Từ điển toán học

552 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Từ điển toán học

 1. 1. 1Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖtKho¶ng 17 000 tõNhµ xuÊt b¶n KH vµ KTIn lÇn thø 2 - 1976TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨nTiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔnC¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng TuþNh÷ng ký hiÖu viÕt t¾tc¬. c¬ häctk. thèng kª®s. ®¹i sètop. t«p« häcgt. gi¶i tÝchtrch. lý thuyÕt trß ch¬ihh. h×nh häctr®. tr¾c ®Þakt. to¸n kinh tÕtv. thiªn v¨nkü. kü thuËtvl. vËt lýlog. to¸n logicxib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häcmt. m¸y tÝnhxs. x¸c suÊt
 2. 2. 2Aabac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnhabbreviate viÕt gän, viÕt t¾tabbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾taberration vl. quang saiability kh¶ n¨ngabnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈnabout ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víia.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨mabove ë trªn, cao h¬nabridge rót gän, lµm t¾tabscissa, abscissae hoµnh ®éabsolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èiabsolutely mét c¸ch tuyÖt ®èiabsorb hÊp thu, hót thuabsorption sù hÊp thu, sù thu hótabstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îngabsurd v« nghÜa, v« lý, phi lýabsurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lýabundant thõaabut kÒ s¸t; chung biªnaccelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanhacceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanha. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõaa. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tôa. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolita. of gravity gia tèc träng tr−ênga. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬ia. of translation gia tèc tÞnh tiÕnangular a. gia tèc gãcaverage a. gia tèc trung b×nhcentripetal a. gia tèc h−íng t©m
 3. 3. 3accelerationcomplementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolitinstantaneous a. gia tèc tøc thêilocal a. gia tèc ®Þa ph−¬ngnormal a. gia tèc ph¸p tuyÕnrelative a. gia tèc t−¬ng ®èiStandar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈnsupplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕntotal a. gia tèc toµn phÇnuniform a.gia tèc ®Òuaccent dÊu phÈyaccept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c báacceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îcacceptance sù nhËn, sù thu nhËnaccepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËnaccess sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tinrandom a. thø tù chän ngÉu nhiªnaccessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îcaccesory phô thªm; phô tïngaccident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng mayaccidental ngÉu nhiªnaccount kÓ ®Õn, tÝnh ®Õnaccumulate tÝch luü, tôaccumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tôaccumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luüadder a. bé céng tÝch luüdouble precision a. bé céng kÐpfloating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éngimaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luüreal a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luüround - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßnsingleprecision a. bé céng ®¬nsum a. bé tÝch luü tæng
 4. 4. 4accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸ca. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖmadequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp]attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬accurate chÝnh x¸ca. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©nace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi)acentral kh«ng trung t©macnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong)acoustical (thuéc) ©m thanhacoustics vl. ©m häcacross ngang, quaact t¸c ®éngaction t¸c dông, t¸c ®éngbrake a. t¸c dông h·mcontrol a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓndelayed a. t¸c dông lµm chËmedge a. t¸c dông biªninstantaneous a. t¸c dông tøc thêiintegral a. t¸c dông tÝch ph©non-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më”actual thùc, thùc t¹iactuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuate khëi ®éngacute nhänacyclic kh«ng tuÇn hoµnacyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilicad absurdum ®Õn chç v« lýreduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lýadaptation sù thÝch nghiadd céng vµo, thªm vµo, bæ sunga. together, a. up céng l¹i lÊy tæng
 5. 5. 5addend sè h¹ng (cña tæng)adder bé céngalgebraic a. bé céng ®¹i sèamplitude a. bé céng biªn ®écounter-type a. bé céng b»ng nót bÊmadderdigital a. bé céng b»ng ch÷ sèfull a. bé céng ®Çy ®ñhalf a. bé nöa céngleft-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao)one-column a. bé céng mét cétparallel a. bé céng ®ång thêiright-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp)serial a. bé céng lÇn l−îtsingle-digit a. bé céng mét hµngternary a. bé céng tam ph©nadder-subtractor bé céng vµ trõaddition phÐp cénga. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøca. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©na. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trongbiÓu thøc ®¹i sèalgebraic a. phÐp céng ®¹i sèarithmetic a. phÐp céng sè häcadditive céng tÝnhcompletely a. hoµn toµn céng tÝnhadditivity (tÝnh chÊt) céng tÝnhaddress ®Þa chØcurrent a. ®Þa chØ hiÖn ®¹ifast a. ®Þa chØ cè ®Þnhfloating a. ®Þa chØ di ®éngstart a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t]zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer«
 6. 6. 6adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîpadequate phï hîp, thÝch hîpadherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnha. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîpadic a®icadinfinitum v« cïngadjacent kÒadjoin kÒ, nèi; chung biªnadjoint liªn hîp, phï hîpa. of a differeential euation ph−¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîpa. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©na. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmitadjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vµoadjunct phÇn phô, sù bæ sungalgebraica a. phÇn phô ®¹i sèadjunction sù phô thªm; sù më rénga. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖmalgebraic(al) a. sù më réng ®¹i sèadjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËpadjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îcadjustment sù ®iÒu chØnha. of rates mt ®Æc tr−ng cña c¸c tû sè thèng kªadmissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îcadmissible chÊp nhËn ®−îcadvection sù b×nh l−uadvantege tréi h¬n −u thÕaerodynamic khÝ ®éng lùcaerodynamics khÝ ®éng lùc häcaerostatics khÝ tÜnh häcaffine afinaffinity phÐp biÕn ®æi afinaffinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnhaffirm kh¼ng ®Þnh
 7. 7. 7affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnhaffirmative kh¼ng ®Þnhaffixe to¹ via fortiori l¹i cµngafter effect hËu qu¶aggregeta tËp hîp; bébounded a.tËp hîp bÞ chÆnclosed a. tËp hîp ®ãngcomparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îccountable a. tËp hîp ®Õm ®−îcdenumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îcequivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ngaggregatefinite a. tËp hîp h÷u h¹nincomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcinfinite a. tËp hîp v« h¹nnon - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îcordered a. tËp hîp s¾p ®−îcproduct a. tËp hîp tÝchsimilar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®−îc s¾p gièng nhauaggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîplinear a. sù gép tuyÕn tÝnhaggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ýaid thªm vµo, phô vµo // sù thªm vµo, s− phô vµotraining a. s¸ch gi¸o khoavisual a. ®å dïng gi¶ng d¹yaim môc ®Ýchalbedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®«aleatory ngÉu nhiªnaleph, alef alepaleph-null, aleph-zero alep kh«ngalgebra ®¹i sè häc, ®¹i sèa. of classes®¹i sè c¸c líp
 8. 8. 8a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹na. of logic ®¹i sè l«gicabstract a. ®¹i sè trõu t−îngalgebraic a. ®¹i sè ®¹i sèassociative a. ®¹i sè kÕt hîpBoolean a. ®¹i sè Buncardinal a. ®¹i sè b¶n sècentral a. ®¹i sè trung t©mclosure a. ®¹i sè ®ãngcomplete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñcomplete matrix a. ®¹i sè toµn bé ma trËnconvolution a. ®¹i sè nh©n chËpderived a. ®¹i sè dÉn xuÊtdiagonal a. ®¹i sè chÐodifferential a. ®¹i sè vi ph©ndivision a. ®¹i sè (cã phÐp) chiaelementary a. ®¹i sè s¬ cÊpenveloping a. ®¹i sè baoexterior a. ®¹i sè ngoµiformal a. ®¹i sè h×nh thøcfree a. ®¹i sè tù dograded a. ®¹i sè ph©n bËcgraphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞgroup a. ®¹i sè nhãmhomological a. ®¹i sè ®ång ®Òuinvolutory a. ®¹i sè ®èi hîplinear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnhlinearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnhlinearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnhlogical a. ®¹i sè l«gÝcmatrix a. ®¹i sè ma trËnmodern a. ®¹i sè hiÖn ®¹inon-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n
 9. 9. 9polynomial a. ®¹i sè ®a thøcpower-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîppropositional a. ®¹i sè mÖnh ®Òquaternion a. ®¹i sè c¸c quatenionquotient a. ®¹i sè th−¬ngrational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tûrelation a. ®¹i sèc¸c quan hÖright alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶iseparable a. ®¹i sè t¸ch ®−îcsimple a. ®¹i sè ®¬nsupplemented a. ®¹i sè phôsymmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøngtensor a. ®¹i sè tenx¬universal a. ®¹i sè phæ dôngvector a. ®¹i sè vÐct¬zero a. ®¹i sè kh«ngalgebraic(al) (thuéc) ®¹i sèalgebraically mét c¸ch ®¹i sèalgebroid phßng ®¹i sèalgobrithm thuËt to¸n, ang«ritdivision a. thuËt to¸nEuclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝtalgorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«ritalign s¾p hµng, lµm cho b»ng nhaualigned ®−îc s¾p hµngalignment sù s¾p hµngalined ®−îc s¾p hµngaliquot −íc sèall toµn bé, tÊt c¶allocate s¾p xÕp, ph©n bèallocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bèoptimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t−îng trong mÉu)allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau
 10. 10. 10allot tk. ph©n bè, ph©n phèiallowable thõa nhËn ®−îcallowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hångalmacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalmost hÇu nh−, gÇn nh−almost-metric gi¶ mªtricalmucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalpha anpha (α); tv. sao anpha (trong mét chßm sao)alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸ialphabetically theo thø tùalphanumerical ch÷ - ch÷ sèalternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊualternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊualternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt)alternion anteni«naltitude chiÒu cao, ®é caoa. of a cone chiÒu cao h×nh nãna. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸camalgam sù hçn hîp, hçn hèngamalgamated hçn hèngambient hh. kh«ng gian xung quanhambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ngambiguousness tÝnh nhËp nh»ngamong trong sèamong-means trong sè c¸c trung b×nhamortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸na. of a debt kt. sù thanh to¸n nîamortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸namount sè l−îng, l−înga. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tina. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu traample ®ñ ®¸p øng, phong phó
