long term

820 views

Published on

เป็นแผนการสอนระยะยาววิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ

Published in: Education
  • Be the first to comment

long term

  1. 1. กำำหนดกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ รหัสวิชำ ค 32101กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่จำำนวนคำบ/สัปดำห์ 3 คำบ รวมทั้งหมด 60 คำบคำบทีดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรูกำรวัดผลประเมินผล จุ ่ ้ - นักเรียนสำมำรถเขียน อัตรำส่วนและร้อยละ1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั 1-2 อัตรำส่วน แทนกำรเปรียบเทียบปริมำณสอง อัตรำส่วน 1) 2. อภิปรำย คำำถำม ปริมำณที่กำำหนดให้ได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ 5. ถำม - ตอบ 3-4 - หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนทีอัตรำส่วนที่เท่ำกัน. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 2) ่ 1 1. สั กำำหนดให้ได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - ตรวจสอบว่ำอัตรำส่วนที่กำำหนดให้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด เป็นอัตรำส่วนที่เท่ำกันหรือไม่ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ 5. ถำม - ตอบ คำำตอบที่ได้ 5-7 - เขียนอัตรำส่วนของจำำนวนหลำยๆ ตรำส่วนของจำำนวน บำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 3) อั 1. อธิ 1. สั จำำนวนแทนกำรเปรียบเทียบปริมหลำยๆจำำนวน ำณ 2. อภิปรำย คำำถำม หลำยปริมำณที่กำำหนดให้ได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ คำำตอบที่ได้ 5. ถำม - ตอบ 4. ประเมินกิจกรรม 6. กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม8-12 - หำจำำนวนที่แทนด้วยตัวแปรใน สัดส่วน4) 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั สัดส่วนที่กำำหนดให้ 2. อภิปรำย คำำถำม - แก้โจทย์ปัญหำสัดส่วนได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ คำำตอบที่ได้ 5. ถำม - ตอบ13-18 - เขียนอัตรำส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้ 5) ร้อยละ 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั - เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตรำส่วนได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับร้อยละได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ คำำตอบที่ได้ 5. ถำม - ตอบ 4. ประเมินกิจกรรม 19 - เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่ำค่ำที่ได้ ด กำรวั 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั จำกกำรวัดนั้นเป็นค่ำประมำณ และ ควำมเป็นมำของ 2. อภิปรำย 1) คำำถำม เข้ำใจแนวคิดเกี่ยวกับคำดคะเน กำรวัด 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ 5. ถำม - ตอบคำบทีดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรูกำรวัดผลประเมินผล จุ ่ ้20-21 - เปรียบเทียบหน่วยกำรวัดควำมยำว ดควำมยำว 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 2) กำรวั 1. สั
  2. 2. ในระบบเดียวกันและต่ำงระบบได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - เลือกใช้หน่วยกำรวัดควำมยำวได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด อย่ำงเหมำะสม 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - คำดคะเน ควำมยำวของสิ่งที่กำำหนด 5. ถำม - ตอบ 4. ประเมินกิจกรรม ให้ได้อย่ำงใกล้เคียง และสำมำรถ 6. กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม อธิบำยวิธีกำรที่ใช้คำดคะเนได้ - ใช้กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรวัด ควำมยำวในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ - เปรียบเทียบหน่วยกำรวัด 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั22-25พื้นที่ใน 3) กำรวัดพื้นที่ ระบบเดียวกันและต่ำงระบบได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - เลือกใช้หน่วยกำรวัดพื้นที่ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ได้อย่ำงเหมำะสม 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - คำดคะเนพื้นที่ ที่กำำหนดให้ได้อย่ำง 5. ถำม - ตอบ ใกล้เคียง และสำมำรถอธิบำยวิธีกำร ที่ใช้คำดคะเนได้ - ใช้กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรวัด พื้นที่ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้26-27 - เปรียบเทียบหน่วยกำรวัดปริมำตรกำรวัดปริมำตรและ 4) 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั และนำ้ำหนัก ในระบบเดียวกันและ ้ำหนัก นำ 2. อภิปรำย คำำถำม ต่ำงระบบได้ 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ 5. ถำม - ตอบ 28 - เปรียบเทียบหน่วยกำรวัดเวลำได้ กำรวัดเวลำ 5) 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั - คำดคะเนเวลำ ที่กำำหนดให้ได้ 2. อภิปรำย คำำถำม อย่ำงใกล้เคียง และสำมำรถอธิบำย 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด วิธีกำรที่ใช้คำดคะเนได้ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - ใช้กำรคำดคะเนเกี่ยวกับเวลำใน 5. ถำม - ตอบ 4. ประเมินกิจกรรม สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 6. กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม29-31 - นักเรียนสำมำรถอ่ำนข้อมูลจำก แผนภูมิรูปวงกลม 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั แผนภูมิรูปวงกลมได้ 1) กำรอ่ำนแผนภูมิ 2. อภิปรำย คำำถำม รูปวงกลม 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ 5. ถำม - ตอบคำบทีดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรูกำรวัดผลประเมินผล จุ ่ ้32-34 - นักเรียนสำมำรถเขียนแผนภูมิ 2) กำรเขียนแผนภูมิ 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั รูปวงกลม รูปวงกลม 2. อภิปรำย คำำถำม 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ
  3. 3. 5. ถำม - ตอบ35-38 - บอกควำมหมำยและสมบัติของกำร กำรแปลงทำงเรขำคณิต บำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. อธิ 1. สั เลื่อนขนำนบนระนำบได้ 1) กำรเลื่อนขนำน 2. อภิปรำย คำำถำม - หำภำพที่ได้จำกกำรเลื่อนขนำนรูป 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ต้นแบบได้ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - หำเวกเตอร์ของกำรเลื่อนขนำนเมื่อ 5. ถำม - ตอบ กำำหนดรูปต้นแบบและภำพที่ได้จำก กำรเลื่อนขนำนได้ - บอกพิกัดของภำพที่ได้จำกกำร เลื่อนขนำนของรูปต้นแบบที่กำำหนด ให้ได้ - เมื่อกำำหนดรูปเรขำคณิตสองรูปที่ แสดงกำรแปลงทำงเรขำคณิตให้ สำมำรถบอกได้ว่ำรูปคู่ใดแสดงกำร เลื่อนขนำน - ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลื่อนขนำน แก้ปัญหำได้39-42 - บอกควำมหมำยและสมบัติของกำร 3) กำรสะท้อน 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั สะท้อนบนระนำบได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - หำภำพที่ได้จำกกำรสะท้อนรูป 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ต้นแบบได้ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - หำเวกเตอร์ของกำรสะท้อนเมื่อ 5. ถำม - ตอบ กำำหนดรูปต้นแบบและภำพที่ได้จำก กำรสะท้อนได้ - บอกพิกัดของภำพที่ได้จำกกำร สะท้อนของรูปต้นแบบที่กำำหนด ให้ได้ - เมื่อกำำหนดรูปเรขำคณิตสองรูปที่ แสดงกำรแปลงทำงเรขำคณิตให้ สำมำรถบอกได้ว่ำรูปคู่ใดแสดงกำร สะท้อน - ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสะท้อนแก้ปัญหำได้คำบทีดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรูกำรวัดผลประเมินผล จุ ่ ้43-46 - บอกควำมหมำยและสมบัติของกำร 4) กำรหมุน 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั หมุนบนระนำบได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - หำภำพที่ได้จำกกำรหมุนรูป 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ต้นแบบได้ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ - หำจุดหมุน ขนำดของมุมที่เกิดจำก 5. ถำม - ตอบ กำรหมุน บอกทิศทำงกำรหมุนเมื่อ กำำหนดรูปต้นแบบและภำพที่ได้จำก กำรหมุนได้ - บอกพิกัดของภำพที่ได้จำกกำร
