Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRODUK ETIQA TAKAFUL

Produk etiqa takaful yang memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan anda disamping menjamin keselamatan anda dan insan tersayang.

 • Login to see the comments

PRODUK ETIQA TAKAFUL

 1. 1. 1<br />S E L A M A T D A T A N G<br />FTB - FAMILY TAKAFUL BASIC<br />FTB<br />DIHASILKAN OLEH<br />Jabatan Latihan, Divisyen Pengurusan Jualan<br />
 2. 2. 2<br />PERINGATAN<br />TANGGUNGJAWAB PESERTA<br /><ul><li>Datang Awal
 3. 3. Matikan Telefon Bimbit
 4. 4. Tidak Meninggalkan Latihan Tanpa Izin Fasilitator
 5. 5. Menjaga Kebersihan Tempat Latihan
 6. 6. Tidak Dibenarkan Merokok</li></ul>DISIPLIN INDIVIDU<br /><ul><li>Penyertaan
 7. 7. Penglibatan
 8. 8. Berkewajipan
 9. 9. 2 Hari Kehadiran Wajib</li></li></ul><li>3<br />KANDUNGAN KURSUS<br />Tinjauan Korporat <br />Tinjauan Kewangan <br />Konsep Takaful<br />Wakil Takaful <br />Produk Takaful<br />Pengiraan Sumbangan<br />Pengunderaitan<br />Borang Cadangan <br />Tuntutan <br />Khidmat Pelanggan <br />
 10. 10. CORPORATE PROFILE<br />CORPORATE PROFILE<br />TINJAUAN KORPORAT<br />TINJAUAN KORPORAT<br />
 11. 11. 5<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br /> Mayban Fortis ditubuhkan pada 2001 dengan penggabungan antara bank terbesar di Malaysia iaitu Malayan Banking Berhad (Maybank) dan Fortis International NV, salah satu Perkhidmatan Kewangan Bersepadu terbesar di Eropah.<br />
 12. 12. 6<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br />Dengan pegangan sebanyak 70% oleh Maybank dan 30% oleh Fortis, perkongsian ini memperlihatkan semua kumpulan syarikat syarikat insuran Maybank bernaung dibawah Mayban Fortis Holdings Berhad.<br />
 13. 13. 7<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br /> Pada tahun 2005, Mayban Fortis telah berkembang dengan pesatnya dengan pengambilalihan Malaysia National Insurance Berhad (MNI), sebuah syarikat Insuran tempatan terbesar dan anak syarikatnya, Takaful Nasional Sdn Bhd, Pengendali Takaful terpenting di Malaysia<br />
 14. 14. 8<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br /> Dari segi kewangan, penggabungan tersebut telah melonjakkan Mayban Fortis ke tangga kedua Penginsuran terbesar diMalaysia dan Pengendali Takaful utama negara<br /> Untuk tahun kewangan 2006/2007, <br /> - Premium kasar dicatat oleh Mayban Fortis RM4 billion (USD 1.186 billion)<br /> - Sumbangan dari Takaful direkod sebanyak RM 900 juta (USD 266.78 juta)<br />
 15. 15. 9<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br /> Pada penghujung tahun 2007, usaha penggabungan Malaysia National Insurance dan Takaful Nasional sampai ke kemuncaknya dengan penjenamaan semula keseluruhan kumpulan Insuran dan Takaful kepada nama baru iaitu Etiqa.<br />
 16. 16. 10<br />Maybank<br />Fortis<br />Mayban Fortis Holdings Berhad<br />Etiqa Insurance<br />Etiqa Takaful<br />LATAR BELAKANG SYARIKAT<br />
 17. 17. 11<br />LEMBAGA PENGARAH<br />TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN <br />MEGAT MOHD NOR<br />(Pengerusi)<br />MR DENNIS J ZIENGS<br />(Naib Pengerusi)<br />DATUK HJ ABDUL RAHMAN MOHD RAMLI<br />DATUK DR SYED OTHMAN ALHABSHI<br />DATO’ AMINUDDIN MD DESA<br />MR HUGO VAN VLEDDER<br />
 18. 18. 12<br />JAWATANKUASA SYARIAH<br />Mengawasi dan menasihati Operasi Etiqa Takaful dari segi:<br /><ul><li> Perlaksanaan Tabung
 19. 19. Pelaburan
 20. 20. Pembahagian Untung
 21. 21. Lain-lain Urusan</li></ul>supaya selari dengan hukum “Syarak”.<br />
 22. 22. 13<br />JAWATANKUASA SYARIAH<br />SAHIBUL SAMAHAH DATO’ SERI DR. HAJI HARUSSANI HAJI ZAKARIA (PENGERUSI)<br />DR. ISMAIL BIN MOHD @ ABU HASSAN (AHLI)<br />DR. MOHAMMAD DEEN MOHD NAPIAH (AHLI)<br />
 23. 23. 14<br />JAWATANKUASA SYARIAH<br />Sahibul Samahah Dato’ Seri Dr. Haji Harussani Haji Zakaria (Chairman)<br />A graduate from Kolej Islam Malaysia in 1965 holding a PhD from University of Malaya in 2001. Active member of Perak State Government holding key positions including Chairman of Perak State Shariah Committee<br />Dr. Mohammad Deen Mohd Napiah (Member)<br />An Assistant Professor at International Islamic University Malaysia also holding the post as Deputy Dean of Student Affairs and head of Islamic Law Department<br />Dr. Ismail bin Mohd @ Abu Hassan (Member)<br />An Assistant Professor at International Islamic University Malaysia who received his PhD from Manchester University in 1997<br />
 24. 24. 15<br />CAWANGAN<br />Takaful<br />Kota Bharu<br />Alor Setar<br />Kota Kinabalu<br />Butterworth<br />K Terengganu<br />Ipoh<br />Kuantan<br />Shah Alam<br />Tawau<br />Kuala Lumpur<br />Seremban<br />Kuching<br />Melaka<br />Johor Bahru<br />
 25. 25. 16<br />MISI KORPORAT<br />“Menginsankan Takaful dan Insurans”<br />
 26. 26. TAKAFUL CONCEPT<br />KONSEP TAKAFUL<br />
 27. 27. 18<br />?<br />MENGAPA INDIVIDU ITU PERLUKAN PERLINDUNGAN TAKAFUL<br />Setiap orang sentiasa terdedah kepada musibah <br />atau malapetaka seperti kecurian, kebakaran, <br />penipuan dan banyak lagi yang boleh <br />mengakibatkan kerugian kewangan dan <br />pengurangan nilai<br />Risiko atau musibah itu tidak pasti bila terjadi<br />Sistem atau saluran bantu membantu tidak dihalang <br />oleh agama, malah ia sangat digalakkan<br />Sistem takaful boleh meringankan beban risiko atau <br />kesedihan untuk menyambung aktiviti harian hidup <br />
 28. 28. 19<br />PENGERTIAN TAKAFUL<br />“Skim yang berasaskan Persaudaraan, Perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan di mana peserta-peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu.”<br />
