Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem ejaan dalam bahasa melayu1

694 views

Published on

 • Be the first to comment

Sistem ejaan dalam bahasa melayu1

 1. 1. Sistem Ejaan dalam BahasaMelayu
 2. 2. Bunyi-bunyi Bahasaa. Bunyi vokalb. Bunyi diftongc. Bunyi konsonan
 3. 3. Fonem/bunyi Lambang/i/ i/u/ u/e/ e/ / e/o/ o/a/ a
 4. 4. Bunyi Diftongai---gulaiau---pulauoi---amboi
 5. 5. KONSONANBunyi: 26 bunyiSelain huruf vokalLima daripadabunyi ialahgabungan dualambangkonsonan:gh,kh,ng,ny,sy.
 6. 6. LIMA PERUBAHAN HURUFKONSONANTanda koma di atas (‘) yang sepadandengan huruf Jawi Hamzah ,dihapuskan jika membuka suku kata.masa’alah menjadi masalahso’al menjadi soal
 7. 7. Tanda koma di atas (‘) digantikandengan huruf konsonan k jikamenutup suku kata.Enchi’ menjadi encikDato’ menjadi datuk
 8. 8. DARIPADA 26 HURUFKONSONAN, TIGA HURUFDIPERKENALKAN SECARATETAP q, v, dan x.Q berpadanan dengan huruf JawiQaf, untuk kata atau istilah agama.QariahQunut
 9. 9. Huruf v, yang lazimnya untukmengeja kata bahasa Inggeris, ataubahasa asing yang lain, dipangkalkata atau dipangkal suku kata.VVersiSubvversi
 10. 10. Huruf –ve di akhir kata ditukarmenjadi huruf f. Contoh:active menjadi aktif
 11. 11. Huruf x , digunakan pada pangkalkata istilah khusus, tidak ditukarmenjadi z. Contoh:xenon menjadi xenon
 12. 12. Lima perubahan huruf konsonandaripada ejaan lama kepada ejaanrumi baru.Ch menjadi cchachat menjadi cacatchuchi menjadi cuci
 13. 13. Dh menjadi ddharab menjadi darabkhadi menjadi kadi
 14. 14. Dz menjadi zbedza menjadi bezadzalim menjadi zalim
 15. 15. Sh menjadi symashor menjadi masyhursharat menjadi syarat
 16. 16. Th menjadi sIthnain menjadi Isninmithal menjadi misal
 17. 17. Perkataan Cina yang dieja C(dengan huruf besar C) bermaksudnama khas orang cina di luarnegara Republik Rakyat China,iaitu orang, kaum , kebudayaan danbahasa Cina di Malaysia dan ditempat-tempat lain.Pertubuhan Cina SelangorSelamat Tahun Baru Cina
 18. 18. yang kecil.Apabila digunakan untukpengertian umum:bunga cinateh cinakecina-cinaan
 19. 19. Perkataan ChinaKhusus untuk menulis namanegara Republik Rakyat China,yakni menurut ejaan yang biasadigunakan di dunia antarabangsa.Republik Rakyat ChinaTanah Besar Chinanegeri China
 20. 20. Perkataan China digunakan jugauntuk nama tempat di Malaysiayang sudah lama dieja denganhuruf Ch.Contoh:Bukit ChinaLaut China Selatan
 21. 21. INGATANNama khas Perancis dieja denganhuruf c sahaja.Ayat contoh:Perancis pernah menjuaraikejohanan bola sepak dunia.
 22. 22. Menurut Daniel JonesSatu deretan bunyi yangmengandungi satu puncakkelantangana+ku, du+duk
 23. 23. Menurut R.H. RobinsSatu kumpulan konsonan dan vokalyang mempunyai status unit, iaitusebagai satu unit yang bolehdiduduki di awal kata, di tengahkata dan di akhir kata.Ujaran yang paling minimum.Contoh:ah, a.
 24. 24. 1.Dua huruf vokal berurutan padatengah kata. Pemisahannyadilakukan di antara kedua-duahuruf vokal. Contoh:ma-in, sa-at
