath cells tÕ bµo bao bã m¹chbunion chai phångbunodont (cã) r¨ng hµm mÇu tïbunoid (cã) r¨ng hµm mÊu tïbunt bÖnh nÊm than
 48. 48. 48burdo thÓ ghÐpBurkätt lymphoma u b¹ch huyÕt Burkittburr qu¶ cã gaiburrow hang, ®µo hangbursa tói, bao, b×ubursa copulatrix tói giao cÊubursa inguinalis khoang b×u bÑnbursa of Fabricus tói Fabricusbursa omentalls hËu cung m¹c nèibursicon bursiconbursiform (cã) d¹ng tói, (cã) d¹ng baoburying beetles bä ®µo hangbutterfly flower hoa b−ímbuttress root rÔ h¹chBXN gene gen BXN (m∙ ho¸ enzym ph©n huû thuèc diÖt cá)byssal (thuéc) ch©n t¬byssinosis bÖnh bôi l«ng phæibyssogenous (thuéc) sinh ch©n t¬byssus ch©n t¬
 49. 49. 49CC1-inhibitor chÊt øc chÕ C1-C3 plant thùc vËt C3C3b receptors (c¸c) thô thÓ C3bC4 pathway evolution tiÕn ho¸ theo con ®−êng C4C4 plant thùc vËt C4Cactaceae hä X−¬ng rångCADD viÕt t¾t cña Computer-Assisted Drug Designcaducibranchiate (cã) mang rông símCaducous (bÞ) rông símCaecilians bé H¶i s©m kh«ng ch©ncaecum ruét tÞt, nh¸nh côtcaenogenesis (sù) thÝch øng ph«icaenogenetic ph¸t triÓn thÝch øng ph«iCaenorhabditis elegans loµi Caenorhabditis eleganscaesious phñ chµmc terminus ®Çu Cc value gi¸ trÞ cC. elegans C. elegansCAAT box hép CAATCaco-2 dßng tÕ bµo Caco-2cadherins cadherin (t¸c nh©n kÕt dÝnh c¸c tÕ bµo)Caenorhabditis elegans (C. elegans) Caenorhabditis elegans (C. elegans)caesium casium, vßng tuÇn hoµn cña caxicaesius phñ chµmcaespitose mäc bôi, mäc cômcaespitulose mäc bôi, mäc cômcaffeine cafeinCalamitales bé L« méccalami (c¸c) gèc l«ng chimcalamus gèc l«ng chimcalcaneum 1. x−¬ng gãt 2. cùacalcar cùacalcareous (cã) ®¸ v«i, mäc trªn ®¸ v«icalcicole thùc vËt −a ®Êt ®¸ v«icalciferol canciferolcalciferous (chøa) muèi canxicalcification (sù) ho¸ v«icalcareous (cã) cùa
 50. 50. 50calcifuge thùc vËt kÞ ®Êt v«icalcigerous (chøa) muèi canxicalcigerous glands (c¸c) tuyÕn canxicalciphile thùc vËt −a ®Êt v«icalciphobe thùc vËt kÞ ®Êt v«icalcitonin canxitonincalcium canxicalcium channel-blockers chÊt (vËt) chÆn kªnh canxicalcium oxalate oxalat canxicalcium phosphate precipitation kÕt tña canxi phosphatcallose 1. caloza 2. (cã) chaicallous (cã) chaicallipyge tÝnh tr¹ng (di truyÒn) h−íng thÞt (ë vËt nu«i)callus 1. thÓ chai, 2. thÓ caloza, 3. thÓ sÇn, 4. m« sÑocalmodulin calmodulincaloric test thö nhiÖt, kiÓm tra nhiÖtCalvin cycle chu tr×nh Calvincalycle ®µi, loacalypter v¶y che c¸nh t¹calyptra 1. mò 2. chãp rÔcalyptrate (cã) v¶y che c¸nh t¹calyptrogen tÇng sinh chãp rÔcalyptron v¶y che c¸nh t¹calyx 1. ®µi 2. loa 3. ®µicalyx tube èng ®µiCAM CAMcambial initial tÕ bµo tÇng ph¸t sinhcalorie calo, ®¬n vÞ nhiÖt n¨ngcalpain-10 gen calpain-10 (g©y tiÓu ®−êng)cambial tissue m« th−îng tÇngcam bium tÇng ph¸t sinhcambrian kû cambricamounflage (sù) nguþ trang, nghi trangcampaniform (cã) d¹ng chu«ngcampanulate (cã) d¹ng chu«ngcampsterol campsterolcamptothecins camptothecincampylotropous ®Ýnh congCAMV viÕt t¾t cña Cauliflower Mosaic VirusCAMV 35s viÕt t¾t cña Cauliflower Mosaic Virus 35s Promoter (CAMV 35s)canal èng kªnh ®µocanal cell tÕ bµo èng
