Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
_ae_ .  w . ..vk
: EIIFEHR @RW ? FH ~~'e`. IFZIF`iI

 
  

 

. V í k 4 _, _rw 4
"I I. ' ícr` à' x . I  *J s r 5 j
...
Reg. No. HARHlNl20l4/60580

struñsrfát - 093154-46140
aaa-aña - 094163-24802
gnhaarzamr-Mmeo-sózos
31300113311: 094683-8...
íêrawmmàalílíràiàwàwñmím
aíñqísaíwáàaãlaí-«Iífüsíníw
anãrñuíàñííauísííñíàmvñwmà
waüàãífüívüíaíraíímwáíñíml
treñaíãñaãñmwrá...
srñañàarümñañhàaww

#Ran

wáwlãaàqãàñáaízrfa1nãaà
fêrsaaàawwíavñàsññnã ñãmm
arfàaañwnímmmà 33113133251
aaàasrañímãmíwñígñm...
ñsvñwaàrmñaaraümriüáãàw
221251221111121225213111121251201131212111111
2121121121211211122121121111217111211511111111121
21...
íílTüóó-EEFTTEETGITEGIT
qmnaàéaírqàam

-àwméaí

z4t11ínízo1saàañlç-vl11am1ívcrà
qãmqífàaãwàaãmvea-qaàñí-
aãürñímwààgqaümaí...
a111111111à11ñ11111111111111>11111'1111=11
151111111 111 11111 111 111111111 11111111111 111
11211119111 111111 1111111111...
iíTüíTñíqííiTüilñTêlñíêñãàílíñ-iíílíñ
&Iaíasíuühwàqíàírñüaíaíwm
ãuaíaààíãíàãaüñmüíaàmià@
@mmañaàràvaãqgàãmàaríàqu
ãwàmaràà...
wmaààaííwààããmàmísaífaà
afàaãHíqHàñsa-«Iaíññüeíañíààã
aízàãaíàü-«Iíànàmàãaaíwàw
mààãlmdàüníaíãaílünüààaíw
Hààaàmüñàásmírña...
íãíí

11115113151 . ... .. 
(3)

'121-2111' (1221121111251 as 151 91111
ñaàalíàñàaaawazmàaàwáàaà
@Wíãàãlàãàaéwaírw
611111...
ñüaüàãaàiàwaàáwmüãlüm
aTênãñíwaãTsaír= ñ%ITaHaãàwR%
añííàm= ñunmaãarlersaañ1=lãl
àaíníwfünüñéñaínsààfàa
aíãsrmñíaaáàãhzísq...
irràíãrswwãírlàwwàiwaàwàñw
azwà%ñiãraermma1ãu
àarsàã%aferalataaiáííñvíà
añíñünmmaaíímànaívñaãfàrw
awaTã-qwàanarqàmàaáàgüña...
ufàaàáàañasíàrñqaàmü
'Ranmàaawaíqwíàaíñaíaíqaà
aíñaüíãmàérmaüñumíãà
mwqéíaíàñqwwaãaüwaüãà
àrñañvaíqnàaíra-ímàfàiqmà
àlqàmü...
naweñwgaàaímlàwàmüsfñísw
níñãrñáàaànaàmsíàwñmlà
113111113111111111111171151191311111111111111111
Hãwíàawwqíãàanñéiàñaüzaà
...
111111111161111111111611111111611111111111111111111

(31.11`1111111-1111ã1111111@11113“111=11111maà 11116133111}
111111111...
ar11%11:%1%111t11s119r1111i1111111=1ã,111ñ11
1111111121,111a1=11=1s1fà1<111a1a111111a13'
arswãiãíemsaaàaàaüàààà, 
11á1a111...
Iàgürwàamííà

wmqíãarlíaàaàñwàwélmw
ãaíüñwíãíszüaàmaííaímaàiümaà

aííãüTlaíilã94ãráafrtrñqñíraTrqñz1
mífzomêàñíüããàcltíílí...
gaqühaàràaàgqàaíqàaíñítñàñàsí
ñaíwàraürrrmmüísníàüxfàrwaàràw
nwíàñfñaàn
mfàmñüãmüasàààwwaüw
aàwñwàãwíãísaüüñaaàawà
&Eaíaaí...
aàmüaümünmàààwl

màwàírügàaíàáaàáíñírà
awaüsaaàñgzgmeàwégãaã
wmmnüñàwàñáwwà
;1111111f11àã%m1à11s1r111@31111111à
àqà11=1111...
ãàüsíwüaímíàaàlííãíñümáíwà
asqírlvñmzame-nwêñmqífíqüaà
Hãwraàwéísaàqqàààn sa
eñH-Errtñàãaàáíwaüiàavsríàa@
@rraéñíqiaaiíàag...
ñiàaàaàaàñüfàràaíiàaaüvaíaüñ
Hàfêlsííwüaàaíaüaíaànüífàràaíaà
ñãwaãmmñãíqüñrfàíqàãswWzá
'ãvqtrFraírar-“ríàmsnenãl àiàiàa
Hí...
Tññmfañatmñmaímfg

iàímqmlífmàwààañíãíà
nqaqãñséraàmüñüfrwmñgír: 
armwàqítrñürrwqaíàààñírmàã
avzñíàsàaílãtlíwmñaààãíiàaíãí...
Héimlüñíràíãísüaüawmíaàaàà
srrñaíãrwzüefru ammwlàweñ? 
wümfàímaíwwuàsíñaíqàfàüiüà
ariüarlãaaãàraaàaiwààààwww
aíqàvàaàwqémü...
aümítíãànàrqíwíaí

ahemñwrame-fíqaíamwrqmw
Hzc-crãlwraírqüñaíésíqünwaàrêñã
Hmãrmiàamwzàüñílíaíràaaaüm
Gñaíaílã-vrlágaaqífñ...
ñvrffa Rülàül a# Even# a? R111
aímmamwàñiáàaàññíüaaíw
wnêrwaààãqíaañawàrrmàñ
&añamslwnaããuíñaàaiaàraaíw
mañanawãnaãnàénañ...
ñqas-Wàaaíüñaqà-aíqà @$1.11
aàamvaàwwàãl
Qasaaríãaníànüñwàgqaísü
aíñqmanwàaívààw-waéürà
àüsüáñírqífiààwaüawàw an@
as-màwas...
ããllãT-IEIT

@111111111131131 71?! 