 29. 29. 20<br />CIRI-CIRI TAKAFUL<br />Sistem Islam<br />Sumbangan Tabarru’ <br />Pelaburan Halal <br />Majlis Pengawasan Syariah<br />Tiada Unsur Riba<br />Tiada Unsur Maisir<br />Tiada Unsur Gharar<br />Perkongsian Keuntungan<br />
 30. 30. 21<br />KONSEP ASAS TAKAFUL<br />Tabarru&apos;<br />Membuat Kebajikan<br />Membuat Derma Bersyarat<br />Mengurnia dengan Redha<br />Al-Mudharabah<br />Perkongsian Keuntungan Para Peserta dan ETB<br />Nilai berdasarkan Nisbah yang ditentukan <br />Nisbah pembahagian bergantung kepada aqad yang dibuat<br />
 31. 31. 22<br />UNSUR FASID DALAM INSURANS<br />Riba<br />Peminjaman wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan<br />Penjanaan dana insurans melalui pelaburan dalam instrumen kewangan yang berurusniaga berasaskan faedah<br />Maisir<br /> Mendapat sesuatu dengan cara mudah tanpa berusaha mengerjakannya<br /> Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan pulangan yang besar<br />Gharar<br /> Ketidakpastian di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak yang lain<br />
 32. 32. 23<br />PERBANDINGAN TAKAFUL DAN INSURANS<br />
 33. 33. 24<br />PERBANDINGAN TAKAFUL DAN INSURANS<br />
 34. 34. TAKAFUL AGENT<br />WAKIL TAKAFUL<br />
 35. 35. 26<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL<br />PENGENALAN<br /> Merupakan ejen yang sah dilesenkan di bawah Akta Takaful 1984 bagi memasarkan produk Takaful dan berurusniaga dengan Peserta skim bagi Pengendali<br />PRINSIP AL-WAKALAH<br /> Merupakan pelantikan seseorang melalui akad untuk mengambil tempat orang yang melantiknya bagi menguruskan sesuatu perkara tertentu, atau pemberian kuasa kepada seseorang wakil untuk mengurus dan menjaga sesuatu perkara.<br /> Ia menjadi konsep asas dalam kontrak antara Wakil dengan pengendali Takaful. Memberi kebenaran mutlak kepada ETB untuk melantik anda sebagai Wakil bagi menjalankan tugas bagi pihak ETB.<br />
 36. 36. 27<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL<br />TUGAS & TANGGUNGJAWAB<br />Secara ringkasnya, seorang wakil Takaful Keluarga dilantik dengan tujuan untuk memperoleh dan menyampaikan kepada Syarikat, permohonan untuk Sijil Takaful Keluarga dan melaksanakan lain-lain tugas yang diperlukan oleh Syarikat dan menitikberatkan aspek-aspek berikut: <br />☺Penuh Percaya <br />☻Ketelitian dan Kemahiran <br />☺Kepatuhan<br />☻Pengendalian Wang Sumbangan<br />☺Pelaksanaan Tanggungjawab<br />
 37. 37. 28<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 35<br />Tiada seorangpun boleh menjalankan perniagaan Takaful di Malaysia sebagai ejen Takaful bagi seseorang pengendali yang tidak berkelayakan di bawah Akta ini untuk menjalankan perniagaan yang dipersoalkan di Malaysia; dan seorang yang melanggar subseksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan <br />DENDA<br />Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi DUA PULUH RIBU RINGGIT dengan ditambah EMPAT RIBU RINGGIT atau PENJARA selama tempoh tidak melebihi dua belas bulan atau kedua-duanya <br />
 38. 38. 29<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 35<br />Mana-mana orang yang:<br />Mempelawa seorang lain untuk membuat tawaran atau cadangan atau mengambil apa-apa langkah lain dengan tujuan untuk membuat suatu kontrak Takaful dengan seseorang pengendali; dan<br />Ada kaitan dengan pengendali sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan-peraturan,<br />Adalah dikehendaki memberi maklumat yang ditetapkan berkenaan dengan kaitannya dengan pengendali kepada orang yang kepadanya pelawaan itu dibuat<br />DENDA<br />Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi EMPAT RIBU RINGGIT atau PENJARA selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya <br />
 39. 39. 30<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 25<br />Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3), tiada pengendali boleh mengambil alih apa-apa risiko berkenaan dengan sesuatu perniagaan am melainkan jika dan sehingga:<br />(a) caruman yang kena dibayar diterima oleh pengendali atau dijamin akan dibayar oleh mana-mana orang mengikut apa- apa cara dan dalam suatu masa sebagaimana yang ditetapkan; atau<br />(b) Deposit bagi suatu amaun sebagaimana yang ditetapkan adalah dibuat terlebih dahulu mengikut cara yang ditetapkan<br />
 40. 40. 31<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 25<br />Jika caruman yang kena dibayar menurut subseksyen (1) diterima oleh mana-mana orang, termasuk ejen Takaful atau broker, bagi pihak pengendali penerimaan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan yang dibuat oleh pengendali bagi maksud-maksud subseksyen itu dan beban membuktikan bahawa sumbangan yang kena dibayar itu telah diterima oleh seseorang, termasuk ejen takaful atau broker yang tidak diberi kuasa untuk menerima caruman itu hendaklah terletak pada pengendali.<br />Subseksyen (1) dan (2) hendaklah terpakai bagi apa-apa jenis perniagaan am Takaful sebagaimana yang ditetapkan dari semasa ke semasa.<br />
 41. 41. 32<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 25<br />Jika mana-mana orang, termasuk ejen takaful atau broker, menerima bagi pihak pengendali suatu caruman atas sijil takaful dari jenis yang ditetapkan pada masa itu menurut subseksyen (3), orang itu hendaklah mendeposit dengan, atau menghantar secara pos kepada, pengendali caruman yang dipungut sedemikian itu dalam suatu masa sebagaimana yang ditetapkan berhubungan dengan sijil-sijil dari jenis itu.<br />