 51. 51. 51canalicular (thuéc) èng nhá, tiÓu qu¶ncanaliculate (cã) r∙nhcanaliculus èng nhá, tiÓu qu¶ncanavanine canavanincancellated (cã) d¹ng l−íi xèpcancellous (cã) d¹ng l−íi xèpcancer ung th−cancer epigenetics ngo¹i di truyÒn ung th− (ung th− do nhiÒu gen + m«i tr−êng)CANDA viÕt t¾t cña Computer Assisted New Drug Applicationcane sugar ®−êng mÝacanine 1. (thuéc) chã, 2. r¨ng nanh 3. ( thuéc) r¨ng nanh 4. (thuéc) gêr∙nhcanker (bÖnh) loÐtcannabis c©y cÇn sacannibalism (hiÖn t−îng) ¨n thÞt lÉn nhaucannon bone x−¬ng chµycanola canolacanopy t¸ncanopy cover ®é che t¸ncap chãp, mòcapillary mao qu¶n, mao m¹chcapillary electrophoresis (phÐp) ®iÖn di mao dÉncapillary forces lùc mao dÉncapillary networks hÖ mao m¹chcapillary soil water n−íc thæ nh−ìng mao dÉncapillary zone electrophoresis (phÐp) ®iÖn di vïng mao dÉncapita (c¸c) ®Çucapitate (c¸c) ®Çucapitellum mám khípcapitulum 1. côm hoa d¹ng ®Çu 2. mámcapping (sù) t¹o mò, ®éi nãncaprification (sù) thô phÊn kÝncapiture recapture b¾t, b¾t l¹icapsid vá capsidcapsomere capsomecapsular polysaccharides polysaccharid vácapsule bao, nang, vácaptive breeding chän gièng (trong) giam gi÷capture agent t¸c nh©n b¾t gi÷capture molecule ph©n tö b¾t gi÷caput ®Çucarapace mai, vá cøng
 52. 52. 52CARB viÕt t¾t cña Center For Advanced Research In Biotechnologycarbamino compounds phøc hîp carbaminocarbamyl phosphate carbamyl phosphatcarbetimer carbetime (polyme chèng ung th−)carbohydrate cacbohydratcarbohydrate engineering kü thuËt thao t¸c carbohydratcarbohydrate microarray vi dµn carbohydratcarbon carboncarbon dating ®Þnh tuæi b»ng carboncarbon dioxide CO2carbon film technique kÜ thuËt mµng carboncarbon fixation cè ®Þnh carboncarbon nanotubes èng nano carboncarbon replica technique kÜ thuËt sao carboncarbon/nitrogen ratio tû lÖ C/Ncarbonic acid axir c¸cboniccarbonic anhydrase anhydraza carboniccarboxydismutase carbonxy®ismutazacarboxyhaemoglobin carboxyhaemoglobincarboxyl terminus (of a protein molecule) ®Çu carboxyl (cña ph©n tö protein)carboxylase cacboxylazacarboxylic acid axit cacboxyliccarboxypeptidase carboxypeptidazacarbuncle côm nhätcarcasses x¸c (®éng vËt), tiªu thôcarcinogen chÊt g©y ung th−carcinoma canxinomcarcinogenesis (sù) g©y ung th−cardiac arrhythmias lo¹n nhÞp timcardiac cycle chu kú ®Ëp timcardiac muscle c¬ timcardiac output l−u l−îng m¸u qua timcardiac stretch receptor c¬ quan c¶m nhËp sù gi∙n timcardiac valve van cËn timcardinal 1. (thuéc) b¶n lÒ vá 2. chÝnh, mÊu chètcardines (c¸c) b¶n lÒ, (c¸c) khípcardioblast tÕ bµo mÇm timcardiolipin car®iolipincardiovascular adjustments sù ®iÒu chØnh tim-m¹chcardiovascular disease bÖnh tim m¹chcardiovascular system hÖ tim m¹chcardo b¶n lÒ, khíp