 11. 11. 11amplification sù khuÕch ®¹i, sù më rénga. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoµ, sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnhlinear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier vl. m¸y khuÕch ®¹icascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp]crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn]electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn töfeedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶olinear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifierpulse a. m¸y khuÕch ®¹i xungservo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éngamplify khuÕch ®¹iamplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞa. of complex nember agument cña sè phøca. of current biªn ®é dßng ®iÖna. of oscillation biªn ®é cña dao ®énga. of point gãc cùc cña mét ®iÓma. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶na. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éngcomplex a. biªn ®é nguyªn s¬delta a. biªn ®é deltaprimary a. biªn ®é nguyªn s¬scattering a. biªn ®é t¸n x¹unit a. biªn ®é ®¬n vÞvelocity a. biªn ®é vËn tècanalog t−¬ng tùanalogus t−¬ng tùanalogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬hydraulic a. m« h×nh thuû lùcphysical a. mt. m« h×nh vËt lýpneumatic a. m« h×nh khÝ lùc
 12. 12. 12analogy sù t−¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lµm t−¬ng tùmembrane a. t−¬ng tù mµnganalysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îcanalyser mt. m¸y ph©n tÝchcircuit a. m¸y ph©n tÝch m¹chcurve a. m¸y ph©n tÝch ®−êng congdifferential a. m¸y tÝnh vi ph©ndigital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sèdirect-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕpelectronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn töfourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµfrequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sèharmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµmotion a. m¸y ph©n tÝch l−íinetwork a. m¸y ph©n tÝch l−íiservo a. m¸y ph©n tÝch secvotransient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nhchuyÓn tiÕpanalysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝcha. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©na. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng saia. of regression ph©n tÝch håi quya. of variance ph©n tÝch ph−¬ng saiactivity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trongs¶n xuÊt vµ ph©n phèialgebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sèbunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïmcombinatory a. gi¶i tÝch tæ hîpcomponent a. tk. ph©n tÝch nh©n tèconfluence a. ph©n tÝch hîp l−ucorrelation a. ph©n tÝch t−¬ng quandemand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇudimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn
 13. 13. 13discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖteconomic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕfactor a. ph©n tÝch nh©n tèfunctional a. gi¶i tÝch hµmharmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoµ, gi¶i tÝch ®iÒu hoµindeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnhinfinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐlinear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnhmathematical a. gi¶i tÝch to¸n häcmultivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒunodal a. gi¶i tÝch c¸c nótnumerical a. gi¶i tÝch sè, ph−¬ng ph¸p tÝnhoperation a. v©n trï häcperiodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kúprobit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊtrational a. ph©n tÝch hîp lýsequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕpstatistic(al) a. ph©n tÝch thèng kªstrain a. ph©n tÝch biÕn d¹ngstress a. ph©n tÝch øng suÊtsuccessive a. ph©n tÝch liªn tiÕptensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬unitary a. tk. ph©n tÝch ph−¬ng saivariance a. gi¶i tÝch vect¬analysis-situs t«p«anamorphosis tiÖm biÕnancestral di truyÒnancillary bæ sung, phô thuécangle gãca. of attack gãc ®ônga. of contingence gãc tiÕp liªna. of friction gãc mµ sat, gãc cä s¸ta. of incidence gãc tíi
 14. 14. 14a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖcha. of intersection gãc t−¬ng giaoa. of osculation gãc mËt tiÕpa. of reflection gãc ph¶n x¹a. of rotation gãc quaya. of twist gãc xo¾nacute a. gãc nhänadjacent a. gãc kÒalternate a. gãc so lealternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoµiapex a., apical a. gãc ë ®Ønhbase a. gãc ®¸ycentral a. gãc ë t©mcomplementary a. gãc phô (cho b»ng 900)concave a. gãc lâmcänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)convex a. gãc låicoordinnate a. gãc to¹ ®écorresponding a. gãc ®ång vÞconterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 3600dihedral a. gãc nhÞ diÖndirection a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ngexcentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elipexplementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)exterior-interior a.gãc ®ång vÞEulerian a. gãc ¥leflat a. gãc bÑt (1800)hour a. gãc giêobtuse a. gãc tïopposite a. gãc ®æi ®Ønhphase a. gãc phapolar a. gãc cùcpolarizing a. gãc ph©n cùc
 15. 15. 15polyhedrala a. gãc ®a diÖnprecession a. gãc tuÕ saiquadrantal a. gãc béi cña 900rectilinear a. gãc ph¼ngre-entrant a. gãc vµoreflex a. gãc lín h¬n 1800vµ nhá h¬n 3600right a. gãc vu«ng (900)round a. gãc ®Çy (3600)salient a. gãc låiscattering a. gãc ph¶n x¹sight a. gãc nh×nsolid a. gãc khèispherical a. gãc cÇusupplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 1800)straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vµ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓmtetrahedral a. gãc tø diÖntrihedral a. gãc tam diÖnvectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc)vertex a. gãc ë ®Ønhvertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønhangular (thuéc) gãcanharmonic phi ®iÒu hoµ, kÐpanholonomic kh«ng h«l«n«manisotropic kh«ng ®¼ng h−íngannihilation sù linh ho¸, sù lµm kh«ngannihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«nganuual h»ng n¨mannuity kt. niªn kho¶nannul lµm triÖt tiªuannular cã h×nh khuyªnannulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ngannulus h×nh khuyªnanode an«t, d−¬ng cùc
 16. 16. 16anomalistic dÞ th−êng, phi lýanomalous dÞ th−êng, bÊt th−ênganomal [sù; ®iÒu] dÞ th−êngantapex ®èi ®Ønhante trch. më (bµi); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n)antecedence log. tiÒn kiÖnantenna antenumbrella a. kü. anten ®oantiacoustic ph¶n tô quanganti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊuinvolutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîpantichain ®s. d©y chuyÒn ng−îc, ph¶n xÝchanticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−ícanticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håanticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕnanticommutative ph¶n giao ho¸nanticommutator ph¸n ho¸n töanticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hçanticosine accosinanticyclone ®èi xiclonantiderivative nguyªn hµm, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ngantiform ph¶n d¹ngantigenus ®èi gièngantiharmonic phi ®iÒu hoµantihomomorphism ph¶n ®ång cÊuantihunting chèng dao ®éng, lµm æn ®Þnhanti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊuantilogarithm ®èi l«gaantimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi)antinode bôngantinomy nghÞch lýantiparallelogram h×nh thang c©nantipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m
 17. 17. 17antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©mantiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nhantiradical ®s. ®èi c¨nantirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔnantiesonance ph¶n céng h−ëngantieries tk. chuçi ng−îcantisine acsinantisymmetric ph¶n xøngantisymmetrization ph¶n xøng ho¸antitagent actangantithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantitone ®s ph¶n tùany bÊt kúaperiodic kh«ng tuÇn hoµnaperture khÈu ®é, lç hængapex ®Ønh, chãpaphetion tv. ®iÓm viÔn nhËtapical (thuéc) ®Ønhapogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ýcha-point gt. a- ®iÓmapolar liªn hîpa posteriori hËu nghiÖmapothem trung ®o¹napparatus m¸y mãc, c«ng côapparent bÒ ngoµiapplicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®−îc; thÝch dôngapplication phÐp tr¶i, sù øng dôngapplied ®−îc øng dôngapply øng dôngapproach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËnradial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tiaapproximability tÝnh xÊp xØ ®−îc
 18. 18. 18approximate gÇn ®óng, xÊp xØapproximately mét c¸ch xÊp xØapproximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trungb×nhbest a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt]cellular a. xÊp xØ khèiclosest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊtdiagonal a. xÊp xØ chÐofist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çumean a. xÊp xØ trung b×nhnumerical a. [l−îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sèone-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝapolynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøcrational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøcsecond a. phÐp xÊp xØ b−íc haisuccessive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕpweighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sèa priori tiªn nghiÖmapse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËnnhËt vµ viÔn nhËtapsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc)cËn nhËt vµ viÔn nhËtarbitrarily mét c¸ch tuú ýarbitrary tuú ýare cunga. of cyloid cung xicloitanalytic a. cung gi¶i tÝchcircular a. cung trßndiurnal a. tv. nhËt cungforward a. cung thuËnfree a. gt. cung tù domajor a. cung línminor a. cung nhá
 19. 19. 19pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoµnregular a. cung chÝnh quyshort a. of cirele cung ng¾n (cña ®−êng trßn)simple a. cung ®¬narch vßm; nhÞp cuèn ë cÇucircularr a. nhÞp trßnhingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîphydrostatic a. nhÞp thuû tÜnhparabolic a. nhÞp parabolicArchimedes Acsimetarea diÖn tÝcheffective a. diÖn tÝch h÷u hiÖuintrinsic a.hh. diÖn tÝch tronglateral a. diÖn tÝch xung quanhphase a. diÖn tÝch phasectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngangsector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬surface a. diÖn tÝch mÆttail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch línarea-preserving b¶o toµn diÖn tÝchareal (thuéc) diÖn tÝchareolar (thuéc) diÖn tÝchargue th¶o luËn, bµn luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸na. from the sample dùa vµo mÉu ®Ó ph¸n ®o¸na. in a cirele r¬i vµo vßng luÈn quÈna. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ...argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minha. of a complex nhumber agumen cña sè phøcsound a. lý luËn cã c¬ sëarithmetic sè häcadditive a. ®s sè häc céng tÝnhmental a. tÝnh nhÈmrecursive a. log. sè häc ®Ö quy
