Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša

  @@4
  _________________________________________________________________________________...
@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša

  @@4
  _________________________________________________________________________________...
@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša

  @@4
  _________________________________________________________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agihan RPT Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR

1,806 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Agihan RPT Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR

  1. 1. @çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša   @@4   _____________________________________________________________________________________ @ @@@@4@æìçbm@KSSR@âýg@åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a @ @@ðëbu @ @HìnÓë@1I @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @O@Ö‫ﺧﻼ‬a @HìnÓë@2I ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @ @ @ @ @Þë…ìß @ @@ñ @ @HìnÓë@2I @ @ @ @ @ @@p…bjÇ @ @HìnÓë@2I @ @ @ @ @ @@ê†îÔÇ @ @HìnÓë@2I ‫†@ﻗﻀﺎﺀ‬Ð×@æb¹aŠi @ @‫ﺩﺍﻥ ﻗﺪﺭ‬ ‫†@ﻗﻀﺎﺀ‬Ð×@æb¹aŠi @ @‫ﺩﺍﻥ ﻗﺪﺭ‬ @ @‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ HìnÓë@3I ‫ﺍﻟﺮﻋﺪ‬ 1 - 28 @ @ìšÌîß  1 ‫ﺍﻟﺮﻋﺪ‬ 29 – 43 ‫ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ‬ @ @2 1 - 10 @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bß@ï™ìÛìäØîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ðbß@ï™ìÛìäØîm @åË…@Þëõb™Ši@l…a @ @‰aìÜ× @åË…@Þëõb™Ši@l…a @ @‰aìÜ× @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ‬ 11 - 42 @ @3 ‫ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ‬ @ @4 43 - 52 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Ò…bçŠm@åÌnääÏ @ @a@Þì‰ ‫@ﳐﻔﻔﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬î¬ @ @‫ﺩﺍﻥ ﻣﻐﻠﻈﻪ‬ ‫@ﳐﻔﻔﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬î¬ @ @‫ﺩﺍﻥ ﻣﻐﻠﻈﻪ‬ @ @ @ @ ‫ﺍﳊﺠﺮ‬ 1 – 70 ‫ﺳﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ‬ @ @5 @ @6 ‫ﺍﳊﺠﺮ‬ @ @ @ @ 71 - 99 ‫ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ @ @7 1 - 26 @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @ @ @ @ @ @ @òîãa†yë @ @ @ @ @ @ @ @òîãa†yë @ @æuŠi@l…a @ @ @ @ @ @ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @ @ @bÇ@æb‚äi @ @æuŠi@l…a @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @ @ @ @ @ @æa…@õaŠa@aìîníŠÏ @ @xaŠÈß @æa…@õaŠa@aìîníŠÏ @ @xaŠÈß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ 27 – 54 ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ 55 - 87 ‫ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ 88 - 118 @ @8 @ @9 @ @10 ‫ﺍﻟﻨﺤﻞ‬ 119 – 128 ‫ﻣﺪ ﻟﲔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ‬ 1 – 38 ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ‬ 39 - 75 @ @11 @ @12 @ @13
  2. 2. @çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša   @@4   _____________________________________________________________________________________ @ @@ðëbu @ @HìnÓë@1I @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @bÇ@æb‚äi @O@Ö‫ﺧﻼ‬a @HìnÓë@2I ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @æõbíaŠÏ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @æõbíaŠÏ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @æõbíaŠÏ @ @@p…bjÇ @ @HìnÓë@2I @ @@ê†îÔÇ @ @HìnÓë@2I @ @ @ @ @ @âýÛa @ @ @ @ @ @ @ @âýÛa @ @ @ @kuaë@ð†äß @ @ @ @ @ @ @ @kuaë@ð†äß @ @ @ @ @ @ @ @kuaë@ð†äß @ @ @ @ @ @òjÔÇ@´väuŠÏ @ @ @ @ @ @æõbíaŠÏ @ @æõbíaŠÏ @ @@ñ @ @HìnÓë@2I @ @ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @Þë…ìß @ @‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ HìnÓë@3I ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ‬ 76 - 111 ‫ﺍﻟﻜﻬﻒ‬ 1 - 34 ‫ﺍﻟﻜﻬﻒ‬ 35 - 74 ‫ﺍﻟﻜﻬﻒ‬ 75 - 110 @ @ìšÌîß @ @14 @ @15 @ @16 @ @17 ‫ﻣﺮﱘ‬ 1 – 38 ‫ﻣﺪ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﻠﺴﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺮﱘ‬ 39 - 98 @ @18 @ @19 ‫ﺣﻔﻈﻦ ﺳﻮﺭﺓ‬ @ @ @ @òjÔÇ@´väuŠÏ @ @ @ @ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﻃﻪ‬ @ @20 1- 37 @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @åíb×bÏ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @åíb×bÏ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @åíb×bÏ ‫ﻃﻪ‬ @ @ @ @ @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @å×ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @ñ‰†Ó ‫ﺣﻔﻈﻦ ﺳﻮﺭﺓ‬ @ @21 @ @ @ @ @ @ñ‰†Ó ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬ ‫ﻃﻪ‬ @ @22 77 - 98 @ @ @ @ @æa…@†îvß…@l…a @ @ëa‰ì @æa…@†îvß…@l…a @ @ @ @ñý•@æì×ë‰ @ @ @ @ @ @åíb×bÏ @ @å×ì @ @ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ‬ @ @Z@bàîm@@Ùîm @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @ 38 – 76 @ @ñý•@æì×ë‰ @ @ @ @ @ @ñý•@æì×ë‰ @ @ ‫ﻃﻪ‬ 99 - 135 ‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬ 1 - 35 ‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬ 36 - 81 @ @23 @ @24 @ @25 ‫ﺣﻔﻈﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﻪ‬ @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬ @ @26 82 - 90 @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ‬ 91 – 112 @ @27
  3. 3. @çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@ínÔì@æéïša   @@4   _____________________________________________________________________________________ @ @@ðëbu @ @HìnÓë@1I @ @å×ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @å×ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @å×ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @å×ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @å×ì @O@Ö‫ﺧﻼ‬a @HìnÓë@2I ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @ @ @ @ @ @ @æaìîy @‫ﺍﺩﺏ ﻣﻐﺤﺮﻣﱵ ﺗﺘﺎﻣﻮ‬ @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @æaìîy @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @æaìîy @ @38 @ @ð…ba @ @a@Þì‰@ñŠvç : ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @æaìîy @ @ @ @ @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @ @ @ð…ba @ @ @ @‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ HìnÓë@3I @ @ìšÌîß ‫ﻣﺪ ﻭﺍﺟﺐ‬ @ @ @‫ﺍﺩﺏ ﻣﻐﺤﺮﻣﱵ ﺗﺘﺎﻣﻮ‬ @ @æaìîy @ @@ê†îÔÇ @ @HìnÓë@2I @ @ @ @æaìîy @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @@p…bjÇ @ @HìnÓë@2I @ @ : ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @æaìîy @ @@ñ @ @HìnÓë@2I @ @ëa‰ì @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @Z@bàîmŠi@@Ùîm @ @Þë…ìß @ @a@Þì‰@ñŠvç @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﳊﺞ‬ 1 – 30 @ @28 ‫ﺍﳊﺞ‬ 31 – 55 ‫ﺣﻔﻈﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﻪ‬ @ @29 ‫ﺍﳊﺞ‬ 56 - 78 ‫ﻣﺪ ﺟﺎﺀﻳﺰ‬ @ @30 ‫ﺍﳌﻮﺀﻣﻨﻮﻥ‬ 1 - 27 ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬ ‫ﺍﳌﻮﺀﻣﻨﻮﻥ‬ 28 - 74 @ @31 @ @32 ‫´ ﺳﻮﺭﺓ‬mŠÌÏ @ @ @ @ @ @ ‫ﺍﻹﺧﻼﺹ‬ @ @33 @ @‫ﻣﺪ ﻓﺮﻕ‬ @ @ @ @ @ @ @ @übèÏ@æa…@bë… @ @ @ @ @ @ @ @übèÏ@æa…@bë… @ @ @ @ @ @ñ‰ìÇ@†y @ @ ‫ﺍﳌﻮﺀﻣﻨﻮﻥ‬ 75 - 118 @ @34 ‫ﺍﻟﻨﻮﺭ‬ 1 – 31 ‫ﻣﺪ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺭ‬ 32 - 58 @ @35 @ @36 ‫ﺍﻟﻨﻮﺭ‬ @ @æõa‰†ä׊i@l…a @ @   @ @ 59 - 64 ‫´ ﺳﻮﺭﺓ‬mŠÌÏ @ @37 ‫ﺍﻹﺧﻼﺹ‬ æõa‰†ä׊i@l…a @ @4@K@16 @ @   @ @ ‫ﺣﻔﻈﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﻪ‬ @ @38 @ @14 @ @18 @ @24 114 @éÜßìu @228

×