Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 2 : ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN
UNDANG-UNDANG KONTRAK
Seksyen 2(h) Akta Kontrak 1950 – Kontrak ialah sesuatu perjanji...
Syarat Waranti
Stipulasi utama kontrak Stipulasi sampingan kontrak.
Sebarang perlanggaran syarat kontrak akan
mengakibatka...
PELEPASAN KONTRAK
Dengan perlaksanaan
syarat-syarat kontrak
Dengan persetujuan pihak
yg berkontrak
Dengan tiada kemungkira...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 2 pp2 peta minda

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Bab 2 pp2 peta minda

  1. 1. BAB 2 : ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN UNDANG-UNDANG KONTRAK Seksyen 2(h) Akta Kontrak 1950 – Kontrak ialah sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. 5. Tawaran [Seksyen 2(a) AK] - janji yang telah dibuat oleh pembuat tawaran kepada penerima tawaran kepada penerima tawaran dengan niat untuk mengikat keduanya. - Elemen penting dalam tawaran : i. tawaran mesti lengkap, jelas dan muktamad ii. penerima tawaran harus ditentukan. iii. Tawaran adalah berbeza dengan pelawaan tawaran. Contoh pelawaan tawaran : - Pameran,Lelongan,Edaran,pengiklanan, Jualan melalui katalog - sebab-sebab tawaran tamat : i. pembuat tawaran membatalkan tawarannya ii. penolakan tawaran oleh penerima tawaran iii. luputnya waktu iv. kematian atau ketidaksiuman - Contoh Kes: Preston Corp. sdn. bhd v Edward Leong & Ors (1982) 4. Penerimaan[Seksyen 2(b) AK] - Sesiapa yang menyatakan persetujuan terhadap sesuatu cadangan, maka ia dikatakan menerima kontrak. - Elemen penting dalam penerimaan : i. jelas, mutlak dan tidak bersyarat. [kes Low Kar Yit & Ors v Mohamad Isa & Anor (1963)] ii. Mestilah dibuat secara biasa dan munasabah, melainkan jika tawaran itu menetapkan cara penerimaannya. iii. Sesuatu penerimaan mestilah dikomunikasikan. iv. Hendaklah dibuat di dalam jangka masa yang munasabah. v. Penerimaan adalah lengkap sebaik sahaja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya. - Keadaan-keadaan penerimaan tidak perlu dikomunikasikan kepada pembuat tawaran: a) penerimaan dengan penunaian syarat b) kaedah pos terpakai c) jualan lelong 3. Balasan [Seksyen 2(d) AK] - Sesuatu kontrak mesti disokong oleh balasan. - Elemen penting dalan balasan : i. Balasan mestilah mempunyai unsur timbal balik. ii. Balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. iii. Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang iv. Sesuatu balasan itu tidak semstinya berpadanan v. Balasan mestilah sah di sisi undang- undang vi. Perjanjian tanpa balasan - contoh kes: Murugesu v Nadarajah (1980) 2. Niat - sesebuah perjanjian antara dua pihak menjadi satu kontrak yang sah apabila dapat membuktikan bahawa wujudnya niat untuk mengadakan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang antara kedua-dua pihak. - contoh kes: Rose dan Frank Co. V Crompton & Bros .Ltd 91925) 1. Ketentuan[Sek 30, AK] - menyatakan perjanjian yang maknanya tidak tentu dan tidak boleh ditentukan adalah batal. 6. Keupayaan [Seksyen 11 ,AK] - seseorang yang layak membuat kontrak mestilah dewasa (18 tahun ke atas), berakal sempurna dan tidak kelayakan untuk berkontrak. - contoh kes: Leha bt Jusoh V Awang Johari bin Hashim (1978)