 20. 20. 20arithmetic(al) (thuéc) sè häcarithmetically theo sè häc vÒ mÆt sè häcarithmometer m¸y tÝnh ®Æt bµn, m¸y tÝnh s¸ch tayarithmograph s¬ ®å sè häc, ®å h×nh sè häcarm c¹nh; c¸nh tay; c¸nh tay ®ßna.of an angle c¹nh cña mét gãca. of a couple c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùca. of a lever c¸nh tay ®ßnarrange s¾p xÕparrangement sù s¾p xÕp, chØnh hîparray b¶ng, d·y s¾p xÕp; mt. m¶ngfrequency a. d·y tÇn sèrectanggular a. b¶ng ch÷ nhËtsquare a. b¶ng vu«ngtwo-way a. b¶ng hai lèi vµoarrow mòi tªn (trªn s¬ ®å)artificial nh©n t¹o; gi¶ t¹oascend t¨ng, tiÕn, ®i lªn, trÌo lªnascendant t¨ng lªnascension sù t¨ng, sù tiÕnright a. ®é xÝch kinhascertain thiÕt lËp; lµm s¸ng táaspect d¹ng; phÝa; khÝa c¹nhasphericity tÝnh phi cÇuassay tk. sù thÝ nghiÖm, sù thösix- point a. tk. ph−¬ng ph¸p s¸u ®iÓmassemblage tËp hîp, sù l¾p r¸passembly sù tËp hîp, kÕt cÊu (nhiÒu linh kiÖn)control a. mt. bµn ®iÒu khiÓnplug-in a. kÕt cÊu nhiÒu khèiassert kh¼ng ®Þnh; gi÷ v÷ng; b¶o vÖassertion sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu quyÕt ®o¸nassess ®¸nh gi¸
 21. 21. 21assets kt. tµi s¶n; tiÒn cãfixed a. tµi s¶n cè ®Þnhpersonal a. ®éng s¶nreal a.bÊt ®éng s¶nassignable kh«ng ngÉu nhiªnassignment sù ph©n bæ, sù ph©n c«ng; phÐp g¸nstate a. xib. phÐp g¸n m· tr¹ng th¸iassist gióp ®ì, t−¬ng trîassociate liªn kÕt, kÕt hîp, liªn ®íi, liªn hîpassociated liªn kÕtassociation sù liªn kÕt, sù kÕt hîpassociative kÕt hîpassociativity tÝnh kÕt hîpassociator ®s. c¸i liªn hîpassume gi¶ thiÕt; thõa nhËnassumed gi¶ ®Þnhassumption sù gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕtassurance sù b¶o hiÓmlife a. tk b¶o hiÓm sinh m¹ngasterisk dÊu sao (★)asteroid h×nh saoastroid ®−êng h×nh saooblique a. ®−êng h×nh sao xiªnprojective a. ®−êng h×nh sao x¹ ¶nhregular a. ®−êng h×nh sao ®Òuastrology thuËt chiem tinhastronautic(al) (thuéc) du hµnh vò trôastronomic(al) (thuéc) thiªn v¨nastronomy thiªn v¨n häcmathematical a. thiªn v¨n to¸n häcastrophysical (thuéc) vËt lý thiªn thÓasymmetric(al) kh«ng ®èi xøngasymmetrically mét c¸ch kh«ng ®èi xøng
 22. 22. 22asymmetry tÝnh kh«ng ®èi xøngasymptote ®−êng tiÖm cËncurvilinear a. tiÖm cËn conginflexional a. tiÖm cËn uènreetilinear a. tiÖm cËn th¼ngasymptotic(al) tiÖm cËn, gÇn ®óngasymptotically mét c¸ch tiÖm cËnasynchoronous kh«ng ®ång béat ë, vµo lóc at fist tõ ®Çu; at least Ýt nhÊt; at most nhiÒu nhÊt; at oncengay tøc kh¾c, lËp tøc; at times ®«i khiatmosphere atm«tphe, khÝ quyÓnstandard a. vl®c. khÝ quyÓn tiªu chuÈnatmospheric(al) (thuéc) atm«tphe, (thuéc) khÝ quyÓnatmospherics vl. nhiÔu lo¹n cña khÝ quyÓnatom nguyªn tötagged a. vl. nguyªn tö ®¸nh dÊuatomic(al) (thuéc) nguyªn töatomicity tÝnh nguyªn töattach buéc chÆt, cét chÆtattached ®−îc buéc chÆtattain ®¹t ®−îc, hoµn thµnhattainable cã thÓ ®¹t ®−îcattenuation sù gi¶m nhÑattenuator m¸y gi¶m nhÑattraction [sù, lùc] hÊp dÉncapillary a. søc hót, mao dÉnattractor gt. ®iÓm hÊp dÉnattribute thuéc tÝnhatypical kh«ng ®iÓn h×nhaudio (thuéc) ©maudit thö, kiÓm nghiÖmaugend mt. sè h¹ng thø haiaugment t¨ng thªm, bæ sung
 23. 23. 23augmentation sù t¨ngaugmented ®−îc t¨ngauthenticity tÝnh x¸c thùcautocorrelation tù t−¬ng quanautocorrlator m¸y ph©n tÝch sù t−¬ng quanautocorrelogram biÓu ®å sù t−¬ng quanautocovariance tù hiÖp, ph−¬ng saiautoduality tÝnh tù ®èi ngÉuautomatic(al) tù ®éngautomaticlly mét c¸ch tù ®éngautomatics tù ®éng häcautomation sù tù ®éng; tù ®éng häc; kü thuËt tù ®éngautomatism tÝnh tù ®éngautomatization sù tù ®éng ho¸automaton m¸y tù ®éng «t«matdeterministic a. «t«mat ®¬n ®Þnhfinite a. may tù ®éng h÷u h¹n, «t«mat h÷u h¹nlinear bounded a. «t«mat ®Èy xuèngnon-deterministic a. «t«mat kh«ng ®¬n ®Þnhprobabilistic a. «t«mat x¸c suÊtautomorphic tù ®¼ng cÊuautomorphism [tÝnh, phÐp, sù] tù ®¼ng cÊu, phÐp nguyªn h×nhcentral a. tù ®¼ng cÊu trung t©minterior a. ®s. phÐp tù ®¼ng cÊu trongouter a. phÐp tù ®¼ng cÊu ngoµisingular a. phÐp tù ®¼ng cÊu kü dÞautonomous tù trÞ, tù qu¶n, tù ®iÒu khiÓn; «t«m«nauto-oscillation sù tù dao ®éngautoprojectivity phÐp tù x¹ ¶nhautoregression sù tù håi quyautoregressive tù håi quyauxiliary bæ trî, phôaverage trung b×nh at the a. ë møc trung b×nh;
 24. 24. 24above a. trªn trung b×nharithmetic a. trung b×nh cénggeometric (al) a. trung b×nh nh©n ( ab )harmonic a. trung b×nh ®iÒu hoµ + ba2abprocess a. gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nhprogressive a. tk. d·y c¸c trung b×nh mÉuweighted a. tk. (gi¸ trÞ) trung b×nh cã träng sèaveraging sù lÊy trung b×nhgroup a. lÊy trung b×nh nhãmavoirdupois hÖ thèng c©n dïng “pao” lµm ®¬n vÞaxial (thuéc) trôcaxiom tiªn ®Òa. of choise tiªn ®Ò chäna. of completeness tiªn ®Ò ®Çy ®ña. of congruence tiªn ®Ò t−¬ng ®¼nga. of connection tiªn ®Ò liªn th«nga. of continuity tiªn ®Ò liªn tôca. of infinity tiªn ®Ò v« tËna. of order tiªn ®Ò thø tùa. of parallels tiªn ®Ò ®−êng song songa. of reducibility tiªn ®Ò kh¶ quya. of scheme log. s¬ ®å tiªn ®Òcategorical a. tiªn ®Ò ph¹m trïdistance a. tiªn ®Ò kho¶ng c¸chexactness a. tiªn ®Ò khípexchange a. tiªn ®Ò thay thÕexcision a. ®s tiªn ®Ò khoÐtfist countability a. tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø nhÊtgeneral a. tiªn ®Ò tæng qu¸tgeometric a. tiªn ®Ò h×nh häcnorm a.s gt c¸c tiªn ®Ò chuÈn
 25. 25. 25plane a. tiªn ®Ò mÆt ph¼ngsecond a. of countabitity tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø haiseparation a.s c¸c tiªn ®Ò t¸chspace a. tiªn ®Ò kh«ng giantriangle a. top. tiªn ®Ò tam gi¸caxiomatic(al) (thuéc) tiªn ®Òaxiomatics tiªn ®Ò häc, hÖ tiªn ®Òformal a. hÖ tiªn ®Ò h×nh thøcinformal a. hÖ tiªn ®Ò kh«ng h×nh thøcaxiomatizability tÝnh tiªn ®Ò ho¸finite a. tÝnh tiªn ®Ò ho¸ h÷u h¹naxiomatizable tiªn ®Ò ho¸ ®−îcaxiomatization tiªn ®Ò ho¸axis trôca. of abscissas trôc hoµnha. of a cone trôc cña mÆt nãna. of a conic trôc cña c«nica. of convergence trôc héi tôa. of coordinate trôc to¹ ®éa. of a curvanture trôc chÝnh khóca. of cylinder trôc cña h×nh trôa. of homology trôc thÊu x¹a. of linear complex trôc cña mí tuyÕn tÝnha. of ordinate trôc tunga. of a pencil of plane trôc cña mét chïm mÆt ph¼nga. of perspectivity trôc phèi c¶nha. of projection trôc chiÕua. of a quadric trôc cña mét qua®rica. of revolution trôc trßn xoaya. of symmetry trôc ®èi xøngbinary a. trôc nhÞ nguyªncircular a. ®−êng trßn trôcconjugate a. of a hyperbola trôc ¶o cña hipebon
 26. 26. 26coordinate a. tr−cô to¹ ®écrystallograpphic a. trôc tinh thÓelectric a. trôc ®iÖnfocal a. trôc tiªuhomothetic a. trôc vÞ tùimaginary a. trôc ¶olongitudinal a. trôc däcmajorr a. of an ellipse [trôc lín, trôc chÝnh] cña elipmonor a. of an ellipse trôc nhá cña elipmoving a. trôc ®éngneutral a. trôc trung hoµnumber a. trôc sèoptic a. quang trôcpolar a. trôc cùcprincipal a. trôc chÝnhprincipal a. of inertia trôc qu¸n tÝnh chÝnhradical a. trôc ®¼ng ph−¬ngreal a. trôc thùcsemi-transverse a. trôc nöa xuyªntransverse a. trôc thùc, trôc ngang, trôc xuyªn (cña hipebon)vertical a. trôc th¼ng ®øngaxle trôcinstantaneous a. trôc tøc thêiaxonometry trôc l−îng häcazimith gãc cùc; tv. ®é ph−¬ng vÞazimuthal (thuéc) gãc cùc; ®é ph−¬ng vÞ
 27. 27. 27Bback l−ng; c¸i nÒn // ë ®»ng sau; theo h−íng ng−îc l¹icalling b. tk.trë vÒ, tr¶ l¹iback-action ph¶n t¸c dông, t¸c dông ng−îcback ward ë phÝa sau // theo h−íng ng−îc l¹ibalance c¸i c©n; sù c©n b»ng; qu¶ l¾c ®ång hå; ®èi träng: kt.c¸n c©n thanh to¸ndynamic b. c©n ®éng lùcspring b. c©n lß xostatic b. c©n tÜnh häctorsion b vl. c©n xo¾nbalanced ®−îc c©n b»ngbalayage sù quyÕtball qu¶ bãng, qu¶ cÇu, h×nh cÇuball and socket kü. b¶n lÒ h×nh cÇuball-bearing æ biballistic x¹ kÝchballistics khoa x¹ kÝchexterior b. khoa x¹ kÝch ngoµiinterior b. khoa x¹ kÝch trongband d¶i b¨ng bãb. of semigroup bã nöa nhãmbase c¬ së, nÒn, ®¸y, c¬ sèb. of point c¬ së t¹i mét ®iÓmb. of cone ®¸y cña h×nh nãnb. of logarithm c¬ sè cña logab. of triangle ®¸y tam gi¸ccountable b. c¬ së ®Õm ®−îcdifference b. c¬ së sai ph©nequivalent b. c¬ së t−¬ng ®−¬ngneighbourhood b. gt. c¬ së l©n cËnproper b. gt. c¬ së riªngbasic c¬ së, cèt yÕu
 28. 28. 28basis c¬ sëb. of intergers c¬ së cña hÖ ®Õmabsolute b. gt. c¬ së tuyÖt ®èiintergity a. c¬ së nguyªnorthogonal b. c¬ së thùc giaotranscendental b. ®s. c¬ së siªu viÖtunitary b. c¬ së [unita ®¬n nguyªn]batch mét nhãm, mét to¸n, mét mÎbatching ®×nh liÒu l−îngbattery bé, bé pin, bé ¾c quybeam dÇm; tia (s¸ng) chïm (s¸ng)b. on elastic foundation dÇn trªn nÒn ®µn håib. on elastic support dÇn trªn gèi ®µn håicompuond b. dÇm ghÐpconjugate b. dÇm liªn hîpcontinuos b. dÇm nhiÒu nhÞp, dÇmliªn tôcelectron b. tia ®iÖn tö, chïm electronfixed b. dÇm cè ®Þnhfloor b. dÇm nganghinged b. dÇm tiÕt hîplattice b. dÇm m¹ng, dÇm thµnh phÇnnarrow b. mt. chïm hÑpscanning b. tia quÐtbearing chç tùa, ®iÓm tùa; gãc ph−¬ng vÞcompass b. gãc ph−¬ng vÞ ®Þa bµnradial b. æ trôc h−íng t©mbeat ph¸chbecome trë nªnbigin b¾t ®Çubiginning sù b¾t ®Çubehaviour d¸ng ®iÖu; c¸ch xö lý, chÕ ®éasymptoic(al) b.gt. d¸ng ®iÖu tiÖm cËnboundary b. d¸ng ®iÖu ë biªn
 29. 29. 29expectation b. xs. d¸ng ®iÖu trung b×nhgoal-seeking b.xib. d¸ng ®iÖu h−íng ®Ýchlinear b. d¸ng ®iÖu tuyÕn tÝnhtransient b. chÕ ®é chuyÓn tiÕpbehavioural (thuéc) d¸ng ®iÖubell-shaped h×nh qu¶ chu«ngbeft ®íi ®aiconfidence b. ®íi tin cËybelong thuéc vÒbelow d−íibend uèn congbending sù uènpure b. sù uèn thuÇn tuý (cña dÇm)benifit quyÒn lîi, lîi Ých; kt. l·iinsurance b. kt (tiÒn) trî cÊp b¶o hiÓmbest tèt nhÊt, tèi −ubet trch. ®¸nh cuécbeta bªta (β); sao bªta cña mét chßm saobetting sù ®¸nh cuécbetween gi÷abevel nghiªng; gãc nghiªngbi-additive song céng tÝnhbiaffine song afinbias tk. ®é chªnh lÖch, sai sè hÖ thèng rêi, dÞch chuyÓndownwarrd b. tk. chÖch xuèng d−íi, chÖch thÊp ®igrid b. sù dÞch chuyÓn l−íibiasinherent b. tk ®é chÖch kh«ng khö ®−îcinterviewer b. tk. ®é chÖch phñ quan (®é chÖch cña kÕt qu¶ ®iÒu tra dochñ quan ng−êi ®iÒu tra g©y ra)upward b. tk chÖch lªn trªn, chÖch lªn caoweight b. ®é chÖch träng l−îng (®é chÖch do gi¶m träng l−îng sai g©y ra)biased tk. chÖch; kh«ng ®èi xøng
 30. 30. 30biaxial l−ìng trôc, song trôcbicategory song ph¹m trïbicharacteristic song ®Æc tr−ngbicompact song comp¨cbicompactification song comp¨c ho¸bicompactum song comp¨cbicomplex song phøcbiconvex hai phÝa lçibicylinder song trôbidirectional hai chiÒu, thuËn nghÞchbidual song ®èi ngÉubiennial hai n¨m métbieqiuvalence song t−¬ng ®−¬ngbifactorial hai nh©n tèbifecnode song flecn«tbifunctor song hµm tö, hai tö hai ng«ibifurcate t¸ch ®«i chia nh¸nhbifurcation sù t¸ch ®«i, sù chia nh¸nhbigenus gièng kÐpbigrade song cÊpbiharmonic song ®iÒu hoµbiholomorphic song chØnh h×nhbijection song ¸nhbilateral hai bªn, hai phÝabilinear song tuyÕn tÝnhbill kt. ng©n phiÕu; ho¸ ®¬nb. of exchange ng©n phiÕu trao ®æibillion mét ngh×n tØ (1012) (ë Anh), (109) (ë mü)bimodal hai mètbimodule song m«®unbinariants song biÕn thøcbinary nhÞ nguyªn, hai ng«ibind buéc, liªn kÕt