 53. 53. 53carina gêcarinate (cã) sèng, (cã) gêcariose môc, hµcarious môc, hµcarnassial r¨ng ¨n thÞtcarnitine carnitinCarnivora bé ¨n thÞtcarnivore vËt ¨n thÞtcarnivorous (thuéc) ¨n thÞtcarnivorous plant c©y ¨n thÞtcarotenes carotencarotenoids carotenoidcarotid arteries ®éng m¹ch c¶nhcarotid baroreceptor ¸p thô quan m¹ch c¶nhcarotid sinus xoang c¶nh, xoang cæcarpal x−¬ng cæ taycarpals (c¸c) x−¬ng cæ taycarpel l¸ no∙ncarpelia (c¸c) x−¬ng cæ taycarpellate (cã) l ¸ no∙ncarpus x−¬ng cæ taycarrier 1. thÓ mang 2. chÊt mang 3. vËt mangcarrier protein protein mangcarrying capacity søc chøa, chÞu t¶icartilage sôncaruncle 1. méng 2. nóm 3. mµo 4. mång h¹tcartilage-inducing factors a and b (c¸c)nh©n tè t¹o sôn a vµ bCaryophyllaceae hä CÈm ch−íngCaryophyllidae ph©n líp CÈm ch−íng, tæng bé CÈm ch−íngcaryopsis qu¶ thãc, qu¶ ®Ünhcascade tÇng, ®îtcaseation (sù) b∙ ®Ëu ho¸casein caseincaseous (thuéc) phomat, (bÞ) b∙ ®Ëu ho¸casparian band b¨ng Casparicasparian strip ®ai Casparicaspases caspazacassette hép chuyÓn ®æi (trong c¬ chÕ x¸c ®Þnh giíi tÝnh ë nÊm men), cassetcaste nhãm chøc n¨ngcastration anxiety bån chån, sî thiÕncasual species loµi ngÉu nhiªn
 54. 54. 54catabolic activator protein protein ho¹t ho¸ dÞ ho¸catabolism (sù) dÞ ho¸catadromous (thuéc) di c− xu«i dßngcatalase catalazacarbonyl group nhãm carbonylcarbon cycle chu tr×nh carboncatalysis (sù) xóc t¸ccatalyst chÊt xóc t¸ccataphyll v¶y chåicatastrophes tai biÕncatch muscle c¬ b¾tcatecholamines catecholamincatenation (sù) t¹o chuçicaterpillar s©ucathexis (sù) tËp trung ý nghÜcatkin b«ng ®u«i sãccauda phÇn ®u«i, phÇn cuèi, ®u«icaudad gÇn ®u«i, h−íng ®u«i, qua ®u«icaudal (thuéc) ®u«iCaudata bé L−ìng c− cã ®u«icaudate (cã) ®u«ication ion d−¬ng, cationcation exchange (sù) trao ®æi ion d−¬ng, t¸c ®éng bëi axitcaudate nucleus nh©n ®u«icaudex th©n (c©y)caul 1. mµng èi 2. mµng bäc, mµng baocaulescent (cã) th©n, (cã) cuèngcauliflory hoa chåi n¸ch th©ncatabolic pathway con ®−êng dÞ ho¸catabolism dÞ ho¸catabolite activator protein protein ho¹t ho¸ chÊt dÞ ho¸catabolite repression (sù) øc chÕ chÊt dÞ ho¸catalase catalazacatalysis (sù) xóc t¸ccatalyst chÊt xóc t¸ccatalytic antibody kh¸ng thÓ xóc t¸ccatalytic domain ph¹m vi xóc t¸ccatalytic RNA ARN xóc t¸ccatalytic site ®iÓm xóc t¸ccatechins catechincatecholamines catecholamincation cation, ion d−¬ng
 55. 55. 55cauliflower mosaic virus 35s promoter (CAMV 35s)cauline 1. (thuéc) th©n, 2. l¸ th©ncaval veins tÜnh m¹ch chñcaveolae hang nhá (trªn mµng sinh chÊt)caves hang ®éng, sinh vËt ¨n mïn b∙ h÷u c¬cavernosus (cã) thÓ hang, (cã) hangcarvenous (cã) thÓ hang, (cã) hangcavitation (sù) t¹o bät khÝ, t¹o hèccavum khoang, phßngC-banding (sù) hiÖn b¨ng CcDNA cloning t¸ch dßng ADNc, t¹o clon ADNccDNA viÕt t¾t cña Complementary DNACBA viÕt t¾t cña Cell-Based AssayCBD viÕt t¾t cña Convention on Biological DiversityCBF1 nh©n tè CBF1 (protein ®iÒu phèi phiªn m∙)CCC DNA ADN CCC (ADN m¹ch vßng liªn kÕt ®ång ho¸ trÞ)CD4 EPSP synthase synthaza cd4 EPSPCD4 EPSPS