Sistem pentaksiran baharu sv stpm 970 kertas 3

2,205 views

Published on

Slide taklimat Subjek Seni Visual 970/3 Sistem modular di Pearl Intenational Hotel pada 16 - 18 Mac 2012 oleh Hassan Mohd Ghazali.

Published in: Education

Sistem pentaksiran baharu sv stpm 970 kertas 3

 1. 1. TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU SENI VISUAL 970/3 STPM KEPADA JURULATIH UTAMA PROJEK KAJIAN SENI VISUAL KERTAS 970/3 HASSAN MOHD GHAZALI Universiti Pendidikan Sultan Idris
 2. 2. TAMADUN DUNIA BERMULA DARI SENI VISUAL HASSAN M. GHAZALI upsi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 3. 3. PERUBAHAN TAMADUN HASSAN M. GHAZALI upsi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 4. 4. PERUBAHAN TAMADUN HASSAN M. GHAZALI upsi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 5. 5. Kertas ini bertujuan menguji kemahiran calonuntuk menghasilkan karya seni visual sama adadalam bentuk pengkaryaan atau perekaan HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 6. 6. PENGKARYAAN PEREKAAN KOMUNIKASI VISUAL • GrafikSENI HALUS • Multimedia • Animasi• Catan • Laman web• Seni Cetak REKA BENTUK TEKNOLOGI• Arca • Industri • Seramik • Fesyen • Tekstil • Logam Halus REKA BENTUK PERSEKITARAN • Landskap • Hiasan dalaman HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 7. 7. 3 komponen AsasKarya Seni VisualHal benda yang hadir dalam ideapengkarya. Merupakan rangsanganciptaan pengkaryaBentuk Seni membentuk ataumenghasilkan karya seni visual melaluiunsur Seni Reka dan Prinsip Rekaanmelalui media dan teknikKonteks atau Makna: Menyampaikanmesej dalam karya. Bagaimanapengkarya dapat menyampaikankonteks dan makna dalam karyanya.Samada makna tersurat dan terisirat @ HASSAN MOHD GHAZALI
 8. 8. Aspek Formal @ HASSAN MOHD GHAZALI
 9. 9. HASSAN MOHD GHAZALIPerbandingan Asas Seni reka UPSI@ HASSAN MOHD GHAZALI
 10. 10. Proses Pengkaryaan 2D @ 3D • Kemahiran pembuatan • Kemahiran pengunaan Bahasa Seni VisualHASSAN M. GHAZALI upsi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 11. 11. Proses Reka Bentuk IndustriPENYELIDIKAN PENYATAAN KONSEP VISUALISASI REALISASI PENGEDARAN PENGGUNA1. Keperluan 1.Lakaran 1. CAD/3D 1. Prototaip 1. Promosi 1. Kehendak2. Pelanggan 2.Lukisan 2. Grafik Viktor 2. Penilaian Produk 2. Keperluan 2. Logistik 3. Model 2. Lepaan 3. Produksi 4. 3D Disesuaikan dari ‘Flo Creator Model Consultancy’ HASSAN M. GHAZALI upsi
 12. 12. Proses Reka Bentuk Grafik Proses idea: Proses lakaran Proses lakaran Proses Mencari kenik sebanyak sebenar dari Komprehensif maklumat mungkin lakaran kenik Rajah 4: Proses Reka Bentuk Grafik (Bob Cotton, 1990)HASSAN M. GHAZALI upsi
 13. 13. Contoh Pengolahan Permasalahan PERMASALAHAN KONSEP PEMECAHAN KEPERLUAN REKA BENTUK Poster- Poser Kempen Bahaya Banjir Risalah Alat Peringatan Banjir Alat Yang Boleh Memberitahu Banjir Alat Pengangkutan khas Banjir Kotak Kecemasan Peralatan Kesihatan Alat Kebersihan Konsep Rumah Penempatan Banjir Tempat penampatan Khas HASSAN M. GHAZALI upsi
 14. 14. Proses Kajian Seni Visual PENJANAAN IDEA MELALUI KAJIANPEMBENTUKAN IDEA PENTERJEMAHAN IDEA@ HASSAN MOHD GHAZALI
 15. 15. HASSAN M. GHAZALI upsi
 16. 16. HASSAN M. GHAZALI upsi
 17. 17. HASSAN M. GHAZALI upsi
 18. 18. HASSAN M. GHAZALI upsi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 19. 19. HASSAN M. GHAZALI upsi
 20. 20. HASSAN M. GHAZALI upsi
 21. 21. HASSAN M. GHAZALI upsi
 22. 22. HASSAN M. GHAZALI upsi
 23. 23. HASSAN M. GHAZALI upsi
 24. 24. Catan adalah hasil kerja karya seni visual yang menggunakan catberasaskan samada minyak, air atau pigmen lain di atas sesuatupermukaan. Alat yang biasa digunakan untuk proses mencatan ialahberus, pisau catan (palate kniff) spon atau alat-alat lain yang sesuai.Bentuk karya catan adalah reliasme, semi abstrak dan abrtrak yangdiadunkan secara kreatif melalui pengolahan aspek formal bagimenyampaikan niat ekspresif dan konsep diri yang ditentukan melaluitema. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 25. 25. Cat MinyakMenggunaberus HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 26. 26. Cat MinyakMenggunapalet HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 27. 27. Cat AirHASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 28. 28. Akrilik HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 29. 