 31. 31. 31binodal (thuéc) nót kÐpbinode nót kÐpb. of surface nót kÐp cña mét mÆtbinomial nhÞ thøcbinormal phã ph¸p tuyÕnbiomathematics to¸n sinh vËt häcbiometric tk. sinh tr¾cbiometric tk. sinh tr¾c häcbiorthogonal song trùc giaobiorthogonalization sù song trùc giao ho¸biostatistÝe thèng kª sinh vËt häcbipart hai tÇngbipartite hai phÇn, hai nh¸nhbipolar l−ìng cùcbiquadratic trïng ph−¬ngbiquaternion song qua - tenionbØational song h÷u tûbirectangular cã hai gãc vu«ngbiregular song chÝnh quybisecant song c¸t tuyÕnbisect chia ®«ibisection sù chia ®«ibisector ph©n gi¸cb. of an angleph©n gi¸c (cña mét gãc)external b. ph©n gi¸c ngoµiinternal b. ph©n gi¸c trongperpendicular b. ®−êng trung trùcbisectrix ph©n gi¸cbiserial hai chuçibistable song æn ®Þnhbisymmetric song ®èi xøngbit bit (®¬n vÞ th«ng tin) sè nhÞ ph©nbitangent l−ìng tiÕp (tiÕp xóc t¹i hai ®iÓm)
 32. 32. 32biunique mét ®èi métbivariate tk. hai chiÒubivector song vect¬black ®enblackbroad b¶ng ®enblank chç trèngblink vl. mµng ch¾nblock khèi, ®èng, kÕt cÊubuiding b. c¬; khèi x©y dùng; mt. khèi tiªu chuÈnincomplete b. tk. khèi khuyÕtlinked b.s c¸c khèi giao nhauramdomized b. khèi ngÉu nhiªnblocking c¶nboad mt. b¶ng, bµncalculating b. mt. bµn tÝnhcomputer b. bµn tÝnhcontrol b. b¶ng kiÓm tradistributing b. b¶ng ph©n phèiinstrument b. b¶ng dông côkey b. bµn phÝm, b¶ng ®iÒu khiÓnpanel b. b¶ng (danh s¸ch) dông côplotting b. bµn can (thiÕt kÕ)body thÓ, vËt, vËt thÓ, khèiconvex b. vËt låi, thÓ låiheavenly b. thiªn thÓmultiply connected b. thÓ ®a liªnrigid b vl. vËt r¾n (tuyÖt ®èi)star b. thÓ h×nh saobolide tv. sao b¨ngbond mèi liªn kÕt, mèi quan hÖbook s¸chbook-keeping c«ng viÖc kÕ to¸nboom tk. sù bu«n b¸n ph¸t ®¹t
 33. 33. 33boost t¨ng ®iÖn thÕbooster m¸y t¨ng ®iÖn thÕborder biªn, bêbore lç hængbottle chaiKlein’s b. chai Kleinbottle-neck cæ chaibound biªn giíi, ranh giíi cËnb. of the error cËn cña sai sè, giíi h¹n sai sèessential upper b. cËn trªn cèt yÕugreatest lower b. cËn d−íi lín nhÊtleast upper b. cËn trªn bÐ nhÊtlower b.cËn d−íiupper b. cËn trªnboundary biªn, biªn giíi, giíi h¹nb. of a chain biªn giíi cña mét d©y chuyÓnacceptance b. giíi h¹n thu nhËnglued b. ies top. biªn bÞ d¸nhomotopy b. biªn ®ång lu©nideal b. gt. biªn lý t−ënglower b. biªn d−íinatural b. of afuntion cËn tù nhiªn cña mét hµmbounded bÞ chÆnalmost b. hÇu bÞ chÆnessentially b. gt. bÞ chÆn thùc sù, bÞ chÆn cèt yÕu, bÞ chÆn hÇu kh¾p n¬itotally b. hoµn toµn bÞ chÆnuniformyli b. bÞ chÆn ®Òuboundedly bÞ chÆnboundedness sù bÞ chÆn, tÝnh bÞ chÆnb. of solution tÝnh bÞ chÆn cña lêi gi¶iboundless kh«ng bÞ chÆnbox hépbrachistochrone ®−êng ®o¶n thêi
 34. 34. 34bracket dÊu ngoÆccurly b. dÊu ngoÆc {}round b. dÊu ngoÆc ( )square b. dÊu ngoÆc [ ]braid top. bÖn, tÕtbrain bé ãc; trÝ tuÖ; trÝ lùcartificial b. ãc nh©n t¹oelectronic b. ãc ®iÖn töbranch nh¸nh, cµnhb. of a curve nh¸nh cña mét ®−êng congb. es of knownledge c¸c ngµnh tri thøc, c¸c ngµnh khoa häcanalytic b. nh¸nh gi¶i tÝchlinear b. nh¸nh tuyÕn tÝnhpositive b. nh¸nh d−¬ngprincipal b. nh¸nh chÝnhbranched ®−îc chia nh¸nhbreadth chiÒu réngbreak lµm vì, ®øt, dêi rab. off ng¾tbreakkable [vì, ®øt, rêi] ra ®−îcbreaking sù vì, sù ®øt, sù rêi rab. of waves sùvì sãngbreed sinh, sinh ra, sinh s«ibrevity tÝnh ng¾n gänbroad réngbroken bÞ [vâ, g·y, gÊp]bridge kü. cÇususpension b. kü. cÇu treobridging in addittion phÐp nhí trong phÐp céngbrightness vl. sù s¸ng chãibuckle uèn cong l¹ibudget kt. ng©n s¸chbuffer mt. bé phËn nhí trung gian
 35. 35. 35build x©y dùng, thiÕt kÕbuild-in mt. ®· l¾p r¸pbulk mí, khèi; phÇn chÝnh ®¹i bé phËnbunch chïm, nhãm, bãbundle chïm, mí, bã; top. kh«ng gian ph©n thíb. of cireles chïm ®−êng trßnb. of coefficients chïm hÖ sèb. of conis chïm c«nicb. of lines (rays) chïm ®−êng th¼ngb. of planes chïm mÆt ph¼ngb. of quadrics chïm qua®ricb. of spheres chïm mÆt cÇufibre b. kh«ng gian ph©n thí chÝnhprincipal fibre b. top. kh«ng gian ph©n thí chÝnhsimple b. chïm ®¬n, ph©n thí ®¬nsphere b. chïm mÆt cÇutangent b. chïm tiÕp tuyÕntensorr b. chïm tenx¬burner bé phËn ch¸ybus xecommon b. mt. vµnh xe chungnumber transfer b. mt. xe truyÒn sè; b¸nh truyÒn sèpulse b. mt. xe xung l−îngstorage-in b. mt. xe vµo cña bé nhíbisiness c«ng viÖc; kinh doanh th−¬ng m¹ibutton nót bÊm, c¸i khuypush b. nót bÊm ®Èyreset b. nót bËt l¹istart b. mt. nót bÊm khëi ®éngstop b. mt. nót dõngbuy kt. muabuyer kt. ng−êi mua
 36. 36. 36by b»ng, bëi b. formula b»ng c«ng thøc. b. nomeans kh«ng cã c¸ch nµo,kh«ng khi nµo, b. virtue of v×, do, theobypass ®i vßng quanh
 37. 37. 37Ccable c¬, d©y c¸psuspension c. d©y c¸p treocactoid top. cactoitcalculability tÝnh, chÊt tÝnh ®−îceffective c. log. tÝnh chÊt, tÝnh ®−îc hiÖu qu¶calculagraph m¸y ®Õm thêi giancalculate tÝnh to¸ncalculation sù tÝnh to¸n, phÐp tÝnhautomatic c. tÝnh to¸n tù ®éngfixed point c. tÝnh to¸n víi dÊu phÈy cè ®Þnhfloating point c. tÝnh to¸n víi dÊy phÈy di ®énggraphic (al) c. phÐp tÝnh ®å thÞnon-numerical c.s tÝnh to¸n kh«ng b»ng sènumerical c.s tÝnh to¸n b»ng sècalculator dông cô tÝnh to¸n. m¸y tÝnhanalogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù, m¸y tÝnh m« h×nhcard programmed electronic c. m¸y tÝnh ®iÖn tö dïng b×a ®ôc lçdesk c. m¸y tÝnh ®Ó b¶ndigital c. m¸y tÝnh ch÷ sèdirect reading c. m¸y tÝnh ®äc trùc tiÕpdisk c. bé phËn tÝnh h×nh ®Üafunction c. bé phËn tÝnh hµm sèhand c. m¸y tÝnh x¸ch tayhigh-speed c. m¸y tÝnh nhanhlogarithmic c. m¸y tÝnh l«garitprinting c. m¸y tÝnh intable c. m¸y tÝnh d¹ng b¶ngvest-pocket c. m¸y tÝnh bá tóicalculus phÐp tÝnh, tÝnh to¸nc. of variations tÝnh biÕn ph©ndifferential c. tÝnh vi ph©n
 38. 38. 38differenttial and integral c. phÐp tÝnh vi tÝch ph©nfunctional c. phÐp tÝnh vÞ tõhigh predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ cÊp caoinfinitesimal c. phÐp tÝnh c¸c v« cïng bÐintegral c. phÐp tÝnh tÝch ph©nlogical c. phÐp tÝnh l«gicnumerical c. tÝnh b»ng sèoperational c. phÐp tÝnh to¸n töpredicate c. phÐp tÝnh vÞ tõpropositional c. phÐp tÝnh mÖnh ®Òrestricted predicate c. phÐp tÝnh hÑp c¸c vÞ tõsentential c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò, phÐp tÝnh ph¸n ®o¸ncalendar lÞchcalibrate ®Þnh sè, x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè; chia ®é lÊy mÉucalibration sù ®Þnh cì; sù lÊy mÉu; sù chia ®écalk sao, cancall gäi, gäi lµ // sù gäiincoming c. tk. tiÕng gäi vµocaloric (thuéc) nhiÖt; chÊt nãngcalorie calocam c¬. cam, ®Üa lÖch trôccam-follower c¬. bé phËn theo dâi camcam-shaft c¬. trôc cam; trôc ph©n phèicanal èngcancel gi¶n −íc (ph©n phèi), g¹ch bá c. out triÖt tiªu l·n nhau, gi¶n −íccancellable gi¶n −íc ®−îccancellation sù gi¶n −íc; sù triÖt tiªu nhaucandle-power lùc ¸nh s¸ngcanonical chÝnh t¾ccantilever c¬. dÇm ch×a, c«ngxon, gi¸ ®ìcap mò; ngßi thuèc næsperacal c. hh. cÇu ph©ncap-product tÝch Witny
 39. 39. 39capacitanci ®iÖn dungcapacitor c¸i tô (®iÖn); b×nh ng−ng h¬icapacity dung l−îng, dung tÝch, n¨ng lùc, c«ng suÊt, kh¶ n¨ng, kh¶ n¨ngth«ng quabearing c. t¶i dungchannel c. kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnhdigit c. mt. dung l−îng ch÷ sèfirm c. kt. lùc l−îng cña mét h·ngflow c. kh¶ n¨ng th«ng quaheat c. nhiÖt dunginformation c. dung l−îng th«ng tinlogarithmic c. gt. dung l−îng l«garitmemory c. dung l−îng bé nhíproduction c. kh¶ n¨ng s¶n xuÊtregulator c. c«ng suÊt cña c¸i ®iÒu hµnhthermal c. vl. nhiÖt dungtraffic c. kh¶ n¨ng vËn chuyÓncapital kt. vèn, t− b¶n // chÝnh, quan trängcirculating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, t− b¶n l−u th«ngfixed c. kt. vèn c¬ b¶n, vèn cè ®inhfloating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, vèn t− b¶n l−u th«ngworking c. kt. vèn lu©n chuyÓncapture sù b¾tcard mt. tÊm b×a, phiÕu tÝnh cã lç; b¶ng; trch. qu©n bµicorreetion c. b¶ng söa ch÷aplain c. trch. qu©n bµi c«ng khaipunched c. b×a ®ôc lçtest c. phiÕu kiÓm tratrump c. quana bµi th¾ngcardinal c¬ b¶n, chÝnhcardinality b¶n sè; lùc l−îngcardioid ®−êng hÝnh tim (®å thÞ r=a (1-cos))carriage mt. bµn tr−ît (cña m¸y tÝnh trªn bµn); xe (löa, ngùa)
 40. 40. 40accumulator c. mt. xe tÝch lòy [bµn, con] tr−ît tÝch luümovable c. mt. [bµn tr−ît, xe tr−ît] ®éngcarier gi¸ (mang)carry mt. sè mang sang hµng tiÕp theo, sù chuyÓn sang // mang sangaccumulative c. sè mang sang ®−îc tÝch luüdelayed c. sù mang sang trÔdouble c. sù mang sang kÐpend around c. ho¸n vÞ vßng quanhnegative c. sù mang sang ©mprevious c. sù mang sang tr−íc (tõ hµng tr−íc)simultaneous c. mt. sù mang sang ®ång thêisingle c. mt. sù mang sang ®¬n lÎsuccessive c. ies mt. sù mang sang liªn tiÕpundesirable c. mt. sù mang sang kh«ng mong muèncartessian (thuéc) §Ò c¸ccartography m«n b¶n ®åcascade tÇng, cÊpcase tr−êng hîp in c. trong tr−êng hîpdegenerate c. tr−êng hîp suy biÕngeneral c. tr−êng hîp tæng qu¸t, tr−êng hîp chunglimiting c. tr−êng hîp giíi h¹nlimit-point c. gt. tr−êng hîp ®iÓm giíi h¹nordinary c. tr−êng hîp th«ng th−êngparticularr c. tr−êng hîp [riªng, ®Æc biÖt]special c. tr−êng hîp ®Æc biÖtcash kt. tiÒn mÆtcast nÐm, qu¨ngcasting out ph−¬ng ph¸p thö tÝnh (nh©n hay céng)catalogue môc lôclibrary c. th−c môccategorical (thuéc) ph¹m trïcategory ph¹m trï, h¹ng môcc. of sets ph¹m trï tËp hîp
 41. 41. 41Abelian c. ph¹m trô Abenabstract c. ph¹m trï trõu t−îngadditive c. ph¹m trï céng tÝnhcocomplete c. ph¹m trï ®èi ®Çy ®ñcolocally c. ph¹m trï ®Þa ph−¬ngcomplete c. ph¹m trï ®Çy ®ñconormal c. ph¹m trï ®èi chuÈn t¾cdual c. ph¹m trï ®èi ngÉuexact c. ph¹m trï khípmarginal c.tk. tÇn suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn (cña mét dÊu hiÖu nµo ®ã)normal c. ph¹m trï chuÈn t¾copposite c. ph¹m trï ®èicatenary d©y xÝch, d©y chuyÒn, ®−êng d©y chuyÒnhydrrostatic c. ®−êng d©y xÝch thuû tÜnhhyperbolic c. ®−êng d©y xÝch hipebolicparabolic c. ®−¬ng d©y xÝch parabolicspherical c. ®−êng d©y xÝch cÇutwo-based c. ®−¬ng d©y xÝch hai ®¸ycatenoid mÆt catinoitcathode vl. cat«t, ©m cùccoated c. cat«t phñ, ©m cùc phñhot c. ©m cùc nãng (trogn ®Ìn)causal (thuéc) nguyªn nh©n; nh©n qu¶causality vl. tÝnh nh©n qu¶cause nguyªn nh©n, lý do vl. nh©n qu¶assibnable sc. tk. nguyªn nh©n kh«ng ngÉu nhiªnchance c. nguyªn nh©n ngÉu nhiªncauseless kh«ng cã nguyªn nh©ncavitation sù sinh lç hængcavity c¸i hèc, lç hængtoroidal a. lç hæng h×nh xuyÕncelestial (thuéc) vò trô, trêicell tÕ bµo; «, ng¨n (m¸y tÝnh); khèi
 42. 42. 42binary c. « nhÞ ph©ndegenerate c. ng¨n suy biÕnstorage c. ng¨n nhí, ng¨n l−u tr÷cellular (thuéc) tÕ bµocellule m¾t, «, tÕ bµo (nhá)censor tk. lµm thiÕu; nh©n viªn kiÓm duyÖtcensorred tk. bÞ thiÕu; ®· kiÓm duyÖtcent mét tr¨m per c. phÇn tr¨m (%)center (centre) trung t©m // ®Æt vµo t©mc. of a bundle t©m cña mét chïmc. of buyoancy t©m næic. of s cirele t©m vßng trßnc. of compresssion t©m nÐnc. of a conic t©m cña mét c«nicc. of curvature t©m congc. of figure t©m mét h×nhc. of flexure t©m uènc. of gravity träng t©mc. of a group t©m cña mét nhãmc. of homology t©m thÊu x¹c. of inversion t©m nghÞch ®¶oc. of isologue t©m ®èi vängc. of mass t©m khèic. of mean distance t©m kho¶ng c¸ch trung b×nhc. of moment t©m m«menc. of oscillation t©m dao ®éngc. of a pencil t©m mét bãc. of percussion t©m kÝch ®éngc. of perspectivity t©m phèi c¶nhc. of projection t©m chiÕuc. of a quadratic complex t©m mét mí bËc haic. of a quadric t©m mét quadricc. of a range t©m cña mét miÒn biÕn thiªn
