Kesan Rumah Hijau

2,473 views

Published on

.....................

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Kesan Rumah Hijau

 1. 1. SELAMAT SEJAHTERA<br />AhliKumpulan<br /><ul><li>Hariprasath
 2. 2. AmierulRedzuan</li></ul>Tajuk:KesanRumahHijau:Unit 11:Pengaruh ManusiaTerhadapCuaca Dan Iklim<br />
 3. 3. KesanRumahHijau<br /><ul><li>KesanRumahHijau:ialahpemanasan yang berlakuapabilakepekatan gas-gas rumahhijau didalamsesuaturuangtertutupmeningkatdanmenyekathabadaripadamudahterbebas.
 4. 4. Antara gas-gas rumahhijauialahkarbondioksida, karbonmonoksidadannitrogen dioksida.
 5. 5. SejarahkesanrumahhijaubermulapadazamanRevolusiPerindustrian.
 6. 6. Manusiamulamenggunakanbahanapifosilsecarameluas (menyebabkankarbondioksidabertambah)
 7. 7. Gas-gas iniakanbertindaksepertiselimut yang membenarkanhabamasukkemudianakanmemerangkaphabaini.</li></li></ul><li>Karbondioksidamemerangkaphabadaribumi<br />Peningkatansuhumenyebabkansaljidanaiscair<br />Penambahankarbondioksidaakibatpembakaranbahanapifosil,penebanganhutandanpenternakan<br />Pemanasanbumimenambahkankelembapanudara yang menyebabkanpenyerapanhaba yang berlebihan<br />
 8. 8. Apakahpuncakesanrumahhijau?<br /><ul><li>Kesanrumahhijauberpuncasamaadasecarasemulajadiataubuatanmanusia</li></ul>Semulajadi<br /><ul><li>Letusangunungberapi yang membebaskan gas-gas sulfurdankarbon.
 9. 9. Pembakaranhutanjugamelepaskanbeberapa gas yang berbahaya.</li></ul>BuatanManusia<br /><ul><li> Kesanrumahhijaukebanyakanberpuncadaripadapembebasanbahanpencemaranudara, sepertiasapdaripadakenderaandankilang
 10. 10. Penggunaanpenyemburaerosol: sesetengahpetisejukdanpenghawadingin yang membebaskanCFC</li></li></ul><li>KesanRumahHijauMengakibatkan:<br />a) Kenaikanparaslaut<br />-MisalnyakenaikanparaslautdiArtikdanAntartika yang disebabkanolehpencairanketulan-ketulanaisdanbolehmenyebabkankejadianbanjirdikawasanpersisiranpantai.<br />PerubahanIklim<br />-Kejadianiklimekstrimdimanakemaraudanbanjirberlakudengantidakdiduga .Inimengurangkanpenghasilanhutandanpertanian.<br />-Perubahancuaca yang melampau(taufan, banjir, tanahruntuh, dll)<br />Kesihatanmanusiaterganggu<br />-Perubahansuhubolehmenyebabkan ‘heatwave’ dibeberapatempatdanpendudukkawasanterutamanyapenduduktuabolehmengalami‘heatstroke’.<br />Heatwave=musimataukalahawaterlalupanas.<br />Heatstroke=strokhaba; penyakitdisebabkanterdedah lama padamatahari.<br />
 11. 11. SekianTerimaKasih<br />AdaSoalan???<br />

×