Successfully reported this slideshow.

Cement column: Europees aanbesteden, een eerlijke kans voor iedereen

324 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cement column: Europees aanbesteden, een eerlijke kans voor iedereen

  1. 1. columnHarry ZwiersEuropees aanbesteden,een eerlijke kans voor iedereen…Een herinnering als de dag van giste- tie van de schouwburg in Deventer – We leveren financiële overzichten In België heeft de rijksbouwmeesterren….. In de beginjaren van JVZ te ontwerpen. Niemand daar twij- met accountantsverklaring en jus- een elegant systeem voor architec-Ingenieurs, jaren tachtig vorige felde aan onze kennis en kunde en titionele en fiscale verklaringen tenopdrachten bedacht. Het komt ereeuw, was ik zo optimistisch naïef we klaarden, in goede samenwer- van goed gedrag. in het kort op neer dat architectenom ons aan te melden als construc- king, de klus met succes. – We beschrijven referentieprojecten zich continu kunnen aanmelden,teur van een nieuw te bouwen En daarna hebben we diverse die aan vele, voor de constructie met referentieprojecten. Moet er eenschouwburg in Twente. Een flinke schouwburgen en theaters mogen irrelevante eisen moeten voldoen. overheidsopdracht uitgeschrevenklus voor een beginnend bureau, doen, ook voor publieke opdracht- – We maken constructieve ontwer- worden, dan selecteert de rijksbouw-maar ach…wat maakt het uit, we gevers. De ultieme ervaringsvraag pen op basis van slechts het aantal meester uit het bestand vijf bureauskonden met onze gezamenlijke erva- konden we vanaf dat moment posi- m2 BVO en een bouwbudget. Hoe die zich mogen presenteren en eenring toch elke constructie aan? tief beantwoorden: “Tuurlijk!”. wordt het beoordeeld? De archi- schetsontwerp (met vergoeding)Tussen alle vragen die ik terugkreeg, tect is niet eens bekend! mogen maken. Het systeem werkt,was er één die ik niet positief kon In de jaren negentig werd het voor – We leveren een orderportefeuille met een beroepsmogelijkheid. Maarbeantwoorden. “Hebt u al eerder een publieke opdrachtgevers verplicht met opdrachtgever, projectkosten, wat mij het meest verraste, is dat hetschouwburg gedaan?” Hè? Nee dus! om opdrachten boven een bepaald start bouw, oplevering en indica- zo eenvoudig kan en mag van Brus-Dit is de eerste; je moet toch ergens bedrag openbaar en Europees aan te tie honoraria. sel. Wie heeft het bij ons zo ingewik-beginnen?! Of mag dat niet? besteden. Een goede zaak. Eindelijk – We geven de personele bezetting keld gemaakt?Nee, dat mocht niet! “Wie nog nooit zouden jonge bureaus ook kansen en verloop over de jaren.een schouwburg heeft gedaan, kan krijgen bij publieke investeringen. En – enz, enz. Het is genoeg geweest zo. We willenhet niet.” Dit argument was toen nog bovendien voor een fatsoenlijk ons als beroepsgroep niet meer inverrassend nieuw voor ons. honorarium. Want de hoogte daar- En lezen in de leidraad dat dit alles een hoek laten drukken. Binnen het van zou nog maar gedeeltelijk de slechts 20% van de score vormt en Constructeursplatform is een werk-Ik was gewend om elke uitdaging totaalscore beïnvloeden. Het zou het honorarium 80%. De 80-20 regel groep bezig met een handleidingaan te gaan. Of het nu een eerste klus vooral gaan om een goede presenta- in z’n zuiverste vorm! voor de selectie van constructeurs.in Duitsland was, waarvoor ik naar tie van kennis en ontwerpkracht! Eenvoud, toegankelijkheid en recht-Essen reed om in een grote techni- De grondgedachte van Europees vaardigheid staan voorop. ☒sche boekhandel een serie DIN-nor- We zijn inmiddels twintig jaar verder aanbesteden is: ‘De transparantiemen te kopen, of een geautomati- en zien hoe het transparante gunnen van het gunnen, zodat ieder bureauseerd hoogbouwmagazijn in België: tegenwoordig eerder het wegstre- kan meedingen naar overheidsop-niets was te gek. Dus ook niet de uit- pen van kandidaten is op basis van drachten’…, toch? Hoe tegenstrijdigdaging om in één nacht een com- punten en komma’s. De kunst van daarmee is de praktijk geworden. Alspleet uitgewerkt ontwerp te maken het inschrijven is verworden tot het jong bureau heb je in de bestedin- Ing. Harry Zwiers is directeur envoor een industriële hal, inclusief ver- zo exact en gemakkelijk leesbaar gen nog steeds nauwelijks kans. mede-oprichter van ingenieursbu-schillende kraanbanen. Onze mogelijk beantwoorden van de Relevante ervaring die je hebt opge- reau JVZ, met vestigingen in Deven-opdrachtgevers konden altijd op ons vraagstelling. daan bij andere werkgevers telt niet ter en Nijmegen. Al vanaf de oprich-bouwen; dat wisten en weten ze. En daarvoor moet alles uit de kast: mee. Referentieprojecten moeten in ting is hij lid van het Constructeurs- – We onderscheiden ons van anderen een rigide begrensde periode afge- Platform, waarin hij zich de laatsteGelukkig maar dat wij van een van omdat wij als constructeur zo onge- rond zijn. Zit de laatste lik verf er nog jaren ook actief heeft getoond vooronze opdrachtgevers van het eerste looflijk duurzaam bezig zijn. Onze niet op? Laat maar zitten, je komt er de werkgroep Imago.uur, de kans kregen om de construc- presentaties zien er prachtig uit. niet mee weg!Column 6 2010 1

×