Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forsvarets HR-Strategi

4,618 views

Published on

Vi har utviklet en HR-strategi for Forsvaret som et utgangspunkt for å aktivere, mobilisere og styre humankapitalen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forsvarets HR-Strategi

 1. 1. 30.01.15 1Forfatter Prosjektittel FORSVARET Avdelingstittel 30.01.15 1Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Forsvarets HR-strategi 4 satsningsområder; ledelse, organisasjonskultur, motivasjon og kompetanse Eirik Haslestad
 2. 2. 30.01.15 2Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Forsvarets HR-strategi er en langsiktig plan innenfor personellområdet basert på innspill fra flere kilder Forsvarets HR-strategi Forsvarets HR-strategi er basert på innspill fra en rekke kilder Forsvarets HR-strategi er FSJs langsiktige plan innenfor personellområdet Hensikten med Forsvarets HR-strategi er å: •Synliggjøre sammenhenger mellom Forsvarets strategiske målsetninger og HR- strategien •Kommunisere FSJs fokusområder, målsetninger og prioriteringer innenfor personellområdet •Sikre effektiv bruk av personellressursene for felles måloppnåelse HR- strategi Politiske føringer Strat-P forum Samfunns- trender og best practice Forsvarets medarbeider- undersøkelse
 3. 3. 30.01.15 3Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben HR-strategien skal synliggjøre sammenhengen mellom Forsvarets strategiske målbilde og personellområdet HR-strategien i en styringsmessig sammenheng HR-strategi for Forsvaret Forsvarets strategiske målbilde Et tidsmessig forsvar for nasjonal sikkerhet og internasjonalt engasjement Forsvarets kjerneverdier; Respekt, Ansvar og Mot, skal ligge til grunn for all virksomhet og ha sentral betydning for den enkelte i organisasjonen Kjerneverdier i Forsvaret Visjon for Forsvaret Hovedmålsetningen innenfor personellområdet er å legge grunnlaget for å rekruttere, beholde og videreutvikle sivile og militære medarbeidere med gode holdninger, høy motivasjon og riktig kompetanse, tilpasset Forsvarets oppgaver og behov
 4. 4. 30.01.15 4Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben HR-strategien ivaretar en helhetlig tilnærming til personellområdet gjennom 4 satsningsområder Forsvarets HR-strategi Ledelse – vise vei Organisasjonskultur – forsterke grunnmuren Motivasjon – skape engasjement og vilje Kompetanse – forbedre evne Etablere og anvende operativ evne Ledere som utøver helhetlig og enhetlig ledelse Systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse Medarbeidere med høy trivsel og motivasjon En kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot Hovedmål
 5. 5. 30.01.15 5Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Vi ønsker å styrke kompetansen til Forsvarets ledere, for å utvikle ledere som utøver helhetlig ledelse Forsvarets HR-strategi – delmål ledelse Ledelse Organisasjonskultur Motivasjon Kompetanse Etablere og anvende operativ evne •Enhetlig og helhetlig kommunikasjon skal være en integrert del av all ledelse, for å bidra til å styrke vårt omdømme og troverdighet, og skape forståelse for Forsvarets rolle og oppgaver •Utvelgelse og utvikling av ledere må tilpasses nye behov og Forsvaret skal være kjent for gode ledere Ledere som utøver helhetlig og enhetlig ledelse Systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse Medarbeidere høy trivsel og motivasjon En kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot Hovedmål
 6. 6. 30.01.15 6Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Vi ønsker å dyrke en kultur basert på Forsvarets kjerneverdier: Respekt – Ansvar – Mot Forsvarets HR-strategi – delmål organisasjonskultur Ledelse Organisasjonskultur Motivasjon Kompetanse Etablere og anvende operativ evne •Forsvaret skal være preget av en åpenhetskultur som synliggjør hvordan ressursene blir brukt, for at samfunnet skal ha tillit til at ressurser brukes til fellesskapets beste •For å støtte et nettverksbasert forsvar skal vi skape et fleksibelt organisasjonsklima for deling av informasjon og samarbeid på tvers av organisatoriske skiller •Holdninger, etikk og ledelse skal være sentralt i arbeidet for å styrke profesjonsidentiteten og yrkesstoltheten •Forsvaret skal videreutvikles som en mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsplass Ledere som utøver helhetlig og enhetlig ledelse Systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse Medarbeidere høy trivsel og motivasjon En kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot Hovedmål
