Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pbs hassan

3,135 views

Published on

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Published in: Education
 • Be the first to like this

Pbs hassan

 1. 1. PentaksiranBerasaskan SekolahPBS
 2. 2. Apakah PBS?• Pentaksiran yang dirancang, ditadbir, diskor dan dilapor oleh sekolah.• LPM menyediakan instrumen merangkumi piawai, kriteria, panduan dan peraturan• Bertujuan membolehkan calon mengukur tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai berbanding kriteria yang ditetapkan• Membolehkan calon memperbaiki pencapaian diri (assessment for learning)
 3. 3. Konsep PBS• Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.
 4. 4. Konsep PBS• Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.
 5. 5. Konsep PBS• Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.
 6. 6. Konsep PBS• Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina.
 7. 7. Konsep PBS• Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah
 8. 8. Konsep PBS• Dimoderasikan merujuk kepada usaha memastikan tiap- tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti
 9. 9. Konsep PBS• Kesahan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan cukup cakup tentang perkara yang ditaksir dan perkara yang ditaksir itu relevan. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran
 10. 10. Konsep PBS• Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan.
 11. 11. Konsep PBS• Pelaporan positif - skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa
 12. 12. Komponen PBS• Projek • Calon melaksanakan tugasan di sekolah • LPM membekalkan panduan • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras • Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah • Markah dihantar kepada LPM • Sekolah mengeluarkan sijil
 13. 13. Komponen PBS• Kerja Kursus / PEKA • Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran • LPM membekalkan panduan • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras • Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah • Markah dihantar kepada LPM • Sekolah mengeluarkan sijil
 14. 14. Komponen PBS• Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. • LPM membekalkan panduan • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras • Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah • Markah dihantar kepada LPM • Sekolah mengeluarkan sijil
 15. 15. Komponen PBS• Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran • LPM membekalkan panduan • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras • Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah • Sekolah mengeluarkan sijil
 16. 16. Komponen PBS• Modul • Calon ditaksir kompetensinya mengikut spesifikasi • LPM membekalkan modul pentaksiran sebagai panduan • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras • Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah • Markah dihantar kepada LPM • Sekolah / LPM mengeluarkan sijil
 17. 17. Dasar Pelaksanaan PBS Pelaksanaan ditadbir mengikut kuasa yang diberikan kepada Pengarah Peperiksaan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Seksyen 67, 68 dan 69 Sekolah memastikan infrastruktur dan kelengkapi fizikal ada sebelum menawarkan mata pelajaran yang ada komponen PBS Sekolah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri 2 tahun sebelum Sekolah bertanggungjawab memastikan skor yang diberikan kepada calon adalah sahih berdasarkan evidens yang autentik
 18. 18. Dasar Pelaksanaan PBS Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan evidens calon termasuk evidens produk calon yang berpindah Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan skor calon termasuk penghantaran skor ke LPM Semua calon yang mendaftar mata pelajaran yang ada komponen PBS wajib melaksanakan PBS termasuk calon yang mengulang Murid yang tidak melaksanakan PBS akan dianggap tidak hadir. Sekolah boleh memohon pengecualian kepada Pengarah Pelajaran Negeri dengan mengemukakan dokumen sokongan
 19. 19. Dasar Pelaksanaan PBS• Calon yang berpindah pusat perlu memilih sekolah yang menawarkan mata pelajaran yang diambil. Sekolah asal calon bertanggungjawab menghantar semua bahan dan dokumen pentaksiran ke sekolah baru• Calon wajib melaksanakan PBS berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi mata pelajaran tersebut
