Projek kajian seni visual 2013

9,800 views

Published on

Projek Kajian Seni Visual 2013, Kajian, Seni Visual

Published in: Education

Projek kajian seni visual 2013

 1. 1. PROJEK KAJIANSENI VISUAL970/3 (2013)HASSAN MOHD GHAZALIKetua Penyelaras Kebangsaan (KPK) 970/3 SeniVisual11 mei 2013Crystal crown hotel pj
 2. 2. I never made a painting as a work of art, it’s allresearch.—Pablo Picasso
 3. 3. Les Demoiselles dAvignon 1907—Pablo Picasso
 4. 4. Houses on the Hill Horta de Ebro 1909—Pablo Picasso
 5. 5. Bread and Fruit Dish on a Table 1909—Pablo Picasso
 6. 6. Kertas ini bertujuan menguji kemahiran calonuntuk menghasilkan karya seni visual sama adadalam bentuk pengkaryaan atau perekaan
 7. 7. PENGKARYAAN PEREKAANSENI HALUS• Catan• Seni Cetak• ArcaKOMUNIKASIVISUAL• Grafik• Multimedia• Animasi• Laman webREKA BENTUK TEKNOLOGI• Industri• Seramik• Fesyen• Tekstil• Logam HalusREKA BENTUK PERSEKITARAN• Landskap• Hiasan dalaman
 8. 8. KONSEP KAJIAN SENI VISUALKajian dalam konsep Seni Visual adalahproses penghasilan karya atau produkberteraskan penyelidikan samadapengkaryaan atau perekaan.Pendekatan pembelajaran sepanjangpenggal memerlukan pelajar (calon STPM)melibatkan pembelajaran inquari,menyelesaikan masalah, penyelidikanlapangan, refleksi dan kretikan
 9. 9. PENG-KARYAANPEREKAANMenghasilkankarya bersifatestetikMenghasilkankarya bersifatgunaanSeniVisual
 10. 10. KAJIANSENI VISUALPENDEKATANKUANTITATIFPENDEKATANKUALITATIFPENDEKATANMULTIDISPLIN
 11. 11. Why -Apa? = bermula dari gerak hati dengan cadangankajian atau penyelidikan. Memastikan apakah yang hendakdikaji.Who - Mengapa? = keperluan untuk mengkaji dan menyelidikyang berhubungan dengan konteks penyelididkan.How - Bagimana? = kepentingan membangunkan satu kaedahyang sesuai dan khusus kaedah untuk mengumpul danmenjana maklumat yang berkaitan dengan persoalan kajiananda, dan menilai, menganalisis dan menginterpretasibukti penyelidikan.What - jadi apa? - Mencabar anda untuk berfikirtentang kepentingan dan nilai sumbangan penyelidikananda, bukan sahaja kepada amalan anda tetapi kontekspenyelidikan yang lebih luas, dan bagaimana ini terbaikdisampaikan dan disebarkan.
 12. 12. PROSES KAJIAN SENI VISUALFASA 1:PERSOALAN KAJIANFASA 2:FOKUS KAJIANFASA 3:MENCARI MAKLUMATFASA 4:MEMBUAT PROPOSALFASA 5:KE LAPANGAN MEMBUATKAJIANFASA 6:PENGUMPULAN DATA DANMEMBUAT ANALISIS DATAFASA 7:PROSES PENGHASILANBERDASARKAN KAJIANFASA 8:PERSEMBAHAN, PAMERAN DANUJIAN LISANDOKUMENTASIPORTFOLIO
 13. 13. SAINSTEKNOLOGISENISENI VISUAL
 14. 14. PENGKARYAANTemaAspek FormalNilai EstetikPengayaanBahan danTeknikKandunganAspekKomunikasiKeaslianNilai SejarahKonteks@ HASSAN MOHD GHAZALI
 15. 15. @ HASSAN MOHD GHAZALIPEREKAANAspek FungsiGaya EstetikBahasa VisualTeknologi BaruTeknik ProduksiPersainganPasaranAspekKomunikasiNilai InovasiNilai SejarahAspek Ekonomi
 16. 16. TEMA SOSIALTEMA BUDAYATEMA EKONOMITEMA KEAGAMAANTEMA PEMBANGUNANTEMA INDUSTRITEMA ISU SEMASATEMA ESTETIKPEMILIHAN TEMA KAJIAN
 17. 17. PROSES KAJIAN SENI VISUAL@ HASSAN MOHD GHAZALIPEMBENTUKANIDEAPENJANAANIDEAMELALUI KAJIANPENTERJEMAHANIDEA
 18. 18. Aspek Formal meliputipenghasilan karya seni visualmelalui unsur Seni Reka danPrinsip Rekaan melalui mediadan teknikSubjek yang hadirdalam ideapengkarya.Merupakanrangsanganciptaan pengkarya@ HASSAN MOHD GHAZALI3 komponen AsasKarya Seni VisualKandungan:Menyampaikan mesejdalam karya.Bagaimana pengkaryadapat menyampaikankonteks dan maknadalam karyanya.Samada maknatersurat dan tersirat