 42. 42. 33<br />PERUNDANGAN<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL?<br />SEKSYEN 25<br />Apa-apa pembayaran balik caruman berhubungan dengan sijil takaful dari jenis yang ditetapkan di bawah subseksyen (3) yang kena dibayar kepada peserta kerana pembatalan sijil atau perubahan di segi terma dan syaratnya atau apa-apa sebab lain hendaklah dibayar oleh pengendali secara langsung kepada peserta dan resit yang sempurna hendaklah diperolehi oleh pengendali dari peserta itu dan pembayaran balik itu tidak boleh sekali-kalinya di bayar atau dikreditkan kepada mana-mana orang lain, termasuk ejen takaful atau broker.<br />DENDA<br />Jika sabit kesalahan <br />boleh dikenakan denda tidak melebihi LIMA RIBU RINGGIT.<br />
 43. 43. 34<br />PERUNDANGAN<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL?<br />SEKSYEN 28<br />mana-mana orang yang dengan apa-apa pernyataan, janji atau ramalan yang dia ketahui adalah mengelirukan, palsu atau memperdayakan atau merahsiakan secara fraud sesuatu fakta matan, atau dengan cara sembrono membuat (secara fraud atau sebaliknya) sesuatu pernyataan, janji atau ramalan yang mengelirukan, palsu atau memperdayakan, mendorong atau cuba untuk mendorong orang lain untuk membuat atau menawar untuk membuat apa-apa kontrak Takaful dengan seorang pengendali adalah melakukan suatu kesalahan <br />DENDA<br />Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi DUA PULUH RIBU RINGGIT atau PENJARA selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya <br />
 44. 44. 35<br />PERUNDANGAN<br />WAKIL TAKAFUL<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL?<br />SEKSYEN 66<br />Seseorang yang pada bila-bila masa telah diberi kuasa sebagai ejennya oleh pengendali Takaful dan yang mensolisit atau merundingi suatu kontrak Takaful atas sifat itu hendaklah dalam setiap hal itu disifatkan bagi maksud pembentukan kontrak, sebagai ejen pengendali itu dan pengetahuan orang itu berhubungan dengan suatu perkara yang relevan dengan penerimaan risiko oleh pengendali hendaklah disifatkan sebagai pengetahuan pengendali.<br />Sesuatu pernyataan yang dibuat atau apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana orang itu atas sifatnya sebagai wakil hendaklah disifatkan, bagi maksud pembentukan kontrak, sebagai pernyataan yang dibuat atau perbuatan yang dilakukan oleh pengendali walaupun terdapat pelanggaran terhadap seksyen 28 atau mana-mana peruntukan lain dalam Akta ini oleh orang itu. <br />
 45. 45. 36<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL?<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 66<br />Seksyen ini tidaklah terpakai:<br /><ul><li>Jika terdapat pakatan atau perbiaraan antara orang itu dan peserta yang dicadangkan dalam pembentukan kontrak itu; atau
 46. 46. Jika orang itu telah terhenti daripada menjadi ejennya dan pengendali telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk memberitahu atau membawa kepada pengetahuan bakal peserta dan orang awam amnya akan hal mengenai pemberhentian itu.</li></ul>Sungguhpun bidang kuasa ini kelihatan begitu meluas, namun seseorang wakil hanya boleh bertindak mengikut had kuasa yang diberi kepadanya oleh prinsipal yang diwakilinya. Wakil Takaful dilantik hanya untuk tujuan mendapatkan dan memajukan permohonan-permohonan Takaful kepada pengendali Takaful dan melaksanakan lain-lain tugas seperti yang diperlukan oleh syarikat dan tidak lebih daripada itu.<br />
 47. 47. 37<br />SIAPAKAH WAKIL TAKAFUL?<br />PERUNDANGAN<br />SEKSYEN 66<br />Seorang wakil tidak ada kuasa untuk membuat, mengubah atau mengeluarkan kontrak (sijil) Takaful atau lain-lain kontrak, untuk melanjutkan tempoh untuk membayar premium, untuk membatalkan lucuthak, untuk mendatangkan tanggungan bagi pihak syarikat, untuk menghantar apa jua sijil sehingga sumbangan pertama yang dikenakan telah dibayar dengan penuh, untuk menghantar lain-lain kontrak sehingga semua keperluan untuk pertimbangan telah dijelaskan dengan penuh kecuali dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Syarikat.<br />
 48. 48. TAKAFUL PRODUCTS<br />PRODUK TAKAFUL<br />
 49. 49. 39<br />Takaful Keluarga<br />Takaful Am<br />Kebakaran<br />Pelan Asas<br />Riders<br />Kenderaan<br />Mesra<br />ADDB<br />Ehsan<br />Kemalangan<br />AIR<br />Warisan <br />HB<br />Kejuruteraan<br />Prima <br />CI<br />Transit<br />Sarjana<br />Term<br />Liabiliti<br />Afiah <br />PWB<br />Pelbagai<br />Sakinah <br />FIB<br />TMSR<br />
 50. 50. PRIMA<br />EHSAN<br />
 51. 51. 41<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />Pelan perlindungan bertempoh.<br /> MIG/SALES MANAGEMENT/TRAINING 2006<br />
 52. 52. 42<br />eTiQa EHSAN<br />Tempoh minima <br />Dilindungi<br />(10 thn)<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi- (47 thn)<br />Kematian & Keilatan Kekal & Menyeluruh sahaja<br />Umur min<br />Menyertai:<br />18 thn<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />55 thn<br />Umur <br />Maksima<br />Tamat <br />sijil<br />65 thn<br />
 53. 53. 43<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />MANFAAT ASAS<br />Kematian<br /> Keilatan Kekal Menyeluruh <br />sehingga umur 65 tahun sahaja<br /> MIG/SALES MANAGEMENT/TRAINING 2006<br />
 54. 54. 44<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />PANDUAN PENGUNDERAITAN<br />Had Umur Layak - 18 Tahun – 55 Tahun* <br />Tempoh Sijil - 5, 6,7…. 30 Tahun<br />Umur Maksimum Tamat Sijil - 65 Tahun<br />Perlindungan Minimum - RM 10,000.00<br />Sumbangan Minimum - RM360.00 setahun<br />Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 55. 55. 45<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT TAMAT TEMPOH<br /> Lebihan dari Akaun Khas Peserta dengan <br /> nisbah: <br />ETIQA Takaful 20%<br /> Peserta 80%<br />