 25. 25. 2.Ada huruf konsonan termasukgabungan huruf konsonan, diantara dua huruf vokal pada tengahkata. Pemisahannya dilakukansebelum huruf konsonan ataugabungan huruf konsonan tersebut.Contohnya:a-nak, ba-ranga-syik,ke-nyang
 26. 26. 3.Dua huruf konsonan yangberurutan pada tengah kata,kecuali gabungan huruf konsonan.Pemisahannya dilakukan di antarakedua-dua huruf konsonantersebut. Contoh:man-di, som-bong
 27. 27. 4.Tiga atau lebih konsonan padatengah kata, termasuk gabunganhuruf. Pemisahannya dilakukan diantara huruf konsona pertamadengan huruf konsonan yangkedua. Contoh:kon-tra, ul-tra, in-frasang-gul, ang-klung
 28. 28. 5.Imbuhan termasuk awalan yangmengalami perubahan bentuk danpartikel yang biasanya ditulisserangkai dengan kata dasarnyadalam penyukuan kata dipisahkansebagai satu kesatuan. Contoh:ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar
 29. 29. Apabila kata tersebut terdiridaripada satu unsur dan salah satuunsur itu dapat bergabung denganunsur lain, pemisahan sukukatanya dilakukan dalam duatahap:i. di antara unsur-unsur itu,ii. di antara suku-suku dalammasing-masing unsur itu, sesuaidengan kaedah 3, 4, dan 5.
 30. 30. Kilo-gram; ki-lo-gramKilo-meter; ki-lo-me-terFoto-grafi; fo-to-gra-fi
 31. 31. KONSEP SUKU KATA/PERSUKUANBahasa Melayu mempunyai empatpola umum suku kata:V a-nak, e-kor, ka-edahVKer-ti, om-bak,ma-inKVra-kit, to-lak, tem-ba-kauKVK pin-tu, pe-ker-ti
 32. 32. Pola suku kata yang lain:KKVK blok, trak-tor, prak-tisVKK eksKVKK teks, kon-teks, am-bu-lansKKVKK kom-pleksKKKV stra-te-gi, skruKKKVK struk-tur, skripLazimnya daripada kata pinjaman.
 33. 33. KKV pra-ja,kri-tik, in-fraKKVK blok,trak-tor, prak-tis
 34. 34. SISTEM KESELARASAN HURUFVOKALMAKSUD:Bagi kata bahasa Melayu jati, vokalakhir suku kata tertutup dan vokalpraakhirnya haruslah selaras.(Bunyi vokalnya hendaklah daripadasatu daerah ujaran yang selaras)
 35. 35. PRINSIPNYA:1. Keselarasan di antara dua hurufvokal pada kata dasar.Contoh:a-sah.2. Kata dasar hendaklah berakhirkansuku kata tertutup, yakni ejaankata yang diakhiri oleh hurufkonsonan.Contoh: ba-lak
 36. 36. 3. Bagi suku kata yang mengandungisuku kata lebih daripada dua,yang terlibat dengan sistemkeselarasan vokal hanyalah duasuku kata terakhir sahaja.Contoh: halaman.
 37. 37. POLA KESELARASAN HURUFVOKAL YANG UTAMAS.K. praakhir S.K. akhir tertutupa a asaha i balika u datuke pepet a emas
 38. 38. S.K. praakhir S.K. akhir tertutupe pepet i betike pepet u telure taling a elake taling e taling selekehe taling 0 telor
 39. 39. S.K. praakhir S.K. akhir tertutupi a ingati i belimbingo a borango e taling celoteho o obor
 40. 40. S.K. prakhir S.K. akhir tertutupu a ubatu I usiku u untuk
 41. 41. KEKECUALIAN KESELARASANHURUF VOKALPola Vokal BM BIa – e taling aneh kabareta – o calon atome pepet – e taling gemblenge pepet – o jempol gabenori – e taling imlek tiket
