Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RESORT & LUXURY HOMEThieân ñöôøng cuoäc soáng môùi
RESORT & LUXURY HOME
…Nôi khoâng coù giôùi haïn cuûa khoâng gian vaø thôøi gian,chæ coù bao la bieån xanh voâ taän cuøng nieàm ñam meâ saùng ta...
4
Phan Thieát quanh naêm naéng aám, hieän laø khu nghæ döôõng bieån noåi tieáng vaø haáp daãn nhaát phía NamVieät Nam khoâng...
ĐI HÀ NỘI          28         C LỘ                                    ...
ĐI KHU LÊ HỒNG PHONG                   ĐI QUỐC LỘ 1A                          ...
8
Quy moâ döï aùn           PR O J E C T                 SC A L EKhu bieät thöï nghæ döôõng bieån ...
Tieän ích soáng vöôït troäi    PREMIUM                  COMFORTS    · Trung taâm thöông maïi   ...
11
12
Nhöõng kyø nghæ ñaùng nhôù   The memorable trips   Chæ vôùi vaøi böôùc chaân höôùng bieån, baïn ñaõ coù theå ñaém mình...
14
Vi vu gioù haùt, soùng voã rì raøo       Wind singing, whispering waves Chæ caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng...
Vôùi nhöõng tay golf ñam meâ, Sunny Villa laø khu bieät thöï coù haïng khi sôû höõu cho mình saân   golf 36 loã, ñaët tr...
17
18
Men theo nhöõng con ñöôøng uoán löôïn quanh co,     caùc ñoài doác thoai thoaûi vôùi nhöõng haøng caây xanh rì,    ...
20
Taän höôûng thieân ñöôøng cuoäc soáng môùi   Time to live new life in paradise   Töï do vuøng vaãy trong laøn nöôùc ma...
22
Tuyeät taùc cuûa kieán truùc ñöông ñaïi   Masterpiece of contemporary architecture   Moãi ñöôøng neùt thieát keá chöùa...
24
RESORT & LUXURY HOME            25
Caùc loaïi bieät thöï                           Kinds of Villa   Sunny villa vôùi 5 maãu bieä...
2729
VILLA    128
29
VILLA    230
31
VILLA    332
33
VILLA    434
35
36
37
Thieân ñöôøng cuoäc soáng môùi                 Vònh bieån Hoøn Rôm - Muõi Neù - Phan Thieát
Löu yù: Chuùng toâi ñaõ raát caån troïng trong vieäc chuaån bò noäi dung trong taøi lieäu naøy.Tuy nhieân, noäi dung chæ m...
RESORT & LUXURY HOME Chuû ñaàu tö    Hôïp taùc ñaàu tö   Tö vaán thieát keá The Investors   Corporate Investors ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biệt thự nghĩ dưỡng Sunny Villa tại Mũi Né, Phan Thiết. Chiết khấu hấp dẫn, mở bán giai đoạn 2 chỉ 22 nền đẹp nhất. Call : 0932.43.86.91

795 views

Published on

Biệt thự nghĩ dưỡng Sunny Villa tại Mũi Né, Phan Thiết. Chiết khấu hấp dẫn, mở bán giai đoạn 2 chỉ 22 nền đẹp nhất. Call : 0932.43.86.91

 • Be the first to comment

Biệt thự nghĩ dưỡng Sunny Villa tại Mũi Né, Phan Thiết. Chiết khấu hấp dẫn, mở bán giai đoạn 2 chỉ 22 nền đẹp nhất. Call : 0932.43.86.91

 1. 1. RESORT & LUXURY HOMEThieân ñöôøng cuoäc soáng môùi
 2. 2. RESORT & LUXURY HOME
 3. 3. …Nôi khoâng coù giôùi haïn cuûa khoâng gian vaø thôøi gian,chæ coù bao la bieån xanh voâ taän cuøng nieàm ñam meâ saùng taïo vaø söï tinh teá ñeán töøng chi tieát… Nôi giao hoøa giöõa trôøi, bieån vaø söùc soáng môùi. Kheõ vöôn mình qua khung cöûa, baïn ñaõ coù theå chieâm ngöôõng bình minh tuyeät ñeïp treân vònh bieån Hoøn Rôm, Phan Thieát... Haõy taän höôûng moät thieân ñöôøng cuoäc soáng môùi cuøng Sunny Villa Resort & Luxury Home. ..There’s a place where is no limits of space and time but the endless blue sea, and passionate creativity to every details ... A place where is combination between the sun, sea and new life in paradise. Gently looking through the doors, you can admire the beautiful sunrise over Hon Rom Bay, Phan Thiet. Let’s enjoy new life in paradise at Sunny Villa Resort & Luxury Home. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Phan Thieát quanh naêm naéng aám, hieän laø khu nghæ döôõng bieån noåi tieáng vaø haáp daãn nhaát phía NamVieät Nam khoâng nhöõng cho khaùch du lòch trong nöôùc maø coøn cho du khaùch quoác teá. Sôû höõu moätngoâi nhaø thöù hai cuûa mình trong khu du lòch ñaõ vaø ñang phaùt trieån maïnh, giao thoâng thuaän tieän,caûnh ñeïp, thieát keá haøi hoøa sang troïng, tieän nghi trong moät khoâng gian an toaøn vaø dòch vuï chuyeânnghieäp... laø xu höôùng hieän ñang ñöôïc khaùch haøng vaø caùc nhaø ñaàu tö raát quan taâm.Phan Thiet is warm and sunny year-round beach resort which is one of the most famous and attractive destinations in southern Vietnam for both local and international tourists. Owning a second home in the resort campus with conve- nient transportation, perfect and harmonious design and in elegant, comfortable and professional services is the common trendy of buyers and investors as well. 5
 6. 6. ĐI HÀ NỘI 28 C LỘ ĐẠI LỘ 706B QU Ố ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG LỘ 1A (Ven biển) ỐC QU XÃ HÀM TIẾN TROPICA TOURIST ZONE XÃ PHÚ HẢI LANG TRE RESORT HAI DUONG TOURIST ZONE SU SAO BIEN TOU TP. PHAN THIẾT RESORT SAIGON - MUI NE RESORT SEA HORSE T RESORT BIỂN XANH MUI NE VILLA ZONE PALMIRA RESORT TOURIST ZONE VICTORIA RESORT SEALINK GOLF COURSE VỊNH MŨ6
 7. 7. ĐI KHU LÊ HỒNG PHONG ĐI QUỐC LỘ 1A SÂN GOLF HÒN RƠM Sunny Villa naèm trong quaàn theå resort bieån noåi tieáng SUNNY VILLA phía Nam cuûa Vieät Nam, caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh 180km, hôn 3 giôø di chuyeån baèng oâtoâ. Toïa laïc taïi Km 25 ñaïi loä 706B, phöôøng Muõi Neù, Vònh bieån Hoøm Rôm, Tp. Phan Thieát. Naèm treân ñoài caùt töï nhieân vôùi ba maët höôùng bieån, traûi daøi gaàn 1km doïc theo bôø vònh Hoøn Rôm, ôû ñoä cao 80m vaø thaáp daàn veà phía bieån, Sunny Villa sôû höõu vò trí coù taàm nhìn höôùng bieån ñeïp nhaát khu vöïc. SENTOSA VILLA PROJECT SAND DUNE Sunny Villa sôû höõu moät vò trí ñaéc ñòa nhaát veà phong thuûy “Löng TOURIST ZONE HON ROM töïa ñoài cao, maët höôùng ra bieån”. Vôùi ñòa theá ba maët höôùng PANDANUS TOURIST ZONE bieån, baïn khoâng chæ ñöôïc tieân phong ñoùn gioù Thaùi Bình DöôngUOI TIEN TOURIST ZONE maø coøn coù dòp chieâm ngöôõng bình minh tuyeät ñeïp treân vònh bieånRIST ZONE MALIBU Hoøn Rôm, moät tuyeät taùc maø thieân nhieân ban taëng cho Sunny Villa HAI AU TOURIST ZONE Resort & Luxury Home. Moät ñòa theá vöõng chaéc ñem laïi taøi loäc vaø thònh vöôïng cho taát caû chuû nhaân nôi ñaây.OURIST ZONE NAM CHAU TOURIST ZONE VỊNH HÒN RƠM Sunny Villa is located in the famous beach campus in the south of Vietnam, 180 kilometersŨI NÉ from Ho Chi Minh City - approximately 3 hours travelling by car. At the 25th km milestone of SIVA 706B Avenue, Mui Ne Ward, Phan Thiet Sea City, Hom Rom Bay, on the height of 80 meters and TOURIST ZONE slightly lower to the ocean direction, Sunny Villa owns the most beautiful sea view in this area. Sunny Villa also has its best location on the term of feng shui "leaning the hill, facing the sea." With three directions facing the sea, you not only capture the Pacific Ocean breezes, but can also contem- plate the breathtaking sunrise over Hon Rom Bay every morning. A good location of Sunny Villa will bring Vò trí Vaøng fortune and prosperity to all the owners here. U N I Q U E L O C AT I O N 7