 43. 43. 43c. of similarity t©m ®ång d¹ngc. of sphere t©m h×nh cÇuc. of surface t©m cña mÆtc. of suspension t©m treoc. of twist t©m xo¾naerodynamic c. t©m ¸pcomputation c. trung t©m tÝnh to¸nelastic c. t©m dµn håiharmonic c. t©m ®iÒu hoµinstantaneous c. t©m tøc thêimedian c. tk t©m [trung vÞ; me®ian]radical c. t©m ®¼ng ph−¬ngray c. t©m vÞ tùshear c. t©m tr−ît, t©m c¾tcentesimal b¸ch ph©ncentile tk. b¸ch ph©n vÞcentral (thuéc) trung t©mcentralizer ®s. nhãm con trung t©mcentric(al) trung t©m chÝnhcentred cã t©mcentrifugarl ly t©mcentring ®−a t©m vÒ // sù ®Þnh t©mcentripetal h−íng t©mcentrode ®−êng t©m quay tøc thêicentroid träng t©m (cña mét h×nh hay mét vËt); pháng t©mc. of a triangle trung tuyÕn cña mét tam gi¸ccurvature c. träng t©m cong (träng t©m cña ®−êng cong cã mËt ®é khèitû lÖ víi ®é cong)cemtrum t©mc. of a group tama cña nhãmcentuple gÊp phÇn tr¨m, nh©n víi mét tr¨mcertain ch¾c ch¾n, ®· biÕt for a c. ch¾c ch¾n; to a c. tÊt nhiªnchain d©y xÝch, d©y chuyÒn chuçi
 44. 44. 44c. of syzygies ®s. xÝch [héi xung, xiziji]atternating c. d©y xÝch ®an, d©y chuyÒn ®anfinite c. xs. xÝch h÷u h¹nMarcop xs. xÝch Maccèpnormal c. d©y chuyÒn chuÈn t¾creducible c. ®s. d©y chuyÒn kh¶ quysmallest c. top. d©y chuyÒn nhá nhÊtchance tr−êng hîp ngÉu nhiªn, kh¶ n¨ng cã thÓ; c¬ héiby c. ngÉu nhiªnc. of acceptance x¸c suÊt thu nhËnchange sù thay ®æi, sù biÕn ®æi // thay ®æi, biÕn ®èithe signs changesthay ®æi dÊuc. of base (basis) ®æi c¬ së; ®æi c¬ sèsecular c. sù thay ®æi tr−êng kúchannel èng kªnhbinary c. kªnh nhÞ nguyªn, kªnh nhÞ ph©ncommunication c. kªnh th«ng tincorrection c. kªnh hiÖu ®Ýnh, kªnh söa saifrequency c. kªnh tÇn sènoiseless c. èng kh«ng cã nhiÔu ©m, kªnh kh«ng ånopen c. kªnh nhírecording c. èng ghi gi÷signal c. èng tÝn hiÖutransmission c. kªnh truyÒn tinundellayed c. kªnh kh«ng trÔwrong c. xib. kªnh saichapter ch−¬ng (s¸ch) // chia thµnh ch−¬ngcharacter ®s. ®Æc tr−ng, ®Æc tÝnh; ®Æc sè; mt. dÊu ch÷conjugate c. ®s. ®Æc tr−ng liªn hîpgroup c. ®Æc tr−ng nhãmirreducible c. tÝnh chÊt kh«ng kh¶ quynon-principal c. tÝnh kh«ng chÝnhperforator c. sè vµ dÊu hiÖu trªn phÝm m¸y ®ôc lç
 45. 45. 45principal c. ®Æc tr−ng chÝnhcharacteristic ®Æc tÝnh, ®Æc tr−ng; ®Æc tuyÕnc. of a complex ®Æc tuyÕn cña mét mí (®−êng th¼ng)c. of correspondence ®Æc tr−ng cña mét phÐp t−¬ng øngc. of a developable ®Æc tuyÕn cña mét mÆt tr¶i ®−îcc. of a family of surfaces ®Æc tuyÕn cña mét hä mÆtc. of a field ®Æc sè cña mét tr−êngc. of logarithm phÇn ®Æc tÝnh cña l«gacomplementary c. ®Æc tÝnh bïcontrol c. ®Æc tr−ng ®iÒu chØnh, ®Æc tr−ng ®iÒu khiÓndecibellog frequency c. ®Æc tr−ng biªn tÇn l«gadelay c. ®Æc tr−ng trÔdrive c. ®Æc tr−ng biÕn ®iÖudynamic(al) c. ®Æc tr−ng ®éngEuler c. ®Æc tr−ng ¥leexterrnal c. xib. ®Æc tr−ng ngoµifeed back c. ®Æc tr−ng liªn hÖ ng−îchysteresis c. ®Æc tr−ng hiÖn t−îng trÔidealized c. xib ®Æc tr−ng ®−îc lý t−ëng ho¸impedance c. ®Æc tr−ng tæng trëlumped c. ®Æc tr−ng chungnoise c. ®Æc tr−ng tiÕng ånno-load c. xib. ®Æc tr−ng kh«ng t¶ioperating c. xib ®Æc tr−ng sö dông; tk. ®−êng ®Æc tr−ngoverload c. ®Æc tr−ng qu¸ t¶iperformance c. ®Æc tr−ng sö dôngphase c. ®Æc tr−ng pharecovery c. ®Æc tr−ng qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕ, ®−êng håi phôcresonance c. ®−êng céng h−ëngresponse c. xib. ®Æc tr−ng tÇn sèrising c. xib ®Æc tr−ng t¨ng (thªm)saturation c. ®Æc tr−ng b·o hoµselectivuty c. ®Æc tr−ng tuyÓn lùa
 46. 46. 46square-law c. xib. ®Æc tr−ng b×nh ph−¬ngstatic(al) c. xib. ®Æc tr−ng tÜnhsteady-state c. xib. ®Æc tr−ng cña chÕ ®é æn ®Þnhsteep-sided c. ®Æc tr−ng cã nh¸t c¾t dùng ®øngsurge c. xib. ®Æc tr−ng chuyÓn tiÕptarget c. ®Æc tr−ng môc ®Ýchthrough c. ®Æc tr−ng xuyªn quatotal c. xib. ®Æc tr−ng chungtransmission c. ®Æc tr−ng truyÒn ®¹tcharacteristically mét c¸ch ®Æc tr−ngcharge sù n¹p ®iÖn; gi¸ c¶; sù chi tiªu; träng tµimaintainance c.s kt. chi phÝ sö dôngchart biÓu (®å)arithmetics c. biÓu ®å nh÷ng thay ®æi sè l−îngcircular c. biÓu ®å vu«ngcontrol c. phiÕu kiÓm tradot c. biÓu ®ß ®iÓmdouble logarithmic c. b¶n ®å cã tû lÖ xÝch l«ga ë hai trôcefficiency c. biÓu ®å hiÖu suÊt, hiÖu suÊt biÓu ®åimpedance c. ®å thÞ tæng trëlogarithmic c. tk. biÓu ®å l«gapercentile c. tk. ®−êng ph©n phèirecorder c. b¶ng ghi, biÓu ®å ghichase theo dâichasing sù theo dâidiagram c. sù theo dâi trªn biÓu ®åcheek kiÓm tra c. on accuracy kiÓm tra ®é chÝnh x¸ccyele c. kiÓm tra chu tr×nhdigit c. kiÓm tra ch÷ sèeven-parity c. kiÓm tra tÝnh ch½nodd-even c. mt. kiÓm tra tÝnh ch½n - lÎparity c. kiÓm tra tÝnh ch½n lÎchecker thiÕt bÞ thö; ng−êi kiÓm tra
 47. 47. 47cheeking sù kiÓm trac. by resubstitution kiÓm tra b»ng c¸ch thÕ (vµo ph−¬ng tr×nh lóc ®Çu)chequers trch. trß ch¬i cê (t©y)chess trch cêchief chÝnh, c¬ b¶nchoise sù chänchoose lùa chänchord d©y cung, d©y tr−¬ngc. of contact d·y tiÕp xócbifocal c. of a quadric d©y song tiªu cña mét quadricfocal c. d©y tiªuupplemental c.s d©y cung bïchromatic s¾c saichromation tÝnh s¾c saicinq(ue) trch. qu©n bµi n¨mcipher sè kh«ng; ký hiÖu ch÷ sè, mµ // lËp m·, tÝnh b»ng ch÷ sècirele vßng trßn, ®−êng trßn, h×nh trßn c. at infinity vßng ë v« tËn,imaginary c. at infinity vßng ¶o ë v« tËnc. of convergence h×nh trßn héi tôc. of curvature ®−êng trong chÝnh khócc. of declination vßng lÖchc. of influence vßng ¶nh h−ëngc. of inversion vßng trßn nghÞch ®¶oc. of permutation chu tr×nh ho¸n vÞasymptotic c. ®−êng trßn tiÑm cËncircumscribed c. vßng trßn ngo¹i tiÕpcoaxial c.s vßng trßn ®ång trôcconcentric c.s vßng trßn ®ång t©mcritical c. vßng trßn tíi h¹ndirector c. ®−êng trßn chi ph−¬ngeccentric c.s of an ellipse vßng t©m sai cña elipescribed c. (of a triangle) vßng trßn bµng tiÕp (cña mét tam gi¸c)externally tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc ngoµi
 48. 48. 48focal c. vßng trßn tiªugenerating c. ®−êng trßn sinhgreat c. vßng trßn lín (cña h×nh cÇu)horizontal c. vßng ch©n trêiimaginary c. vßng ¶oimpedance c. vßng tæng trëinscribed c. (of a triangle) vßng trßn néi tiÕp (mét tam gi¸c)limit c. ®−êng giíi h¹n (trong h×nh häc L«batrepxki)nine-point c. vßng trßn chÝn ®iÓm (cña mét tam gi¸c)non-degenerate c. vßng trßn kh«ng suy biÕnnull c. vßng ®iÓmoriented c. vßng trßn ®Þnh h−íngorthogonal c.s vßng trßn trùc giaoosculating c. vßng trßn mËt tiÕpparallel c. hh. ®−êng trßn vÜ tuyÕnproper c. vßng trßn [th«ng th−êng, thËt sù]radical c. vßng trßn ®¼ng ph−¬ngsmall c. vßng trßn bÐ (cña h×nh cÇu)simple c. vßng trßn ®¬ntangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóctransit c. tv. vßng kinh tuyÕnvertical c. hh. vßng kinh tuyÕnvirtual c. chu tr×nh ¶o, vßng trßn ¶ocircuit mt. m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å, chu tr×nhadd c. m¹ch lÊy tæng, m¹ch céng“and” c. m¹ch “vµ”analogous c. m¹ch t−¬ng tùanticoincidence c. m¹ch rÏantihunt (ing) c. s¬ ®å chèng dao ®éng, so ®å lµm æn ®Þnharithmetical c. m¹ch sè häcastable c. m¹ch tù dao ®éngaveraging c. m¹ch lÊy trung b×nhbasic c. m¹ch s¬ së
 49. 49. 49brocken c. m¹ch g·ycommutation c. m¹ch chuyÓn, m¹ch ®æicompound c.s m¹ch ®a hîpdecoding c. s¬ ®å gi¶i m·delay c. m¹ch lµm trÔdifferentiating c. chu tuyÕn lÊy vi ph©ndiode logical c. s¬ ®å l«gic ®i«tdiscriminator c. s¬ ®å m¸y ph©n biÖtdisplay c. s¬ ®å b¸o hiÖudivide-by-two c. s¬ ®å chia ®«i (1:2)doubling c. m¹ch t¨ng ®«idrive c. s¬ ®å ®ång bé ho¸dual c. s¬ ®å ®èi ngÉuefficient c. s¬ ®å hiÖu dôngelectric c. m¹ch ®iÖnenergizing c. m¹ch kÝch thÝchequivalent c. m¹ch t−¬ng ®−¬ngerror correction c. m¹ch söa saierror indicating c. m¹ch ph¸t hiÖn sai, m¹ch chØ ®é saiexciting c. m¹ch kÝch thÝchfeedback c. s¬ ®å liªn hÖforward c. s¬ ®å t¸c dông th¼nggrid c.m¹ch l−íiguard c. s¬ ®å b¶o vÖhalving c. s¬ ®å chia ®«ihigh-frequency c. m¹ch cao tÇnhold c. m¹ch cè ®Þnh, m¹ch chÆnimpulse c. m¹ch xungincomplete c. m¹ch kh«ng ®ãnginverter c. m¹ch nghÞch ®¶olinearity c. m¹ch tuyÕn tÝnh ho¸logical c. m¹ch l«giclow-order add c. m¹ch céng hµng thÊp
 50. 50. 50made c. m¹ch ®ãngmarking c. m¹ch ®¸nh dÊumeasuring c. m¹ch ®omemory c. m¹ch nhímetering c. m¹ch ®omixing c. m¹ch hçn hîpmodulator c. m¹ch ®iÒu phøcmonitoring c. m¹ch æn ®Þnh ®¬n (cã nh÷ng tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ tùa æn®Þnh)multiple c. m¹ch héimultiple output c. m¹ch nhiÒu lèi ramulti-stage c. m¹ch nhiÒu b−ícnetwork c. l−íi m¹ch phøc t¹p, m¹ch rÏ nh¸nh“not” c. m¹ch “kh«ng”open c. m¹ch mëoscillating c. m¹ch dao ®éngoutput c. m¹ch raparasitic c. m¹ch nhiÔu lo¹npassive c. xib. m¹ch bÞ ®éngphantom c. m¹ch mapower c.m¹ch lùcprimary c. m¹ch s¬ cÊpprinted c. s¬ ®å inprotection c. s¬ ®å b¶o vÖ, m¹ch b¶o vÖpulse discrimination c. m¹ch ph©n biÖt xungpulse memory c. m¹ch nhí xungreducible c.s m¹ch kh¶ quyredundant c. m¹ch d−, m¹ch kÐpreset c. m¹ch phôc håirewriting c. m¹ch ghi l¹isampling c. s¬ ®å t¸c dông ®øt ®o¹nscaling c. m¹ch ®Õm gépsecondary c. m¹ch thø cÊp
 51. 51. 51sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnhshift c. s¬ ®å tr−îtsmoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ngsquaring c. s¬ ®å h×nh thµnh c¸c xung vu«ng gãcstabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnhstamped c. s¬ ®å dËpsubtraction c. m¹ch trõsweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐtswitching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹chsymbolic(al) c. m¹ch ký hiÖusymmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøngsynchronizing c. m¹ch ®ång bé ho¸test c. m¹ch kiÓm tratimes c. s¬ ®å ®Þnh thêi giantypical c. s¬ ®å ®iÓn h×nhcircuital (thuéc) m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®åcirculant (thuéc) ®−êng trßn, vßng trßn, vßng quanhcirculary trßn, cã h×nh trßncirculate tuÇn hoµn, ®i vßng quanh chu tr×nhcirculation gt. l−u sè, l−u th«ng; sù tuÇn hoµn, sù l−u truyÒngoods c.kt. sù l−u chuyÓn hµng ho¸circum chung quanh, vßng quanhcircumcentre t©m vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumcirele vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumference ®−êng trßn, chu vi vßng trßnc. of a sphere ®−êng trßn lín (cña h×nh cÇu)circumflex dÊu mòcircumsphere mÆt cÇu ngo¹i tiÕpcissoid xix«it (®å thÞ cña y2(2x-x)=x3)clamp mãc s¾t, bµn kÑp, c¸i kÑp, c¸i gi÷clamping sù gi÷ cè ®Þnhclan clan (nöa nhãm compac (vµ) liªn th«ng Hauxdop)class líp
 52. 52. 52c. of a congruence líp cña mét ®oµnc. of conjugate elements líp c¸c phÇn tö liªn hîpc. of a nilpotent group líp cña mét nhãm luü linhadditive c.s líp diviz¬canonical c. líp chÝnh t¾ccomplete c. tk. líp ®Çy ®ñconjugate c.s ®s. c¸c líp liªn hîpdensity c. líp mËt ®é, líp trï mËtdifferential c. líp vi ph©ndivior c. líp c¸c sè chia líp diviz¬empty c. líp trèngequivalence c.s c¸c líp t−¬ng ®−¬nghereditary c. líp di truyÒnhomology c. líp ®ång ®Òulower c. líp d−íinegaitive sense c. líp cã h−íng t©mnon-null c. líp kh¸c kh«ngnull c. líp kh«ngselected c. líp truyÒn, líp chän läcsplit c. ®s. líp t¸chunit c. líp ®¬n vÞvoid c. líp trèngclassic cæ ®iÓnclassical (thuéc) cæ ®iÓnclassification tk. sù ph©n lo¹i, sù ph©n líp, sù ph©n h¹ngattributive c. sù ph©n theo thuéc tÝnhautomatic c. sù ph©n lo¹i tù ®éngmanifold c. sù ph©n theo nhiÒu dÊu hiÖumarginal c. sù ph©n lo¹i biªn duyªnone-way c. sù ph©n lo¹i theo mét dÊu hiÖutwo-way c. sù ph©n lo¹i theo hai dÊu hiÖuclassify ph©n lo¹i, ph©n líp, ph©n h¹ngclear lµm s¹ch, xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)