  2. 2. Syarat Waranti Stipulasi utama kontrak Stipulasi sampingan kontrak. Sebarang perlanggaran syarat kontrak akan mengakibatkan kontrak terbatal dan boleh ditamatkan oleh pihak yang tidak bersalah. Sebarang perlanggaran waranti tidak akan menjejaskan kontrak. Pihak yang tidak bersalah boleh menuntut gantirugi. TERMA KONTRAK SYARAT-SYARAT KONTRAK/ JENIS- JENIS KONTRAK Kontrak Sah Kontrak Batal Kontrak Boleh Batal Perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan mematuhi elemen-elemen seperti tawaran penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan. - Kontrak yang batal sejak dari mula dan seolah-olah tidak wujud sebarang kontrak antara pihak- pihak yang berkontrak. - Balasan atau tujuan perjanjian adalah sah kecuali : a) perjanjian yg dilarang oleh undang-undang(kontrak perjanjian melalui perjudian atau pertaruhan) b) bersifat mengecewakan peruntukan undang-undang sepertimenjalankan perniagaan tanpalessen c) bersifat ‘frod’/ penipuan d) perjanjian yang tidak bermoral. contoh membuat perjanjian dengan pelacur Paksaan - Sebarang bentuk kekerasan atau ancaman dengan memaksa pihak itu membuat kontrak Pengaruh tidak berpatutan -Sesuatu transaksi boleh dibatalkan atas alasan urusan tersebut dipengaruhi oleh seseorang yang lain dengan menggunakan kedudukan Salahnyataan - merujuk kepada kenyataan-kenyataan yg tidak benar atau mengelirukan yg mendorong seseorang untuk memasuki kontrak salahnyataan. Frod - Sebarang perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk memperdaya pihak-pihak yang lain untuk memasuk kontrak seperti: a) apabila mengatakan sesuatu fakta itu benar sedangkan dia tahu fakta itu tidak benar b) menyembunyikan fakta yg perlu didedahkan c) membuat janji tetapitidak menunaikannya d) melakukan mana-mana perbuatan utk memperdayakan atau sememangnya bertujuan untuk menipu Khilaf / Silap- Keadaan yg menyebabkan kontrak batal kerana klilaf adalah sepertiberikut: a) kedua-dua pihak khilaf mengenai satu perkara mustahak dalam perjanjian b) khilaf satu pihak mengenai satu perkara penting di dalam kontrak dan khilaf ini diketahui oleh pihak yg lain- Terdapat 2 jenis khila iaitu Khilaf mengenai fakta dan Khilaf undang-undang
  3. 3. PELEPASAN KONTRAK Dengan perlaksanaan syarat-syarat kontrak Dengan persetujuan pihak yg berkontrak Dengan tiada kemungkiran (kekecewaan kontrak) - sesuatu kontrak yg pada mulanya sah dan boleh dilaksanakan dikatakan kecewa apabila berlaku keadaan-keadaan yg menjadikan mustahil utk dilaksanakan Dengan Kemungkiran kontrak - sekiranya satu pihak enggan melaksanakan kontrak seperti yg dipersetujui, pihak yg satu lg blh menamatkan kontrak dan melepaskan diri Dengan kuatkuasa undang-undang - apabila tempoh pelaksanaan kontrak itu ditamatkan PEMULIHAN ATAU REMEDI Apabila satu pihak memungkiri janjinya dan menyebabkan kerugian kepada pihak satu lagi, maka pihak ini boleh menuntut pemulihan, gantirugi atau remedi. Penamatan kontrak - Tidak perlu meneruskan kewajipan di bawah kontrak sekiranya berlaku kemungkiran Ganti Rugi - Pihak yg mengalami kerugian boleh menuntut ganti rugi berdasarkan nilai pelaksanaan Pelaksanaan Spesifik - Merupakan satu perintah mahkamah mengarahkan defenden menjalankan akur janji menurut terma-terma kontrak Injuksi - Arahan mahkamah secara mandotori kepada pihak untuk melakukan sesuatu atau menghalang daripada lakukan sesuatu Quantum Merit - Pihak teraniaya memohom krpada mahkamah sejumlah bayaran terhadap apa yang telah dilakukan dala kontrak

×