Bab 5 gerudi dan mesin gerudi

21,975 views

Published on

Published in: Sports, Education
7 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
209
Actions
Shares
0
Downloads
454
Comments
7
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 5 gerudi dan mesin gerudi

 1. 1. BAB LIMA ( 5 )GERUDI DAN MESIN GERUDI<br />
 2. 2.
 3. 3. GERUDI DAN MESIN GERUDI<br />MAKSUD<br />FUNGSI<br />GAMBAR RAJAH<br />JENIS-JENIS<br />BAHAGIAN-BAHAGIAN SERTA FUNGSINYA<br />PROSEDUR MENGGERUDI<br />
 4. 4. GERUDI<br />Gerudiialahsatualatataumesinuntukmembuatlubangpadapermukaanlogam.<br />Gerudiinijugadigunakanuntukkerja-kerjasepertimelulas, melubangbenam, melubangsengat, membenangdalamdanmeratakanpermukaanbintik.<br />Gerudidibuatdaripadakelulitahanlasakdan tungsten karbida.<br />
 5. 5. JENIS-JENIS GERUDI<br />GerudiPintal<br />GerudiBenam<br />GerudiPusat<br />GerudiLurahLurus<br />Gerudi Rata<br />GerudiMelubangSenggat<br />
 6. 6. GERUDI PINTAL<br />Digunakandalambengkelmesinuntukkerja-kerja am.<br />Hujungmatanyaberbentukkondandicanaisupayadapatmenghasilkansudutpemotongandansudutkelegaan.<br />Iamempunyaidualurahheliks yang samadanbertentangankedudukanpadagarispusatnya.<br />
 7. 7. GERUDI PINTAL<br />
 8. 8. JENIS-JENIS GERUDI PINTAL<br />GerudiPintalLubangMinyak<br />GerudiPintalPendek Dan Panjang<br />GerudiPintalSudutHelixsRendah Dan SudutHelixsTinggi.<br />GerudiPintalTigaLurahatauEmpatLurah<br />
 9. 9. GerudiPintalLubangMinyak<br />Lubangminyakperludibuatsupayabendalirpemotongbolehturunsampaiketepipemotong, Jadi, matagerudidapatdisejukkandandilincirkan, tatalkeluardenganlebihcepatdansempurna.<br />Gerudiinisesuaiuntukkerja-kerjaberatdankerja-kerjapengeluaran.<br />
 10. 10. GerudiPintalPendek Dan Panjang<br />Gerudipintalpendekkurangbergegar, olehitumudahuntukmemusatkankerja<br />Gerudipintalpanjang pula bergunauntukmenggerudilubang yang dalam.<br />Kedua-duajenisinibiasanyamempunyaibatangberbentuklurus.<br />
 11. 11. GerudiPintalSudutHelixsRendah Dan SudutHelixsTinggi<br />Bentuknyalebihkurangsamadengangerudipintalbiasa, kecualisudutheliksnyasamaadalebihkecilataupunlebihbesardaripadasudutheliksbiasa.<br />Keistimewaangerudiiniialahiasesuaiuntukmenggerudilogamtempawan,logamliatdandapatmenghasilkanlubang yang dalam.<br />Manakalabagisudutpendek pula sesuaiuntukmenggerudibahan-bahanplastik, gentian, asbestos, bakelitdanlogam-logamtiruan yang lain.<br />
 12. 12. GerudiPintalTigaLurahatauEmpatLurah<br />Kegunaannyaialahuntukmeluaskanlubang yang sediaadasepertilubangteraspadatuangan.<br />Selainitu,lurahdanbilanganmatanyabolehmemotongdenganlebihbanyak.<br />Justeruiabolehmenyokonggerudidenganlebihsempurnadanbolehmenghasilkanpermukaanlubangdenganlebihlicindantepat.<br />
 13. 13. BAHAGIAN GERUDI PINTAL<br />Hujung Mata<br />Pusatmata<br />Bibirpemotong<br />Lurah<br />Lengkanglurah<br />Jidar<br />Batang<br />Puting<br />
 14. 14. HUJUNGMATA<br />Terdapathujungmatadanbahagianhujungnyaberbentukkon.<br />Iadicanaidengansudutkandung 118 darjah,bibirpemotongmembahagiduasudutkandung .Masing-masingmembentuksudut 59 darjahdaripaksi.<br />Panjanghujungmatabiasanya 1/3 daripadagarispusatgerudi.<br />
 15. 15. PUSAT MATA<br />Pusatmatamenyerupaimatapahat yang tajam yang terbentukdaripadapertemuanbibir-bibirpemotong.<br />Manakalafungsipusatmataialahuntukmencungkildanmemudahkangerudimasukkedalampermukaanlogam.<br />