 53. 53. 53clearance sù lµm s¹ch, sù xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)cleavable t¸ch ®−îc, chia ra ®−îccleave t¸c ra, chia raclock ®ång hå; s¬ ®å ®ång bé ho¸master c. mt. s¬ ®å ®ång bé ho¸ chÝnhclockwise theo chiÒu kim ®ång håclosed ®ãng, kÝnabsolutely c. ®ãng tuyÖt ®èialgebraically c. ®ãng ®¹i sèmutiplicatively c. ®ãng ®èi víi phÐp nh©ncloseness tÝnh chÝnh x¸c, sù gÇnclosure c¸i bao ®ãngintegral c. bao ®ãng nguyªnordered c. bao ®ãng ®−îc s¾pclothe phñ, mÆcclothing sù phñc. of surface sù phñ bÒ mÆtclothoid clotoit, ®−êng xo¾n èc Coãcnucluster tÝch luü; tËp hîp thµnh nhãm, nhãm theo tæ // nhãm, chïmstar c. chïm saoultimate c. tk. chïm cuèi cïngclutch sù n¾m; kü. r¨ng vÈucnoidal(way) sãng knoitcoalition sù liªn minh, sù hîp t¸ccoalitional liªn minh, hîp t¸ccoarse th«coarseness tÝnh th«c. of grouping tÝnh th« khi nhãmcoat phñ, bäc // líp ngoµicoated ®−îc phñcoaxial ®ång trôccoboundary ®èi biªn, ®èi bêcocategory ®èi ph¹m trï
 54. 54. 54cochain top ®«i xÝchcoconnected ®èi liªn quancocycle ®èi chu tr×nhcode mt; xib. m·, ch÷ sè; tÝn hiÖu // lËp m·address c. m· ®Þa chØamplitude c. m· biªn ®éaythemtication c. m· ®o¸n nhËnbinary c. m· nhÞ ph©nbrevity c. m· ng¾n gäncomma-free c. m· kh«ng cã dÊu phÈyerror-correcting c. m· ph¸t hiÖn saiexcess-six c. m· d− s¸ufive-unit c. m· n¨m hµng, m· n¨m gi¸ trÞfour-address c. m· bèn ®Þa chØfrequency c. m· tÇn sèideal c. m· lý t−ëngidentification c. m· ®ång nhÊt ho¸instruction c. m· lÖnhletter c. m· b»ng ch÷minimun redundance c. m· cã ®é d«i Ýt nhÊtmultiaddress c. m· nhiÒu ®Þa chØnon-systematic c. m· kh«ng cã hÖ thèngnumber address c. m· cã ®Þa chØ sènumerical c. m· b»ng sèorder c. m· lÖnhpermutation c. m· ho¸n vÞposition c. m· vÞ trÝpulse c. m· xungreflected c. m· ph¶n x¹safety c. m· an toµnself-correcting c. m· tù ch÷a, m· tù söasignal c. m· tÝn hiÖusingle-address c. m· mét ®Þa chØ
 55. 55. 55syllable c. m· cã hÖ thèngteleprinter c. m· tªlªtip, m· ®iÖn b¸o tintiming c. m· t¹m thêicodeclination tr®. kho¶ng c¸ch cùccoded m· ho¸coder thiÕt bÞ ghi m·; ng−êi ®¸nh m·coding sù lËp m·, sù m· ho¸alphabietic c. sù lËp m· theo vÇn ch÷ c¸iautomatic(al) c. sù m· ho¸ tù ®éngcodify ®¸nh m·condimension top. sè ®èi chiÒu, sè ®èi thø nguyªncoefficient hÖ sè tk. thèng kª kh«ng thø nguyªnc. of alienation tk. k = 21 r− (r lµ hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p)c. of association hÖ sè liªn ®íic. of compressibility hÖ sè nÐnc. of determination tk. hÖ sè x¸c ®Þnh (b×nh ph−¬ng cña hÖ sè t−¬ngquan hçn t¹p)c. of diffusion hÖ sè khuyÕch t¸nc. of divergence hÖ sè ph©n kúc. of efficiency hÖ sè t¸c dông cãÝch, hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊtc. of excess tk. hÖ sè nhänc. of lift hÖ sè n©ngc. of multiple correlation tk. hÖ sè t−¬ng quan béic. of partial corretation t. hÖ sè t−¬ng quan riªngc. of recombination hÖ sè t¸i hîpc. of regression tk. hÖ sè håi quyc. of restitution hÖ sè phôc håic. of rotation hh. hÖ sè quayc. of varation tk. hÖ sè biÕn sai, hÖ sè biÕn ®éngabsorption c. hÖ sè hót thuautocorrelation c. hÖ sè tù t−¬ng quanbinomial c. hÖ sè nhÞ thøccanonical correlation c. hÖ sè t−¬ng quan chÝnh t¾c
 56. 56. 56confidence c. tk. hÖ sè tin cËydamping c. hÖ sè t¾t dÇndifferentival c. gt. hÖ sè vi ph©ndirection c. hÖ sè chØ ph−¬ngelastic c. hÖ sè ®µn håiforce hÖ sè lùcincidence c. top. hÖ sè giao hçindeterminate c. hÖ sè v« ®Þnhinertia c. hÖ sè qu¸n tÝnhintersection c. chØ sè t−¬ng giaokinematic c. of viscosity hÖ sè nhít ®éng häcleading c. of polynomial hÖ sè cña sè h¹ng cao nhÊtliteral c. hÖ sè ch÷local c.s hÖ sè ®Þa ph−¬ngmixed c. hÖ sè hçn t¹pmoment c. tk. m«mennon-dimÐnional c. hÖ sè kh«ng thø nguyªnpartial differentical c. hÖ sè vi ph©n riªngpressure c hÖ sè ¸p lùcpropulsive hÖ sè ®Èyreflection c hÖ sè ph¶n x¹regression c. hÖ sè håi quyreliability c. tk. hÖ sè tin cËyresistance c. hÖ sè c¶nserial correlation c. tk. hÖ sè t−¬ng quan [chuçi, hµng lo¹t]strain-optical c. hÖ sè biÕn d¹ng quangstress-optical c. hÖ sè øng suÊt quangsuccessive differential c. hÖ sè vi ph©n liªn tiÕptorsion c top. hÖ sè xo¾ntotal diferential c. hÖ sè vi ph©n toµn phÇntransmission c. hÖ sè truyÒn ®¹ttriple correlation c hÖ sè t−¬ng quan béi baundetermined c hÖ sè bÊt ®Þnh
 57. 57. 57vector correlation c. hÖ sè vect¬ t−¬ng quan (®èi víi hai ®¹i l−îng ngÉunhiªn nhiÌu chiÒu)coerce kh¸ng; Ðp buéc; c−ìng bøccoercive vl. kh¸ng tõ; cìng bøccoerciveness tÝnh kh¸ng tõcoexistence sù cïng tån t¹icofactor phµn phô ®¹i sènormalized c. phÇn phô ®¹i sè chuÈn ho¸cofibration top. sù ®èi ph©n thícofibre ®èi ph©n thícofinal top. cïng gèc, cïng ®u«icofunction ®èi hµmcogency sù hiÓn nhiªncognet tk. hiÓn nhiªncohnate log. gièng nhau, t−¬ng tùcogradiency ®s tÝnh hiÖp bécograduation ®s hiÖp bécogradiently vÒ mÆt hiÖp bécograduation tk. sù chia ®é cïng nhaucohere kÕt hîp, dÝnh vµo; ¨n khíp víicoherent m¹ch l¹ccohesion vl. sù kÕt hîp, sù liªn kÕt; lùc cè kÕtcohomology top. ®èi ®ång ®iÒucubic c. ®èi ®ång ®iÒu lËp ph−¬ngvector c ®èi ®ång ®iÒu vect¬cohomotopy ®èi ®ång lu©ncoideal ®èi i®ªancoil mt. cuén (d©y)induction c. cuén c¶m øngcoimage ®s ®èi ¶nhcoin tiÒn b»ng kim lo¹i, ®ång tiÒnbiased c. ®ång tiÒn kh«ng ®èi xøngcoincide trïng nhau
 58. 58. 58coincidence sù trïngcoincident trïng nhaucoinitial top. cïng ®Çucoition sù hîpcokernel ®s. ®èi h¹chcolatitude tv. phÇn phô vÜ ®écolimit ®èi giíi h¹n, giíi h¹n ph¶icollapse sù sôp ®æ // co, rótcollapsible top. co ®−îc, rót ®−îccollator mt. m¸y so (cho b×a cã lç), thiÕt bÞ so s¸nhcollect thu thËp, cãp nhÆtcollection sù thu hót, sù tËp hîp, tËp hîpAbelian c. [hÖ, tËp hîp] Abencollective tËp thÓ, tËp hîpcollectively mét c¸ch tËp thÓcollide va ch¹m; ®èi lËpcolligate tk. liªn quan, liªn hÖcolligation tk. møc ®é liªn hÑ gi÷a c¸c dÊu hiÖucollinear céng tuyÕncollinearity tÝnh céng tuyÕncollineation phÐp céng tuyÕnopposite c. in space phÐp céng tuyÕn ph¶n h−íng trong kh«ng gianaffine c. phÐp céng tuyÕn afinelliptic c. phÐp céng tuyÕn eliptichyperbolic c. phÐp céng tuyÕn hipebolicnon-singular c. phÐp céng tuyÕn kh«ng kú dÞperiodic c. phÐp céng tuyÕn tuÇn hoµnsingular c. phÐp céng tuyÕn kú dÞcollision sù va ch¹mdouble c. va ch¹m kÐpcollocate s¾p xÕpcollocation sù s¾p xÕpcologarithm c«l«ga
 59. 59. 59color, colour mµu, sù t« mµucolourable top. t« mµu ®−îccolumn cétcheek c. cét kiÓm tratable c. cét cña b¶ngterminal c. cét cuèi cïngcolumn-vecto vect¬ cétcomaximal ®s. ®ång cùc ®¹icombination sù tæ hîp, sù phèi hîpc. of observation tk. tæ hîp ®o ng¾nc. of n things r at a time tk. tæ hîp chËp r trong n phÇn töcode c. mt. tæ hîp m·control c. tæ hîp ®iÒu khiÓnlinear c. tæ hîp tuyÕn tÝnhswitch c. tæ hîp ng¾tcombinatorial (thuéc) tæ hîpcombinatorics to¸n häc tæ hîpcombinatory tæ hîpcombine tæ hîp l¹i, kÕt hîpcombined ®−îc tæ hîp, hçn hîp, hîp phÇncombustion sù ch¸y, sù ®èt ch¸ycomet tv. sao chæicomitant hh. comitancomma dÊy phÈyinverted c. dÊu ngoÆc kÐp (“ ”)command xib. lÖnh // lÖnh, ®iÒu khiÓncontrol c. lÖnh ®iÒu khiÓnstereotyped c. lÖnh tiªu chuÈntransfer c. lÖnh truyÒnunnumbered c. lÖnh kh«ng ®¸nh sècommensurability tÝnh th«ng −íccritical c. tÝnh th«ng −íc tíi h¹ncommensurable th«ng −íc
 60. 60. 60commerce kt. th−¬ng m¹icommercial kt. (thuéc) th−¬ng m¹icommission kt. tiÒn hoa hångcommodity kt. hµng ho¸common chung, th−êngcommunality tk. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi cña c¸c yÕu tè ®¬n gi¶ncommunicate b¸o tin truyÒn tincommunication xib. th«ng tin, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c, th«ng b¸odigital c. th«ng tin b»ng ch÷ sèoneway c. th«ng tin mét chiÒuradio c. th«ng tin v« tuyÕntwo-way c. th«ng tin hai chiÒuvoice c. th«ng tin b»ng tiÕng nãiwire c. th«ng tin ®−êng d©ywireless c. th«ng tin v« tuyÕncommutability tÝnh giao ho¸n , tÝnh kh¶ to¸ncommutant ®s. ho¸n tËpmutual c.®s. ho¸n tËp t−¬ng hçcommutative giao ho¸ncommutation ®s. sù giao ho¸n; mt. [sù ®æi, sù chuyÓn] m¹chregular c. ®s giao ho¸n ®Òucommutator ®s. ho¸n tö , mt. c¸i chuyÓn b¸nhextended c. ho¸n tö suy rénghigher c. ho¸n tö cao cÊpcommute giao ho¸n chuyÓn m¹chcompact top. compacabsolutely c. compac tuyÖt ®èicountably c. compac ®Õm ®−îcfinitely c. hh. compac h÷u h¹nlinearly c. ®s. compac tuyÕn tÝnhlocally c. compac ®Þa ph−¬ngrim c. top. compac ngo¹i visequentially c. compac d·y
 61. 61. 61compactification top. sù compac ho¸, sù më réng compaconepoint c. compac ho¸ b»ng mét ®iÓm (theo Alexan®rop)compactifi compac ho¸compactness top. tÝnh compacweak c. tÝnh compac yÕucompactum top. compac (kh«ng gian Haux®rop compac)company kt. h·ng, c«ng tyinsurance c. c«ng ty b¶o hiÓmstock c. c«ng ty cæ phÇncomparability tÝnh so s¸nh ®−îccomparable so s¸nh ®−îcpurely c. ®s hoµn toµn so s¸nh ®−îccomparative so s¸nhcomparator bé so s¸nhamplitude c. bé so s¸nh biªn ®édata c. bé so s¸nh d÷ kiÖntape c. bé so s¸nh trªn b¨ngcompare so s¸nhcomparer bé so s¸nhcompararison sù so s¸nhgroup c. so s¸nh nhãmpaired c. so s¸nh theo cÆpcompass compa; ®Þa bµn; vßng trßn, ®−êng trßnazimuth c. ®Þa bµn ph−¬ng vÞbearing c. ®é tõ thiªn ; trd ®Þa bµn ph−¬ng h−íngbow c. es (caliber c. es) compa ®o, compa cµng cßng, compa vÏ ®−êngtrßn nhá (5-8 mm)celescial c. ®Þa bµn thiªn v¨ncompatibility tÝnh t−¬ng thÝchcompatible t−¬ng thÝchcompensate bï, båi th−êng, bæ chÝnhcompensation sù bï, sù båi th−êng, sù bæ chÝnhcompete kt. ch¹y ®ua, c¹nh tranh, thi ®ua
 62. 62. 62compiler biªn so¹ncomplanar ®ång ph¼ngcomplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcomplanation phÐp cÇu ph−¬ng (c¸c mÆt)complement phÇn bï // bæ sung, dïng lµm phÇn bïc. with respect to 10 bï cho ®ñ 10o. of an angle gãc bï, phÇn bï cña mét gãcc. of an are cung bï, phÇn bï cña mét cungc. ofan event phÇn bï cña mét biÕn cè; biÕn ®èi lËpc. of a set phÇn bï cña mét tËp hîpalgebraic c. phÇn bï ®¹i sèorthogonal c. phÇn bï trùc giaocomplementary bïcomplemented ®−îc bïcomplete ®Çy ®ñ // lµm cho ®Çy ®ñ, bæ sungc. of the square bæ sung cho thµnh h×nh vu«ngconditionally c. ®Çy ®ñ cã ®iÒu kiÖncompleted ®−îc bæ sungcompletely mét c¸ch ®Çy ®ñ [®Çy ®ñ, hoµn toµn]completeness log. tÝnh ®Çy ®ñc. of axiom system tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ tiªn ®Òc. of the system of real number tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ sè thùcfunctional c. tÝnh ®Çy ®ñ hµmsimple c. tÝnh ®Çy ®ñ ®¬n gi¶ncompletion sù bæ sung, sù lµm cho ®Çy ®ñ; sù më réngc. of space sù bæ sung mét kh«ng giananalytic c. sù më réng gi¶i tÝchcomplex hh. mí; ®s; top. phøc; phøc hîpc. in involution mí ®èi hîpc. of circles mí vßng trßnc. of curves mí ®−êng congc. of spheres mí c¸c h×nh cÇuacyclic c. hh. mí phi xiclic; ®s. phøc phi chu tr×nh
