Cement Column: Sta pal achter de registerconstructeur

483 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cement Column: Sta pal achter de registerconstructeur

  1. 1. columnHarry ZwiersSta pal achter de registerconstructeurEen beetje jaloezie is ons niet Ik ben er best trots op hoe we de We hebben te maken met een terug- broken. Dat moeten we zelf doen envreemd. Wij kijken soms met afgunst handschoen hebben opgepakt. We tredende overheid, die zelfs veilig- dat moeten we samen doen. Het isnaar de organisatiegraad en de hebben de werkgroep ‘Constructieve heid wil overlaten aan marktwerking. tijd om ons te verenigen!beroepsbescherming van architec- veiligheid’ opgericht, die hierover de Ik heb geleerd en ervaren dat eenten. Ook in aanzien lijken ze het nodige publicaties heeft vervaar- van de belangrijkste instrumenten Op het Constructeursplatform is hetbeter te doen. digd. We hebben de titel ‘Hoofdcon- van opvoeden, het geven van het besluit gevallen: wij richten als con- structeur’ in ere hersteld en aange- goede voorbeeld is. structeurs een beroepsverenigingHoe komt het dat wij ons als drongen op het aanstellen van een Dus overheid: neemt uw verant- op! Met in de naamstelling de geu-beroepsgroep minder profileren? hoofdconstructeur op elk project. woordelijkheid! zennaam ‘constructeur’. De voorlo-Komt het door de onzichtbaarheid Ook hebben we het Constructeursre- Eis Registerconstructeurs op uw pige naam is Vereniging Nederland-van ons werk, ons introverte karak- gister ingesteld, waar constructeurs bouwwerken. Eis ook Registercon- se Constructeurs, ‘VNConstructeurs’.ter, of onze dienstbaarheid aan zich kunnen laten beoordelen om de structeurs bij bouw- en woningtoe- Ik roep een ieder die zich met deopdrachtgevers? Tot een jaar of tien titel Registerconstructeur, of zelfs zichten van gemeenten! Regel ook advisering van constructies in degeleden spraken wij onderling nau- Registerontwerper te verwerven. weer (constructief ) toezicht op de bouw of GWW bezighoudt op om lidwelijks met elkaar over onderne- bouw. Dat kan allemaal wel aan de te worden en zich actief in te zettenmerszaken. We hadden wel geza- Op 14 september jl. is de eerste lich- markt worden overgelaten, maar voor de belangen van de construc-menlijke bijeenkomsten, maar die ting feestelijk geïnaugureerd. Het was diezelfde markt is in de concurrentie- teur als drager van de bouwveilig-gingen over techniek. een mooie en plechtige gebeurtenis slag gedwongen om de hand op de heid. ☒ waaraan bijzonder veel aandacht was knip te houden, zeker bij overheids-De oprichting van het Constructeurs- besteed. Wij waren als JVZ Ingenieurs opdrachten.platform, een uitstekend initiatief natuurlijk ook vertegenwoordigd metvan Betonvereniging en NLingeni- twee Registerconstructeurs, en meer Waarom beschermt de overheid deeurs (toen nog ONRI), heeft hier een van onze constructeurs en ontwer- architectentitel en is daarvooreind aan gemaakt. Sinds die tijd heb- pers zullen volgen. inschrijving in het architectenregis-ben we, met de volle medewerking ter verplicht? Een afgeronde oplei- Cement 2011/1 staat geheel invan onze beroepsgroep, eindelijk De officiële uitreiking kwam na een ding is voldoende om voor de rest het teken van het Constucteurs-een eigen platform. Een platform als forumdiscussie, met voor mij een van je leven ingeschreven te staan. register. Hierin geeft een aantalplek om ervaringen te delen en nogal verbijsterend slot: de overheid, Het Constructeursregister eist aan- registerontwerpers hun ontwerp-informatie uit te wisselen was een in de persoon van Peter Jägers, toonbare specifieke ervaring en visie op het project dat zij heb-hele verbetering, maar blijkt niet Directeur-Generaal van de Rijksge- voorturende bijscholing, en gaat dus ben toegelicht bij hun toetsing.meer voldoende. bouwendienst, vindt het Register veel verder. Die rechtsongelijkheid is een mooi initiatief, maar gaat beslist schrijnend.In de afgelopen 15 jaar werd de con- geen Registerconstructeur voor-structeur soms ook voor het grote schrijven bij haar projecten. Waarom schrijft de overheid voor dat Ing. Harry Zwiers is directeur enpubliek zichtbaar. Helaas ging het Op zichzelf is de reden – men wil een registeraccountant de jaarstuk- medeoprichter van ingenieursbu-daarbij om voorvallen die wij in geen bureaus uitsluiten – te billijken. ken van grote bedrijven controleert? reau JVZ, met vestigingen ingedachten hadden als we tegen Maar na de eerdere weigering om de Is het voorkomen van financiële frau- Deventer en Nijmegen. Al vanafelkaar zeiden dat we liever niet in de ‘Hoofdconstructeur’ te erkennen, laat de belangrijker dan constructieve de oprichting is hij lid van hetkrant kwamen. De zichtbare gevol- staan aan te stellen, blijven wij als veiligheid? Stelt de overheid geld ConstructeursPlatform, waarin hijgen van tekortschietende bouwcon- beroepsgroep weer in de kou staan. boven mensenlevens? Wij construc- zich de laatste jaren ook actiefstructies hebben constructieve vei- Het Constructeursregister wordt dan teurs vinden dat de neerwaartse spi- heeft getoond voor de werkgroepligheid tot een onderwerp van wel toegejuicht, maar je vraagt je af raal, die wij deels over onszelf heb- Imago.belang gemaakt. waarom. ben afgeroepen, moet worden door-Column 8 2010 61

×