 8. 8. 8
 9. 9. Quy moâ döï aùn PR O J E C T SC A L EKhu bieät thöï nghæ döôõng bieån Sunny Villa vôùi dieän tích 31,7ha, naèm trong quaàn theå quyhoaïch hoaøn chænh 196ha cuûa saân golf Hoøn Rôm 36 loã vôùi khoaûng 350 caên bieät thöï sangtroïng vaø tieän nghi, khu resort cao caáp, naèm keà khu khaùch saïn 5 sao, khu caên hoä cao caáp 7- 9 taàng, coâng vieân bieån, sôû höõu baõi taém rieâng daøi gaàn 1km, beán du thuyeàn vaø caàu vöôït daâyvaêng hieän ñaïi noái lieàn vôùi bieån.Toång dieän tích: 196ha, trong ñoù Khu bieät thöï: khoaûng 350 caên. Dieän tích töø 250 – 500m2 Khu caên hoä cao caáp: 7 - 9 taàng Khu khaùch saïn 5 sao: 5 - 7 taàng Khu resort cao caáp Khu saân golf 36 loãÑôn vò hôïp taùc ñaàu tö: Ñaát Xanh Taây Nam, ñôn vò thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn Ñaát XanhThieát keá: Winter Group VN (Australia)Chuû trì thieát keá: KTS Robert Winter Sunny Villa Resort & Luxury Home is about 31.7ha, located on the campus of 196 ha area of Hon Rom Golf Course 36-hole. It is the luxurious, elegant and comfortable 350 villas which included 5-star beach resort, nearing 5 star hotels, premium 7-9 storey apartment, ocean park, 1 kilometer private beach, and cable-stayed bridge. Total area: 196 ha , of which: Villas: 350 units 7 - 9 storey premium apartments 5 star 5 - 7 storey hotel Hi-end resort 36-hole golf course Co-investor: Dat Xanh Tay Nam Real Estate Services & Construction JSC, a member of Dat Xanh Group Designed by Winter Group Vietnam (Australia) Lead Designer: Architect Robert Winter 9
 10. 10. Tieän ích soáng vöôït troäi PREMIUM COMFORTS · Trung taâm thöông maïi • Shopping center · Resort cao caáp • Hi-end resort · Saân gofl 36 loã • 36 hole golf · Nhaø haøng • Restaurant · Terrace coffee • Terrace coffee · Discotheøque • Discothèque · Khaùch saïn 5 sao • 5-star hotel · Dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe • Health care services · Khu vui chôi giaûi trí/Spa/Sauna • Entertainment center/Spa/Sauna · Khu theå thao/Gym • Sport center/Gym · Khu vöïc ñaäu xe • Parking-lot · Coâng vieân • Park · Hoà bôi vaø hoà caûnh quan/Jaccuzzi • Swimming pool and pond/Jacuzzi · Loái taûn boä, caàu vöôït daây vaêng • Walking path, cable-stayed bridge · Coâng vieân bieån • Ocean park · 100% bieät thöï höôùng bieån • Sea front · Baûo veä 24/24 • 24/24 security10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. Nhöõng kyø nghæ ñaùng nhôù The memorable trips Chæ vôùi vaøi böôùc chaân höôùng bieån, baïn ñaõ coù theå ñaém mình vaøo ñaïi döông xanh bieác. Hay baïn muoán thaû mình trong beå bôi sang troïng? Hoaëc ñoát chaùy naêng löôïng treân saân tennis, phoøng taäp theå duïc hieän ñaïi caïnh nhaø?... Baïn hoaøn toaøn coù theå queân ñi nhöõng lo aâu, baän roän haøng ngaøy khi hoøa mình vaøo thieân nhieân cuøng caùc ñöôøng golf löôïn soùng vaø nhöõng hoá caùt ñaày thaùch thöùc... Coøn neáu baïn caàn moät khoâng gian tónh laëng, haõy caûm nhaän theá giôùi rieâng cuûa mình nôi gheá ñaù goùc vöôøn beân trang saùch roäng môû. Sunny Villa - ngoâi nhaø thöù hai höùa heïn bao kyû nieäm khoù queân vaø nhöõng kyø nghæ ñaùng nhôù. With just a few steps towards the sea, you can take a dip in the deep and magnifecent blue ocean. Or if you are inclined, take a dip in the luxurious swimming pool? Or you could burn off some energy on the tennis courts? You will leave all stresses and busy days behind when Enjoy a nice workout in the new state of the art gym next door?. 13