 19. 19. @ HASSAN MOHD GHAZALI
 20. 20. PENGHASILAN PROJEK KAJIAN(Berlaku selama 14 minggu)1. Cadangan Projek – 20% markah(cadangan 2 minggu)1. Penghasilan Karya – 60% markah(cadangan 10 minggu)1. Persembahan dan Peragaan – 20% markah(cadangan 2 minggu)Bukti kemajuan dan pengesahan projek:Setiap hasil kerja yang dilaksanakan oleh calon hendaklahdisertakan dengan bukti kemajuan yang diperakukan olehguru Pra-U berdasarkan garis panduan yang disediakan olehMPM.
 21. 21. CADANGAN PENGKARYAAN(i) Pernyataan permasalahan kajianberasaskan tema(ii) Penentuan konsep, subjek, dan kandungan(iii) Penentuan pendekatan aspek formal dangaya penghasilan(iv) Pernyataan kepentingan projek dankeaslian(v) Sumber dan rujukan
 22. 22. 1. Ditaip menggunakan komputer – Font Arial atauTimes saiz12pt2. Dibukukan bersaiz A43. Format Isi Kandungan:1. Isi kandungan2. Pengenalan3. Penyataan permasalahan kajian berdasarkan tema atau tajuk4. Menentukan konsep karya – (pengaruh & Falsafah) Sebaiknya ada lakaran atau gambar-gambar bagi menggambarkan konsepkarya5. Penentuan Aspek formal yang perlu diterapkan dalam karya Tunjukkan lakaran-lakaran6. Bahan danTeknik7. Penyataan karya dari segi kandungan8. Sumber rujukan – format APAKertas konsep/cadangan( 2 minggu –pada awal penggal)
 23. 23. HASIL KARYA(i) Lakaran dan kajian visual(ii) Pemilihan media dan teknik,eksperimentasi, eksplorasi, danmanipulasi(iii) Penentuan gaya penghasilan ataupenampilan(iv) Lukisan akhir(v) Pendokumentasian proses penghasilankarya secara penulisan dan visual# BERGANTUNG JENIS KARYA
 24. 24. HASSAN M. GHAZALI upsi2D @ 3D• Kemahiran pembuatan• Kemahiran pengunaan BahasaSeni VisualProses Pengkaryaan
 25. 25. HASSAN M. GHAZALI upsiPENYELIDIKAN PENYATAAN KONSEP VISUALISASI REALISASI PENGEDARAN1. Keperluan2. Pelanggan1.Lakaran2.Lukisan3. Model4. 3D1. CAD/3D2. Grafik Viktor2. Lepaan1. Prototaip2. Penilaian Produk3. Produksi1. Promosi2. LogistikPENGGUNA1. Kehendak2. KeperluanDisesuaikan dari ‘Flo Creator Model Consultancy’Proses Reka Bentuk Industri
 26. 26. HASSAN M. GHAZALI upsiRajah 4: Proses Reka Bentuk Grafik (Bob Cotton, 1990)Proses idea:MencarimaklumatProses lakarankenik sebanyakmungkinProses lakaransebenar darilakaran kenikProsesKomprehensifProses Reka Bentuk Grafik
 27. 27. PERSEMBAHAN DANPERAGAAN(i) Pameran hasil karya dan kemasan(ii) Apresiasi• Pernyataan karya• Lisan
 28. 28. PENGURUSAN PAMERAN Membuat kertas kerja:• Organisasi• Belanjawan Pemilihan Bilik Pameran – sesuai dan selesa Mengadakan Katelog Publisiti: Poster/ banting dan benner Susun atur karya• Bergantung 2D• Pesdestel – 3D Buku pelawat Perasmian dan Jamuan SesiAresiasi dan Kritikan lisan
 29. 29. Penyataan karya• Calon akan menyatakan konsep karya berdasarkancadangan (proposal yang telah dibuat)• Calon boleh menyatakan dari aspek tema, subjek,aspek formal termasuk bahan dan teknik dankepentingan karya.Soalan secara LisanSoalan jawab: contoh:• Pengaruh• Sejarah Seni• Bahan dan teknikAPA PERKARA HENDAK DIJALANKANSEMASA APRESIASI ?
 30. 30. TERIMAKASIHHASSAN MOHD GHAZALIKetua Penyelaras Kebangsaan 970/3 Seni Visual

×