Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2557 โครงงาน

7,409 views

Published on

555

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2557 โครงงาน

  1. 1. 1 ppแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน History Of The World ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. น.ส.หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 ชั้น ม.6 ห้อง 14 2. น.ส.อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 ชั้น ม.6 ห้อง 14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาว หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 2.นางสาว อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เปิดโลกสู่ประวัติศาสตร์สากล ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) History Of The World ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. น.ส.หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 2. น.ส.อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน 4 สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นรากฐานของของการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน เกี่ยวด้วยเรื่อง เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญาที่มนุษย์ได้คิดได้สร้างไว้ถือเป็นความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นรากฐานของความเจริญสมัยต่อๆมา การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุดและพัฒนาไปสู่อนาคตต่อไป ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นที่ยุคหินเก่า ประวัติศาสตร์โลกไม่รวม ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา ยกเว้นตราบเท่าที่โลกธรรมชาตินั้นกระทบต่อ ชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์โบราณที่มีบันทึกเริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนทว่า รากเหง้าแห่งอารยธรรมมี มาแต่ก่อนการประดิษฐ์การเขียน สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ต่อด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติ เกษตรกรรม (ระหว่าง 8000 ถึง 5000 ปีก่อนคริสตกาล) อีกทั้งประวัติศาสตร์โลกเก่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและ เมดิเตอร์เรเนียน) โดยทั่วไปแบ่งเป็นยุคโบราณ ถึง ค.ศ. 476, สมัยกลาง ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ซึ่งรวมยุค ทองของอิสลาม (ประมาณ ค.ศ. 750-1258) และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุโรปตอนต้น (เริ่มต้นประมาณ ค.ศ. 1300), ยุค
  3. 3. 3 ใหม่ตอนต้น ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งรวมยุคเรืองปัญญา และยุคใหม่ตอนปลาย นับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ตะวันออกใกล้โบราณและในส่วนอื่นของ โลก เช่น ตะวันออกใกล้โบราณ จีนโบราณ และอินเดียโบราณ ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงหัวข้อหลักของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความน่าสนใจที่จะสืบค้นเรื่องราวในอดีต เพราะ ประวัติศาสตร์นั้นก็เหมือนประตูมิติที่เชื่อมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน เป็นเหตุให้มนุษย์ขวนขวายหา ความรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่าเรามีทุกวันนี้ได้อย่างไร ประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ มีที่มาและหลักฐานต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงสู่ปัจจุบัน และเรื่องราวในอดีตที่น่าค้นหา ทั้งนี้ประวัติศาสตร์โลกเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสังคมศึกษาและยังเป็นเรื่องราวที่ ข้าพเจ้าสนใจ ข้าพเจ้าจึงจัดทาเป็นโครงงานเพื่อนาเสนอความรู้ที่น่าสนใจนี้ให้กับผู้อื่นว่าประวัติศาสตร์โลกนั้น ทาไมถึงสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบันได้ และยังมีเรื่องราวที่ลึกลับและน่าค้นหาอีก มากมายที่อยากจะเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อให้ผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกได้อยากชัดเจน 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลก 3. เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ได้ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) การศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลก ซึ่งมีหลากหลายช่วงเวลา หลากหลายสถานที่ จนทาให้เกิด เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันตั้งแต่อดีตที่เป็นผลให้เกิดปัจจุบัน 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1.1 ยุคหินเก่า 1.2 ยุคหินกลาง 1.3 ยุคหินใหม่ 1.4 ยุคสาริด 1.5 ยุคเหล็ก 2. สมัยประวัติศาสตร์ 2.1 สมัยโบราณ 2.2 สมัยกลาง(ยุคมืด) 2.3 สมัยใหม่ 2.4 สมัยปัจจุบัน