 14. 14. 14
 15. 15. Vi vu gioù haùt, soùng voã rì raøo Wind singing, whispering waves Chæ caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng hôn 3 giôø laùi xe thöôûng ngoaïn, Sunny Villa toïa laïc ngay treân con ñöôøng ñeïp nhaát Phan Thieát, beân baõi bieån Hoøn Rôm traûi daøi thöôùt tha caùch trung taâm thaønh phoá Phan Thieát khoaûng 20km. Only about 3 hours driving from Ho Chi Minh City, Sunny Villa is located on the most beautiful street of Phan Thiet, besides the Hon Rom beach, about 20 kilometers from Phan Thiet City’s center. 15
 16. 16. Vôùi nhöõng tay golf ñam meâ, Sunny Villa laø khu bieät thöï coù haïng khi sôû höõu cho mình saân golf 36 loã, ñaët treân ñoài caùt traéng ngoaïn muïc cao hôn möïc nöôùc bieån 80m vôùi dieän tích 196 ha. Nôi ñaây naèm trong quaàn theå thaéng caûnh ñöôïc nhieàu du khaùch bieát ñeán nhö Laàu OÂng Hoaøng, Thaùp Chaøm Posahinu, Hoøn Rôm - Muõi Neù. For the passionate golfers, Sunny Villa is the premium villa campus with a 36-hole golf course on the spectacu- lar white sand dunes 80 meters above sea level with an area of 196 ha. It is located near many tourism attrac- tions which are known as Lau Ong Hoang, Thap Cham Posahinu, Hon Rom - Mui Ne.16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Men theo nhöõng con ñöôøng uoán löôïn quanh co, caùc ñoài doác thoai thoaûi vôùi nhöõng haøng caây xanh rì, baïn seõ tìm thaáy caùc bieät thöï nghæ döôõng sang troïng coù töø 3 ñeán 4 phoøng nguû cuøng nhöõng khu vöïc vaø goùc thö giaõn khaùc nhau. Ñaèng sau moãi caùnh cöûa aáy laø caû moät theá giôùi sinh ñoäng, hieän ñaïi vaø thö giaõn vaøo baäc nhaát. Along r o a d s w i n d i n g , g e n t l y slopin g h ills wit h green t rees , Yo u wil l fi n d lu xu r y v illas w i t h 3 to 4 b e d r o o ms w i t h d i ffe r e n t r e l a xa t i o n a r e a s. O n ce yo u ste p i n to t h e v i l l a , yo u ste p i n to a wo r l d fu l l o f co mfo r t , l u xu r y a n d t i me l e ss r e l a xa t i o n . 19
 20. 20. 20
 21. 21. Taän höôûng thieân ñöôøng cuoäc soáng môùi Time to live new life in paradise Töï do vuøng vaãy trong laøn nöôùc maùt hoøa ñieäu cuøng thieân nhieân, baïn nhö ñang bôi treân ñænh maây trôøi Nhöõng phuùt giaây thö giaõn tuyeät vôøi nhaát luoân ñoàng haønh cuøng baïn. Vaø treân taàm cao bao la naøy, caûm giaùc ñöôïc sôû höõu thieân nhieân, ñöôïc soáng cuøng thieân nhieân luoân hieän höõu vaø gaàn guõi beân baïn moät caùch laï kyø. Swimming about in cool and refreshing water below green trees would give you an impression of floating in the clouds. He r e yo u wo u l d fi n d relaxin g m om en ts a n d o n t h e to p o f wo r l d yo u wo u l d a l so h a ve t h e fe e l i n g o f b e i n g a t o n e with the nature, ever within your reach. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Tuyeät taùc cuûa kieán truùc ñöông ñaïi Masterpiece of contemporary architecture Moãi ñöôøng neùt thieát keá chöùa ñöïng moät yù nghóa tinh teá, giuùp toân taïo veû thaåm myõ cho töøng phong caùch khaùc nhau. Ngay caû nhöõng gam maøu ñöôïc theå hieän cuõng noùi leân veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa Sunny Villa. Ñaëc bieät, caùc maûng xanh thieân nhieân luoân hieän dieän khaép nôi, phoái hôïp haøi hoøa cuøng bieån xanh, naéng vaøng mang laïi nieàm saûng khoaùi baát taän cho chuû nhaân. The lines that are used in the villa have a sense of refinement, , aesthetic embellishment to each diffe rent style. Even the color is also said to be unique to the beauty of Sunny Villa. Es pecially, the natural greener y is present ever ywhere, the owners will enjoy the harmonious com bi nati on of the bl u e se a, and su nshi ne . 25 23
 24. 24. 24
 25. 25. RESORT & LUXURY HOME 25
 26. 26. Caùc loaïi bieät thöï Kinds of Villa Sunny villa vôùi 5 maãu bieät thöï nhaèm ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa caùc gia ñình khaùc nhau, vôùi thieát keá sang troïng, khoâng gian thoaùng maùt, tieän duïng vaø hôïp lyù. Khu bieät thöï ñöôïc thieát keá haøi hoøa vôùi khung caûnh thieân nhieân nôi ñaây vaø caùc tieän ích khaùc cuûa döï aùn. Taát caû caùc caên bieät thöï ñeàu coù phoøng khaùch naèm döôùi khoaûng thoâng taàng lôùn höôùng ra saân vöôøn vôùi caùc view nhìn ñeïp ra saân Golf vaø baõi bieån. Saân thöôïng lôùn, phoøng sinh hoaït gia ñình hay phoøng laøm vieäc rieâng, moät beáp nhoû ngoaøi trôøi naèm trong khuoân vieân saân vöôøn vôùi hoà bôi laø moät löïa choïn môû cho caùc caên bieät thöï. Khu vöïc sinh hoaït vaø khu vöïc nghæ ngôi cuûa caùc gia ñình. Taát caû ñeàu taïo cho baïn caûm giaùc thoaûi maùi tieän nghi maø thieân nhieân vaø caûnh vaät nôi ñaây mang laïi. Sunny villa with five different models in order to meet the needs of different families, with contemporary architecture, open space, and comfort. The villas are designed to coincide with the harmony and natural scenery. All villas have ground floor that overlooks a large common garden which overlooks the beautiful golf course and beach. A Large terrace, family room or den, a small kitchen located on the campus outdoor garden with pool is an option open to the villa. There are also different recreational and rest areas for the family. The amenitites, architechture, and areas are made to make you feel relaxed and comfortable in the beautiful and picturisque area that nature has bestowed.26
 27. 27. 2729
 28. 28. VILLA 128
 29. 29. 29
 30. 30. VILLA 230
 31. 31. 31
 32. 32. VILLA 332
 33. 33. 33
 34. 34. VILLA 434
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. Thieân ñöôøng cuoäc soáng môùi Vònh bieån Hoøn Rôm - Muõi Neù - Phan Thieát
 39. 39. Löu yù: Chuùng toâi ñaõ raát caån troïng trong vieäc chuaån bò noäi dung trong taøi lieäu naøy.Tuy nhieân, noäi dung chæ mang tính tham khaûo vaø chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm veàtính chính xaùc cuûa taøi lieäu. Caùc hình aûnh söû duïng khoâng nhaát thieát theå hieän ñuùng caùcthoâng soá tieâu chuaån khi ñöôïc xaây döïng.
 40. 40. RESORT & LUXURY HOME Chuû ñaàu tö Hôïp taùc ñaàu tö Tö vaán thieát keá The Investors Corporate Investors Consultant Designer ÑAÁT XANH TAÂY NAM www.sunnyvilla.com.vn

×