Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mayreni smart

691 views

Published on

բառախաղ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mayreni smart

  1. 1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Հիմնական դպրոց Դասվար՝ Տաթև Մելքոնյան
  2. 2. ընկեր, սենյակ խաղ հյուրգործ խաղ դաս Կարո՞ղ ես նոր բառեր կազմել դաս
  3. 3. 1. Թիվ, որը վեցից մեծ է, ութից՝ փոքր։ 2․ Հեքիաթի հերոս, որին ասում են Անբան։ 3․ Վերջ չունեցող 4․ փոքրիկ, երկարականջ, վախկոտ կենդանի։ 5․ Խելք չունեցող Խաչբառ յ ո թ Հ ու ռ ի ա ն վ ե ր ն ա պ ա ս տ ա կ ա ն խ ե լ ք 1 2 3 4 5 ջ

×