Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D5bfd680d5a1d5b4d5a1d5a2d5a1d5b6d5a1d5afd5a1d5b63

735 views

Published on

մաթեմ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

D5bfd680d5a1d5b4d5a1d5a2d5a1d5b6d5a1d5afd5a1d5b63

  1. 1. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
  2. 2. Բ,Ա,Ր,Ի,Ք տառերով լրացրեք քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպես, որ բոլոր տողերում, սյուներում, անկյունագծերում այդ տառերը հանդիպեն մեկ անգամ: Բ Ա Ր Ի Ք Բ Ա Ր Ի
  3. 3. Տեղափոխիր մի ձողիկ այնպես, որ ստացվեն ճշմարիտ հավասարություններ: • VII + III = V • XII = VII – VI • VI – IV = IX
  4. 4. Օգտագործելով 0, 1, 2, ...6 թվերը` վերականգնիր անհավասարությունների շարքը: • Մ > Ա < Թ > Ե > Մ > Ա > Տ < Ի < Կ < Ա

×