 7. 7. 30.01.15 7Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Vi ønsker at Forsvaret skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med motiverte medarbeidere som trives Forsvarets HR-strategi – delmål motivasjon Ledelse Organisasjonskultur Motivasjon Kompetanse Etablere og anvende operativ evne •Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass med et stimulerende arbeidsmiljø og der det legges til rette for faglig og personlig utvikling •Vi skal preges av et prestasjonsorientert arbeidsmiljø med klare tilbakemeldinger •Vi skal opprettholde god balanse mellom jobb og fritid for de ansatte •Ansatte skal gis større forutsigbarhet, ved å fokusere på et langsiktig disponeringsarbeid •Personell som deltar i operasjoner, som ofte er forbundet med betydelig risiko, skal få god oppfølging før, under og etter oppdraget Ledere som utøver helhetlig og enhetlig ledelse Systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse Medarbeidere høy trivsel og motivasjon En kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot Hovedmål
 8. 8. 30.01.15 8Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Vi legger vekt på systematisk og målrettet utvikling og styring av kompetanse Forsvarets HR-strategi – delmål kompetanse Ledelse Organisasjonskultur Motivasjon Kompetanse Etablere og anvende operativ evne •Kompetansebehovet skal dekkes ved hjelp av målrettet rekruttering, utvikling og styring av kompetanse, gjennom et profesjonelt utdanningsløp og gode disponeringsprosesser •Forsvaret skal rekruttere helhetlig gjennom både ny-, intern- og re-rekruttering med blant annet verneplikten som rekrutteringsbrønn og vi skal beholde relevant kompetanse •Vi skal sikre at en større andel av personellet gjøres tilgjengelig for operativ virksomhet •Personellet skal videreutvikles både et vertikalt og horisontalt karriereperspektiv •Utdanningen skal tilpasses nye behov, og vi skal fokusere på militær kjernekompetanse Ledere som utøver helhetlig og enhetlig ledelse Systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse Medarbeidere høy trivsel og motivasjon En kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot Hovedmål
 9. 9. 30.01.15 9Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Årlig virksomhetsplanStyringskort Gjennom strategiprosessen bygger vi opp under HR- strategien og fokuserer på satsningsområdene Strategiprosess personellområdet Forsvarets strategiske mål HR-strategi for Forsvaret • Leveranser • Ressurser • Interne prosesser • Mennesket, læring og utvikling • Ledelse • Organisasjonskultur • Kompetanse • Motivasjon • Beskrivelse av mål • Styringsparameter • Måltall • Risiko • Tiltak • Beskrivelse av oppdrag med tiltak og aktiviteter knyttet til de strategiske målene • Fordeling av ansvar for oppdrag Ved å ta utgangspunkt i Forsvarets HR-strategi sørger vi for en helhetlig tilnærming til personellområdet, og ved å sikre gjenkjennelighet støtter vi realiseringen av HR-strategien
 10. 10. 30.01.15 9Personellavdelingen Forsvaret Forsvarsstaben Årlig virksomhetsplanStyringskort Gjennom strategiprosessen bygger vi opp under HR- strategien og fokuserer på satsningsområdene Strategiprosess personellområdet Forsvarets strategiske mål HR-strategi for Forsvaret • Leveranser • Ressurser • Interne prosesser • Mennesket, læring og utvikling • Ledelse • Organisasjonskultur • Kompetanse • Motivasjon • Beskrivelse av mål • Styringsparameter • Måltall • Risiko • Tiltak • Beskrivelse av oppdrag med tiltak og aktiviteter knyttet til de strategiske målene • Fordeling av ansvar for oppdrag Ved å ta utgangspunkt i Forsvarets HR-strategi sørger vi for en helhetlig tilnærming til personellområdet, og ved å sikre gjenkjennelighet støtter vi realiseringen av HR-strategien

×