 56. 56. 46<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEILATAN KEKAL MENYELURUH<br />Tahun Pertama - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Kedua - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Ketiga - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Keempat - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Kelima - 60% dari Amaun Perlindungan<br /> (Penamatan Sijil)<br />Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.<br />
 57. 57. 47<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATIAN<br />Jumlah Amaun Perlindungan sahaja<br />
 58. 58. 48<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />ALIRAN SUMBANGAN<br />100% Akaun Khas Peserta<br />
 59. 59. 49<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />EHSAN<br />RIDER TAMBAHAN<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)<br />Manfaat Indemniti Kemalangan <br />Accident Indemnity Rider (AIR)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB)<br />Penyakit Kritikal<br />Critical Illness (CI) <br />
 60. 60. MESRA<br />MESRA<br />
 61. 61. 51<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />Menyediakan perlindungan berserta simpanan untuk masa hadapan dan persaraan.<br />
 62. 62. 52<br />Tempoh minima <br />Dilindungi- 20 thn<br />eTiQa MESRA<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi- 79 thn<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan<br />Umur min<br />Menyertai:<br />6 bln<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />60 thn<br />Umur <br />Matang<br />Maksima<br />80 thn<br />
 63. 63. 53<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MANFAAT ASAS<br />Kematangan<br />Keilatan Kekal Menyeluruh <br />sehingga umur 65 tahun sahaja<br />Kematian<br />
 64. 64. 54<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />PANDUAN PENGUNDERAITAN<br />Had Umur Layak - 6 Bulan - 60 Tahun* <br />Tempoh Sijil - 5 Tahun - 79 Tahun<br />Umur Matang Maksima - 80 Tahun<br />Sumbangan Minimum - RM600.00 setahun<br />Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan<br />Perlindungan minimum - RM10,000.00<br />Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM200,000.00 sahaja <br />(Pelan Asas + Rider Bertempoh)<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 65. 65. 55<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATANGAN<br />Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta (Jika ada)<br />+ Lebihan dari Akaun Khas Peserta (Jika ada)<br />
 66. 66. 56<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEILATAN KEKAL MENYELURUH<br />Tahun Pertama - 10% dari Amaun Perlindungan<br /> + Jumlah Akaun Peserta terkumpul<br /> + Mudharabah dari Akaun Peserta<br />Tahun Kedua - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Ketiga - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Keempat - 10% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Kelima - 60% dari Amaun Perlindungan<br /> Penamatan Sijil<br />Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.<br />
 67. 67. 57<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATIAN<br />Jumlah Amaun Perlindungan<br />+ Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta<br />
 68. 68. 58<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />ALIRAN SUMBANGAN<br />TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA<br />1 0% 100%<br /> 2 10% 90%<br /> 3 50% 50%<br /> 4 &gt; 75% 25%<br />
 69. 69. 59<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MUDHARABAH<br /> 80% Peserta<br /> 20% Etiqa Takaful<br />
 70. 70. 60<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />MESRA<br />RIDER TAMBAHAN<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Indemniti Kemalangan <br />Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)<br />Penyakit Kritikal<br />Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun)<br />Rider Bertempoh<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar<br />Payor Waiver Benefit Rider <br />Takaful Medic Save Rider<br />Rider Takaful Medic Save (30hari – 59 tahun)<br />
 71. 71. PRIMA<br />PRIMA<br />
 72. 72. 62<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />Pelan Perlindungan dan Simpanan yang memenuhi kehendak semasa peserta.<br />
 73. 73. 63<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />MANFAAT ASAS<br />Perolehan Setiap 3 tahun<br />(Manfaat Berjangka) <br />Kematangan<br />Keilatan Kekal Menyeluruh<br />sehingga umur 65 tahun sahaja<br />Kematian<br />
 74. 74. 64<br />eTiQa PRIMA<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi : 30thn<br />Tempoh minima <br />Dilindungi :18 thn<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh ,Kematangan & Manfaat Berjangka<br />Umur min<br />Menyertai:<br />6 bln<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />54 thn<br />Umur <br />Matang<br />Maksima<br />84 thn<br />
 75. 75. 65<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />CIRI-CIRI PELAN<br />Jaminan pembayaran berjadual setiap tiga tahun, anggaran 10% <br />dari amaun perlindungan, atas andaian pulangan pelaburan <br />sebanyak 4% ke atas Akaun Khas Peserta.<br />Perlindungan Kematian dan Keilatan Kekal Menyeluruh adalah <br />tetap sehingga tamat tempoh sijil walaupun Manfaat Perolehan <br />sudah dibayar.<br />Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Otomatik <br />(Non-Forfeiture Option in Automatic Contribution) <br />Tiada Lien untuk Pelan Juvana <br />
 76. 76. 66<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PANDUAN PENGUNDERAITAN<br />Had Umur Layak - 6 Bulan - 54 Tahun*<br />Tempoh Sijil - 18, 21, 24, 27 dan 30 Tahun<br />Umur Matang Maksimum - 84 Tahun<br />Sumbangan Minimum - RM1,200.00 setahun<br />Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan<br />Perlindungan minimum - RM10,000.00<br />Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM200,000.00 sahaja (Pelan Asas + Rider Bertempoh)<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 77. 77. 67<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />JADUAL PEMBAYARAN MANFAAT PEROLEHAN<br />* Atas andaian pulangan pelaburan sebanyak 4% ke atas Akaun Khas Peserta<br />