üqàwíànüqüñàwüní
ñümvfíríüãàtmàqííwàesaàmà
61$1E?36I11G1IààI1=11I? =Iã11H1IT, EI1H
mm...
1?11?11a1=111,1111=1i111?ç;111=1111111a11111%1
QàBTWRHíIQ7`T$EB1TUT, ?EF%EàE{WãFF-IT
&Tiàasaamwmàwlàíaíàmñvü
1111111136131...
aíuàsé-ñláqnààñlqnüãíaííñml
síñwsoaàmãlasíqíaíqmaãgà? 
!Tlãráààñuñnaàéíaàmaímrànñm
ààqáíãñààaraàààñlmmwmã
&aíílàmañaàçmmíé...
aaíasñímmmmwmêuaíwíraía
àaaaíqàasñààmñqàmàà
aàsmaàwuàiiíráíwáan, àiãíñva? r
EIEfñTITñEãWT-ñãIFIEI%HãWQ%ñí
saàaíwêrrqwqvaaí...
aaãsñaraírérraàíñarünaír
ñarñfaíarfààsrawà

? sràíãrazaíaraàüraãsñaüsíírarün
(ríãr. ) aar 1321119121; amam maaram
ñãratrñé...
Trfañzasnñrarriàanañ
sràfrñaírañanña

ñ= ña;23.3.201s àmaiãaasr
ñrarràmañ trraasrraaññrqaam
íaaírararññniàzasràaaaíaràsrow...
añmmñramaarraaàfàaí maam; 
11011021211 aãmwaüaêaaaosüéra
aaftrírsr aaraaaaaaàarusírã aararíarañ
aàsrmaamraahíãraasnàareàañ...
11111311111711111111111

111111111111111111ñ11a`7 Wüàm'

11111141011: 111 2% 111111111 61911117

111111111111911111111111 ...
111111211111111111?, 

ã111111sn11=13111111ñ
1á11=11111

1111-1111111161111111111111111111171311111111
11=11à111111s111111...
wwqàjàààüaàwíaàñ
61111111

111311121111111111111111111111116111611111
@am11 611:' 11111 11 11m 61111111 11
111111111 11111...
@E33

aaaànítmñítà'
@rman

“ñwaaírwãníãíñmtrmíaa

wanêañíwaàníwaàràmêulíràñ
wáíüñmülímàwüíñüaaíwm
aaíñàuñáñàí-rgüràãasraín...
awfaírahr

EHTHFFWETTUHET'
uàrñ

màsàíñqrvñàuümáñ
saha? arni-th@ @am àñém am
H%FIT'lTà-`-I'ã%EITEITQ`5T, ãEññítIF-ñ
anna?...
I_ _ _ _ _ __

mgüatüaüñaíaàaqzamñaw

'ãínañaàaafãzmaaaaaaaaa
iaaaaqaaíàtrñaaaàwaaasüh
aaíañaaauañaaíãàarwaàül
aqaalañaaaà...
aaaíaíaaaaüañníaazàaamígà? 
aawaraacnaaíau ñraaarmaa
trszaaaaaaazahíatrqaãaíavrraaa
amaaaiaarzaààaàwnaahasíah
ñalaaaamaaãh...
ataaaaaaãarawtaítríñaraaaarqà
ñarariraararaarràañaraüraaaarram
aaaaaaãraaarfüírwazaaàraaaaa
aawrañaaíãríaaaaíwraríña
aaaãa...
awraha

gharsaarãvarrhaaraaar
gaüraqarañaaañararsarãraüarañaa
añaaàhaaahshararaàaüawraàar
qsaràihañarízêírhahrfaaã-

1. ma...
sñaaàgrrharéàañàrhíáíamraàa
mmaaàãnaaàwamm
àaãraafrsraríhràraaasrhraasrrar
harãàzérãhaqíaaàarêraaaaàa
añaraalíaraaaaaíharh...
May 15
May 15
May 15
May 15
May 15
May 15
May 15
May 15
May 15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

May 15

1,207 views

Published on

यह हिन्दी की तर्कशील पत्रिका है.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