  4. 4. หมุนของรูปต้นแบบที่กำำหนด ให้ได้ - เมื่อกำำหนดรูปเรขำคณิตสองรูปที่ แสดงกำรแปลงทำงเรขำคณิตให้ สำมำรถบอกได้ว่ำรูปคู่ใดแสดงกำร หมุน - ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรหมุน แก้ปัญหำได้47-48 - บอกเงื่อนไขที่ทำำให้รูปเรขำคณิต ควำมเท่ำกันทุกประกำรอธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. 1. สั สองรูปเท่ำกันทุกประกำรได้ 1) ควำมเท่ำกันทุก 2. อภิปรำย คำำถำม - บอกสมบัติของควำมเท่ำกัน ประกำรของรูป 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ทุกประกำรได้ เรขำคณิต 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ 5. ถำม - ตอบ 49 - บอกได้ว่ำรูปสำมเหลี่ยมสองรูป) ควำมเท่ำกันทุก 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 2 1. สั เท่ำกันทุกประกำร ก็ต่อเมื่อ ด้ำนคู่ที่ ประกำรของรูป 2. อภิปรำย คำำถำม สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันของรูป สำมเหลี่ยม 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด สำมเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มีขนำด 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ เท่ำกันเป็นคู่ๆ 5. ถำม - ตอบ - บอกด้ำนคู่ที่ยำวเท่ำกันและมุมคู่ที่มี ขนำดเท่ำกันของรูปสำมเหลี่ยมสอง รูปที่เท่ำกันทุกประกำรได้50-52 - บอกได้ว่ำรูปสำมเหลี่ยมสองรูปทีรูปสำมเหลี่ยมสองรูป บำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 3) ่ 1. อธิ 1. สั ที่สัมพันธ์กันแบบ ด้ำน – มุม – ด้ำ่สัมพันธ์กันแบบ 2. อภิปรำย ที น คำำถำม เท่ำกันทุกประกำร ด้ำน - มุม - ด้ำน 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - นำำสมบัติของควำมเท่ำกันทุกประกำรของ 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ รูปสำมเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ 5. ถำม - ตอบ ด้ำน – มุม – ด้ำน ไปใช้อ้ำงอิง ในกำรพิสูจน์คำบทีดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรูกำรวัดผลประเมินผล จุ ่ ้53-55 - บอกได้ว่ำรูปสำมเหลี่ยมสองรูปทีรูปสำมเหลี่ยมสองรูป บำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 4) ่ 1. อธิ 1. สั ที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้ำน – มุม ัมพันธ์กันแบบ 2. อภิปรำย ที่ส คำำถำม เท่ำกันทุกประกำร มุม - ด้ำน - มุม 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - นำำสมบัติของควำมเท่ำกัน 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ ทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมสองรูป 5. ถำม - ตอบ ที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้ำน – มุม ไปใช้อ้ำงอิงในกำรพิสูจน์56-57 - บอกได้ว่ำรูปสำมเหลี่ยมสองรูปทีรูปสำมเหลี่ยมสองรูป บำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 5) ่ 1. อธิ 1. สั ที่สัมพันธ์กันแบบ ด้ำน – ด้ำน – ที่สัมพันธ์กันแบบ 2. อภิปรำย ด้ำน คำำถำม เท่ำกันทุกประกำร ด้ำน - ด้ำน - ด้ำน 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด - นำำสมบัติของควำมเท่ำกัน 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ
  5. 5. ทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมสองรูป 5. ถำม - ตอบ ที่สัมพันธ์กันแบบ ด้ำน – ด้ำน – ด้ำน ไปใช้อ้ำงอิงในกำรพิสูจน์58-60 - บอกสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม 6) กำรนำำไปใช้ 1. อธิบำย/ยกตัวอย่ำง งเกตกำรตอบ 1. สั หน้ำจั่วได้ 2. อภิปรำย คำำถำม - นำำสมบัติของควำมเท่ำกันทุกประกำร 3. ศึกษำใบควำมรู้ 2. ตรวจแบบฝึกหัด ของรูปสำมเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน 4. ทำำแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบ แบบใดแบบหนึ่งคือ ด้ำน – มุม – ด้ำน 5. ถำม - ตอบ มุม – ด้ำน – มุม และด้ำน – ด้ำน –ด้ำน ไปใช้อ้ำงอิงในกำรพิสูจน์และ แก้ปัญหำได้ลงชื่อ ............................................ครูผู้สอน ลงชื่อ ...........................................หัวหน้ำกลุ่มสำ (นำงสำวหทัยชนก บุญมำก) (นำงนฤมล น้อยจ่ำยสิน)ลงชื่อ ............................................ ลงชื่อ ............................................ (นำงสมใจ สุขไมตรี) (นำยสำำเริง หมอนวัน) รองผู้อำำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้อำำนวยกำรสถำนศึกษำ
  6. 6. 32101ษำปีที่ 2 60 คำบ
  7. 7. ..หัวหน้ำกลุ่มสำระ

×