 78. 78. 68<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATANGAN<br />Baki Manfaat Perolehan yang belum dibayar<br />+ Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta <br />+ Lebihan dari Akaun Khas Peserta<br />
 79. 79. 69<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEILATAN KEKAL MENYELURUH<br />Tahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan tanpa menolak jumlah Manfaat Perolehan yang sudah dibayar<br /> + Jumlah Akaun Peserta terkumpul<br /> + Mudharabah dari Akaun Peserta<br />Tahun Kedua - 40% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan<br /> Penamatan Sijil<br />Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.<br />
 80. 80. 70<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATIAN<br />Jumlah Amaun Perlindungan tanpa menolak Manfaat Perolehan yang telah dibayar<br />+ Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta<br />
 81. 81. 71<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />ALIRAN SUMBANGAN<br />TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA<br /> 1 0% 100%<br /> 2 &gt; 10% 90% <br />
 82. 82. 72<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />MUDHARABAH<br /> 80% Peserta<br /> 20% Etiqa Takaful<br />
 83. 83. 73<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />PRIMA<br />RIDER TAMBAHAN<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Indemniti Kemalangan <br />Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)<br />Penyakit Kritikal<br />Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun)<br />Rider Bertempoh<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar<br />Payor Waiver Benefit Rider <br />Takaful Medic Save Rider<br />Rider Takaful Medic Save (30 hari – 59 tahun)<br />
 84. 84. WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />
 85. 85. 75<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />Pelan perlindungan dan simpanan berasaskan konsep takaful.<br />
 86. 86. 76<br />eTiQa WARISAN<br />Perlindungan ASAS <br />Diteruskan<br />PERCUMA<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi: 87 thn<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan<br />Umur min<br />Menyertai:<br />6 bln<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />55 thn<br />Umur <br />Matang:<br />88 thn<br />Tamat membayar <br />Sumbangan pd <br />Umur 55,60 @ 65<br />
 87. 87. 77<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />MANFAAT ASAS<br /> Kematangan<br /> Keilatan Kekal Menyeluruh <br />sehingga umur 65 tahun sahaja<br /> Kematian<br />
 88. 88. 78<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />CIRI-CIRI PELAN<br />Perlindungan dan simpanan.<br />Perlindungan sehingga umur 88 tahun.<br />Perlindungan Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun.<br />Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Otomatik <br />(Non-Forfeiture Option in Automatic Contribution) <br />3 pilihan tempoh sumbangan: sehingga umur 55, 60 atau 65 tahun. <br />Tiada Lien untuk Juvana<br />
 89. 89. 79<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />PANDUAN PENGUNDERAITAN<br />Had Umur Layak - 6 Bulan - 55 Tahun* <br />Tempoh Sijil - 33 Tahun - 87 Tahun<br />Umur Matang Maksimum - 88 Tahun<br />Sumbangan Minimum - RM600.00 setahun<br />Perlindungan Minimum - RM10,000.00<br />Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan<br />Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM200,000.00 sahaja (Pelan Asas + Rider Bertempoh)<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 90. 90. 80<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATANGAN<br />Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta<br />+ Lebihan dari Akaun Khas Peserta<br />
 91. 91. 81<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEILATAN KEKAL MENYELURUH<br />Tahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan<br /> + Jumlah Akaun Peserta terkumpul<br /> + Mudharabah dari Akaun Peserta<br />Tahun Kedua - 40% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan<br /> Penamatan Sijil<br />Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.<br />
 92. 92. 82<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATIAN<br />Jumlah Amaun Perlindungan<br />+ Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+ Mudharabah dari Akaun Peserta<br />
 93. 93. 83<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />ALIRAN SUMBANGAN<br />Tahun Akaun Peserta Akaun Khas Peserta<br /> 1 0% 100%<br /> 2 10% 90%<br /> 3 50% 50%<br /> 4 &gt; 75% 25%<br />
 94. 94. 84<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />MUDHARABAH<br />80% Peserta<br />20% Etiqa Takaful<br />
 95. 95. 85<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />WARISAN<br />RIDER TAMBAHAN<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Indemniti Kemalangan <br />Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)<br />Penyakit Kritikal<br />Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun)<br />Rider Bertempoh<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar<br />Payor Waiver Benefit Rider <br />Takaful Medic Save Rider<br />Rider Takaful Medic Save (30hari – 59 tahun)<br />
 96. 96. SARJANA<br />PELAN PENDIDIKANSARJANA<br />
 97. 97. 87<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />Menyediakan tabung pendidikan kanak-kanak berserta perlindungan yang komprehensif untuk jangkamasa pertengahan dan panjang.<br />