May 15

 1. 1. _ae_ . w . ..vk : EIIFEHR @RW ? FH ~~'e`. IFZIF`iI . V í k 4 _, _rw 4 "I I. ' ícr` à' x . I *J s r 5 j 3'. -. v . . 't . _ . x 5 *rw ' . L I f. I, ` JJ] 'I *I S: . ` _ ` . (_ _v"-',0 , I , ñTrn {Q} k. i 1 ' l~ l . í-Jvíhíx! . - `* 2-* ' srñààsrfàaílüaãñíãíaümnàíãüv 'fàãFfWílàíñRñgüà mss-vaàtvãawmgm Iawmíawmísàrã 'FTTITI *i _ n. , , ` . .x. .. . . x. . . ; y . u. 57mm ! IGI-? i3-'4G"-FãT3 ! IKJJIIL êsx-. mun *e1 'Jãl En| rêm ? Trxmf-ra: 'arr ? itim rainz-
 2. 2. Reg. No. HARHlNl20l4/60580 struñsrfát - 093154-46140 aaa-aña - 094163-24802 gnhaarzamr-Mmeo-sózos 31300113311: 094683-89373 093153- 1702s àwméà: 098769-53561 : trix: atfám: zooz-za'. faàvrzarfda: : 25 ? maxim rzfzrvrn fdFfTW: tgtrñaatxamr e-mailztarksheeledítor@gmail. com maam( m. ) 11321062, armi W, wi@ {at Iíiñm iiwvzñqmfíufvíil ñar$aa3'= r-13e131(zñuwn) e-mail: tarksheeleditor@gmaiLcom www. facebook. comltarksheelindia ñíraàaràaaa# Wfírãírííwvíñnvítñrsíñümwmvwfvwzaíír? httpz/ /tarksheelblognvordpress. com 11rw1v. tarkshecl. org maria 92530 64969 E-mail: doabacommunications@gmail. com ? rívfra Ira aàmaíms ` o i ñ fiji? : m; tga: «tau- < aüíáím as athena zh ? Nai 17m Há am óó-YIEFIGFFYHIEM na: xprivrm umm : Wii F: mfé-. m $1 @usem ñ 421:17:: man t) ama áT-I-“i 1 0 8211?* 'ibm vím fàvíré : ramfüíühváímáíàçfwünfíww ñüfífd w1; 1 2 *Mãta 1 3 mam m ? mam v x. waf-Hmm in ? nm 1 Emma drcírm 1 e ? sim @a: 1 7 'Tua ? HI ? JW-TI 2 a mim Una mkna-n, @mah r} fma» 19-07-2015. fíázíàmàhwà touüà 2 ashram: arsañgüawàaoza 45467 . ***w1 n21 tzííínu 92:; “dr eee en. 31:31 ; hm ? mga *ii 461 ? $331 swim mv. 4112711117» r1 unwari muw: : tr 2m n ? sma v.1 3 a 91 a 5 5.155. i1 m: Içwx. :ntn araré? mm 1 000 mm dah ; o @m: axfrítüa wn manu sna? ;sum tm mini? *9-Uó33ó203 wtrarwva am irazfarsftsítmámííraãnaráfntàmmíi, vqwnmwñvrvmàrammííññnàrxñn tiff? Hain* 5'. vã 2015
 3. 3. íêrawmmàalílíràiàwàwñmím aíñqísaíwáàaãlaí-«Iífüsíníw anãrñuíàñííauísííñíàmvñwmà waüàãífüívüíaíraíímwáíñíml treñaíãñaãñmwráaàñüanqaàiã, iàaqíaüwñàuaàgénuuüaàzñãà 'añãmárñwàaísqünmaga “Iílüaírñãaíaéaàmümüwwaíqà qéiàaàníàaízmàãqíñmüm aawàmwñüwüñüñmammàaà ñírsíààãisífüwíaààaüaümñaí@ Wmàañwaííraàaíàasàaãaníñüm 'sfraímàãñíqüfaaaàrñüñaàaaü aamwàwaãaízãaíañsw# ariüsaiãaiñàluãauwrammiãq% sréàaíafàrawñwfààawaàügwaíaà àñàfàtísnmímüñqmaíãavrgwmír aüwênaüfwãñíaílàmàwüñaü? vfrfüsálíràfàqaíaààísíaíívñfàrrãñ aísrñrsamqíaílãñmvmàml mnímrqasañíàsãñaaíñw TEI à ñ? !? *qa da @ng akn ani? aíàñàmíaíaàmümütíüzüwzà ãlnãwàãrrñmfàwüíaààaüaàãmíñ müãñàñmílílírswüaíünàñàaüaí aüààaüãàààñíaíànéãààfüww 'wgrrraàurarfàarzíaaí ararñlàasaam arlüáañírwqrwaíüññühürgéñírw 'tmàzrñíqígfl síñícüñwíãüa àwàáñàaaüiàmíràaírnümfàím wêiàaàanüwqülímílàísàñaàw mañana ñmaaàãnüwañzà gwwàüüfraàtraaàiàqaààmoímàaí Híüaàiíàvsüãñnüwwísííñüàãñà nàzàíaàürmwàñümwàl füwíwímmàrüném ààrêuà? àwññüníñaàñümwãsüaümñ aãnzãmãn wweísíñílmarléàaí miàímvñaréàumízàwàqaíww àsrñlírwaaülíranmñaüazíriímíàw wrãñamêu rírmaãã%aañírãaáanarfãa ãraíràrãqvaàêffàamañammaíw arrurñafüírníaírqrraíagaírànàáfàwã aw Hãêmzàlãrswí-«Iüürwaaéw zàãñàümüñíaéwzéiãlqíñ saasriñanmñàaírwwímmw Bajàsuzãwàulíràíñmíàaüfqaía aàiàáíl 2o14ñ2-3 aãnqrñaaàasãüñaüfaüsaãgél Iíráíñívñaàñmàñíàmüñaümñ arfàãasàààñsnñ aàñnírwfàrsímñíín aTHao-crrêiaaíñífüññwfàam@ iàaàaüãuíñiàiàmaàíãàmu wáaííãàmãíàtaàiíwaw ãlêsüñwmwñwüñàmwnàmmñí ñmñaàwmrmmmu mam-emma Hüiíàaífüwüíaíraíàvaàiíwàw ñãnamwfüñààaàaààqqmaíwa# àqíàñàsümñwünñühñíàm aíqàsààaíwràãl aüñííàrwàmíàqíãíaílàmà anwñmwññamníirzmíãmñíráWñ aàãfrn . ... ... ... ... ... ... . *k* aaãsñír tra 2m* 2 ama 1135, 2015 3