 63. 63. 63algebraic c. phøc ®¹i sèaugmented c. phøc ®· bæ sungbitangent linear c. mí tuyÕn tÝnh l−ìng tiÕpcell c. phøc khèichian c. phøc xÝchcolsed c. phøc ®ãngcovering c. phøc phñderived c. phøc dÉn suÊtdouble c. phøc kÐpdual c. phøc ®èi ngÉugeometric c. phøc h×nh hächarmonic c. mí ®iÒu hoµinfinite c. mí v« h¹n; ®s. phøc v« h¹nisomorphic c.es phøc ®¼ng cÊulinear c. mí tuyÕn tÝnhlinear line c. mí ®−êng tuyÕn tÝnhlocally finite c.es phøc h·u h¹n ®Þa ph−¬ngminimal c. phøc cùc tiÓunormalized standard c. phøc tiªu chuÈn chuÈn ho¸n-tuple c. n- phøcopen c. phøc mëordered chain c. phøc xÝch ®−îc s¾posculating linear c. mí tuyÕn tÝnh mËt tiÕpquadratic c. mí bËc haiquadraitic line c. mí ®−êng bËc haireducel chain c. phøc d©y truyÒn rót gänsimplicial c. phøc ®¬n h×nhsingular c. phøc kú dÞspecial linear c. mí tuyÕn tÝnh ®Æc biÖtstandart c. phøc tiªu chuÈnstar-finite c. phøc h×nh sao h÷u h¹ntangent c. mí tiÕp xóctetrahedral c. mí tø diÖn
 64. 64. 64topological c. phøc t«p«truncated c. phøc bÞ c¾t côtcomplexification ®s. sù phøc ho¸c. of Lie algebra phøc ho¸ cña ®¹i sè Licomplexity [®é, tÝnh] phøc t¹pcomputational c. ®é phøc t¹p tÝnh to¸ncompliance thuËn, hoµ hîp, sù dÔ d·icoustic c. ©m thuËnconponemt thµnh phÇn bé phËn cÊu thµnhc. of force thµnh phÇn cña lùcc. of the edentity thµnh phÇn cña ®¬n vÞc. of momnet thµnh phÇn cña m«nenc. of rotation thµnh phÇn cña phÐp quayc. of a space thµnh phÇn liªn th«ng cña mét kh«ng gianc. of variance tk. thµnh phÇn ph−¬ng saiboundary c. thµnh phÇn biªncontrol c. thµnh phÇn (cña hÖ thèng) ®iÒu khiÓncovariant c. thµnh phÇn hiÖp biÕndata handling c. bé xö lý d÷ liÖudelay c. thµnh phÇn trÔdØection c. thµnh phÇn chØ ph−¬ngexetitive c. phÇn tö chÊp hµnhfloating c. xib. m¾t phiÕm ®Þnhharmonic c. thµnh phÇn ®iÒu hoµimaginary c. of complex function thµnh phÇn ¶o cña hµm phøcisolated c. thµnh phÇn cæ lËplogical c. mt. thµnh phÇn l«giclogical “and” c. mt. thµnh phÇn l«gic “vµ”logical “or” c. mt. thµnh phÇn l«gic [“hoÆc”, “hay lµ”]major c.s mt. c¸c bé phËn c¬ b¶nminiature c.s. mt. c¸c chi tiÕt rÊt bÐnormal c. of force thµnh phÇn ph¸p tuyÕn cña lùcprimary c. thµnh phÇn nguyªn s¬
 65. 65. 65principal c.stk. c¸c thµnh phÇn chÝnhreal c. thµnh phÇn thùcrestoring c. bé phôc håistable c. xib. m¾t tÜnh, m¾t æn ®Þnhtransition c. xs. thµnh phÇn b−íc nh¶y (trong ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh)unstable c. xib. m¾t kh«ng æn ®Þnhvariance c.s thµnh phÇn ph−¬ng saicomponemtwise theo tõng thµnh phÇncomposant bé phËn hîp thµnh, thµnh phÇncomposite hîp phÇn, ®a hîp, phøc hîpcomposites hîp töc. of fields ®s. hîp tö cña tr−êngcomposition sù hîp thµnh, sù hîp; tÝch; tængc. and division in a proportionbiÕn ®æi tû lÖ thøcdcba= thµnhdcdcbaba−+=−+;c. in a proportion biÕn ®æi tû lÖ thøcdcba= thµnhddcbba +=+;c. by volume sù hîp (b»ng) thÓ tÝch;c. by weight sù hîp (b»ng) träng l−îngc. of insomorphism sù hîp thµnh c¸c ®¼ng cÊuc. of mapping sù hîp thµnh c¸c ¸nh x¹c. of relation sù hîp thµnh c¸c quan hÖc. of tensors tÝch c¸c tenx¬c. of vect¬ sù hîp vect¬cycle c. ®s. sù hîp vßngprogram c. mt. lËp ch−¬ng tr×nhternarry c. ®s. phÐp to¸n ba ng«icompound phøc, ®a hîpcompress nÐn, Ðp chÆt l¹icompressed bÞ nÐncompressibility tÝnh nÐn ®−îccompressible nÐn ®−îc
 66. 66. 66compression vl. sù nÐn; top. sù coadiabatic c. sù nÐn ®o¹n nhiÖtone-dimensional c. sù nÐn mét chiÒu, biÕn d¹ng mét chiÒucomptometer m¸y kÕ to¸ncomputable tÝnh ®−îccomputation sù tÝnh to¸n, tÝnhanalogue c. sù tÝnh to¸n trªn c¸c m¸y t−¬ng tù, sù m« h×nh ho¸area c. tÝnh diÖn tÝchdigital c. tÝnh b»ng ch÷ sèhand c. tÝnh tayindustrial c.s tÝnh to¸n c«ng nghiÖpstep-by-step c. tÝnh tõng b−íccomputational (thuéc) tÝnh to¸ncompute tÝnh to¸ncomputed ®−îc tÝnhcomputer m¸y tÝnh, ng−êi tÝnhairborne c. m¸y tÝnh trªn m¸y bayall transistore c. m¸y tÝnh toµn b¸n dÉnanalogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tùballistc c. m¸y tÝnh ®−êng ®¹nbinary automatuic c. m¸y tÝnh tù ®éng nhÞ ph©nBoolean c. m¸y tÝnh Bunbusiness c. m¸y tÝnh kinh doanhcontinuosly c. m¸y tÝnh ho¹t ®éng lªn tôccut-off c. m¸y tÝnh h·m thêi ®iÓmcryotron c. m¸y tÝnh crri«trondeviation c. m¸y tÝnh ®é lÖchdialing set c. m¸y tÝnh cã bé ®Üadigital c. m¸y tÝnh ch÷ sèdrift c. m¸y tÝnh chuyÓn rêidrum c. m¸y tÝnh cã trèng tõ (tÝnh)electronic analogue c. m¸y tÝnh ®iÖn tö t−¬ng tùfile c. m¸y th«ng tin thèng kª
 67. 67. 67fire control c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¸pfixed-point c. m¸y tÝnh cã dÊu phÈy cè ®Þnhflight path c. m¸y tÝnh hµng kh«ngfloating-point c. m¸y tÝnh cã dÊy phÈy di ®énggeneral-purpose c. m¸y tÝnh v¹n n¨nghigh-speed c. m¸y tÝnh nhanhlarge-scale c. m¸y tÝnh línlogical c. m¸y tÝnh l«gicmachinability c. m¸y tÝnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt (m¸y c¸i)mechnical c. m¸y tÝnh c¬ khÝpolynomial c. m¸y tÝnh ®a thøcprogram-controlled c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nhpunch-card c. m¸y tÝnh dïng b×a ®ôc lçrelay c. m¸y tÝnh cã r¬lescientific c. m¸y tÝnh khoa häcself-programming c. m¸y tÝnh tù lËp ch−¬ng tr×nhsequence-controlled c. m¸y tÝnh cã ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓnsmall c. m¸y tÝnh conspecial purpose c. m¸y tÝnh chuyªn dôngsquare-root c. m¸y tÝnh c¨n bËc haistatistic(al) c. m¸y tÝnh thèng kªsteering c. m¸y tÝnh l¸iswitching c. m¸y tÝnh ®¶o m¹chtransistor c. m¸y tÝnh b¸n dÉnuniversal digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè v¹n n¨ngweather c. m¸y dù b¸o thêi tiÕtcomputing sù tÝnh to¸ncorrection c. tÝnh c¸c l−îng söacomputor m¸y tÝnhcomputron computron (mét ®Ìn trong m¸y tÝnh)concatenation [sù, phÐp] ghÐpconcave lâmc. down-warrd lâm xuèng
 68. 68. 68c. to ward lâm vÒ ph¶ic. up-ward lâm lªnconcavo-concave vl. hai mÆt lâmconcavo-convex vl. tËp trung; c« ®Æcconcentration sù tËp trung, sù c« ®Æcstress c. sù tËp trung øng lùcconcentre cã cïng t©m h−íng (vÒ) t©mconcentric ®ång t©mconcentricity tÝnh ®ång t©m, sù cïng t©mconcept kh¸i niÖm, quan niÖmabsolute c. kh¸i niÖm tuyÖt ®èiconception kh¸i niÖm, quan niÖmconceptional (thuéc) kh¸i niÖm, h×nh dung ®−îc, cã trong ý nghÜconcern liªn quan, quan hÖconceptual log. cã kh¶i niÖmconchoid controit (®å thÞ cña (x-a)2(x2+y2) = b2x2)concirlular hh. ®ång viªnconclude log. kÕt luËn, kÕt thócconclusion log. kÕt luËn, sù kÕt thócc. of a theorem hÖ qu¶ cña mét ®Þnh lýconcomitance sù kÌm theo, sù ®ång hµnh, sù trïng nhauconcomitant kÌm theo, ®ång hµnh, trïng nhauconcordance sù phï hîpconcordant phï hîpconcordantly mét c¸ch phï hîpconcrete bª t«ng // cô thÓ in the c. mét c¸ch sù thÓconcurrent sù ®ång quycondensation sù ng−ng, sù c« ®ängc. of singularities sù ng−ng tô c¸c ®iÓm kú dÞcondense lµm ng−ng, lµm c« ®ängcondenser c¸i tô (®iÖn); b×ng ng−ng (h¬i); m¸y −íp l¹nhcondition ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh, ®Þa vÞc. of equivalence ®iÒu kiÖn t−¬ng ®−¬ng
 69. 69. 69c. of integrability ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchadjunction c. ®iÒu kiÖn phï hîpambient e.s ®iÒu kiÖn xung quanhannihilator ®iÒu kiÖn lµm kh«ngascending c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn t¨ngauxiliarry c. ®iÒu kiÖn phôboundary c. ®iÒu kiÖn biªn, biªn kiÖnchain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒncompetibility c. ®iÒu kiÖn t−¬ng thÝchcorner c. gt ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm gãccountable chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn ®Õm ®−îcdeformation c. ®iÒu kiÖn biÕn d¹ngdesscending chain c. ®iÒu kiÖnd©y chuyÒn gi¶mdiscontinuity c.s ®iÒu kiÖn gi¸n ®o¹nend c.s ®iÒu kiÖnë ®iÓm cuèiequilirium c. ®iÒu kiÖn c©n b»ngexternal c. ®iÒu kiÖn ngoµihomogeneous boundary c ®iÒu kiÖn biªn thuÇn nhÊtinitial c.s ®iÒu kiÖn ban ®Çuinstep c.s xib. ®iÒu kiÖn trïng phaintegrability c. ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchlimiting c. ®iÒu kiÖn giíi h¹nload c.s mt. ®iÒu kiÖn t¶imaximal c. ®iÒu kiÖn cùc ®¹imechanical shock c. ®iÒu kiÖn cã kÝchminimal c. (minimum c.) ®iÒu kiÖn cùc tiÓunecessary c ®iÒu kiÖn [cÇn, ¾t cã]necessary and sufficient c. ®iÒu kiÖn [¾t cã vµ ®ñ, cµn vµ ®ñ]non-homogeneousboundarry c. ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thuÇn nhÊtnon-tangency c. ®iÒu kiÖn kh«ng tiÕp xócnormality c. ®iÒu kiÖn chuÈn t¾cnormalizing c ®iÒu kiÖn chuÈn ho¸no-slip c ®iÒu kiÖn dÝnh
 70. 70. 70onepoint boundary c. ®iÒu kiÖn biªn mét ®iÓmoperating c.s ®iÒu kiÖnlµm viÖcorder c.s gt. cÊp t¨ngpermanence c. ®iÒu kiÖn th−êng trùcpulse c. chÕ ®é xungregularity c. top ®iÒu kiÖn chÝnh quyservicwe c.s mt. ®iÒu kiÖn sö dôngshock c. ®iÒu kiÖn kÝch ®éngside c. gt. ®iÒu kiÖn bæ sungstability c ®iÒu kiÖn æn ®Þnhstart-oscillation c. xib. ®iÒu kiÖn sinh dao ®éngstarting c.s mt. ®iÒu kiÖn ban ®Çusteady-state c.s chÕ ®é [dõng, æn ®Þnh]sufficient c. ®iÒu kiÖn ®ñsurface c. ®iÒu kiÖn mÆtconditional cã ®iÒu kiÖnconditionally mét c¸ch cã ®iÒu kiÖnconduct dÉn, mang, dïng lµm vËt dÉn; ®iÒu khiÓn, chØ ®¹oconductivity ®é dÉnconductance vl. tÝnh dÉn ®iÖnconduction sù truyÒn, sù dÉnc. of heat vt. ®é dÉn nhiÖtconductor vl. vËt dÉn; ®s. c¸i dÉn, i®ªan dÉnlightning c. thu l«icone h×nh nãn, mÆt nãnc. of class nh×nh nãn líp nc. of constant phase nãn pha kh«ng ®æic. of friction nãn ma x¸tc. of order nnãn bËc nc. of revolution nãn trßn xoayalgebraic c. mÆt nãn ®¹i sèblunted c. h×nh nãn côtcircular c. h×nh nãn trßn
 71. 71. 71circumscribed c. mÆt nãn ngo¹i tiÕpconfocal c.s nãn ®ång tiªudØector c. mÆt nãn chØ ph−¬ngelemntary c. nãn s¬ cÊpequilateral c. mÆt nãn ®Òuimaginary c. mÆt nãn ¶oinscribed c. mÆt nãn néi tiÕpisotrophic c. mÆt nãn ®¼ng ph−¬ngmapping c. mÆt nãn ¸nh x¹null c. nãn kh«ng, nãn ®¼ng ph−¬ngoblique c. h×nh nãn xiªnorthogonal c. nãn trùc giaoprojecting c. nãn chiÕu ¶nhquadric c. mÆt nãn bËc haireciprocal c. mÆt nãn ®èi cùcreduced c. nãn rót gänright circular c. nãn trßn ph¼ngspherical c. qu¹t cÇutruncated c. h×nh nãn côtcone-shaped cã h×nh nãnconet top. ®èi l−íiconfide tin cËyconfidence sù tin cËy, lßng tin t−ëngconfiguration hh. cÊu h×nh; log. h×nh tr¹ngc. of a samplecÊu h×nh cña mÉuc. of a Turing h×nh tr¹ng cña m¸yalgebraic c. cÊu h×nh ®¹i sècore c. cÊu h×nh cña lâi tõharmonic c. cÊu h×nh ®iÒu hoµplanne c. cÊu h×nh ph¼ngspace c. cÊu h×nh kh«ng gianconfigurrational (thuéc) cÊu h×nhconfluence sù hîp l−u (cña c¸c ®iÓm kú dÞ); tk. tÝnh hîp l−u
 72. 72. 72confluent hîp l−u; suy biÕnconfocal ®ång tiªuconform thÝch hîp, phï hîp, t−¬ng øng; ®ång d¹ngconforrmable t−¬ng øng ®−îcconformal b¶o gi¸cconformally mét c¸ch b¶o gi¸cconformity tk. tÝnh b¶o gi¸c; sù phï hîp, sù t−¬ng quanconfound tk. trïng hîp (c¸c yÕu tè, c¸c gi¶ thiÕt)confounded tk. ®· trïng hîpconfounding tk sù trïng hîpbalanced c. sù trïng hîp c©n b»ngpartial c. sù trïng hîp bé phËncongest tk. chÊt qu¸ t¶icongestion sù qu¸ t¶icongregation top. sù tËp hîp, sù thu thËpcongruance ®s. ®ång d−, t−¬ng ®¼ng; hh. doµn; sù so s¸nh, ®ång d− thøcc. of circles ®oµn vßng trßnc. of curves ®oµn ®−êng congc. of first degree ®ång d− thø bËc nhÊtc. of lines ®oµn ®−êng th¼ngc. of matrices ®s. sù t−¬ng ®¼ng cña c¸c ma trËnc. of spheres ®oµn mÆt cÇnalgebraic c. ®oµn ®¹i sècanonical c. ®oµn chØnh t¾cconfocal c.s ®oµn ®ång tiªuelliptic c. ®oµn eliptichyperbolic c. ®oµn hipebolicisotropic c. ®oµn ®¼ng h−ínglinear c. ®oµn tuyÕn tÝnhlinear line c. ®oµn ®−êng th¼ngnormal c. ®oµn ph¸p tuyÕnquadraitic c. ®oµn bËc hairectilinear c. ®oµn ®−êng th¼ng