 20. 20. Ciri-ciri PBS Keserasian dengan kehendak kurikulum  Mengambilkira kemahiran, sikap dan nilai murni yang ingin dikembangkan dalam P&P Berpusatkan calon  Aktiviti dibuat sendiri oleh calon. Skor berdasarkan kriteria dan tidak relatif kepada calon lain Luwes  Tidak rigid dari segi jadual, tempat dan kaedah – ditaksir bila calon bersedia Berpaksikan pembinaan insan  Menanam aspek nilai murni
 21. 21. Ciri-ciri PBS Telus dan terbuka  Calon berpeluang mengetahui apa ditaksir, bila ditaksir, bagaimana dan di mana pentaksiran dibuat Kebolehlaksanaan dan sistematik  Format mengambilkira aspek pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan dengan sistematik Kepelbagaian instrumen  Untuk memberi cakupan yang luas dan evidens yang banyak untuk menggambarkan pencapaian sebenar calon Formatif dan berterusan  Calon diberi peluang untuk meningkatkan pencapaian dan memperbaiki skor
 22. 22. Ciri-ciri PBS• Mempunyai skor • Skor mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi jika dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan• Pelaporan positif • Skor dilaporkan untuk menggalakkan calon memperbaiki tahap penguasaan dari semasa ke semasa• Penyelarasan dan pemantauan berterusan • Untuk memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur
 23. 23. Perancangan Pentaksiran• Perancangan • Perancangan yang teliti dilaksanakan antara Lembaga Peperiksaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pelaksana PBS yang telah dilantik.• Penataran • Penataran ialah pendedahan tentang Konsep, Kerangka dan Dasar program PBS kepada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan PBS seperti pentadbir sekolah, pemantau, penyelaras, pentaksir sekolah dan murid-murid tentang pelaksanaan PBS.
 24. 24. Perancangan Pentaksiran• Pelaksanaan Pentaksiran • Pelaksanaan PBS ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PBS mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam buku Format Pentaksiran• Penyelarasan • Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.
 25. 25. Perancangan Pentaksiran• Pemantauan • Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.• Pengesanan • Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan serta impaknya untuk tujuan memperbaikiaprogram itu.
 26. 26. Perancangan Pentaksiran• Laporan • Penyelaras, Pemantau dan Jabatan Pendidikan Negeri akan membuat laporan mengenai pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan.
 27. 27. Pentadbiran PBS• JK Peringkat Kebangsaan• JK Peringkat Negeri• JK Peringkat Daerah• JK Peringkat Sekolah
 28. 28. JK Peringkat KebangsaanPenasihat: Pengarah PeperiksaanPengerusi: Timb Pengarah Pep (Operasi)Naib Pengerusi: Ketua Sektor SPPMALNSetiausaha: KPP SPPMALNAJK: Semua pegawai mata pelajaran Semua pegawai pembina Ketua Pentaksir Kebangsaan
 29. 29. JK Peringkat NegeriPenasihat: Pengarah Pelajaran NegeriPengerusi: Timbalan Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi 1: Ketua Sektor Pengurusan AkademikNaib Pengerusi 2: Ketua Sektor Penilaian & PeperiksaanSetiausaha 1: KPP Penilaian & PeperiksaanSetiausaha 2: KPP Pengurusan AkademikAhli Jawatankuasa : Ketua Jemaah Nazir Negeri Ketua Sektor Pendidikan Islam Pen Pengarah Penilaian dan Peperiksaan Pen Pengarah Sains & Matematik Pen Pengarah Teknik & Vokasional Pen Pengarah Sains Sosial & Kemanusiaan Pen Pengarah Bahasa Semua Pegawai Pelajaran Daerah Ketua Pentaksir Kebangsaan Ketua Pentaksir Negeri
 30. 30. JK Peringkat DaerahPengerusi: Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha: Pen PPD (Akademik)AJK: Pen PPD (T & V) Pen PPD (Bahasa) Pen PPD (Sains & Matematik) Pen PPD (Pend Islam & Moral) Pen PPD (Sains Sosial & kemanusiaan) Pen PPD (Peperiksaan) Semua Pengetua Ketua Pentaksir Negeri Ketua Pentaksir Kawasan Pentaksir Kawasan Ketua Pentaksir Sekolah
 31. 31. JK Peringkat SekolahPengerusi: Pengetua / Guru BesarNaib Pengerusi: Pen Kanan AkademikSetiausaha S/U PeperiksaanP Setiausaha Pen S/U PeperiksaanAJK Guru Kanan Guru Cemerlang Ketua Panitia Ketua Pentaksir Sekolah
 32. 32. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah Sebelum pentaksiran  Menerima surat siaran PBS daripada JPN  Menerima dokumen PBS daripada JPN  Menubuhkan JK PBS sekolah  Melantik Ketua Pentaksir Sekolah setiap mata pelajaran  Memperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksir  Menyediakan jadual pelaksanaan PBS  Menyediakan kemudahan fizikal, peralatan dan bahan yang mencukupi  Menamakan pentaksir di kalangan guru mata pelajaran yang akan melaksanakan PBS – berperanan menguruskan segala urusan berkaitan pentaksiran  Memberi taklimat kepada calon  Memastikan setiap murid ada fail PBS