 4. 4. srñañàarümñañhàaww #Ran wáwlãaàqãàñáaízrfa1nãaà fêrsaaàawwíavñàsññnã ñãmm arfàaañwnímmmà 33113133251 aaàasrañímãmíwñígñm 111191 sñvmà iàamnaçaíaãrasãaàawníaàrà am aàaívüràààqííñnéwñírãíaéaü 115132111@ ñàwaísüàaííaümàjaà aãñígñmwàqíñüñààñaíñaüw üamwãl H: * ñímaívwàüwaüm êñsnaíãàarmaaíaíüñãaí-aífàw ñàãàaàwñàãnné ñímaümã fàsnagvenfaaaàaàwwàaasá asmàaaasgñmaãsvqàñmamaà aamwao-{Harcrrêu aàaíqaíàaílíaàaíiílíwñüñaààq aüñisrñqwríiàwañszlaarmgéuü~sñã uãqfànqaíarmaíñqüañãàníañí 11113513311@ anñanñaíarfàaííãav Hmàaãtréwagaqtrrñààwrmíañ ãàqããñêrlíwqí, 192361111311111113111 'csaíàamaíãínügíañíéêzíñüíñüã íãaamíqñísaaànàmaàeíñíqíañ mmamãañísíííãímaàñaímww Iaàaírüímírümãl müwñsmgwrraqvarüñm, asíwàa-ñaíñaíàawwéiqwiàfwan sairíráíwaéfumüaíraãamüeààq aímàüaéaünseoñgwqsaasírwl 19aí^ís1a1àaast1gáà41gáàwga`1m=1 1131' 113111 21131121? àãí mga 613? 6161# -wsfrw 2131125 aríimnñàñüürmwüfràrrqàuaaà qãànaçñààsñaüzaaíraíñgãrésí, at-íííqàaíñmàaíwnàazfranññaím aràmàgawamwíãwnagsrxíaàu aqfrariàaaníaàmüaaàgqnüçí# wamñwaíwàaãñüfàrmaíraü? Eráwswíàsmíràãüñüíwñnfwñím wlaüaíàqànüíããüaàqíáàaü# aarqàaêasqanààààüaéfàsünñüñ wàmínuínímmüaànügaüsàw warn àawüàãqfàuíañíawnügí aíwñàñüaííaãñvfüràmíàmné, 1sseá= àrñaíñaün= lmwwlêgíãüwñ ñagaqãààáínaüeàààmáàaím aràaíraa-«rmqíñgüaníñmümaã êrnéàuãaaaíafrqñaíãàürñíaíñ ààqtgêaññwiãHnámsseaàssam gíliàvàmíqààüãínüíãaàwsíà sriàñáasmaamqsmmaàmwzààq saêñszñaaííñíwql 1111711? Híñüãüãíñwíréwza ñW-ITJWWTñIHWEãTaFfTHTàñ 31122111? wàqésmüñãqíàreàmãñünaàw mmmiàagñwwaànüzgíañíá Híñãàmíañüfrsüaàüaérüaàmà mñmnamñnéñüamüaãarüaaã 113% 3F aawqíaàfwaíavré e-ñí aígaanaíñmao-{nüwàíãaíàsríãraüñ mraawwaííüaaüãaaruümíào-CITWIGTM *sñiãrsíraàmfraààsññeríñísíãüvmné ñcranàmwncnãunàãaw-amuügí 66621131 1121 em* 2 más-z. H? , 2015 4
 5. 5. ñsvñwaàrmñaaraümriüáãàw 221251221111121225213111121251201131212111111 2121121121211211122121121111217111211511111111121 21212111121211121211111211211121111 21211112111111111 121112111125122113 11fà21111212rm11íã2111112ñ111211$2r11411`21 21111111111212121121211111211113211111112121212111 (12222),1112521111212111?1a1115à221ñ11=1 (211g),212`rà1121ã1a21a11111:1121r11112111111@11 qñTHWãH(ã2EI5) 21111 1111311112111112125 212112211112121121111211111111112121111121111 1111111111(1112111211)112=111a121121122é111 121111211121121911112121217111111112111111 1121112111111115111212125211312511113211111 11111,iã1111=1à2;11ñ'11=1a111%,1%1=1=111111ã2211 1%2ñ1121=111112112211211a11111à112111=1%1 afímàñaaarawqàãmààafàaí 11113211311112121121121211111111211112121 =1á1ààlàs1211r1111z1111111`11a= rqw11á21à 1121q1ñ211121112c11111211212111t1111113212121 @112112121,11éñ2121 aãmáñmáw 11121à1121w1211111ãl Híñímífíüàáãíãiüñàlàêà à121®gi11111211112121121$r112112`s1ñ111111 1152,# 212111-21211111311 211121211121121111 21%-1%112111221»111221a111=ñt11n1221912à fàqaàãàaüwqñíaíàwñqmqí 212171211121112121111125211112121112111111121211 2121211211r11211rr1à212`2121121711121ã11111w 11112121$r1121112é111211=11111$111`11á11 11? ñ211121191á121211a1=11à¢r1=1á111ã1 212:11 21111132121211111111111112111 21312121211 21211112111111111121111111111111112111@ 111wr121132íà2171112r1ñ212111212121=12121191a1 1à1q1121g12111á|1121=121,1121çê1212;s1112 21111121111121211131311111121121211513112112111 1111112111 2121212121211wf21211121f2121112221$ 1121211 2121 1111102111, 21121111 21111912121 1311111111", 21211111111121212119121212111121211191, 21212111112111121112111# 211121211121111211111 á1=1à121111111ñ121$í21$r111125s12121a2ñt11 áiãa1211n9r$à1q1121ã12111é1 11111ñ13212s~3o111211à2111=1112I31 211212121211111211112-111121211121212111111121 2312171321121111110111112121111121211211111 11211113111211132111211121112121131211225 2111121111112121125-1121121712111121311125121 11111111111211211111112123111211212111251 211212-14212* 11112121111121121111211212111 211121111111121112121211212521121211111211111 m211qf3111121211=12s1a1fà$111112111111121 ñmwãlmãgímàaaàmãmñ 21212211, @11-@111112111111211122112111 2111r11r111211121ñq2r19r211s111211m-1121 ãanvrrnwcgaãrñàñlñíàáqmmañ 1211111111212121121212121112212112112121111111 21123212112111213-:152122111211111112111 212121211212121111111125-11213112111511112 2112-1121711á11às11121221211r11r1s1i1m2à 1121112111111111321131112212111111112121115 211212121 à 2121 2125211 11:51 21, 212-212' am-a121111à11112ê21912à21111111s112112 2112111212121121121w1211=1ã111211112ñã1 ñ11=1211w1111>s11ã21$í21$r11111111a1121a1121$1a11 1211211121221111111113111211112511112211211 21121311113111112121271211211212111212 21121121111122121221212111112121111 21111110 14111 2121121121 1191 2111 2 6135-15 11:2 2015 5