 16. 16. BIBIR PEMOTONG<br />Fungsibibirpemotongataubibirpengeratialahbertindaksebagaimatagerudi.<br />Iadiperbuatdaripadapertemuanlurah-lurahdenganhujungpermukaanberbentukkon.<br />Panjangbibirpemotonginidibuatdalamsaiz yang samapanjang. <br />
 17. 17. LURAH<br />Fungsilurahialah:<br />Untukmembentuktepipemotongataubibirpemotongpadahujungberbentukkon.<br />Tujuanuntukmembentuklorong-lorongbagitatalkeluar.<br />Untukmembolehkanbendalirpemotongsampaikehujungmata.<br />Supayamemudahkantatalkeluarmelaluiruang yang sempit.<br />
 18. 18. LENGKANG LURAH<br />Lengkanglurahialahmerupakantebing yang memisahkanlurah.<br />Iajugadianggapsebagaitulangbelakanggerudidanlebihtebaldibahagianpangkalsupayagerudimenjadilebihtegap.<br />
 19. 19. JIDAR<br />Maksudjidarialahtebingsempit yang menonjoldisepanjanglurah.<br />Kegunaannyaialahuntukmemberitelusankepadabadansemasamenggerudi, denganitugeruditidakbergesel.<br />Geseraninibolehmendatangkankepanasan yang cepatdanmenghilangkanbajaataupunbolehmenyebabkangeruditersepit.<br />
 20. 20. BATANG<br />BatangLurusuntukgerudikecil yang bersaiz 13 mm ataukurang. Biasanyaiadipegangdalamcukgerudi.<br />Batangtirusuntukgerudibesar yang mampunyaisaizlebihdaripada 13 mm.<br />Iadipasangpadaspindalmesinmelaluiliangsendiatausoketbagimenyesuaikansaiz.<br />
 21. 21. PUTTING<br />Putting iniberbentuknipis, terletakdibahagianpangkalgerudi.Puttingterdapatpadabahagianbatangtirussahaja.<br />Iauntukmemudahkangerudidiputarkerana putting bolehmasukkedalamalur yang terdapatdidalamlubangspindalmesinatausoketatauliangsendi.<br />Gerudibatangtirusbolehditanggalkandenganmudahdenganmenggunakanalatperenggang<br />
 22. 22.
 23. 23. GERUDI BENAM<br />Geruditersebutmempunyaibanyakmatapemotong yang terdapatpadahujungnyadaniaberbentukkon.<br />Manakalasudutmatanyaialah 900 hingga1200.<br />Gerudibenamdigunakankhasuntukmenghasilkanlubangbenamsupayaskrubenamataulubang rivet bolehdipasang.<br />SelainituIajugadigunakanuntukmembersihkanbibirlubang.<br />
 24. 24. GERUDI BENAM<br />
 25. 25. GERUDI PUSAT<br />Mata gerudiiniterdapatdikedua-duahujungnya. Gerudipusatbiasanyamempunyaisudutpemotongan 600 sementarajenislocengmempunyaisudutberkembar 600 dan 1200 dikedua-duahujungnya.<br />Iabolehdidapatidalampelbagaisaiziaitudaripada 3mm keatas.<br />Fungsigerudipusatialahuntukkerja-kerjapemusatansamaadapadamesinpelarikataumesingerudi.<br />
 26. 26. GERUDI RATA<br />Gerudiiniberbentukringkas, matanyaditempakepadabentuk yang sesuai.<br />Sudutpemotonganyadicanai 900 dansudutkelegaanpulaantara 50 hingga 120 bergantugpadajenislogam yang digerudi.<br />Gerudiinisemakinkurangdigunakanpadamasainikeranabanyakterdapatkekuranganantaranyaialahlubang yang dihasilkantidakberapabulat, saiztidaktepattatalsukardikeluarkan.<br />
 27. 27. GERUDI RATA<br />
 28. 28. GERUDI MELUBANG SESENGAT<br />Gerudiinidigunakanuntukmembuatlubangsenggat rata bagimenempatkankepalaskruAllen.<br />Selainituiadigunakanuntukmelicinkanpermukaanbintikdanjugamenyediakantempatkedudukannat, kepalapasakataukengkangnya.<br />
 29. 29. GERUDI SESENGAT<br />
 30. 30. MESIN GERUDI<br />Fungsimesingerudiialah: <br />(a) menggerudilubang<br />(b) melulas<br />(c)melubangbenam<br />(d)melubangsengat<br />(e)membenangdalam<br />(f) meratakanpermukaanbintik.<br />
 31. 31. JENIS-JENIS MESIN GERUDI<br />Mesingeruditekanataumesingerudisensitif.<br />Mesingeruditiang<br />Mesingerudijejarian<br />Mesingerudimudahalih<br />Mesingerudikerjakhas<br />