enzym CD4 EPSPS (ë Agrobacterium)cd4 protein protein cd4cd44 protein protein cd44CD4-PE40 thuèc CD4-PE40 (d−îc phÈm trÞ AIDS)cd95 protein protein cd95cDNA cADNcDNA array dµn cADNcDNA clone dßng cADNcDNA library th− viÖn cADNcDNA microarray vi dµn cADNCE viÕt t¾t cña capillary electrophoresiscecrophins cecrophincecropin a cecropin Acecropin a peptide peptid cecropin Acecum ruét tÞt, manh trµng, ruét bÝtcell 1. tÕ bµo 2. « c¸nhcell adhesion molecules ph©n tö dÝnh b¸m tÕ bµocell aggregation experiment thÝ nghiÖm quÇn tô tÕ bµoCell-Based Assay xÐt nghiÖm dùa trªn tÕ bµocell body tÕ bµo sinh d−ìng, tÕ bµo th©ncell cavity khoang tÕ bµocell center t©m bµocell clone dßng tÕ bµocell culture nu«i cÊy tÕ bµocell cycle chu tr×nh tÕ bµo
 56. 56. 56cell cytometry (sù) ®o ®Õm tÕ bµocell death sù chÕt cña tÕ bµocell dertemination sù x¸c ®Þnh tÕ bµocell differentiation ph©n ho¸ tÕ bµo, biÖt ho¸ tÕ bµocell diversification sù xen trång nhiÒu lo¹i tÕ bµocell division ph©n chia tÕ bµocell enlargement (sù) ph×nh to tÕ bµocell extension (sù) kÐo dµi tÕ bµocell fractionation (sù) ph©n ®o¹n tÕ bµo, t¸ch tiÓu phÇn tÕ bµocell-free kh«ng tÕ bµo, phi tÕ bµocell-free transcription phiªn m∙ ngoµi tª bµocell interaction t−¬ng t¸c tÕ bµocell junction sù kÕt nèi tÕ bµocell line dßng tÕ bµocell lineage chuçi thÕ hÖ tÕ bµocell-mediated immunity miÔn dÞch qua trung gian tÕ bµocell membrane mµng tÕ bµocell migration sù di c− tÕ bµocell movement sù vËn chuyÓn tÕ bµocellobiose xenlobiozacellose xenlozacell plate tÊm ph©n bµocell shape changes sù thay ®æi h×nh d¹ng tÕ bµocell signaling tÝn hiÖu tÕ bµocell transformation biÕn n¹p tÕ bµocell types d¹ng tÕ bµocellular slime moulds mèc nhÇy tÕ bµocell-free translation dÞch m∙ ngoµi tÕ bµocell fusion dung hîp tÕ bµocell genetics di truyÒn häc tÕ bµocellular respiration h« hÊp tÕ bµocellullose cenlulozacell wall v¸ch tÕ bµocell motility (sù) di ®éng cña tÕ bµocell recognition (sù) nhËn biÕt tÕ bµocell signaling ph¸t tÝn hiÖu cho tÕ bµocell sorting sµng läc tÕ bµocell-based assays xÐt nghiÖm dùa trªn tÕ bµocell-differentiation proteins protein ph©n ho¸ tÕ bµocell-free gene expression system hÖ thèng biÓu hiÖn gen v« bµocell-mediated immunity tÝnh miÔn dÞch (cã) trung gian tÕ bµocell-tissue culture nu«i cÊy m« tÕ bµo
 57. 57. 57cellular (thuéc) tÕ bµo, (thuéc) « c¸nhcellular adhesion molecule ph©n tö b¸m dÝnh tÕ bµocellular adhesion receptors thô quan b¸m dÝnh tÕ bµocellular affinity ¸i lùc tÕ bµocellular differentiation (sù) biÖt ho¸ tÕ bµocellular immune response ph¶n øng miÔn dÞch cña tÕ bµocellular oncogenes gen g©y ung th− cña tÕ bµocellular pathway mapping lËp b¶n ®å c¸c con ®−êng tÕ bµocellular respiration (sù) h« hÊp tÕ bµocellulase cellulozacellulolytic bacteria vi khuÈn ph©n huû cellulozacelsius scale thang nhiÖt ®é Celsiuscement x−¬ng r¨ngcenser mechanism c¬ chÕ ph¸t t¸ncensor (sù) kiÓm duyÖtcensorship (sù) kiÓm duyÖtcensus (sù) thèng kª sè l−¬ng, dÉn liÖu sè l−îngcentiMorgan xentimorgancentipedes líp Ch©n m«icenter for advanced research in biotechnology trung t©m nghiªn cøuc«ng nghÖ sinh häc tiªn tiÕncentral canal èng trung t©mcentral chemoreceptors ho¸ thô quan trung t©mcentral cylinder trô gi÷acentral dogma thuyÕt trung t©mcentral nervous system hÖ thÇn kinh trung −¬ngcentral sulcus r∙nh Rolandocentral venous pressure ¸p lùc thÇn kinh trung t©mcentrale phiÕn trung t©mcentric trung t©mcentric leaves l¸ trung t©mcentrifugal ly t©mcentrifugation ly t©mcentrifuge m¸y ly t©mcentriole trung töcentripetal h−íng t©mcentrolecithal (cã) no∙n hoµng ë t©m (cã) t©m no∙n hoµngcentrolecithal egg trøng t©m no∙n hoµngcentromere t©m ®éng, eo s¬ cÊpcentrosome trung thÓcentrum th©n ®èt sèngcepaceous (cã) mïi hµnh tái
 58. 58. 58cephalad h−íng ®Çucephalic (thuéc) ®Çucephalization (sù) h×nh thµnh ®Çu, t¹o thµnh ®ÇuCephalocarida nhãm T«m ®ÇuCephalochordata ph©n ngµnh §Çu sèngCephalopoda líp Ch©n ®ÇuCephalosporins xenphalosporincephalothorax ®Çu-ngùcceramic filter bé läc gèmcercal (thuéc) ®u«icercaria Êu trïng cercariacercus phÇn phô ®u«icere cia da gèc mácerebellar (thuéc) tiÓu n∙ocerebellar cortex vá tiÓu n∙ocerebellar fossa hè tiÓu n∙ocerebellar hemispheres b¸n cÇu tiÓu n∙ocerebellar peduncle cuèng tiÓu n∙ocerebellum tiÓu n∙ocerebral (thuéc) ®¹i n∙o, (thuéc) n∙ocerebral aqueduct èng dÉn n∙ocerebral cortex vá n∙ocerebral fiexure nÕp gÊp n∙ocerebral fossa hè ®¹i n∙ocerebral hemispheres b¸n cÇu ®¹i n∙ocerebroside xerebrositcerebrospinal (thuéc) n∙o tuû sèngcerebrall blood flow dßng m¸u n∙ocerebrall circulation tuÇn hoµn m¸u n∙ocerebrose cerebrozacerebrospinal fluid dÞch n∙o tuûcerebrum ®¹i n∙oceriferous t¹o s¸pceroma da gèc mácerous (cã) s¸pceruminous glands tuyÕn r¸y taicervical (thuéc) cæcervical ganglia h¹ch cæcervical smear mÉu thö cæ tö cungcervicum phÇn cæcervine (thuéc) h−¬u
 59. 59. 59cervix cæ, cæ rÔcervix uteri cæ tö cung, cæ d¹ concespitose mäc bôi, mäc cômcessation cassette casset dõngCestoda líp S¸n d©yCetacea bé C¸ voiCGIAR viÕt t¾t cña Consultative Group on International Agricultural Researchchaeta l«ng cøngchaetiferous (cã) l«ng cøngchaetigerous (cã) l«ng cøngChaetognatha ngµnh Hµm t¬chaetophorous (cã) l«ng cøngchaetoplankton sinh vËt næi t¬Chaetopoda nhãm Ch©n t¬chagas’ disease bÖnh trïng mòi khoanchain terminator yÕu tè kÕt thóc chuçichalaza 1. ®iÓm hîp 2. d©y treochalazogamy (tÝnh) thô tinh qua ®iÓm hîpchalice ®µichalk gland tuyÕn phÊnchalk grassland ®ång cá ®¸ v«ichamaephyte thùc vËt chåi trªn ®ÊtCFH protein protein cfh (Complement Factor H Protein)CFP viÕt t¾t cña Cyan Fluorescent ProteinCFTR viÕt t¾t cña Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator ProteincgeCGIAR viÕt t¾t cña Consultative Group on International Agricultural Researchcgmpchaconine chaconinchakrabarty decision QuyÕt ®Þnh Chakrabarty (cña Bé Th−¬ng m¹i Mücho phÐp cÊp b¶n quyÒn cho vi sinh vËt chuyÓn gen)chalcone isomerase isomeraza chalconchannel protein protein kªnhchannel-blockers chÊt chÆn kªnhchannels kªnhchaotropic agent t¸c nh©n chaotrop (c¬ chÊt s¶n ra ion lµm tan mµng sinhhäc)chaparral chaparralcharacter tÝnh tr¹ng, dÊu hiÖuchaperone molecules ph©n tö chaperonchaperone proteins protein chaperonchaperones chaperon