 6. 6. íílTüóó-EEFTTEETGITEGIT qmnaàéaírqàam -àwméaí z4t11ínízo1saàañlç-vl11am1ívcrà qãmqífàaãwàaãmvea-qaàñí- aãürñímwààgqaümaítümãuaí vrmwwmamsaàwqüwmñwà ãíãaêrrasnñwíafasaàãl uíwaímqààüaíaíüñqüzñ Emízooszñaiínñlaaãnéefru 3111111111 Hànàmàñàaümwüwüãísüànaà 'àaà aãàrawàaàñaawefrusañaüf miàsaàáaaríãaíñaàqzíawíãüáíaw WWE? ?- as. @íiírqímaíqüíwàwüírlfàüs awmwmàaraññíwàãí; a. míáürqímñüàaàñaímüà íãíaíaüwàqíñaíqümmínaü 3IF19IEI1FH, S1ãFITEI1FW, BF~IFF-FITEIR#EIWPF, wanazãawñà; 11. aààáüàzaàsíàiàsñàüw wàüwmümíaàqãsmaüãaüm aaiãmàãüwüímaízàaümgqw ERàEITFITà; aílífmaüwqüfãvàaàqaé aasaãéêíanàérãawàuíwàml sasnneàanñqarázmzñtrrmíg? fàserfànarauàuíwãw áñiàsrnírmaraw wàqàéñ aãààwqwaàñwqawñím wlàwanmw%aãí`àtrfãírñaãna 098769 53561 aàíríêünàñnümãílívífàáílàüaqéséñíà aamàusüwnaüwiààãmàñw@ ñmanmwãíaàwíaàwà# arãaswqwamraümgünaílàáaàm êl ãííüàãTàmRãíñãããTãñãlm ? r màtàvàwàmwuàxwànàñwün @Hà arãrfãrlafàmñvfàíuínáíña aaarãàrííqsíàáãqíírãwlíñürríàaí aíüfvñaílíaãírrrràlíãíünmaàrww àwvbàãumügíüwaàwüwaíraíãüsü EIQWEPIñWãZWTWñETHt-WTQHFITQãà-? T wña'ã*<'n1'àla11,s1frt1vríàa111ee-qà GTEHT-IWTWR wiàmwlzonñaír íãüràwuíaaírtmàámgéásànàí waàsàmãmàtàaàwwàañmíãí "srññw aqn? ? «huwa ãu 111-q ; Eien aawñzzáíà . ... .. àaürqmmàméñm gíêañíaíüwígñísaquãíaàáwm manqífñfüaàíqíefrtnaííàvnírraã manmürqlaéaagéãwrmwaàaüw aàaíüqwaàaüwvqüsíaü msn ñqñraàsam“rn1w(Like)"1ãa-q1,aaà iãmvñàvãvaàáürmwàiàsuíwà wwganãlswsvaw aàrmáàãñs wàagaàmãaífraãanwírww màãmíwaísawaüàmaàá 1111313111 (Sense) : Iãàu am11? 3131 *111 aaãsña V1?: Em” 2 aws-s ri? , 2015 6
 7. 7. a111111111à11ñ11111111111111>11111'1111=11 151111111 111 11111 111 111111111 11111111111 111 11211119111 111111 111111111111111111111111 ñwameó-qamünélãàuílíwãí 2o1411añ15w11111à11,2í111111111=11àiñ1111111 áaqàwáaaã1=1à151*à11'11111111111à aàñqwàümíàmmàwümwà 11111 1111111111 1111%1111111111a11<1111 1111 111111111111111111111 1111: 31531511111# 1111111111 @Têñíãàràñíààwüeíaümw (share)1171%1111,1111111111$1iãa111=11ão111 mwàiüaw-oàamaímíãííaàwàm 111111111111111111111 qamqàaasàañqazaàwwse-q á11ê17111ñà111111111`2o121111ü9n1 111111111111115111111111111111151112411111111 11115111111111111111516111111111511111111111 =11111=1,1111111111àa1111111111.t11.111í1111a 211111111111121111110111111111111111111 1111111111111111 11111111151111111111111111112111156-11 11111111111111111111111111111116111112 111111ñ1111aã1à111111111=1ñ111111=11111 1111111111111111111111111119111111111 11101111115111111-«1111111111111111111 1111o11111115í11111àã11üñ11111ñ111111111 11111111111111111111111112112111111111101111, 115311111111116111111111111111111111 1ñ1b1í111111111111=111111111s1w111aã111111`11111 1211111111511111111111111111111111111111111 11111811111111111111111111111101111113 1111111111a1c1à11111a1`111111111111a1ã111(Ad- ditional Solicitor general) 111 1111 111 1111111$r11=11111a11à111111111í1111á111111 &1111 1391111áá$1111111111a11111=1111 11111111111111111111111111111111111 aàñwzüqmaàqínaírümãuwaüf 111111111111111-11111111111111111 11111a1111111a1f1o11ã11111=1l111111111111í11I aüñgàháéaírãüwqílímmàw @111111311111111111111111111111111111111 qàuíszaíàãàüüuàmwümaà@ 111ñ? =11“1!1ír1111=11111111?a11a11à1ã1 111=1=í11111a11111111111111111a1c11111`o1111 1111à21,111ã'11,ña1r11,1ná111111i1à1111a111 àíàüñàmwàaàüaàmmàiàãaà aãqwlàwiãíàaà-aààñwzaümà 11111111111111111111111111111 11111111 111171111111111111111111121131111111111111 @111111111111111 1a11na11a1111111111 11911111111111111131111111311111111113 añrñaaàmfàfaaàmàmàmñw 69-11 11o11111111111111111ã111111aã12í1111ñ111 2111169-11110111111111151111111111121111 ewüêàaíwêfíüqüàmààqümaà 1111111111111111111101111111111111511 111131 111111111111111 a111:1111;11511à11=111 @1111111111111111111111111111111111211 ; rmaüààaaàrmàaawñwà 111111111111111111 111111111113111111111111 à11=1111f111111111s111m11à11111111ff11 1110111111111111311111111111111511111111 @11111111111111111151111111111111111111 11=1111ff11%1fr=11ã1à11111-11`111111111ãr 61111111111111111111111111111111111111111 ; razláwíààañüañmüñ 119% af11l1a11111w11111a11ñ11a11q1a11,a1a1í111111 qafsrfàãmamañaààvqgàñwñísñaà 11191111 1111 1111” 2 1115-14 111, 2015 7
