Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5nor matem

1,040 views

Published on

մաթեմ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5nor matem

  1. 1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Տաթև Մելքոնյան և 5 տարեկաններ
  2. 2. 56 78 89 45 910 Մեծացնել 1-ով և ամպիկի օգնությամբ ստուգելլ
  3. 3. 5 П 5 1 3 3 2 4 6 4 2 2 1 3 2 3 1 4
  4. 4. 6 4 2 16 14 12 10 8

×