 60. 60. 60chaperonins chaperonincharacter displacement (sù) ho¸n ®æi ®Æc ®iÓm, chuyÓn ®æi tÝnh tr¹ngCharadriiformes bé Choi choi, bé Chim rÏCharales bé T¶o vßngCharophyceae líp T¶o vßngchasmocleistogamous thô phÊn më-ngËmcharacterization assay phÐp xÐt nghiÖm x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓmchasmogamy (tÝnh) thô phÊn mëcheek m¸cheilitis (sù) viªm m«ichela k×m, vuèt k×mcheilferous (cã) k×mchelate (cã) k×m, (cã) vuèt, (cã) cµngchelating agent t¸c nh©n cµng ho¸, t¸c nh©n chelat ho¸chelicerae ch©n k×mChelicerata ph©n ngµnh Cã k×mcheliform (cã) d¹ng k×mChelonethida bé Bä c¹p gi¶Chelonia bé Rïacheluviation (sù) röa chiÕtchemautotroph sinh vËt ho¸ tù d−ìngchemical defences ho¸ chÊt phßng vÖchemical equilibrium (sù) c©n b»ng ho¸ häcCHD viÕt t¾t cña Coronary Heart Diseasechelating agent t¸c nh©n chelat ho¸chelation chelat ho¸chemical genetics m«n di truyÒn ho¸ häcchemical mutagen t¸c nh©n ®ét biÕn hãa häcchemical synapse khíp thÇn kinh ho¸ häcchemiluminescence ph¸t huúnh quang ho¸ häcchemiluminescent immunoassay (clia) phÐp thö miÔn dÞch huúnh quangho¸ häcchemiosmosis (sù) ho¸ thÈm thÊuchemistry ho¸ häcchemoautotroph sinh vËt ho¸ tù d−ìngchemoheterotroph sinh vËt ho¸ dÞ d−ìngchemokinesis (sù) ho¸ vËn ®éngchemolithoautotroph dinh d−ìng b»ng ho¸ hîp chÊt v« c¬chemometrics ®o l−êng ho¸ häcchemonasty ho¸ øng ®éngchemopharmacology ho¸ d−îc häc
 61. 61. 61chemoreceptor ho¸ thô quanchemostat ph−¬ng tiÖn ho¸ æn ®Þnhchemosynthesis (sù) ho¸ tæng hîpchemosynthetic autotroph sinh vËt tù d−ìng ho¸ tæng hîpchemotaxis ho¸ h−íng ®éng, vËn ®éng h−íng ho¸chemotaxonomy ho¸ ph©n lo¹i ho¸chemotherapy ho¸ liÖu ph¸p, liÖu ph¸p ho¸ häcchemotroph sinh vËt ho¸ d−ìngchemotropism (tÝnh) h−íng ho¸ chÊt, vËn ®éng theo nguån dinh d−ìngChenopodiaceae hä Rau muèichernozem ®Êt ®enchewing nhai, nghiÒnchiasma 1. (®iÓm) v¾t chÐo 2. (cÊu tróc) giao thoachiasmata (c¸c) v¾t chÐochief cell tÕ bµo chÝnhchildhood psychosis lo¹n t©m th©n th¬ Êuchildhood schizophrenia t©m thÇn ph©n liÖt Êu th¬chilling chÕt gi¶Chilognatha líp Ch©n kÐpChilopoda líp Ch©n m«ichimera d¹ng kh¶m, thÓ kh¶mchimeric (thuéc) thÓ kh¶mChiroptera bé D¬ichiropterophilous thô phÊn nhê d¬ichi-squared distribution ph©n bè khi b×nh ph−¬ngchitin chitinChlamydobacteriales bé KhuÈn baochlamydospore b¶o tö v¸ch dµychemical nutrient ho¸ chÊt dinh d−ìngchemical potential thÕ ho¸chloragen cells tÕ bµo chÊt vµngchloragogen cells tÕ bµo chÊt vµngchlorella t¶o clorela, t¶o tiÓu cÇuchlorenchyma m« giËu, m« diÖp lôcChlorococcalles bé Chlorococcaleschiorocruorin s¾c tè h« hÊp lôc, clorocruorinChlorophyceae líp T¶o lôcchlorophylls chÊt diÖp lôc, clorophylChlorophyta ngµnh T¶o lôcchimera kh¶mchimeraplasty g¾n kÕt kh¶m (ph−¬ng ph¸p chuyÓn ADN b»ng c¬ chÕ söach÷a)