 42. 42. i – e taling imlek simeni – o pilon diftongu – e taling tulen subjeku – o bunglon kupona – e pepet pakem teater
 43. 43. e taling – o hipotesise taling – u petroleume pepet – e pepet pepeti – e pepet isengartikel, filemo –u bonus, forumu – e pepet lumer skuter
 44. 44. e taling – e pepet metero – e pepet Oktober
 45. 45. Lapan pola yang berubah. Hurufvokal i atau u pada suku kata akhirtertutup sekiranya suku kata prakhirmenggunakan vokal a, e pepet, iatau u.A – e taling aleh aliha – o batok batuk
 46. 46. EJAAN KATA/ISTILAH PINJAMANBAHASA INGGERIS» TerdapatbeberapacarauntukmengejakataserapdaripadabahasaInggeris
 47. 47. Penyesuaian huruf-huruf konsonantertentuHuruf BI BMc– s cent senc– k computer komputers– z music muzikx– ks express ekspresy– i economy ekonomi
 48. 48. Huruf BI BMch – c charge cajch – k technique teknikph – f graph graf
 49. 49. Pengguguran satu daripadagabungan yang samahuruf BI BMbb – b lobby lobiff – f effective efektifgg – g aggressive agresifll – i pill pil
 50. 50. Huruf BI BMnn – n annuity anuitiss- s asset asettt –t lottery loterizz – z jazz jaz
 51. 51. Kesesuaian huruf bagi gabungandua huruf vokalHuruf BI BMau – au automatic automatikea – ea creative kreatifea – i grease grisai – ai dialect dialek
 52. 52. Huruf BI BMiu – iu premium premiumou – au pound paunou – u coupon kuponue – u tissue tisu
 53. 53. Ejaan huruf gugus konsonan diawal kata, ada dua jenis.i. Gugus dua huruf konsonanGugus Contoh katabl- blausbr- brekdr- draffr- fragmengl- glasier
 54. 54. Gugus Contoh katakl- klasifikasikr- kreditpl- plaintifpr- prosesps- psikiatri
 55. 55. Gugus Contoh katask- skutersl- slogansn- sneksp- spekulasist- sterotaiptr- tribunal
 56. 56. Gugus tiga huruf konsonanGugus Contoh kataskr- skrip, skruspr- springstr- strategi
 57. 57. INGATAN:Ejaan salah jika disisipkan huruf epepet di antara dua atau lebih hurufkonsonan yang bergugus. Contoh:BI Betul Salahbrake brek berekstore stor setorclinic klinik kelinik
 58. 58. EJAAN HURUF GUGUSKONSONAN DI AKHIR KATAHanya gugus dua konsonan sahaja.Gugus konsonan akhir –rt.BI Betul SalahExport eksport ekspotImport import impotPassport pasport paspot
 59. 59. Gugus konsonan akhir yang lainGugus Contoh kata-lf golf-lm napalm-lt kobalt-rd standard-rf alomorf-rm kloroform-nk bank
 60. 60. Ejaan huruf gugus konsonan yangdisesuaikan di akhir kataBentuk –nce dalam bahasa Inggerismenjadi –ns dan –n dalam bahasaMelayu. Contoh:-ns insurans-n elaun
 61. 61. Bentuk –rd dalam bahasa Inggerisdikekalkan –rd atau dijadikan –ddalam bahasa Melayu. Contoh:-rd standard-d poskod
 62. 62. Bentuk –rt dijadikan –rta, selaindikekalkan –rt. Contoh:-rt konsert-rta carta daripada kata bahasaInggeris chart
 63. 63. Bentuk –rm dikekalkan –rm ataudijadikan –rma. Contoh:-rm kloroform-rma firma,norma
 64. 64. Kata-kata yang ditambah hurufvokal a.Lazimnya, kata-kata istilah. Untukmengekalkan gugus konsonan.Contoh:Sperma, protoplasma, logaritma, akta

×