Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 04 kaedah pendidikan rasulullah dalam sistem pendidikannya

140 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab 04 kaedah pendidikan rasulullah dalam sistem pendidikannya

  1. 1. Bab 04 KaedahPendidikanRasulullahDalamSistemP endidikannya Submitted by admin on Sun, 2011-07-10 17:18 PENDEKATAN pendidikanRasulullahadalahdidasarkanpadafirman Allah SWT: Terjemahnya: SerulahkepadaTuhanmusecarahikmahdanpengajaran yang baikdanberhujahdenganmerekasecara yang baik. (AnNahl: 125) Dalammenunaikantuntutanhikmahdanbijaksanaitu, Rasulullahmembagikangolongan yang menjadisasarandakwahdanpendidikankepada 3 kategori: 1. Golongankhawas (istimewa); 2. Golongamawam; dan 3. Golongandegil. 1. Golongankhawas (istimewa) ialah orang-orang yang menerimakebenaranhanyaapabilaiadisampaikandenganhujah yang tepat, jelasdanbenar. Merekaadalahgolonganbijakpandai, cerdikdanberilmu.Merekahanyaakanmenerimasesuatukalauadadalilnya. Untukmenghadapimereka agar merekamaumenerima Islam makaRasulullahmenggunakansusunanperkataan yang mengandunghukum yang sahihdandalil yang terangsertahujah-hujah yang tepat.Hinggadenganituhilanglahkeraguanmereka, bahkanmerekamelihatislambegitutingginilaikebenaramnya, mengatasipegangan-pegangan yang lain. 2. Golonganawamtidakperluhujah yang ilmiahdalammenerimakebenarankeranafikiranmerekatidakdiragukanolehberbagaibagaipersoalan. Merekacukupdenganmelihatkebaikan yang adadalamsuatupegangan.KarenaituRasulullahmendekatimerekadengannasihat yang baik.Yaitudenganmendatangkaniktibar yang memuaskanhatiatau yang memberipengajaran, pendidikansertaibarat-ibarat yang memberimanfaat.
  2. 2. 3. Golongandegilialahgolongan yang mempunyai rasa tidaksenangdengansesuatu. Untukmendekatimereka, Rasulullahmengajakmerekaberdialogtentanghal-hal yang tidakdisenangiitu. Dialog itudibuatdengansebaik-baiknya, mudahdanlemahlembut. Hujahhujahnyaadalahhujahlogik yang bisaditerimaakal, untukmemadamkanhujah yang membuathatimerekatidaksenangdenganislam. Hasil dialog memnjadikanmerekabisamenerimaperintah-perintah ALLAH. Kalaupunmerekatidakbisamenerimanya, merekasudahtidakadahujahlagiuntukmenolaknya.Contohayat yang bolehmenolakhujah orangorang degilialah: Terjemahnya: Ataumerekamengatakandialah (Muhammad) yang mengada-adakan Al Quran. Katakanlah: Kemukakanlahsepuluhsurat yang diada-adakanitu yang menyamai Al Quran. Dan panggillahsiapa yang kamusanggupselain ALLAH, kalaukamumemang orang-orang yang benar.(Hud: 13) Teknikpendekatan yang dibuatolehbagindaRasulullahdalamusahamendekatigolongamgolonganmasyarakattadi, berbagaimacamjuga. Di antaranya: 1) Denganmenjawabsoalan. Yakni, orang bertanyakepadaRasulullahlalubagindamenjawabnya.Contohnyasepertitersebutdalamhadis: Terjemahannya: DaripadaNauwas bin Sam'an (AkupernahbertanyakepadaRasulullahtentangkebajikandandosa), Rasulullahbersabda, "Kebajikanituadalahakhlakbaikdandosaituialahapa yang tidakdisenangi di hatiengkaudanengkaubencikalaumanusiamelihatnya." (Riwayat Muslim) 2) AdakalanyaRasulullahsendirimengajukansoalan, tetapibagindajuga yang menjawabnya.Iabermaksuduntukkeseronokanmendengar. Contohnyaterdapatdalamhadisberikut: Terjemahannya: Ibusegalaperintahituialah Islam, tiangnyaialahsembahyang, danketinggianbonggolnyaialah jihad. Kadang-kadang, Rasulullahmembuatbandingandan lain-lain.Teknik-teknik yang dibuat yang diberbagaikanituialahuntuklebihmenarikperhatiandankefahaman.Dan biasanyapercakapanRasulullahitutepat, ringkas, padatdantidakmenjemukan. === sekian ===

×