 98. 98. 88<br />eTiQa SARJANA<br />Tempoh maksima <br />dilindungi<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan<br /> DAN ANUGERAH INTELEK.<br />Umur <br />Matang<br />Maksima:<br />25 thn<br />(TERBAIK<br />21 thn)<br />Umur min<br />Menyertai:<br />14 HARI<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />17 thn<br />(BIASANYA – 12 thn)<br />Pendahuluan<br />Pendidikan-<br />3 thn sebelum<br />Matang.<br />
 99. 99. 89<br />eTiQa SARJANA- Manfaat Pembayar<br />Sumbangan seterusnya DILUNASKAN<br />(Tak perlu bayar)<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan<br /> DAN ANUGERAH INTELEK.<br />JIKA Pembayar<br />Meninggal<br />Dunia<br />Matang<br />(21 Thn)<br />Umur min<br />Menyertai:<br />14 HARI<br />
 100. 100. 90<br />eTiQa SARJANA- Manfaat Pendapatan Keluarga<br />Manfaat Pendapatan Keluarga<br />Dibayar secara Ansuran setahun sekali.<br />Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan<br /> DAN ANUGERAH INTELEK.<br />JIKA Pembayar<br />Meninggal<br />Dunia<br />Matang<br />(21 Thn)<br />Umur min<br />Menyertai:<br />14 HARI<br />
 101. 101. 91<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />MANFAAT ASAS<br /> Manfaat Matang<br /> Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh <br /> Manfaat Kematian<br /> Pendahuluan Pendidikan (Pilihan)<br /> Anugerah Intelek<br />
 102. 102. 92<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />PEMBAYARAN MANFAAT MATANG<br />Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+<br />Mudharabah dari Akaun <br />Peserta<br />+<br />Lebihan dari Akaun Khas Peserta<br />
 103. 103. 93<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEILATAN KEKAL<br />Tahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan<br /> + Jumlah Akaun Peserta terkumpul<br /> + Mudharabah dari Akaun Peserta<br />Tahun Kedua - 40% dari Amaun Perlindungan<br />Tahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan<br /> Penamatan kontrak<br />Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.<br />
 104. 104. 94<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />PEMBAYARAN MANFAAT KEMATIAN<br />Jumlah Amaun Perlindungan<br />+<br />Jumlah Akaun Peserta Terkumpul<br />+<br />Mudharabah dari Akaun Peserta<br />
 105. 105. 95<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />PEMBAYARAN PENDAHULUAN PENDIDIKAN<br />Pendahuluan Pendidikan<br />&gt;<br />Sebahagian dari jumlah Akaun <br />Peserta<br />&gt;<br />3 tahun sebelum kontrak matang<br />
 106. 106. 96<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />ANUGERAH INTELEK<br />Peringkat Kelulusan Anugerah<br />UPSR 5A <br />RM 500.00<br />PMR 8A keatas <br />RM 750.00<br />SPM 8A keatas <br />RM1,000.00<br />STPM 5A keatas <br />RM1,000.00<br />
 107. 107. 97<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />CIRI-CIRI PELAN<br />Ketika kontrak matang, kesemua jumlah akaun peserta dan lebihan akaun Khas Peserta beserta mudharabah akan di bayar.<br />Pelan ini menyediakan pendahuluan pendidikan tiga tahun sebelum tempoh matang.<br />Sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh, keseluruhan jumlah perlindungan dan jumlah akaun peserta akan dibayar. <br />Terdapat peruntukan bukan lucut hak melalui sumbangan automatik.<br />Tiada lien juvana.<br />
 108. 108. 98<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />PANDUAN PENGUNDERAITAN<br />Had Umur Layak - 14 hari - 17 Tahun* <br />Tempoh kontrak - 5 Tahun – 25 Tahun<br />Umur Matang - 13 - 25 Tahun (Pilihan)<br />Sumbangan Minimum - RM600.00 setahun <br /> (pelan asas + top up rider) <br />Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, <br /> suku tahun dan bulanan<br />Perlindungan minima - RM10,000.00<br />Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM250,000 sahaja (Pelan Asas+Rider Bertempoh)<br />
 109. 109. 99<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />ALIRAN SUMBANGAN<br />TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA<br /> 1 0% 100%<br /> 2 10% 90%<br /> 3 50% 50%<br /> 4 &gt; 75% 25%<br />
 110. 110. 100<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />MUDHARABAH<br />80% Peserta<br />20% Etiqa Takaful<br />
 111. 111. 101<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />MANFAAT CUKAI PENDAPATAN<br />PENGECUALIAN PEMBAYARAN CUKAI<br />Akta Cukai Pendapatan, 1976. Seksyen 49(1B) telah diperkenalkan mulai tahun taksiran 1996, untuk memberi potongan sejumlah yang tidak melebihi TIGA RIBU RINGGIT bagi premium yang dibayar bagi mana-mana insurans mengenai pendidikan dan manfaat perubatan atas nama individu, isteri individu atau anaknya.<br />
 112. 112. 102<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />MANFAAT CUKAI PENDAPATAN<br />Polisi pendidikan mengikut konteks Akta Cukai Pendapatan, 1976. Seksyen 49(1B)<br /> Jika anak adalah orang yang diinsuranskan, <br />Manfaat pembayar adalah diwajibkan.<br />Tempoh rider mestilah sama dengan tempoh polisi asas.<br />Kesemua jumlah premium (polisi asas serta manfaat pembayar) dibenarkan sebagai potongan.<br />Sekiranya pembayar tidak layak mendapatkan manfaat pembayar (disebabkan risiko tinggi), premium yang dibayar untuk polisi asas tidak layak mendapat potongan.<br />
 113. 113. 103<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />RIDER TAMBAHAN<br />Rider Untuk Kanak-kanak<br />Rider Tambahan<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) – <br />(Dewasa :18 – 60 Tahun) ;(Juvana : 6 Bulan – 17 Tahun)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)<br />Rider Bertempoh<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />
 114. 114. 104<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />RIDER TAMBAHAN<br />Rider Untuk Pembayar<br />Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar<br />Payor Waiver Benefit (18 – 55 tahun)<br />Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Indemniti Kemalangan <br />Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun)<br />Manfaat Hospital<br />Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)<br />
 115. 115. 105<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />SARJANA<br />RIDER TAMBAHAN<br />Rider Untuk Pembayar<br />Penyakit Kritikal<br />Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun)<br />Rider Bertempoh<br />Term Rider (6 bulan – 60 tahun)<br />Manfaat Pendapatan Keluarga<br />Family Income Benefit (FIB)<br />
 116. 116. PENGIRAAN SUMBANGAN<br />
 117. 117. 107<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK PELAN ASAS<br /> Kadar x Amaun Perlindungan<br />1,000<br />
 118. 118. 108<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK PELAN ASAS<br />Amaun Perlindungan - RM 100,000.00<br />Umur Kemasukan - 20 tahun <br />Tempoh Sijil - 10 tahun<br />Kadar Sumbangan - 12.63<br />Sumbangan Tahunan <br /> = 12.63 x 100,000.00<br /> 1,000<br /> = RM 1,263.00<br />
 119. 119. RIDER<br />
 120. 120. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />ACCIDENTAL DEATH & DISABILITY BENEFITMANFAAT KEMATIAN & KEILATAN AKIBAT KEMALANGAN(MKKAK)<br />ACCIDENTAL DEATH & DISABILITY BENEFIT<br />MANFAAT KEMATIAN & KEILATAN AKIBAT KEMALANGAN<br />
 121. 121. 111<br />Tempoh minima <br />Dilindungi- 5 thn<br />MKKAK<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi- 64 thn<br />Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat Kemalangan<br />Umur min<br />Menyertai:<br />6 bln<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />60 thn<br />Umur<br />Tamat<br />Maksima<br />65 thn<br />
 122. 122. 112<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -MKKAK<br />Skop Perlindungan - Kematian, keilatan kekal dan menyeluruh akibat kemalangan<br />Umur Penyertaan - 6 bulan - 60 tahun* <br />Tempoh Sijil - 5 tahun hingga umur tamat 65 tahun. <br />Umur Tamat Sijil - 65 Tahun<br />Kadar Sumbangan - Kelas 1: RM1.48<br />setiap RM1000 Kelas 2: RM1.96<br /> Kelas 3: RM2.63<br />
 123. 123. 113<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -MKKAK<br />Manfaat - Mudharabah (50:50)<br /> Kematian (seluruh manfaat)<br /> TPD (seluruh manfaat)<br />Perlindungan - 5 x manfaat pelan asas<br />Min/Maks Min RM10,000<br /> Maks RM500,000 <br />Ciri-ciri Istimewa - Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 124. 124. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />ACCIDENT INDEMNITI RIDER<br />ACCIDENT INDEMNITI RIDERMANFAAT INDEMNITI KEMALANGAN<br />MANFAAT INDEMNITI KEMALANGAN<br />
 125. 125. 115<br />Tempoh minima <br />Dilindungi- 5 thn<br />AIR<br />Tempoh maksima <br />Dilindungi- 64 thn<br />Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat Kemalangan<br />Umur min<br />Menyertai:<br />18 thn<br />Umur maksima<br />Menyertai:<br />55 thn<br />Umur<br />Tamat<br />Maksima<br />60 thn<br />
 126. 126. 116<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -AIR<br />Skop Perlindungan- Kematian, kecacatan, kecederaan akibat kemalangan<br />Umur Penyertaan - 18 tahun – 55 tahun* (bekerja sepenuhnya)<br />Tempoh Sijil - 5 hingga tamat umur tempoh 60 tahun <br />Umur Tamat Sijil - 60 Tahun<br />Kadar Sumbangan- Kelas 1: RM4.50<br />setiap RM1000 Kelas 2: RM6.60<br /> Kelas 3: RM8.80<br />
 127. 127. 117<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -AIR<br />Manfaat - Mudharabah (50:50)<br /> Kematian (seluruh manfaat)<br /> TPD (mengikut peratusan)<br />Perlindungan - 2 x manfaat pelan asas<br />Min/Maks RM1.93 x pendapatan tahunan<br /> Min RM10,000<br /> Maks RM300,000 <br />Ciri-ciri Istimewa - Indemniti Berganda, Indemniti Mingguan, Manfaat pembedahan, Manfaat Tambahan Keilatan Kekal dan Menyeluruh<br />*Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 128. 128. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />HOSPITAL BENEFITMANFAAT HOSPITAL<br />HOSPITAL BENEFIT<br />MANFAAT HOSPITAL<br />
 129. 129. 119<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -MH<br />Skop Perlindungan - Elaun Hospital Harian<br />Umur Penyertaan - 6 bulan - 55 tahun* <br />Tempoh Sijil - 5 hingga umur tamat tempoh 60 tahun <br />Umur Tamat Sijil - 60 Tahun<br />Kadar Sumbangan - Kelas 1: RM13.00<br />setiap RM10 Kelas 2: RM13.00<br /> Kelas 3: RM16.25<br />Manfaat - Mudharabah (50:50)<br />
 130. 130. 120<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -MH<br />Perlindungan Min/Maks - 10% kontrak asas<br /> Min RM10 sehari <br /> Maks RM200 untuk kanak- kanak<br /> Maks RM400 untuk dewasa <br />Ciri-ciri Istimewa - Pampasan Penginapan Harian di Hospital<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 131. 131. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />CRITICAL ILLNESSPENYAKIT KRITIKAL<br />CRITICAL ILLNESS<br />PENYAKIT KRITIKAL<br />
 132. 132. 122<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -CI<br />Skop Perlindungan - Penyakit Kritikal<br />Umur Penyertaan - 18 tahun - 55 tahun* <br />Tempoh Sijil - 5 hingga 30 tahun <br />Umur Tamat Sijil - 65 Tahun<br />Kadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan, jantina & <br /> tempoh<br /> Jumlah Perlindungan x Kadar<br /> 1000<br /> (mengikut Jadual Kadar)<br />
 133. 133. 123<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -CI<br />Manfaat - Mudharabah (50:50)<br />Perlindungan Min/Maks - Perlindungan asas<br /> Min RM5,000<br /> Maks RM100,000 <br />Ciri-ciri Istimewa - Sekurang-kurangnya satu bulan selepas didiagnosa. Berkuatkuasa selepas 180 hari dari tarikh keluar kontrak asas atau tarikh dihidupkan semula.<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 134. 134. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />TERM RIDERRIDER BERTEMPOH<br />TERM RIDER<br />RIDER BERTEMPOH<br />