 32. 32. MESIN GERUDI TEKAN<br />Dinamakanmesingerudisensitifkeranahantarannyadibuatdengantangan, jadikawalanhantaran yang betulditentukandenganmerasagerakkanpemotongan yang dibuatolehmatagerudi.<br />Mempunyai 2 jenisiaitujenismejadanjenislantai.<br />Mesingerudiinisesuaiuntukkerja-kerja am daniabolehmemeganggerudi yang mempunyaisaizmelebihidaripada 13mm.<br />
 33. 33. MESIN GERUDI MEJA<br />
 34. 34. MESIN GERUDI JEJARIAN<br />Iasesuaidigunakanuntukmenggerudilubangpadakomponen-komponen yang besar, keranaiamempunyaibeberapakemudahansepertispindalnyabolehbergerakkeluarataukedalamdiaataslenganjejariandanlenganinidipasangdiatasturustegakmesinitu.<br />Inimembolehkanlubang yang terletakpadapermukaanbersudutdigeruditanpamengubahpengesetannya.<br />Keistimewaanterhadapmesininiialah:<br />a) bolehmenggerudilubang yang lebihbesar.<br />b) mejanyabesardanturusnyalebihtinggi<br />c) pemilihankelajuanlebihluas<br />d) tegapdantidakbergegar<br />
 35. 35. MESIN GERUDI MUDAH ALIH<br />Mesininimudahhendakbawakemanasahaja.<br />Iaberfungsiuntukmenggerudilubang yang kecildandikendalikandengankuasaelektrik.<br />Terdapatduajenismesingerudimudahalih, iaitu:<br />a) Jenis Pistol<br />Jenisiniadalahringandanbolehdipegangsebelahtangan. Iasesuaidigunakanuntukkerja-kerjaringan.<br />b) JenisKerjaBerat<br />Jenisiniadalahlebihberatdanterpaksadipegangdengankeduabelahtangan. Iadigunakanuntukkerja-kerjaberat.<br />
 36. 36. MESIN GERUDI MUDAH ALIH<br />
 37. 37. MESIN GERUDI KHAS<br />Mesingerudikhasdigunakandalamkerja-kerjapengeluarankhususuntukpelbagaikegunaan, bergantungkepadamesingerudikhasitu. Jenis-jenismesingerudikhasialah:<br />MesinGerudiberbilangSpindal<br />MesinGerudiRegu<br />MesinGerudi Turret<br />MesinGerudiKawalanAngkaBerkomputer.<br />
 38. 38. MESIN GERUDI TIANG<br />Mesininibolehmemeganggerudi yang lebihbesarsaiznyajikadibandingkandengangerudi yang dipegangolehmesingerudisensitif.<br />Digunakanuntukkerja-kerjaberat. Tapaknyabesardankedudukannyastabil.<br />Bentukmesininihampirsamadenganbentukmesingerudisensitifkecualiterdapatpesawat-pesawatpembolehubahdanhantaranberkuasaaautomatik, danpadakebanyakkanmesingeruditiang, kawalankelajuanspindaltidaklagimenggunakantakaldantalisawatsebaliknyamenggunakan gear.<br />
 39. 39. Bahagian-Bahagian<br />MesinGerudiTekan (Meja) dan<br />MesinGerudiTiang<br />
 40. 40. TAPAK<br />Diperbuatdaripadabesituang.<br />Disebabkanitukedudukanmesinmenjadistabil.<br />Mempunyailurah-lurah T yang berfungsiuntukmemegangbendakerja yang besar.<br />
 41. 41. TURUS<br />Diperbuatdaripadakeluliberlubang.<br />Iadipasangkanpadatapak.<br />Manakaladibahagianhujungsebelahatasdipasang motor.<br />Alat-alat lain yang dipasangpadaturusialahmeja.<br />
 42. 42. MEJA<br />Berbentuksegiempatbujurdanbulat.<br />Diperbuatdaripadabesituang.<br />Fungsi T ialahuntukmengikatragummesinataubendakerja.<br />Mejajugabolehdigerakkankepadasebarangsudutdimana-manakedudukan yang sesuai.<br />
 43. 43. PENGAWAL KELAJUAN MOTOR<br />Fungsinyaialahuntukmemutarkanspindaldenganperantaraantalisawatdantakal.<br />Biasanyaterdapat 4 jeniskelajuan yang dimilikiolehmesingerudimejaatautiang.<br />Terdapatjugamesin yang dipasangkan gear belakangbagimenambahkanlagikelajuan yang sediaada.<br />