 33. 33. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah Semasa pentaksiran  Pentaksiran dijalankan semasa P&P  Penyelarasan dalaman  Pemantauan dalaman  Pentaksir merekod skor dalam BSI  Pentaksir menyimpan evidens dengan selamat  Pentaksir memaklumkan skor kepada calon dan calon tandatangan di BSI  Pentaksir memindahkan skor dengan betul dari BSI ke Borang Markah Induk berdasarkan format pentaksiran mata pelajaran
 34. 34. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah Selepas pentaksiran  Borang Skor Individu dan Borang Markah Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua / Guru Besar dan disimpan di sekolah  S/U peperiksaan memastikan pentaksir memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM  S/U peperiksaan dan pentaksir menyemak markah yang dimasukkan dalam aplikasi LPM  S/U peperiksaan menyerah cetakan Senarai Keseluruhan Markah calon untuk disahkan oleh Pengetua / Guru Besar  Mengeluarkan sijil / penyataan pencapaian PBS calon
 35. 35. Pelaksanaan PBS• Petugas Pentaksiran • Ketua Pentaksir Kebangsaan • Ketua Pentaksir Negeri • Ketua Pentaksir Kawasan • Pentaksir Kawasasan • Ketua Pentaksir Sekolah
 36. 36. Pelaksanaan PBS• Ketua Pentaksir Kebangsaan • Dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia • Guru terlatih • Opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran • Disahkan dalam jawatan • Berpengalaman
 37. 37. Pelaksanaan PBS• Ketua Pentaksir Negeri • Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri • Guru terlatih • Opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran • Disahkan dalam jawatan • Berpengalaman dalam mata pelajaran berkaitan
 38. 38. Pelaksanaan PBS• Ketua Pentaksir Kawasan / Pentaksir Kawasan • Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri • Guru terlatih • Opsyen berkaitan mata pelajaran • Berpengalaman • Disahkan dalam jawatan
 39. 39. Pelaksanaan PBS• Ketua Pentaksir Sekolah • Dilantik oleh Pengetua / Guru Besar • Guru terlatih • Opsyen mata pelajaran berkaitan • Jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang- kurangnya 3 tahun • Dilantik dalam jawatan
 40. 40. Tugas Pentaksir Sekolah• Sebelum pentaksiran • Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah • Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon
 41. 41. Tugas Pentaksir Sekolah• Semasa Pentaksiran • Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi • Mentaksir calon • Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan. • Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/ kawasan dalam urusan penyelarasan
 42. 42. Tugas Pentaksir Sekolah Selepas Pentaksiran  Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw  Menyerahkan skor kepada SUP  Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan  Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw  Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru  Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon  Menyelesaikan kes-kes khas
 43. 43. Kes-Kes Khas Jawatankuasa Kes Khas mesti diwujudkan di sekolah untuk mengendalikan kes-kes bagi calon yang tidak dapat melaksanakan PBS sepenuhnya Keanggotaan  Pengetua/ Guru Besar  Guru Kanan  Ketua Pentaksir Sekolah  Ketua Pentaksir
 44. 44. Isu-Isu Guru GSTT – boleh membuat pentaksiran dengan syarat dilatih Pentaksir mendakwa ada sekolah yang menghantar markah yang tidak diselaraskan ke LPM Pentaksir minta sekolah dapatkan surat akuan ibu bapa bagi anak yang tidak melaksanakan KK Pelajar yang tidak hadir pastikan diberi surat peringatan 3 kali – menjaga kepentingan sekolah Guru keluar bertugas – pohon izin drp Pengetua / Guru Besar kerana penting bagi pelaksanaan PBS Kerjasama pihak sekolah dalam menerima lawatan pentaksir boleh diperbaiki Terlalu ramai guru dari sesebuah sekolah dilantik sebagai pentaksir kawasan / negeri
 45. 45. Penutup• Sekolah diberi kuasa menentukan gred pentaksiran calon • KUASA + TANGGUNGJAWAB • Berjaya atau gagal bergantung kepada integriti, sikap dan komitmen pelaksana • Memberi kesan kepada kehidupan generasi akan datang
 46. 46. Sekian

×