 8. 8. iíTüíTñíqííiTüilñTêlñíêñãàílíñ-iíílíñ &Iaíasíuühwàqíàírñüaíaíwm ãuaíaààíãíàãaüñmüíaàmià@ @mmañaàràvaãqgàãmàaríàqu ãwàmaràànañrwêuqíñsrswaís añváíãuaãwãhnãàaààqásn@ amàaíàawwííwmüaüàã; aííweàqwwmàmízüw aaíñàqáñwfàlaqwm aízuwfàla &Yaorlíaqaaíñaàmíàaüaaüaà aàiüañànàwwírñuühiàrà En# mamam* àJ-ñiãíamñmãrêusv Wtít-Iwàsmísqaí# wuaíramàwa màaàásümñüaülàaààqwwqü. áíqa. z”r. qazarmar{tíààañww fàmlñTf-“àíüçaqãñêflíüíãñíãêíqãíRà &Eaãaüíñsíaíñüñaáãañíawsíxvíaw qàqíqéñwüãüñíàsweàweíqmw. àATwfrajqvrnTavfao-reàaàsñàañaí wñmaaãmaáêàaiímüqaxñ. /qH. ã.a11`êr`»a11a1$rqTIãra1aa7rHTavfà Héfíàanünawl awrzaaàaarmwíuããiàsumw aàñwwnaaJísíñílaíqáafffmmwañ eíràa qgàíàwqéfmñqímsüésí uahasíàqíüêñaàrüñàaüaàasí ñnmàwawaímíhñàaíràrüãwírírñ ãããíñqTíàüWTlíãmíññãmáêíüT wíàwñvíràsmmàaüaüàzàñl aaaañíàaílswsmañaãrmwã iàíãümàtnanírlíãuílífnüríããnarmü? míñsàaàíwmíüñãàwuíêüwí? qeíwuàsmãwwaãñíaímüàes aüñàwaírügüãaàaàzéíêfàaaàíeà wñaàimíñíasmíàéramñww ñíIREHT# @gaz aíáaãarmmáí Grrqnñísñsííímümqíàsrãaíumñíaí íaaíwwwüñíãwáíaíqàñün aarqqífarawñáíuaíaràaãíãün aíñqífuívzaüàüñaímüaíàgüíàvà? arsifraãu mñáwãñsaaàaíaààsnà mííaüàãàñíaàüãüwüwààw ãnüàsnñãàísaràürlàanüaírümwüñ géamãíàwaíawãàwaüaíüñaàl qíñaàmíàsü arrawntrrawàñw írnañãTãüñññTüífüTfñ-írñímílmüñáàã qgáñzàwqvíãv-àíafrãfraü-{aítààá añaaíazàãumaíàsàmaàrnüa aífàaaíhqrqàaàfêríñnuííqíaíaé? ñüséfílísürüíêíãíaímãàsmísaàaíà ; riãrñfãrqeíàaísàààwmqíaqàw @Wàlílíwasterhíüãííêãlàmüñíãüã ãíF-TWTHIFIT wrrqtammsàãlsvíàu Ríñuàwwíímaàíãünuüzaüãíñ Elaãmàãmüñàñwaàíwürxnà ETETãFfñUFTEIãQTQT19(Z)9fTEFITQTEW àuwwmñaífàiàa íàãàíwüísaír mna! ? wíaaàwüñíãàqünüw aãaíaínwmíaüaãàraíanmííasífnãà? aítlwàfãrlqañíaràJlñíã-aüwaàíéría armãêñwmaírmmaümmawrêu am: àímmàmêümmqíí wmãmt-rrqamsíaamíaàeíqàãís ñnühaüêàñüsüwmiàãüaíwíà tlñãfífq, ?ílãã`iffígãfà11üil$fàãüñãl Wawa? aarlãsr sm# 311125135: as} mao-cràao-{ãaísruühñíñfàaíàm Wznmaíêlsüñíqamísaírüñaàaím mwñañàñüwíàaímüaãvàñm aíísíiír tm am* 2 ame, H? , 2015 8
 9. 9. wmaààaííwààããmàmísaífaà afàaãHíqHàñsa-«Iaíññüeíañíààã aízàãaíàü-«Iíànàmàãaaíwàw mààãlmdàüníaíãaílünüààaíw Hààaàmüñàásmírñaàaüíñãlqsà añírãñüwnmTaaàànaaaznüàsñ amam-s ao-{ràãu : HR-T: trfà' gaia; Wmñaí as? wm-anmmvaírümàaiüá-aüám ? àwímñünaíñqífuüzaízàaà aImmà-«ñãaísvqíuàíswíià máiãuíwmaüãàñamáàmñsí màiàvíímümüaíaàrwmaüwqàwl qíñãímísüàvíràíansnaümsíüñüñ aíraüràãaüíñí senavãsñwmaíñaà gummi? ísíàãuíaaãqíaaíàaãfàíq àmí-{Uíü-Hütíqíñaífàaíwaààaaír Hwçàwwaírífnñrerãaríñàaàqsà añà-agansaàmàefaaàanm m# 61511 341317135?! ? qííraíñüãüíiàaaàaíaülàànwü anñmnmàuuííãíaüaà @WM êmqíêzwmíaààãérírqésañírmãlaa: aãñírrfàíawfàlààñqíímíàzaímíà waíñmaíàuaírsüáülíãwaíàaílàí wurmíhñmaààqañaàañqwáíq. mwaírãààsaaàaàwñàüa? áfíñ3FñãààãlQ33ñ7-Tã. à.T-ITWHW wrqasqawmwmiàíñíawaàíàafrñ añC-Iwaàñaíazàwíñaàñaàíàqwürà mmmíããamaíwañwnààãq *qfír aà? @natanaw ? àrñl : Hfãrq *Uir aIfãraãwaRHTa-rmswãmñaãwaã aawñswlãñíanaãgñéífà-«rnãaí íàñíaqégààaaíw àsííaínàààq ñc-rrrñàarlasawzàñ? svñwrzaíñà àêüãí-ãííüãíààmàãííiíüümñíà wzàãnuííãíaàüraíñwàãmüweíñí Wqüñüñüíeàãísñu mazwzãaaàmaawmanw ñàfàüàñmññaüüwmzírãaaà àwwfriüíãüwqííaíáqüaaíàtízíñ çaãàñüaíñgnamwãawuíà ñüsñmñaàaífàlañíãàaíslààá Hnamãàwnalàaãmíáàaíwaàá aawñünqífaàéãíl emzan@ ñim-aafaààñrwaü* ñwàãíãs: ;rzrlmasíqíanvíñínvénnàqá umariàaàíaílílüaààñsíwalfàaa} ãñsT-êlgaüñsaàãísñàíàmüàü? ãüülçêlRãíãíàTlíêüñlTàlüííqíqãñw 'sñaízaümaímàíàíàmàaüiàvíràà aífíãaííàamíààüàríàaüímwíãü aãsraãmíññaàáwüããaíümñíeàr eatlíraàéanümüaàgwwuíríríà añàraàHnã-Rwwríàarñaíznfàã, qíaàaü-«àaàaíàwwíñüvaà-üràñü süàaíñírqüaíwísümaéswwà Hüñwáàáãlsüfàíü 'íàwíñqííã aaíqgíIWàgqEàwwàmm-W@ süàaüíaàñümüaíààaàn: ià-cñtntlãasléasàgqaeíqvwwenà wmaàaaíaãarlírsüwrênsííaümà ñmfwàààqíáíaàaíaüiàaaàraqà ñünmmaüàmaüwwaíià-«ríríàmn aaãaàáaàñüwaàw-“wlmàzíñw münaüíñíaüràeüàüãííaàaàaímaüwí éíaéízàñl fààaíaíríaé Wlíñíñfãíhíü? aíísíiír tm am* 2 ame, H? , 2015 9