 135. 135. 125<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -TERM<br />Skop Perlindungan - Tambahan untuk Kematian dan Keilatan<br /> Kekal dan Menyeluruh<br />Umur Penyertaan - 6 bulan - 60 tahun* <br />Tempoh Sijil - 5 hingga 30 tahun <br />Umur Tamat Sijil - 65 Tahun<br />Kadar Sumbangan - Berdasarkan tempoh & umur kemasukan <br /> Jumlah Sumbangan x Kadar 1000<br /> (mengikut Jadual Kadar)<br />
 136. 136. 126<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -TERM<br />Manfaat - Mudharabah (50:50)<br /> Kematian (Seluruh Manfaat)<br /> TPD (Seluruh Manfaat) <br />Perlindungan Min/Maks - Mak :5 x manfaat pelan asas<br /> Min RM10,000<br />Ciri-ciri Istimewa - Perlindungan tambahan dengan kadar lebih rendah<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 137. 137. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />PAYOR WAIVER BENEFITMANFAAT PENGECUALIAN SUMBANGAN<br />PAYOR WAIVER BENEFIT<br />MANFAAT PENGECUALIAN SUMBANGAN<br />
 138. 138. 128<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -PWB<br />Skop Perlindungan - Pengecualian Pembayaran Sumbangan<br />Umur Penyertaan - Juvana 6 Bulan - 20 Tahun* <br /> Dewasa 18-55 Tahun*<br />Tempoh Sijil - 5 hingga 20 Tahun <br />Umur Tamat Sijil - Kanak-kanak – hingga umur 20 Tahun<br /> Pembayar – 65 tahun<br />Kadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan,anak,<br /> dewasa & matang<br />* yang mana terdahulu<br />
 139. 139. 129<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -PWB<br /> Jumlah Sumbangan x Kadar<br /> 1000<br /> (mengikut Jadual Kadar)<br />Manfaat - Mudharabah (80:20)<br /> Kematian (Pengecualian Sumbangan)<br /> TPD (Pengecualian Sumbangan)<br />Perlindungan Min/Maks- Mengikut jumlah perlindungan untuk pelan asas <br />Ciri-ciri Istimewa - Pengecualian Sumbangan<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 140. 140. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />FAMILY INCOME BENEFITS RIDER<br />FAMILY INCOME BENEFITS RIDERMANFAAT PENDAPATAN KELUARGA<br />MANFAAT PENDAPATAN KELUARGA<br />
 141. 141. 131<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -FIB<br />Skop - Perlindungan Pendapatan Keluarga Perlindungan untuk Kematian dan Keilatan Kekal dan Menyeluruh<br />Umur Penyertaan - 18 tahun - 55 tahun* <br />Tempoh Sijil - Mengikut Pelan Asas<br />Umur Tamat Sijil - 60 Tahun<br />Kadar Sumbangan- Berdasarkan umur kemasukan, anak, dewasa & matang<br />
 142. 142. 132<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -FIB<br /> Jumlah Sumbangan x Kadar<br /> 1000<br /> (mengikut Jadual Kadar)<br />Manfaat - Mudharabah (80:20)<br />Perlindungan - 2 x manfaat pelan asas<br />Min/Maks Min RM10,000 <br />Ciri-ciri Istimewa - Pendapatan Keluarga<br />* Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 143. 143. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />TAKAFUL MEDIC SAVE RIDER<br />TAKAFUL MEDIC SAVE RIDER<br />
 144. 144. 134<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -TMSR<br />Skop Perlindungan - Perlindungan manfaat hospital sepenuhnya <br />Umur Penyertaan - 30 Hari - 59 Tahun* <br />Tempoh Sijil - Mengikut Pelan Asas <br />Umur Tamat Sijil - 75 Tahun<br />Kadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan, anak, dewasa & matang <br />
 145. 145. 135<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RINGKASAN PERLINDUNGAN -TMSR<br />Manfaat - Pelan Asas, Manfaat Lanjutan & Manfaat Tambahan<br />Ciri-ciri Istimewa - 6 Pelan yang boleh dipilih<br />*Tarikh Lahir Akan Datang<br />
 146. 146. 136<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 147. 147. 137<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 148. 148. 138<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 149. 149. 139<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 150. 150. 140<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 151. 151. 141<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 152. 152. 142<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />BASIC BENEFITS<br />
 153. 153. 143<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />EXTENDED BENEFITS<br />ADDITIONAL BENEFITS<br />
 154. 154. RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />RIDER<br />PENGIRAAN SUMBANGAN<br />
 155. 155. 145<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK RIDER TAMBAHAN<br />Penyakit Kritikal = Kadar x Amaun Perlindungan<br /> 1,000<br />Manfaat Pembayar = Kadar x Amaun Perlindungan<br /> 100<br />Rider Bertempoh = Kadar x Amaun Perlindungan<br /> 1,000<br />
 156. 156. 146<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK RIDER TAMBAHAN<br />Manfaat Indemniti = Kelas 1 : RM4.50<br />Kemalangan Kelas 2 : RM6.60 <br />(setiap RM1000) Kelas 3 : RM8.80<br />Manfaat Kematian & = Kelas 1 : RM1.48<br />Keilatan akibat Kelas 2 : RM1.96 <br />Kemalangan Kelas 3 : RM2.63 <br />(setiap RM1000) <br />Manfaat Hospital = Kelas 1 : RM13.00<br />(setiap RM10) Kelas 2 : RM13.00 <br /> Kelas 3 : RM16.25 <br />
 157. 157. 147<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK RIDER TAMBAHAN<br />MANFAAT INDEMNITI KEMALANGAN<br />Amaun Perlindungan - RM 50,000.00<br />Kelas Pekerjaan - 1 <br />Kadar setiap RM1000 - RM 4.50<br />Kadar Sumbangan - RM 225.00<br />
 158. 158. 148<br />PENGIRAAN SUMBANGAN TAHUNAN UNTUK RIDER TAMBAHAN<br />MANFAAT RIDER BERTEMPOH<br />Umur - 35 <br />Tempoh - 15 tahun<br />Kadar - 4.28/1000 Amaun Perlindungan<br />Amaun - RM 10,000.00<br />Perlindungan<br />Kadar Sumbangan - 10,000 x 4.28<br /> 1,000<br /> - RM42.80<br />

×