Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 9 kimpalan arka

11,571 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 9 kimpalan arka

 1. 1. BAB SEMBILAN ( 9 )KIMPALAN ARKA<br />Disediakanoleh :<br />HasnulMunawar Bin Ghani<br />Politeknik Johor Bahru<br />JabatanKejuruteraanMekanikal<br />
 2. 2.
 3. 3. 9.1 MesinKimpalanArka<br />Mesinkimpalanarkaadalahmerupakansebuahalatubahperendahiaituiamengubahdarivoltanrendahtetapimenghasilkanarus yang tinggiuntukmenerbitkanarkabagikegunaanmengimpal. Dilengkapidengankabelbumikemejakerja.<br />
 4. 4. 9.2 FungsiAlatPengubah<br />Alatpengubahadalahkomponen yang terdapatpadasebuahmesinkimpalanarka yang berfungsiuntukmengurangkanvoltandanmeninggikanarusbagimenerbitkanarkauntuktujuankerjamengimpal. Alatubahinidikenalisebagaialatubahperendah.<br />
 5. 5. 9.3 Komponen-komponenAsasDalamSesebuahMesinKimpalanArkaAdalahTerdiriDaripada:<br />Alatubah<br />Kabelbumi<br />Kabelelektrod<br />Pemegangelektrod<br />Bekalankuasa<br />
 6. 6. 9.4 Jenis-jenisMesinKimpalanArka<br />Terdapat 5 jenismesinkimpalanarka<br />Jenis ‘rectifier(DC)<br />Jenisalatubah(AC)<br />JeniskombinasiAC/DC<br />Jenispacuanenjin. (Petrol ataudisel)<br />Jenispacuan motor elektrik. (Janakuasa)<br />
 7. 7. 9.4.1 Jenis ‘Rectifier’ (DC)<br />Mesinkimpalanarkajenis ‘rectifier (DC) digunakankeranaianyamempunyaiduapilihanaliranarusiaituaruskekutubanberbalikdanarusteruskekutubanlurus.<br />Puncapositifdisambungkankepadaelektrodmakaiaadalahkekutubanberbalik.<br />Puncanegatifdisambungkankepadaelektrodmakaiaadalahkekutubanlurus.<br />
 8. 8. Kelemahan ‘Rectifier’<br />Kelemahan:<br />Menghasilkan ‘semburanarka’ <br />Arkatidakbegitustabilberbandingjenisjanakuasa<br />Tiadapilihanuntukciri-ciriarka.<br />
 9. 9. 9.4.2JenisArusUlangalik<br />Mesinkimpalanarkaarusulangalik (AC) digunakanadalahkeranaianyamenghasilkanarka yang lebihstabildantiadaberlaku ‘semburanarka’ denganpenembusan yang sederhanadansenyap.<br />
 10. 10. KelemahanArusUlangalik<br />kelemahan:<br /><ul><li>Mengimpalkeataslogamtertentudanpenggunaan yang terhad.
 11. 11. Tidaksemuaelektrodbolehdigunakan.
 12. 12. Mampuberoperasipadaampier yang tinggi.</li></li></ul><li>9.4.3 JenisGabungan/Kombinasi AC/DC<br />Mesinjenisinibolehmenggunakankedua-duajenisarus. Ianyaperluapabilamengimpallogamtertentudenganarus yang tertentu. Mempunyaipengunaan yang meluas. Bolehdigunakankeatasdigunakankeatasbanyakjeniskelulidankedudukanmengimpal.<br />
 13. 13. Kelemahan AC/DC<br />Kelemahan:<br />Kos yang agaktinggi.<br />Berlaku ‘semburanarka’ padasesetengahsambungan<br />
 14. 14. 9.4.4JenisPacuanEnjin Petrol/Disel(ArusTerusAtauArusUlangalik)<br />Mesininibolehdigunakandikawasan yang tiadabekalanelektrik. Bolehmembekalkansamaadaarusulangalikatauarusterus. <br />
 15. 15. KelemahanPacuanEnjin Petrol/Disel<br />Kelemahan:<br />Modal yang besardanpenyelenggaran yang tinggi.<br />Modal tinggi<br />Bising<br />Kos penyelenggarantinggi<br />Semburanarka<br />Memerlukanbahanapi<br />
 16. 16. 9.4.5 JenisPacuan Motor<br />Mesinkimpalarkajenisinimenghasilkanarusterus. Menghasilkanduapilihanarusterus. Iaitukekutubanberbalik.<br />
 17. 17. KelemahanPacuan Motor<br />Kelemahan:<br />Terdapatsemburanarka<br />Penyelenggaran yang tinggi. Ianyamenggunakanbeberuskarbondanperluditukarpadatempohtertentu.<br />
 18. 18. 9.5 KekutubuanMesinKimpalanArka<br />9.5.1 Terdapatduajeniskekutubanmesinkimpalanarka:<br />Arusteruskekutubanberbalik(kebelelektroddipasangpadapuncapositif)<br />Arusteruskekutubanlurus(kebelelektroddipasangpadapuncanegatif)<br />
 19. 19. 9.5.2 Ciri-ciriKekutuban:<br />Arusteruskekutubanberbalik<br />Arusteruskekutubanlurus<br />Kadar kecairanelektrod yang lebihcepat.<br />Ketelusan yang cetek.<br />Kelajuankimpal yang lebihpantasdiperlukan.<br />Kadar kecairanelektrod yang lambat<br />Ketelusan yang dalam<br />Kelajuan yang sederhana<br />
 20. 20.
