Successfully reported this slideshow.

Cement Column: Constructeurs gezocht met Wim m/v

368 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cement Column: Constructeurs gezocht met Wim m/v

  1. 1. columnHarry ZwiersGezocht: constructeurs met WIM (m/v)In de bijna 30 jaar als ondernemer, den leerlingen van jongs af aan niet kend. Maar een HBO-docent wiskun- vanaf de zijlijn toe. Speciaal voor dewaarvan ruim 25 jaar als directeur uitgedaagd tot doorzetten en betere de vertelde me daarover: “Ja, compe- jongere van nu zijn er initiatieven alsvan JVZ Ingenieurs, heb ik geleerd prestaties. En dat heeft z’n weerslag tentiegericht onderwijs...., mooi ‘Ingenieur voor de klas’ en de doordat je, om je bedrijf goed te laten tot in het professionele leven, waarin bedacht, maar als ik de deur van de onze Werkgroep Imago van het Con-renderen, moet zorgen voor mede- de kern van het vakmanschap de collegezaal achter me dicht getrok- structeursplatform ontwikkelde filmwerkers die daarin kunnen en willen vanzelfsprekende continue drang tot ken heb, ga ik toch echt gewoon les ‘Constructeur, echt iets voor jou’. Nogpassen. Mentaliteit, opleiding en verbeteren, de WIM, is. geven”. directer kunnen wij als marktpart-nascholing, uitdaging en beloning Hier raakt hij voor mij de kern. Wij ners bijdragen met kwaliteitsstage-spelen daarbij een belangrijke rol. Bij Deze werking van het onderwijs leidt hebben afgestudeerden nodig die plaatsen en afstudeeropdrachten, enJVZ zeggen we daarom: je moet de ertoe dat in een vroeg stadium de de kernvakken ‘mechanica’ en ‘mate- onze expertise inbrengen door prak-WIM hebben, de Ware Innerlijke weg naar techniek al afgesloten kan riaalgedrag’ beheersen en zijn tijkdocenten aan te bieden. DaarMentaliteit. raken, of sterk beperkt. Ik behoor tot onderwezen in constructief ontwer- moeten wij ons steentje bijdragen! de generatie van vóór de Mammoet, pen. Als die basis goed is gelegd,De bouwwereld heeft behoefte aan een dinosaurus dus, en kon de keuze pakken wij de draad daar graag op Ik hoop dat het advies van Veermanconstructeurs die hun vak verstaan. voor een vervolgstudie uitstellen tot met praktijkstages, afstudeerbegelei- ter harte wordt genomen. Het nodigtHet aantal instortingen en bijna- het eindexamen. Met HBS-B kon je ding en loopbaanbeleid. uit tot een enorme kwaliteitsslag ininstortingen waaraan ook ontwerp- immers ‘alles’ studeren. Wat was daar En, niet te vergeten, met vervolgop- het onderwijs. En…, goed onderwijsfouten ten grondslag liggen, maakt eigenlijk mis mee? leidingen van HTI, staal- en houtor- loont altijd. ☒duidelijk waarom. Dit vraagt om ganisaties, en, niet in het minst, hethoogwaardig onderwijs en een uit- Vroeger was het HBO-aanbod nog uitgebreide cursusprogramma vanstekende loopbaanbegeleiding op niet zo uitgebreid als tegenwoordig, de Betonvereniging, die alle vanbijvoorbeeld een ingenieursbureau. maar de HTS was er wel, met een goed niveau zijn.Constructeur ben je niet zo maar, dat reputatie van kwalitatief goed enword je. Het oude carrièreprincipe praktijkgericht onderwijs, met part- Gelukkig heeft de Commissie Veer-van leerling – gezel – meester werkt time-docenten uit de praktijk. Voor man met gezond verstand naar dehier nog steeds. mij was de keus gemakkelijk: HTS en problematiek gekeken en een aantal niet de TU, want die praktische kant aanbevelingen gedaan die goedHet onderwijs kent zijn eigen over- trok mij het meest. voor ons constructeursvak kunnenheidsgestuurde drijfveren. Constructeurs in spe kunnen nu uitpakken.Ook daar zijn financiële middelen terecht bij HBO’s, waar niet altijd vol- Ik ben blij met het advies aan HBO’sgekoppeld aan resultaat, maar over doende kwaliteit aanwezig is, en bij om zich te specialiseren en te inves-wat voor resultaat hebben we het de TU’s van Delft en Eindhoven, waar teren in de kwaliteit van de docent. Ing. Harry Zwiers is directeur endan eigenlijk? Hoe meer diploma’s er op dit moment zelfs geen hoogleraar En ik ben ook blij met het advies aan medeoprichter van ingenieursbu-worden behaald, hoe meer middelen constructief ontwerpen meer is. De de overheid om de financiering op reau JVZ, met vestigingen ineen opleiding genereert. Dat lijkt laatste 0,6 fte is met het vertrek van kwantiteit af te bouwen ten gunste Deventer en Nijmegen. Al vanaftoch een prikkel van formaat! Maar Jan Vambersky verdwenen! Gaat dat van financiering op basis van doel- de oprichting is hij tevens lid vanwat gebeurt er in werkelijkheid? Een wel goed komen? stelling en kwaliteit. het ConstructeursPlatform,VWO’er die dreigt te blijven zitten, waarin hij zich de laatste jarenkrijgt een HAVO-advies; een NT’er Kwaliteit is ons belangrijkste ver- Want nogmaals: de basis wordt ook actief heeft getoond voor dedie op onderdelen wat meer moeite koopargument en kwaliteitsonder- gelegd op HBO en TU; daar worden werkgroep Imago. Hij zal deheeft, krijgt een ander profieladvies. wijs legt de basis daarvoor. Het ant- we opgeleid, en daar moet de over- komende vijf edities van CementNiet alleen beperkt dit de instroom woord in de vorm van competentie- heid ons niet in de kou laten staan. met zijn columns opsieren.voor techniek, maar bovendien wor- gericht onderwijs, lijkt WIM-verster- Natuurlijk kijkt het bedrijfsleven nietColumn 5 2010 61

×