29. Seni cetak ialah proses membuat karya seni visual dengan menggunakan blok diatas permukaan seperti kertas. Karya seni cetak biasanya adalah mempunyai nilaikeaslian dan mampu menghasilkan gandaan sekeping yang sama, yang dipanggil‘siri cetakan. Setiap cetakan yang dihasilkan dianggap sebagai salinan asal.Cetakan dicipta dengan memindahkan dakwat dari bahan (blok) atau melaluiskrin bersedia untuk lembaran kertas atau bahan lain. Jenis-jenis blok termasuk:plat logam, biasanya tembaga atau zink, atau polimer plat untuk mengukir ataupunaran; batu, aluminium, atau polimer untuk litografi; blok kayu untukwoodcuts dan ukiran kayu; dan linoleum bagi linocuts. Skrin yang diperbuatdaripada kain sutera digunakan untuk proses ‘screenprinting’ . HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 30. 30. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 31. 31. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 32. 32. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 33. 33. Arca adalah karya seni visual dalam bentuk tiga dimensi( 3D).Karya arca melibatkan penciptaan melalui mengukir,membentuk atau menggabungkan dari bahan-bahan yangkeras batu, marmar atau logam, kaca dan kayu. Terdapatjuga bahan yang lembut digunakan seperti tanah liat, tekstil,plastik, polimer dengan menggunakan beberapa teknik yangsesuai. Kini arca juga melibatkan unsur-unsur bunyi, teks dancahaya dalam persembahan. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 34. 34. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 35. 35. Istilah "reka bentuk grafik" merujuk kepada beberapa disiplin seni lain yang memberitumpuan kepada komunikasi dan persembahan. Bidang secara keseluruhan juga sering dirujuksebagai Komunikasi Visual atau Reka Bentuk Komunikasi.Pelbagai kaedah digunakan untuk mencipta dan menggabungkan perkataan, simbol dan imejuntuk mencipta gambaran visual idea dan mesej. Pereka grafik boleh menggunakan gabungantipografi, seni visual dan teknik susun atur halaman untuk menghasilkan keputusan terakhir.Reka bentuk grafik sering merujuk kepada dua proses (rekaan) sebagai komunikasi diciptadan produk (reka bentuk) yang dijana.Reka bentuk grafik yang kreatif proses paling kerap melibatkan pelanggan dan pereka danbiasanya siap pada bersama-sama dengan pengeluar bentuk (iaitu pencetak, signmakers, dll)yang dijalankan untuk menyampaikan mesej tertentu (atau mesej) yang disasarkan penonton. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 36. 36. Indentiti korporat HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 37. 37. Kulit Majalah/ CD HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 38. 38. Pembungkusan HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 39. 39. Komik / Ilustrasi HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 40. 40. Animasi adalah paparan persembahan urutan imej-imej 2-Datau 3-D karya seni atau posisi model untuk mewujudkan ilusipergerakan.Kesannya adalah satu ilusi optik pergerakan yangdisebabkan fenomena ilusi penglihatan. Animasi adalah sebuahhasil karya seni visual yang memperlihatkan sebagai sebuahkarya ilusi 4D dan dapat dijanakan melalui komputer, filem atauvideo. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 41. 41. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 42. 42. Multimedia termasuk kombinasi elemen teks, audio, imej,animasi dan video. Multimedia adalah media baru dankandungan yang menggunakan gabungan bentuk-bentukkandungan yang berbeza.Terdapat dua jenis multimedia:1. Multimedia interaktif2. Multimedia linear HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 43. 43. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 44. 44. Reka bentuk web adalah proses merancang dan membinalaman web. Teks, imej, media digital dan elemen interaktifdigunakan oleh ‘web designer’ untuk menghasilkan halamanyang dilihat pada pelayar web atau sesawang.Pereka web menggunakan bahasa komputer seperti HTMLuntuk struktur dan CSS untuk persembahan dan bahasaJavaScript digunakan untuk interaktiviti HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 45. 45. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 46. 46. Reka bentuk perindustrian ialah penggunaan gabungan senigunaan dan sains gunaan untuk memberi impak nilai estetik,ergonomik, dan kebolehgunaan sesuatu produk, tetapi ia jugaboleh digunakan untuk meningkatkan kebolehpasaran produkdan pengeluaran. Peranan pereka perindustrian adalah untukmewujudkan dan melaksanakan penyelesaian masalah rekabentuk dari segi reka bentuk, kebolehgunaan, ergonomik fizikal,pemasaran, pembangunan jenama, dan jualan. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 47. 47. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 48. 48. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 49. 49. Bidang kraf yang diaplikasikan sebagai reka bentuk.Bidang ini sangat popular apabila keperluan seramiktidak lagi menjadi produk kraf semata-mata. Seramiklebih dikaji dalam bentuk industri yang mementingkankeperluan semasa. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 50. 50. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 51. 51. Reka bentuk fesyen adalah seni yang melibatkan reka bentukdan estetik berdasakan alam semula jadi untuk pakaian danaksesori.Reka bentuk fesyen dipengaruhi oleh situasi budayadan sosial, dan fesyen akan berubah dari masa ke masa dan disesuatu tempat. Pereka fesyen akan mereka bentuk fesyenpakaian untuk memenuhi citra rasa pengguna. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 52. 52. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 53. 53. Reka bentuk tekstil adalah proses mewujudkan reka bentuk danstruktur yang dikait dengan dianyam, tenunan atau hiasanfabrik.Tekstil menghasilkan reka bentuk yang melibatkan menghasilancorak untuk kain untuk digunakan dalam tekstil isi rumah,pakaian dan tekstil hiasan seperti permaidani. Bidang tersebutmerangkumi corak sebenar yang membuat serta menyeliasebahagian atau semua proses pengeluaran. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 54. 54. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 55. 55. Logam halus melibat seni pertukangan kraflogam yang dihasilkan melalui kreativitipengkarya. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 56. 56. Reka bentuk landskap menumpukan kepada khusus elemenlandskap dan tumbuh-tumbuhan. Komponen kelestarian yangpraktikal, estetik, hortikultur, dan alam sekitar mewajarkankepentingan reka bentuk Landskap. Tumpuan reka bentuklandskap adalah kepada dua reka bentuk ‘hardscape’ rekabentuk ‘softscape’ . Pereka landskap perlu mengatahui disiplinyang berkaitan seperti seni bina dan geografi, tanah dankejuruteraan awam, ukur, kontrak landskap, botani, dantukang. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 57. 57. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 58. 58. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 59. 59. Reka bentuk dalaman adalah bermatlamat untukmenyelesaikan permasalahan yang melibatkan danmenjadikan ruang dalaman ke dalam suasana yang berkesanuntuk pelbagai aktiviti manusia. Pereka bentuk hiasandalaman dikenali sebagai ‘interior designer’. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 60. 60. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 61. 61. HASSAN MOHD GHAZALIUPSI
 62. 62. PENGHASILAN PROJEKPROJEK KAJIAN SENI VISUAL (PKSV) KERTAS 3: 970/3 HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 63. 63. PENGHASILAN PROJEK KAJIAN1. Cadangan Projek – 20% markah2. Penghasilan Karya – 60% markah3. Persembahan dan Peragaan – 20% markah HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 64. 64. 1. Cadangan Projek – 20% markah 1. Penyataan permasalahan kajian 2. Penentuan tema, subjek, konsep dan kandungan 3. Penentuan pendekatan aspek formal dan gaya penghasilan atau penampilan. 4. Penyataan kepentingan projek dan keaslian 5. Sumber dan rujukan HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 65. 65. Pelaksanaan?Bagaimana cara menghasilkan CadanganProjek?1. Kertas konsep/cadangan2. Lakaran / portfolio ringkasPenghasilan dilakukan dalam bentuk penulisan dan lakaranvisual1. Ditaip menggunakan komputer2. Dibukukan bersaiz A4 HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 66. 66. 2. Penghasilan Karya – 60% markah 1. Lakaran dan Lukisan dalam perkembangan idea 2. Pemilihan media dan teknik 3. Penentuan gaya penghasilan atau penampilan 4. Pengubahan dan penyelesaian visual HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 67. 67. Bagaimana cara menghasilkan PenghasilanKarya?1. Portfolio2. Karya/produk• Portfolio disusun dalam bentuk buku bersiz A3.• Karya/Produk mengikut arahan soalan. HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 68. 68. 3. Persembahan dan Peragaan – 20% markah 1. Berpameran • Pemilihan AJK • Pemilihan Lokasi • Katelog 2. Sesi Apresiasi – penyataan karya secara lisan • Tetapkan satu hari dalam bilik pameran (tertutup) • Bersama pemeriksa kedua (yang dilantik) HASSAN MOHD GHAZALI UPSI
 69. 69. .HASSAN MOHD GHAZALI UPSI

×