 73. 73. 73sextic c. ®ång d− thøc bËc s¸uspecial c. ®oµn ®Æc biÖttetrahedral c. ®oµn tø diÖncongruent ®ång d−congruous ®ång d−conic c«nic, ®−êng bËc haiabsolute c. c«nic tuyÖt ®èiaffine c. c«nic afinbitangent c.s c«nic song tuyÕncentral c. c«nic cã t©mconcentric c.s c«nic ®ång t©mconfocal c.s c«nic ®ång tiªuconjugate c.s c«nic liªn hîpdegenerate c. c«nic suy biÕnfocal c. (of a quadric) c«nic tiªuhomothetic c.s c«nic vÞ tùline c c«nic tuyÕnnine-line c. c«nic chÝn ®−êngnon-singular c. kh«ng kú dÞosculating c. c«nic mËt tiÕppoint c. c«nic ®iÓmproper c. c«nic thËt sùself-conjugate c. c«nic tù liªn hîpsinghlar c. c«nic kú dÞsimilar c.s c«nic ®ång d¹ngconical (thuéc) c«nicconicograp compa c«nicconicoid c«nicoit (mÆt bËc hai kh«ng suy biÕn)conjecture sù gi¶ ®Þnh, sù pháng ®o¸nconjugecy tÝnh liªn hîpconjugate liªn hîpc. of a function liªn hîp cña mét hµmharmonic c. liªn hîp ®iÒu hoµ
 74. 74. 74conjunction sù liªn hîp; log. phÐp héi, héiconjunctive héiconnect nèi l¹i, lµm cho liªn th«ngconnectted liªn th«ngarcwise c. liªn th«ng ®−êngcyclic lly c. liªn th«ng xilicfinitely c. liªn th«ng h÷u h¹nirreducibly c. liªn th«ng kh«ng kh¶ quylocally c. liªn th«ng ®Þa ph−¬nglocally simple c. ®¬n liªn ®Þa ph−¬ngsimple c. ®¬n liªnstrongly c. liªn th«ng m¹chconnection sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ngaffine c. liªn th«ng afinbridge c. nèi b¾c cÇudelta c. kü. ®Êu kiÓu tam gi¸cnonlinear c. hh. liªn th«ng kh«ng tuyÕn tÝnhnon-symmetric(al) c. liªn th«ng kh«ng ®èi xøngparallel c. kü. [ghÐp, m¾c] song songprojective c. hh. liªn th«ng x¹ ¶nhsemi-metric c. liªn th«ng nöa mªtricsemi-symmetric c. liªn th«ng nöa ®èi xøngseries c. kü. [ghÐp, m¾c] nèi tiÕpsymmetric(al) c. liªn th«ng ®èi xøngtendem c. kü. nèi däcconnective c¸i nèi, bé phËn nèiconnectivity tÝnh liªn th«ngtransposse c. liªn th«ng chuyÓn vÞconnexion sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ngconformal c. liªn th«ngb¶o gi¸cconoid h×nh nªm conoitright c. conoit th¼ng
 75. 75. 75consecutive liªn tiÕpconsequence log. hÖ qu¶, hËu qu¶consequent hËu thøcconservation vl. b¶o toµnc. of energy b¶o toµnc. of momentum b¶o toµn ®éng l−îngconservative b¶o toµnconsider xÐt, chó ý ®Õn cho r»ngconsideration sù xÐt ®Õn, sù chó ý in c. of chó ý ®Õnconsign kt. göi ®i (hµng ho¸)consignment hµng ho¸consignor ng−êi göi hµngconsist (of) gåm, bao gåmconsistence tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉnconsistency tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn;tk. tÝnh v÷ngc. of an estimator tÝnh v÷ng cña mét −íc l−îngc. of axioms tÝnh phi m©u thuÉn cña c¸c tiªn ®Òc. of systems of equations tÝnh phi m©u thuÉn cña hÖ c¸c ph−¬ng tr×nhsimple c. tÝnh phi m©u thuÉn ®¬n gi¶nconsistnet tÝnh nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn; v÷ngconsole kü. dÉm ch×a. bµn ®iÒu khiÓnconstancy tÝnh kh«ng ®æic. of curvature hh. tÝnh kh«ng ®æi cña ®é congconstant b»ng sè, h»ng l−îng, sè kh«ng ®æic. of integration h»ng sè tÝch ph©nc. of proportionality hÖ sè tû lÖabsolute c. h»ng sè tuyÖt ®èiarbitrary c. h»ng sè tuú ýbeam c. h»ng sè dÇmcharacteristic c. h»ng sè ®Æc tr−ng
 76. 76. 76coupling c. h»ng sè ngÉu hîpdamping c. h»ng sè lµm t¾t dÇndielectric c vl. h»ng sè ®iÖn m«ielastic c h»ng sè ®µn håigravitation c. h»ng sè hÊp dÉnlogical c. log. h»ng l−îng l«gicmultiplication c.s of an algebra h»ng sè l−îng nhËn cña mét ®¹i sènummerical h»ng sèoscillation c h»ng sè dao ®éngplase c. h»ng sè phaseparation c h»ng sè t¸chstructural c. h»ng sè kÕt cÊutime c h»ng sè thêi giantransferr c. h»ng sè di chuyÓnconstellation tv. chßm saozodiacal c. chßm sao hoµng ®íiconstituent cÊu thµnhc. of unity cÊu thµnh cña ®¬n vÞc. of zero cÊu thµnh kh«ngconstrain rµng buéc, kiÒm chÕconstraint sù rµng buéc, sù h¹n chÕartificial c. liªn hÖ gi¶ t¹o, rµng buéc gi¶ t¹odual c.s rµng buéc ®èi ngÉufeasible c.s trch. rµng buéc chÊp nhËn ®−îcgeometric c. rµng buéc h×nh häcideal c. rµng buéc lý t−ëngnonintegrable c. rµng buéc kh«ng kh¶ tÝchrheonomous c. c¬. liªn kÕt kh«ng ngõngrow c. rµng buéc vÒ hµngscleronomous c. c¬. liªn kÕt dõng
 77. 77. 77construct x©y dùng, dùngconstruction log. sù x©y dùng; hh. phÐp dùng h×nhc. of function sù x©y dùng mét hµmapproxximate c. phÐp dùng xÊp xØgeometric c. phÐp dùng h×nhconstructive log. x©y dùngconstructivity tÝnh kiÕn thiÕtconsume tiªu dïngconsumer ng−êi tiªu dïngconsumption sù tiªu dïngcontact sù tiÕp xóc; sù mËt tiÕp; c«ng t¾c // tiÕp xócc. of higher order sù tiÕp xóc bËc caoadjustable c. sù tiÕp xóc ®iÒu chØnh ®−îcbreak c. mt. c«ng t¾c h·mdouble c. hh. tiÕp xóc kÐphigh c. tiÕp xóc bËc caomake c. mt. c«ng t¾c ®ãngnormally closed c. mt. c«ng t¾c ®ãng th−êngnormally open c. mt. c«ng t¾c më th−êngpoor c. mt. c«ng t¾c xÊuretaining c. mt. c«ng t¾c gi÷ashut-off c.mt. c«ng t¾c h·mtotal c. tiÕp xóc toµn phÇntransfer c. mt. c«ng t¾c ®æi m¹chcontain chøa, bao hµm; sh. chia hÕt 10 contain 5. 10 chia hÕt cho 5contensive log. sóc tÝchcontent dung, dung l−îngc. of a point set dung l−îng cña mét tËp hîp ®iÓmfrequency c. phæ tÇn xuÊtinformation c. l−îng th«ng tin
 78. 78. 78contiguity top. sù mËt tiÕp, liªn tiÕp, tiÕp cËncontiguous sù mËt tiÕp, tiÕp liªn, tiÕp cËncontigence tiÕp liªn, tiÕp cËnmean square c. tk. tiÕp liªn b×nh ph−¬ng trung b×nhcontigency tk. sù ngÉu nhiªn, sù tiÕp liªncontigent tiÕp liªnc. of a set tiÕp liªn cña mét tËp hîpcontinual contunuancontinuation sù më réng, sù tiÕp tôcanalytic c. [sù më réng, th¸c triÓn] gi¶i tÝchcontinuity tÝnh liªn tôcabsolute tÝnh liªn tôc tuyÖt ®èiapproximate c. tÝnh liªn tôc xÊp xØleft hand c. tÝnh liªn tôc bªn tr¸istochastic c. ngÉu nhiªnuniforme c. tÝnh liªn tôc ®Òucontinuos liªn tôc, kÐo dµic. on the left (right) liªn tôc bªn tr¸i, ph¶iabsolutaly c. liªn tôc tuyÖt ®èiequally c. liªn tôc ®ång bËcpiecewise c. liªn tôc tõng m¶nhsectionally c. liªn tôc tõng m¶nhtotally c. liªn tôc tuyÖt ®èicontinuously mét c¸ch liªn tôcdeformation-free c. continum kh«ng biÕn d¹ngindecomposablr c. continum kh«ng ph©n tÝch ®−îcirreducible c. continum kh«ng kh¶ quylinear c. continum tuyÕn tÝnhlocally connected c. continum liªn th«ng ®Þa ph−¬ngrigid c. continum cøng
 79. 79. 79snake-like c. continum h×nh c©ytree-like c. continum ba cùcwebless c. continum kh«ng thµnh m¹ngcontour chu tuyÕn // vÏ chu tuyÕn, v÷ trong ba mÆt n»m ngangcontract co, rót ng¾n, co rót // kt. hîp ®ångcontracted bÞ rót ng¾n, bÞ co rótcontractible top. co rót ®−îccontractive co, rót, rót ng¾ncontraction [phÐp, sù] co rót, sù rót ng¾nc. of indices sù co rót chØ sètensor c. phÐp co tenx¬contracdict phñ ®Þnh, tõ chèi; m©u thuÉncontradictory log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradiction log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradictory log. m©u thuÉncontragradient tÝnh ph¶n bécontraposition log. lËp tr−êng m©u thuÉncontrary log. tr¸i l¹i, ng−îc l¹i on the c. ng−îc l¹icontrast sù t−¬ng ph¶n // ®èi lËp, ®èi chiÕucontravaid log. v« hiÖu, ph¶n h÷u hiÖucontravariant ph¶n biÕncontribute ®ãng gãp, céng t¸ccontribution sù ®ãng gãp; kt. thuÕcontributory gãp l¹icontrol ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh, kiÓm traanticipatory c. ®iÒu chØnh tr−íc, kiÓm tra ng¨n ngõaautomatic(al) c. kiÓm tra tù ®éng, ®iÒu khiÓn tù ®éngautomatic flow c. ®iÒu chØnh l−u l−îng tù ®éngautomatic remote c. ®iÒu khiÓn tù ®éng tõ xaclosed-cycle c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh ®ãng
 80. 80. 80dash c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmderivative c. ®iÒu chØnh theo ®¹o hµmdifferential c. ®iÒu khiÓn vi ph©ndirect c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpdiscontinuous c. ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹ndistance c. ®iÒu khiÓn tõ xadual c. ®iÒu khiÓn kÐpemergency c. ®iÒu khiÓn dù tr÷feed c. ®iÒu khiÓn cÊp liÖufeed-back c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] cã liªn hÖ ng−îcfine c. ®iÒu khiÓn chÝnh x¸cfloating c. ®iÒu chØnh phiÕm ®Þnhfrequency c. æn ®Þnh ho¸ tÇn sègain c ®iÒu chØnh ®éc lËpindependent c. ®iÒu chØnh ®éc lËpindirect c. ®iÒu chØnh gi¸n tiÕpindustrial c. ®iÒu chØnh c«ng nghiÖpintegral c. ®iÒu khiÓn tÝch ph©ninventory c. qu¶n lý chi tiªu, qu¶n lý c¸c quü lu©n chuyÓnload c. ®iÒu chØnh theo t¶i trängmanual c. ®iÒu khiÓn b»ng taymaster c. ®iÒu khiÓn chÝnhmechaincal c. ®iÒu khiÓn c¬ giíimulticircuit c. s¬ ®å ®iÒu khiÓn chu tuyÕnmultiple c. ®iÒu khiÓn phøc t¹p, ®iÒu khiÓn béimultivariable c. ®iÒu khiÓn nhiÒu biÕnnon interacting c. ®iÒu chØnh «t«n«mnumerical c. ®iÒu chØnh sè trÞopen-loop c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh hëoptimization c. ®iÒu khiÓn tèi −u
 81. 81. 81peak-hold optimizing c. hÖ thèng ®iÒu chØnh tèi −u theo vÞ trÝpneumatic c. ®iÒu khiÓn khÝ lùcprocess c. kiÓm tra c«ng nghiÖp ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖpproduct c. kiÓm tra s¶n phÈmprogramme c. ®iÒu khiÓn cã ch−¬ng tr×nhproportional c. ®iÒu chØnh tû lÖpulse c. ®iÒu khiÓn xungpush-button c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmquality c. tk. kiÓm tra phÈm chÊtrate c. ®iÒu chØnh theo vËn tècratio c. ®iÒu chØnh c¸c liªn hÖreaction c. ®iÒu chØnh liªn hÖ ng−îcremote c. ®iÒu khiÓn tõ xaretarded c. ®iÒu chØnh chËmself-acting c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpsensitivity c. ®iÒu khiÓn ®é nh¹yservo c. ®iÒu khiÓn secv«sight c. kiÓm tra b»ng m¾tslide c. ®iÒu khiÓn nhÞp nhµng, ®iÒu khiÓn dÇn dÇnsplit-cycle c. ®iÒu khiÓn nhanhsatble c. ®iÒu chØnh æn ®Þnhstatistical c. tk kiÓm tra thèng kªstep-by-step c. ®iÒu chØnh tõng b−ícsupervisory c. ®iÒu khiÓn tõ xaterminal c. ®iÒu chØnh cuèi cïngtime c. kiÓm tra thêi giantime schedule c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] theo ch−¬ng tr×nhtime variable c. ®iÒu chØnh theo thêi gian, ®iÒu chØnh cã ch−¬ng tr×nhtwo-position c. ®iÒu khiÓn hai vÞ trÝundamped c. ®iÒu chØnh kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu chØnh t¶n m¹n
 82. 82. 82controllability sù ®iÒu chØnh ®−îc, sù ®iÒu khiÓn ®−îc, sù kiÓm tra ®−îccontrollable ®iÒu khiÓn ®−îc, ®iÒu chØnh ®−îccontrolled ®−îc ®iÒu chØnh, ®−îc kiÓm tracontroller bé ®iÒu khiÓn; ng−êi ®iÒu chØnh; ng−êi kiÓm tracounter c. bé ®Õmprogramme c. bé ®iÒu chØnh b»nh ch−¬ng tr×nhconvection sù ®èi l−uc. of energy sù ®èi l−u n¨ng l−îngc. of heat sù ®èi l−u nhiÖtforced c. sù ®èi l−u c−ìng bøcfree c. sù ®èi l−u tù doconvention quy −íc, hiÖp −ícconventional cã quy −ícconverge héi tô, ®ång quyc. in the mean héi tô trung b×nhc. to a limat héi tô tíi mét giíi h¹nconvergence [sù, tÝnh] héi tôc. almost everywhere héi tô hÇu kh¾p n¬ic. in mean héi tô trung b×nhc. in measurre héi tô theo ®é ®oc. in probability héi tô theo x¸c suÊtc. of a continued fraction sù héi tô cña liªn ph©n sèabsolute c. tÝnh héi tô tuyÖt ®èiaccidental c. [sù; tÝnh] héi tô ngÉu nhiªnalmost uniform c. sù héi tô gÇn ®Òuapproximate c. sù héi tô xÊp xØasymptotic c. tÝnh héi tô tiÖm cËncontinuos c. sù héi tô liªn tôcdominated c. gt. tÝnh héi tô bÞ tréimear c. sù héi tô trung b×nh

×