 21. 21. 9.6 TeknikDalamMengimpalArka<br />Teknikseret<br />Tenikangkat<br />Menggunakanteknikinibolehdilakukandenganelektrodjenis ‘hujungcawan’(deep cup) dimanahujunglogamtidakbersentuhdenganbendakerjakeranahujungbahanlakurmembentukseperticawan.Olehitujaraksentiasakekalpadaketinggian yang samadanmenghasilkankumai yang cantikdankemas.<br />Menggunakanteknikinielektroddiangkatpadajaraklebihkurang 1/8 incidaripermukaanbendakerjaketikaarkadihidupkansehinggaselesaimengimpal.Teknikinihendaklahdigunakanapamengimpaldenganelektrodbiasa yang bukanjenis ‘deep cup’.<br />
 22. 22. Bahagian-bahagiankimpalanarka<br />
 23. 23. 9.6.2 KesanJarakArka,sudutArka Dan KelajuanArkaKeAtasHasilKimpalan.<br />Jarakarka<br />Jarakantarahujungteraslogamelektroddenganpermukaanbendakerja.Dimanaarka yang diterbitkanakandapatdikekalkanpadajarakini.Jarakarka yang terlalutinggiakanmenyebabkankumaitidakcantikdanjugaketelusan yang kurang.Jarakarkaialahantara 5.0mm hingga 6.0mm.<br />Sudutarka<br />Sudut yang terbentukdiantarakecondonganelektroddenganpermukaanbendakerjapadaarahgerakanelektrod.Sudutarka yang tidakbetulakanmenyebabkanriakkumaijadimemanjangataubujurdanmenjadikanrupakumiatidakcantik.<br />Kelajuanarka<br />Lajugerakanelektrodbergerakkearahhujungpenamatkimpalan.Kelajuaninibiasanyabergantungkepadakadarkecairanelektrod.Mengimpalterlalulajuakanmenjadikankumaiterlaluhalusdantinggisertakurangketelusan. <br />
 24. 24. Cara-Cara MenghidupkanArka<br />
 25. 25. Semburanarkaadalahsatukeadaandimanaarka yang terbitdiantarahujungelektroddanbendakerjatersasardarilaluan yang sepatutnya. Biasanyabunyi yang terhasildarisemburaniniagakkuatdaribiasadansaizarkajugakelihatanagakbesarsedikit. Keadaaniniberlakumungkinkeranakedudukanklipbumi yang kurangtepat.<br />
 26. 26. 9.7 Elektrod<br />Elektrodadalahberfungsisebagailogampenambahdalamkimpalanarka yang manaianyadisalutdenganbahanlakur yang manacampurannyaterdiridaripadabeberapajenisbahantertentudanmempunyaiberbagaifungsiketikakerjakimpalandilakukan.<br />9.8 PenghasilanElektrod<br />Elektrodkimpalanarkapelindung (SMAW) adalahsejeniselektrodbersalutlakur yang habisguna (consumable) yang terdiridariberbagaijenisbergantungpadajenislogamterasdanjugakandungansalutanelektrodberkenaan. <br />
 27. 27. 9.9 KandunganPancalonganTerasElektrod<br />Kandunganlogamteraselektrodadalahterdiridaripancalongan yang bergantungkepadaciri-ciripenggunaanelektrodberkenaan. Jenispancalonganbagiteraselektrodadalahmangan, silicon, sulphur, fosforusdankarban.<br />9.10 JenisSalutanElektrod<br />Bahancampuransalutanelektrodterdiridaribeberpabahan yang bergantungkepadaciri-ciripenggunaanelektrod. Diantarabahan-bahancampuran yang terdapatpadasalutanialahserbukbesi, oksida-titania, sodium silikat, potassium, asbestos, ferro-manganese. Salutanelektrodterbahagikepadatigaiaitu:<br />Salutannipis (tidakbersalut)<br />Salutansederhana<br />Salutantebal<br />
 28. 28. 9.11 FungsiSalutanElektrod<br />Fungsisalutanpadaelektrodadalah:<br />Menghasilkan gas pelindung<br />Menghasilkanjeremangpenutupkumai<br />Menstabilkanarka<br />Mengandungicampuranuntukciri-cirikhaspenggunaannya.<br />Berikutadalahjadualbagijenissalutandanarus yang disyorkan.<br />
 29. 29. 9.12 PengkelasanElektrod<br />Elektrodinidikelaskanmengikutsistem yang ditentukanolehsistempiawaian yang diterimapakai di sesebuahnegara.Dimalaysiapiawaian yang biasadigunakan AWS(American Welding Society) atau ASTM(American Standard for Testing Materials).<br />
 30. 30. ContohTigaSpesifikasiBagiElektrodKeluliLembut<br />AWS A5.1 – 55 T<br />ASTM A233 – 55T<br />CSA W48.1 – 1952(kanada)<br />