  4. 4. 4 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นที่ยุคหินเก่า ประวัติศาสตร์โลกไม่รวมประวัติศาสตร์ ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา ยกเว้นตราบเท่าที่โลกธรรมชาตินั้นกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็น อย่างมาก ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์โบราณที่มีบันทึกเริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนทว่า รากเหง้าแห่งอารยธรรมมีมาแต่ก่อนการ ประดิษฐ์การเขียน สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ต่อด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติเกษตรกรรม (ระหว่าง 8000 ถึง 5000 ปีก่อนคริสตกาล) ในวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์ (Fertile Crescent) การปฏิวัติเกษตรกรรม เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยมนุษย์เริ่มต้นทาการเกษตร คือ กสิกรรมและการเลี้ยง สัตว์อย่างเป็นระบบ เมื่อเกษตรกรรมก้าวหน้าขึ้น มนุษย์ส่วนมากเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเร่ร่อนมาเป็นตั้งถิ่นฐานเป็น เกษตรกรในนิคมถาวร การเร่ร่อนยังมีอยู่ในบางที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีพืชที่เพาะปลูกได้ไม่กี่ ชนิด แต่ความมั่นคงสัมพัทธ์และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากกสิกรรมทาให้ชุมชนมนุษย์ขยายเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่า ซึ่ง ความก้าวหน้าในการขนส่งก็มีส่วนช่วย เมื่อกสิกรรมพัฒนา การเพาะปลูกธัญพืชมีความซับซ้อนขึ้นและทาให้มีการแบ่งงานกันทาเพื่อเก็บอาหาร ระหว่างฤดูเพาะปลูก จากนั้นการแบ่งงานทาให้เกิดชนชั้นสูงที่สุขสบายและพัฒนาการนครสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน มากขึ้นทาให้ระบบการเขียนและการบัญชีมีความจาเป็น หลายนครพัฒนาบนตลิ่งทะเลสาบและแม่น้า ตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล เกิดนิคมโดดเด่นและมีการพัฒนาดียุคแรก ๆในเมโสโปเตเมีย ริมตลิ่งแม่น้าไนล์แห่งอียิปต์ และ หุบแม่น้าสินธุ อาจมีอารยธรรมคล้ายกันพัฒนาขึ้นตามแม่น้าสาคัญในจีน แต่หลักฐานทางโบราณคดีของการสร้าง เมืองอย่างกว้างขวางในที่นั้นชัดแจ้งน้อยกว่า ประวัติศาสตร์โลกเก่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน) โดยทั่วไปแบ่งเป็นยุคโบราณ ถึง ค.ศ. 476, สมัยกลาง ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ซึ่งรวมยุคทองของอิสลาม (ประมาณ ค.ศ. 750-1258) และยุคฟื้นฟู ศิลปวิทยายุโรปตอนต้น (เริ่มต้นประมาณ ค.ศ. 1300), ยุคใหม่ตอนต้น ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งรวมยุคเรืองปัญญา และยุคใหม่ตอนปลายนับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ตะวันออกใกล้โบราณ กรีซโบราณและโรมโบราณมีความโดดเด่นในยุคโบราณ ใน ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตก การเสียกรุงโรมมักยึดเป็นการสิ้นสุดของยุคโบราณและการเริ่มต้นของสมัยกลาง ขณะที่ยุโรปตะวันออกมีการเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งรุ่งเรืองต่อมาอีกเป็น เวลานาน กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 การประดิษฐ์การพิมพ์สมัยใหม่ของโยฮันน์ กูเทนแบร์ก ซึ่งใช้การสื่อสารแบบ เคลื่อนที่ได้และเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เป็นจุดสิ้นสุดของยุคกลางและนาไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เมื่อ คริสต์ศตวรรษที่ 18 การสะสมความรู้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ได้ถึงจานวนวิกฤต (critical mass) อันนามาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในส่วนอื่นของโลก เช่น ตะวันออกใกล้โบราณ จีนโบราณ และอินเดียโบราณ เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้คลี่ออกต่างกัน อย่างไรก็ดี จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากการค้าโลกที่ขยายตัวและการล่าอาณานิคม ทาให้ ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโลกส่วนมากสานเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ในช่วงสองร้อยกว่าปีล่าสุด การเติบโต
  5. 5. 5 ของความรู้ เทคโนโลยี การพาณิชย์ และศักยภาพการทาลายล้างของสงครามได้เร่งให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสและ อันตรายซึ่งปัจจุบันกาลังเผชิญชุมชนมนุษย์ที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ดวงนี้ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. ปรึกษาและคิดหัวข้อโครงงาน 2. กาหนดขอบเขตของโครงงาน 3. ค้นคว้าหาข้อมูลที่นามาประกอบในโครงงาน 4. อ่านสรุปข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง 5. จัดทาโครงงานในรูปแบบที่วางแผนไว้ 6. ตรวจสอบและแก้ไข 7. นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ งบประมาณ - ไม่มี ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / 3 จัดทาโครงร่างงาน / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / 5 ปรับปรุงทดสอบ / 6 การทาเอกสารรายงาน / 7 ประเมินผลงาน / 8 นาเสนอโครงงาน /
  6. 6. 6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) - โครงงานเป็นที่สนใจของผู้ที่ต้องการศึกษา - ทาให้ผู้ที่สนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ได้ - นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้จากการศึกษาโครงงานนี้ไปใช้ประยุกต์ร่วมกับวิชาสังคมศึกษาได้ สถานที่ดาเนินการ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://th.wikipedia.org/wiki www.oceansmile.com www.thaigoodview.com https://sites.google.com https://metricsyst.wordpress.com

×