 44. 44. SPINDAL<br />Iadiperbuatdaripadakeluli.<br />Spindalblehdigerakkansecaraturundannaikdenganpertolonganrakdan gear pinaan.<br />Spindaljugamempunyailubangtirusjenis Morse No.2 untukdisesuaikandengantirusanbatanggerudi,cukgerudi,adaptor,soketdanliangsendi.<br />
 45. 45. PENGAWALAN HANTARAN<br />Hantarandibuatdenganmenggunakantangan.<br />Bahagianhujungtuilakandipasangkandengan gear pinaandanrakdipasangkanpadaspindal.<br />Tujuannyauntukmembolehkanspindalbolehbergerakturundannaikapabilatuilpenghantardiputarkan.<br />
 46. 46. TOLOK PENGAWAL DALAM<br />Tujuannyabagimemudahkanmenggerudimengikutdalamlubang yang dikehendaki.  <br />
 47. 47. COOLANT<br />Iadigunakanuntukmengawalsuhukomponenkerjadanperalatan. Selaindaripadaituiajugadigunakanuntuk:<br />a) mencucibahan yang diprosesdanmengawalhabuk<br />b) mengurangkankuasa yang diperlukanuntukmenggerudi<br />c) mengelakkanpengaratankeatasalatandanbahan yang diproses.<br />Coolant bolehdibahagikankepada 2 jenis, mineral coolant dan latte oil coolants. Coolants yang biasadigunakanialah mineral coolants keranakosnyalebihmurah.<br />
 48. 48. KELAJUAN PEMOTONGAN<br />Ialahpanjangukuranlilitanmatagerudidalamukuran meter yang dikiraapabilaiaberputardalammasasatuminit.<br />
 49. 49. PROSEDUR MENGGERUDI<br />Sepertimana yang kitasediamaklumkan, apabilahendakmenjalankanataumelakukansesuatuaktiviti, kitahendaklahmengikutprosedur-prosedur yang telahditetapkan. Tanpaprosedur yang betulsudahtentukitatidakdapatmenjalankanaktivititersebutdenganbetul. Begitulahjugadenganmenjalankanaktivitimengerudiini. Disiniadadisenaraikanbeberapaprosedur yang perludiikutiolehparapelajarketikamenjalankanaktivitiini.<br />
 50. 50. 1. Sebelummenjalankanaktivitimenggerudikitahendaklahmemastikanapakahjenisbahan yang hendakdigerudi, ketebalanbahantersebutataupunsaizlubang yang hendakdigerudi.<br />2. Jikadidapatibahantersebutagaktebalatauterlalutebal, kitahendaklahmenggunakangerudipusatterlebihdahulusebelumterusmenggerudibahantersebut. Iniadalahuntukmemastikanpenggerudian yang kemasdanlebihselamat.<br />3. Apabilajenisbahansudahditentukan, lubang yang bersaizkecilperluditebukkebahagian yang hendakdigerudiuntukmemastikansupayabahantersebuttidaklariketikapenggerudiandijalankan. Aktivitiinidilakukandenganmenggunakan center punch.<br />4. Kemudiankitaperlumenentukan pula jenismatagerudi yang bersesuaindenganbahan yang hendakdigerudiitu. Contohnyasaiz diameter matageruditersebutdansudutkandung yang bersesuaian. Saizmatagerudi yang sayagunakanialahsaiz 9, saiz 7, saiz 4, dansaiz 2.<br />
 51. 51. 5. Apabilabahan-bahaninisudahtersedia, pasangkanmatagerudike spindle dengankukuhsupayaianyatidaktercabutketikapenggerudiandijalankan. Kemudianlaraskanmejaoperasiuntukmemudahkanlagimenggerudi.<br />6. Kelajuanmesinperludilaraskansebelummesindijalankanatauselepasmesindijalankan. Iniadalahmengikutjenismesin yang digunakan. Kelajuanmesinperlulahdilaraskanmengikutketebalanbahan yang digerudi. Untukbahan yang agaktebal, kelajuanmesinperlulahperlahan, contohnya 800 rpm. Bagibahan yang nipiskelajuannyabolehmencapaitahap 2500 rpm.<br />7. Semasaaktivitigerudidijalankan, coolants perludigunakanuntukmeneutralkansuhumatagerudi. Coolants amatpentinguntukmengekalkanlagiketahananmatagerudidanmenggelakkaniahaus.<br />8. Apabilapenggerudianselesai, alihkanbahan yang digerudidengancermat. Kemudianbersihkanmatagerudidantempatkannyasemuladitempat yang sesuai.<br />

×