 62. 62. 62chimeric antibody kh¸ng thÓ kh¶mchimeric DNA ADN kh¶mchimeric proteins protein kh¶mchinese hamster ovary cells tÕ bµo buång trøng chuét tói Trung quècchiral compound hîp chÊt (h×nh) bµn tay (cã t©m kh«ng ®èi xøng)chitin chitinchitinase chitinazachloroplast lôc l¹p, h¹t lôcchloroplast DNA ADN lôc l¹pchloroplast ER l−íi néi chÊt lôc l¹p , ER lôc l¹pchloroplast transit peptide peptid xuyªn lôc l¹pchlorosis (bÖnh) óa vµngchoana lç d¹ng phÔuCHO cells (c¸c) tÕ bµo CHO (Chinese Hamster Ovary), dßng tÕ bµo buång trøngcña chuét ®ång Trung quèc)choanae lç mòi sauchoanocyte tÕ bµo cæ ¸ochoice point ®iÓm chäncholera (bÖnh) dÞch t¶chodrosamine chon®rosaminchondroskeleton bé x−¬ng sôncholera toxin ®éc tè dÞch t¶cholesterol cholesterolcholine cholincholinesterase cholinesterazachomophyte thùc vËt sèng ë mïnchondral (thuéc) sônChondricthyes líp C¸ sônchondrification (sù) ho¸ sôn, t¹o sônchondrin chÊt sônchondroblast nguyªn bµo sônchondrocranlum sä sônchondrocytes tÕ bµo sônchondrogenesis (sù) ho¸ sôn, t¹o sônchorda 1. d©y 2. d©y sèngchordacentra th©n ®èt sèngchordamesoderm d©y sèng trung ph«i b×chordotonal organs c¬ quan d©y ©mchorea d©ychoria (chøng) móa giËtchorioallantoic membrane mµng ®Öm tói niÖu
 63. 63. 63chorion 1. mµng ®Öm 2. vá cøngchorionic villus sampling lÊy mÉu l«ng nhung mµng ®Ömchoroidal mµng m¹chchoroid plexus ®¸m rèi mµng m¹chChordata ngµnh cã d©y sèngChordate (cã) d©y sèngchromaffin cell tÕ bµo nhuém cromchromaffin tissue m« −a cromchromatic adaptation thÝch nghi mµuchromatids nhiÔm s¾c töchromatin chÊt nhiÔm s¾cchrornatin bead h¹t nhiÔm s¾cchromatin diminution sù gi¶m chÊt nhiÔm s¾c thÓchromatin modification söa ®æi chÊt nhiÔm s¾cchromatin remodeling t¸i m« h×nh ho¸ chÊt nhiÔm s¾cchromatin remodeling elements (c¸c) phÇn tö t¸i m« h×nh ho¸ chÊtnhiÔm s¾cchromatography (phÐp) s¾c kÝchromatolysis sù ph©n huû mµu, sù huû h¹t Nisslchromatophore tÕ bµo s¾c tè, h¹t mµuchromium cromiumchromoblast nguyªn bµo s¾c tèchromocentre t©m nhiÔm s¾c, vïng nhiÔm s¾cchromomere h¹t nhiÔm s¾c, tiÕt nhiÔm s¾cchromonema sîi nhiÔm s¾cchromophil −a nhuém mµuchromophilic −a nhuém mµuchromophobe kþ nhuém mµuchromophobic kþ nhuém mµuchromoplast h¹t mµu, s¾c l¹pchromosomal aberration sai h×nh nhiÔm s¾c thÓchromosomal chimera thÓ kh¶m nhiÔm s¾c thÓchromosomal packing unit ®¬n vÞ bäc gãi nhiÔm s¾c thÓchromosomal translocation chuyÓn ®o¹n nhiÔm s¾c thÓchromosome nhiÔm s¾c thÓchromosome arm nh¸nh nhiÔm s¾c thÓ, c¸nh nhiÔm s¾c thÓchromosome complement bé nhiÔm s¾c thÓchromosome cores (c¸c) lâi nhiÔm s¾c thÓchromosome elimination sù lo¹i th¶i nhiÔm s¾c thÓchromosome map b¶n ®å nhiÔm s¾c thÓchromosome mapping lËp b¶n ®å nhiÔm s¾c thÓ