 10. 10. íãíí 11115113151 . ... .. (3) '121-2111' (1221121111251 as 151 91111 ñaàalíàñàaaawazmàaàwáàaà @Wíãàãlàãàaéwaírw 6111111113112511111113111111 àíão-ríãíêñsrãaãmzsmñüñ ñísfrawwaíaàrño-eñàãñmamrwañ i1111w1111aí11111111=131x11311111a11à1q1 mrammfàqmaàwaüwmmmlàq, 111 111 311 311191 111' 11 3121 211211 1111111 1112111125 Hmmm 1125 31111121 ian1111 3111291111111211111111 11111251 35-: 31 1113111 11 1111 111 àBHT, 31121211111191111 *111 3111312155@ wmmwãwàaàãwamaàmm àaàmfàaíarírmmàã 31221112521# *ñ11211<-=1'251211111111111à=11t1$a1%1à21 : Traãqaímíàénwsnaà-àmswaà 111221111111111111211211133121-2131111111111 2151111%111é1112511111a11121%, a1ñ211111 qvrraremãàtàaaíaàñüaümãl ààfàlíwfàaülàãà-élàànüü #aaãaãñmaãêuwñüràwmwà 3133111111611211112115125131113111331912131 íãíüãaíaímàiàñíünaàwaüñàl mààzuüàaaanãñ-qmààmüqà svqrràmümàñamaáàsqgqãl 111111111111211213111111111211111111121119121111 àãnüñwümáàwàamaaüaà -aa-far 111111111 Qàñüààmààáéüwàñàm 11111121111 361111 31133191 11111111121# 251 '1111111111'w1s1a1111's11%,21111%à1%1s11a1à ñnààaaíláaírmc-vranàãuãñasmã, 2121112131, a11aa-à111,151119131ñ1à1211à111325, 1%12211a1=11111à1211á1-11111251s=12111'1211ñ1211 #qvrraãrqñzààmàlaàamiàà 1ã51112111125111a1=131111a1,f1111a1a1á211111 11ír= ra1a1ã1l 3=1à21s1I1121211=`1ç111211112513121111=1 211191211111215113-11111511137121013111131311 fàsáméuaqàtñaãàxríaññasraaãgw 1211:: 311 31111111 1133191 Wfr 111911 wñasañàãüiíraãaãüwmàà 37251111111111 31aa1ãt1a1arrñã3=1113111ñ1s1 wàaíiàaàmmàíãswñaé@ w111111215é11211a1131t1=1gq1ã111à=111215 11121@1c12f1s111áà21-s1112ñ1ír111=1á1ã1111,211 311211112111211251125113112113111911113121, 3119131131113511211171211112153911331131 á1=1é111m113113111=11111211w111111a11á1 aüñíñntíàénwwàmíãümàaã 111111311111321111115191215113111111111113111 fãrmñírñàfàraíramwàwasàà, aaãfààñwaíñuwáàñíaüh 11111111111112115111121211121111111 Hãàm,2-113Ha11121511?i1111111u11111111s1 Waàíãííléaüéàwwàaímãl 1121-9111211311112121115211111121111 61215311111 1121 21111 2 31211-3 11%, 2015 10
 11. 11. ñüaüàãaàiàwaàáwmüãlüm aTênãñíwaãTsaír= ñ%ITaHaãàwR% añííàm= ñunmaãarlersaañ1=lãl àaíníwfünüñéñaínsààfàa aíãsrmñíaaáàãhzísqamñiàwêl gaisfàíaàñüñêüsàwüãlaíw anmà? aaawãwnãiíla= raííiãí wüñíãràgéaüñmàaaíàààê, aaamaãaàáunmréfl Qaíününaífrwwààqw ãüTlímTvñlTílífàíññTíüíãüTqãTãàfàíã fünqwaàíünwüaàííaààqfüwqw añTaHEER-íawlíaãfàírfàmmàêl íãíeñüfranc-críríafriàaaüãaààqmeñ unívrqwfrêraãufàíáüñürrüwññsw aràãàñquãarlírswàñíãvwtñwü íaisrwañàaíàl a-«Iaírarsmàãaíãünaéqsà aííxírüwñümwníàémíüaaàíwüí àaànéllíaàqüfaímmàràãaíà angãêraívñàwüaüsfàwmírísíñ áàãüanasmwíüaàawêusüñ Frwmmwraràeààqàasnañaaíw aí-«àaüíñànílàfàraqíiãàaínízím aíwàuüñà-màwüaüãñàfírwñísím aàañmàcrwwàãlàaüxíàwíãaüsam 313% mem 911%? : a# TfãT amà ãu @ñ sàíà-Iàaàãaààmmüñàwíwaüà ãañítvñaamànãíaàaàaíaírààãl saàwnmàíãnmnàfàaqírlàãaà qílaàmwmêusvàasmaàaríãrüaa awmfrñmvñàaàñwaàmãuaüñ íàanaññwmàaíwaímàañíñün màaààrünáímàêlàiàmaímà maíarabrrñíàààwífàêrR-msnaíñ wmêwàañeàaíêàtrfwísaàrünarà añvweíníwmaíàwñmmmàuwà aamíírnaíãiãíqésqíüwàñüãérüã wnaãmañtüñaíñaàrarüswaàtaà àmêlíàaamíwaíêñííeñqínmíà aéaüwàaàíwíaüíràamnaàáaíá aãacrfãaaiàvmmmuaàáunmaãñm manaàaíraíuwmíraãaarqãàmênuíã aãsrsíqamààíaííãñ-Iàmaàaü? wümínmüfàwwàmümêuíà arsñmwmãíãíaíàñawàwàrmíàl qaiasrfàerrz-mzsnaíqmuaíníaírrísqíê, asíaañeàwñaüãíáuàvnáímàãaü? aêiàTnsrt-Imãu aàaívaímàrà àüñàaímuíàêéaíàwaímmüãu : íaírzbrlññríwnaílíàíqíàaantíaíãaíraíí aàíwfàumààmànaàüqüazíüwaüm iàsqsnàãl àaeníãaaíaàeráwçírñaas qgàà-qgààaãñmànaàqühaàmürà : vnaíêl aazsqàsmüñwvràmévñümar àeñaãaaaãzéñwaéfaümlaíaííaà Wàànwíàwmümaàüãíaírsüw àsàiwsümàñíraàmqmnüãí àlíããílífãñqàíàílíílàmíümãí-ía àusawamtíaàñawàñwsñaíã àaàwaíqéwàãgàiüãlü-üàaíqà wàiàwüñüñmààñaíaàaàzíím münlíaàãüüwaümaüwêuíaà tmñañaqaañíaaíãtrmmaãàíãw màüñqàêiaíwaíññàwaü# añíaaámzhananàà êrumààãu UHáF-[EIRT-IT qa am31# @ERT à, aríãrswaíwqísnãwüuwàaàvsaà àáíaàrmàwmwñaàmàqawñàñl wwíüãííénéràaílüíaírümíílí mmàríawrníwammíãmêañíaí aaãsña tra 2m” 2 aros-s ni, 2015 11