 31. 31. Elektrod bole dikodkanmaengikutsistempenomboranseperti E6013,E6011,E6010, E7018 dansebagainya. Setiaphurufdannombormempunyaipengertiantertentu. Sebagaicontoh E6013:<br />E – elektrod<br />60 – kekuatantensil/tegangan 60,0001b<br />9 - kedudukanmengimpal<br />3 – jenisarus<br />
 32. 32. Elektrodjugabolehdikelaskanmengikut:<br />Cepatpenuh (E6024,E6027)<br />Kelajuantinggi (E6012,E6013)<br />Cepatbeku (E6010,E6011)<br />Terdapatjugaelektrod yang menggunakankodwarnaolehpengeluarnya.Dimanakodwarna yang digunakanmenerangkantentangkekuatantensil,kedudukanmengimpaldanjugapilihanarus.<br />
 33. 33. Elektroddikategorikankepada7 iaitu: <br />Kelulilembut<br />Keluli ‘low alloy’<br />Kelulitahan karat<br />Pengerasanpermukaan<br />Nikeldanpancalogamnikel<br />Aluminiumdanpancalogamaluminium<br />Kuprumdanpancalogamkuprum<br />
 34. 34. 9.13 FungsiJeremang<br />Jeremangialahsatuselaput yang terdapatpadaperukaankumaihasildaripeleburansalutanelektrod. Jeremanginimempunyaifungsitertentu,Diantaranyaialah:<br />Melindungikumaidaripadaudaraluardisepanjangpenyejukanberlaku.<br />Mengapungkankekotorankepermukaandarikawahlebur.<br />Mengawalbentukkumaisupayaseragam.<br />Melambatkankadarpenyejukanbagimembaikisifatlogam.<br />Memberikanperlindungansecaramekanikalkepadapemindahanlogamdarielektrodkelogaminduk.<br />
 35. 35. Nama-NamaBahagianKimpalanArka<br />
 36. 36. . Kelebihandankekurangan proses SMAW.<br />
 37. 37. 5. Dalambeberapakeadaanmengimpaldengan proses SMAW tidakdigalakkan.<br />Diantaranyaialah:<br />-Mengimpaldalamhujan<br />-Mengimpalketikaributpasirataudalamkeadaanbersalji<br />-Mengimpalbendakerja yang suhunyadibawah 0F<br />6.’Voltan litarterbuka’ adalahvoltanpadamesinketikakerjamengimpaltidakdijalankanmanakala ‘voltanlitartertutup’ adalahvoltanpadalitarkimpalansewakerjamengimpalsedangdijalankan.Voltanlitarterbukasangatbahayabagipengimpal.<br />
 38. 38. 7. Semburanarkaadalahsatufenomena yang berlakuapabilaarkaterpesongdarilaluanasalketikamengimpalsedangdijalankandiiringidenganbunyisemburan yang kuat.Diantarasebabnyaialahianyamungkin di pengaruhiolehkedudukanklipbumidengantempatmengimpal.<br /> Cara bagimengurangkanfenomenainiialah:<br /> -Tukarkepadaarusulangalik<br /> -Alihkankilpbumipadatempat yang jauhsedikit.<br /> -Jarakarkahendaklahpendek.<br /> -Letakbongkahbesi di atashujungbendakerja.<br /> -Mengimpaljauhdarisisibendakerja.<br /> -Ubaharahmengimpal.<br />
 39. 39. 8. Salutanpadaelektrodmempunyaifungsisepertiberikut:<br /> -Menjadikanarkalebihstabil<br /> -Menghasilkan gas pelindungdisekelilingarkadankawah<br />arka.<br /> -Membentuksanggadipermukaankumaibagimelindungi<br />kumai<br /> -Menampungbahan-bahan yang menentukanciri-ciri<br />penggunaanelektrodberkenaan.<br />
 40. 40. 9 . Jeremangatauselalu di panggildengansebutan’slug’<br /> di hasilkandaripeleburansalutanelektrodlaluianya<br />membeku di ataspermukaankumai.Jeremangmempunyai<br />beberapaperanankeataskumaidiantaranyaialah:<br /> -Melambatkankadarpenyejukankumaidaniniakan<br />mengekalkanciri-ciriasallogamteraspadakumai.<br /> -Melindungikumaidariunsurluar yang tidakdiingini<br />semasapenyejukan yang datangdariudara.<br /> -Membantudalammembentukkumai yang seragam.<br />
 41. 41. Arka Dan Bahagian-Bahagiannya<br />
 42. 42. LakaranLitar<br />
 43. 43. LakaranMesinKimpalan Jana KuasaBermotorElektrik<br />
 44. 44. Cara UntukMemulakanArka<br />
 45. 45. Lakaran Cara UntukMematikanArkaSecaraMenaik<br />
 46. 46. LakaranBagiLitarKekutukan<br />
 47. 47. LakaranAsasSambunganKimpalan<br />
 48. 48. LakaranBagiLitarKambi<br />
 49. 49. LakaranBagiPergerakkanElektrod<br />

×