 64. 64. 64chromosome-mediated gene transfer truyÒn gen qua trung gian nhiÔms¾c thÓchromosome painting vÏ nhiÔm s¾c thÓchromosome set tËp nhiÔm s¾c thÓchromosome sorting xÕp lo¹i nhiÔm s¾c thÓchromosome walking nhiÔm s¾c thÓ ®i (ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ gi¶i tr×nh tùgen)chronic heart disease bÖnh tim m∙n tÝnhchronic myeloid leukemia bÖnh m¸u tr¾ng d¹ng tuû m∙n tÝnhchrontropy nhÞp t¸c ®éngchrysalis nhéng mµngChrysophyceae líp T¶o n©u vµngChrytrldiomycetes líp NÊm cæchunking (sù) kho¹nh vïng s¾p xÕpchyle dÞch s÷a, nhò trÊpchylifaction (sù) h×nh thµnh dÞch s÷a, h×nh thµnh nhò trÊpchylification (sù) h×nh thµnh dÞch s÷a, h×nh thµnh nhò trÊpchylomicron h¹t nhò chÊp, dÞch nu«ichronic granulomatous disease bÖnh u h¹t m¹n tÝnhchyme d−ìng chÊpchymotrypsin chymotrypsincicatrix sÑoCiconliformes bé Cßcilia 1. l«ng rung, tiªm mao 2. l«ng mi 3. sîi mãcciliate (cã) l«ng rung, (cã) tiªm mao, (cã) l«ng mi , (cã) l«ng mãcchymosin chymosincilia l«ng rung, l«ng miciliary (thuéc) l«ng rung, l«ng miciliary body thÓ l«ng nhungciliograde vËn ®éng b»ng l«ng rungCiliophora líp Trïng tiªm maociliospore bµo tö l«ng rungcilium l«ng rung, l«ng mÞncingulum ®ai, vµnh ®aicircadian rhythm nhÞp ngµy ®ªmcircinate cuén vßng, uèn vßngcirculatory system hÖ tuÇn hoµncircumnutation (sù) chuyÓn ®éng xo¾n ngänciliary neurotrophic factor nh©n tè h−íng thÇn kinh l«ng rungcirrate (cã) tua cuèn, (cã) tay cuèn, (cã) gai giao cÊu, (cã ) l«ng gaicirri tua cuèn, tay cuèn, gai giao cÊu, l«ng gai, r©u c¸cirrhosis x¬ gan
 65. 65. 65cirriferous (cã) tua cuèn, (cã) tay cuèn, (cã) gai giao cÊu, (cã ) l«ng gaiCirripedla ph©n líp Ch©n r©ucirrose (cã) tua cuèn, (cã) l«ng xo¾ncirrus 1. tua cuèn, tay cuèn, l«ng gai 2. gai giao cÊucisternum tói dÑpcistron xistroncitric acid axit xitriccitric acid cycle chu tr×nh axÝt citricCLA viÕt t¾t cña Conjugated Linoleic Acidclade nh¸nh gai nèicladistics ph©n nh¸nh häccladode cµnh d¹ng l¸cladogenesis (sù) ph©n nh¸nh tiÕn ho¸, ph¸t sinh dßngcladogram biÓu ®å ph©n nh¸nhcladophyll th©n d¹ng l¸clamp connection mÊu nèi, mÊu liªn kÕtclaspers 1. mÊu b¸m 2. thuú b¸m 3. thuú b¸m, mÊu b¸mclass 1. nhãm 2. lípclass frequency tÇn suÊt nhãm, tÇn sè nhãmclass interval kho¶ng nhãmclassical conditioning biÕn ®æi cã ®iÒu kiÖn cæ ®iÓnclassical evolutionary taxonomy ph©n lo¹i tiÕn ho¸ cæ ®iÓnclassification of communities ph©n lo¹i c¸c quÇn x∙clathrin clatrinclaustrum v¸ch x−¬ng thenclavate (cã) chuú, (cã) d¹ng chuúclave (cã) h×nh chuú, (cã) d¹ng chuúclavicle x−¬ng ®ßnclavicular (thuéc) x−¬ng ®ßnclaw vuèt, cùa, mãcclay ®Êt sÐtclearance sù lµm s¹ch, hÖ sè s¹chclearing agent chÊt lµm trong, chÊt lµm s¹chcleavage (sù) ph©n c¾tcleavage arrest sù ngõng ph©n c¾tcleavage clock sù ph©n c¾t trßncleavage furrow r∙nh ph©n c¾tcleavage-nucleus nh©n ph©n c¾tcleidoic egg trøng bäccleistocarp thÓ qña d¹ng cÇucleistogamy (tÝnh) thô phÊn ng©m, (tÝnh) tù thô phÊncleistothecium thÓ qña d¹ng cÇu, thÓ qu¶ kÝn

×