Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

մեր մոլորակը լևոն

546 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

մեր մոլորակը լևոն

  1. 1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Մեր մոլորակը Մանուկյան Լևոն
  2. 2. Երկիր մոլորակը Մենք ապրում ենք Երկիր մոլորակի վրա: Երկիր մոլորակի վրա կա օդ, ջուր, բնություն:
  3. 3. Իմ մոլորակը Իմ մոլորակը գունավոր է ու գեղեցիկ: Այնտեղ բոլոր մարդիկ բարի են:
  4. 4. Նոր դպրոց 2-2 դասարան nor.mskh.am 2014-2015 ուստարի

×