 12. 12. irràíãrswwãírlàwwàiwaàwàñw azwà%ñiãraermma1ãu àarsàã%aferalataaiáííñvíà añíñünmmaaíímànaívñaãfàrw awaTã-qwàanarqàmàaáàgüñaàfàím àààfãqqwwaãaütàüwwqaí &ISWWEHI àarãvcíeñaíwerràaírña-«rwnãm avülíaàraaímaüàzàãaísnüsa swnáñgqIRíànsWwní-àwàaá aawíeffn Ríãswaíwàqünañañí : raaãraízraímnvññíünñaàaaàaà Eíaüñàaíxsmnaaíãaíàãwnüm aamañíaàáíàsrsñaaíaaànsn ; Içñírunasrqmísíaàtlímíaíraaà aaíàaaansaínüwaasñümu ; Iáísarsweñuíàñàaüswqaí aàãarñaíarfàüuganãmíràaíñan ñrvãíãaííwaàglààsrélsísmãwñml áuamàuaãasñamá, ;naim ñírüwàànàmníírüñãéñíàmàníüaí ewñsríãaaírnühàaírgàmàwrñaà üaàñààmàu síqwañníaàaaàràmmíàql aàanàmàwlàweàwàaamaríàq, àíào-vràaíàirwnasaàiaügãíñtéíssñ ñzàáãüñínélírsíàaünàãlaíáümín aimtñaíqàñüníaàaüaaaümê, à aírgàaàwàààqàaíaíasümaü ãaüàãuàaüñílíwaàrmüíaàw qíavfàarammãàãnàwñàaqw àaílàààqaílíraíñmíñwaàíàm ñ' ara ãn @tins-à à àamarã ma? iãñíàíñaãaíñvñàaí-Rãiuãaamw, eíwañváwfaãañañerwaarqñwmàl &aw-{cívfwaíàfàíríràaíraà-«r maàwaànéüiàaümíñàsaíüñà maaràqü-aíñqàaãà? sakin' añáíl íwénààààüã aíínàiàqqíñaílíí-sàm @IWM-whatif, aI-&Tsñãaíaíhaíñwaüfwñíuwqüfl ãüãwfasrammãíããsüeíaíñaà aírafüísañíwràíaàml wsíaàüãüffaàülüwàw QFITñTQT? C-FIH? FBITIEHH>QIHQEIR$WQT? aààñüaíwüam? aãàíwñílmãñààaünãà? àwwfàat-ñàañíñàaaíàaím açmémñíasrrfàfaíaümãaíwàaíñ íãíáílíràwaàaílàümààaàaüà awñágaaàwaíwqsrà? àarsàãíàsüríñãaíuwfàímà ñsrràãañíãlñãàamüwmmãu áüãtrlíñaíãaíwàaaíààaíüaà íãraràààñqaíhñíaàaíqàüañ Erlààãnçaàuüaírwaaíénnààñíl uãwaíEr-ímmíeàiàqíàãmwãl aàáügícíàñaüwwümüñísíàrüím aweíaíwrãwzàmlàààaíaüámàà mwaaáíéíiãrmàmírlãmàüññísñà àuíñaíwaàuíààzaüaírmüàénw BT-IT-HQETHHTàV-ITUIEFIT? , íññíífraà qíêàéwaànñüaíáéiwfàímà ñàáíãaímüaíáaíñmíñên àuãsñaaàãíãíéaà-wlíñqíà aiwmíraáãrrquaãawaããumfãàà Gñarmawrãmqàãsràqaéíaíírrqñíà àmáàããííñüzààmüíàlüñ aTmHrarwaRàH-êíaàrlçfàsñanírrq àaírü-ímààqu aaãsñír tra: am* 2 awa-s Irsf, 2015 12
 13. 13. ufàaàáàañasíàrñqaàmü 'Ranmàaawaíqwíàaíñaíaíqaà aíñaüíãmàérmaüñumíãà mwqéíaíàñqwwaãaüwaüãà àrñañvaíqnàaíra-ímàfàiqmà àlqàmüéwàüaaààaàaíwàüràmüã ãu àürfàãaümãàraàãaaàà aaàaaífàiàwàmàraéímànw mmààarñasümüíàmñaíaà amsñvrwíãmêuãühaínaüwãiàs mñas-ãmaíàweàwàüñüãññ Ríàêsünzawírànãaàamüãñímlrvfr namañvarüññílnísgqàíaàiàñw QEHBFFTQáEEIFIT-IRWWT? ! íãíà? añasámvñàíãíáíáümwiàáàñaàaà ñíwíraürwwàaàíaàaüàaír smc-rfàsml àãüñqmwíàaaíàaàãñí Wíñüsàwuílílíaààaàéràwíà màñwmàswêàñrwamanw wüñàíàwaüsàãlàüñüíaàrmüs ñmñíaüñàaíññüñàíñí-“qaí síwnüñígíàmüññüñüíaàímàíàã züñwíàmàaíwwgísíaüaàíw ààãu qàmaírévüíéñaümüràáérw asrênslàaawarsweñaaü, ñn1w añaãaãürmaníaàraíwvrraíünêaà? ñàaãírmmàiaàãhaínaãaüml aía-elmiüaüñãrwàããañ aaramwrñíñalírl ñãmmíqwwwãl ñw-ñserraàaíñarmaàm ãl ñãlmàummñümãl éméwwüwqwammàiamí I@ 3175111# àl = r @é 3113151 6131 11 1m' mfãüasrwííãwñrwarsíàWasr aiíàaarcnãumtñaãgãíñaíàüw àHàTHnsraaaT-ñlüqàawàqãàãnüã arwàañtaüámaàarñüãn@ Héíàaüwílaüwmíaxlüwanírü-sna, anmãrmamanwaíwséííhaíaü? 3111111111 àíàmãl aàãlãwmáàãñauaãmgaananívñ aàwawwñníímàãu snañàwãñswrãràamaílmñaí aàaàããéñímüwãáíaéíl aàwüãíqíríñuàànaííwàl zwaqaw-aüñfàràwaüwáíaàaüãl ãnñàanznrãawwrraãnüünm àaaawtñãíãaíããfrmñàmznqüñ ? tñTrHT-ILEñUIBITQTEñQEàEHñWILRH añtasíãíããà-ãàaímíaürmwm# aaramãüsnãm, àwwírüãfàáíà ? mafnàanàananmammàaía añíslwàiàaíñaàruíríãmwñüíuàw anatñãñiáíáaíaífíeàtaígàfíaírünñwíw mámíáasqàqímnàwanírñãu ñláíàaqáañraà-aàtíràmííísraníàwn íãím, íàraà 11111 111111 war, :sam111 am ãêlTñmxíuíàww, ñn1àa= raãfíaaa aàñqãrmarãazswàiaíanññawñ aãgqlàaaalañàññraíãawnsftà wanñwínñíqnñàãnüaírwañaüràr aarañàaãíñàaíñãnàamtññaí# wímíàqüíüàçüãaüsmàwaà? armmnàuwímrqmanmnmíàaà qíhíwnàãaüñáüwaàaímqàlà 6113111 ã, 13131# àaw 111 811111 m? aña' 61631161 tm am* 2 awa-s 11's@ 2015 13
 14. 14. naweñwgaàaímlàwàmüsfñísw níñãrñáàaànaàmsíàwñmlà 113111113111111111111171151191311111111111111111 Hãwíàawwqíãàanñéiàñaüzaà muñíñamwmñmwaañquànàw 12111111111111111111111611191111211311111111 à1i111w,111%19ra1t1=1111111=1sm1a? rsz1ñ a1$11rrr1ñ1111o1ñ111,11ía1r1s1211a111=11=ñ, à aà-aàmaàamàmàamààñis, ñàámwaírwàaíígüãünñümaér ñmé11111111111=511ã1àW11ãñ11111 wàaàaàañuüwímààràrãànü wíñàssíaãwaísüaàwwàà ãüqñãmafàaàñàiàãíwíüa ñãíààáàaüñãmñünmàê, s11a11arra1r<1ñãa111wq11í1àl ãs11111$11111r1=1=1é1111111,s@11111?1 111111111111ã=1111=1áf11m1111111b1f1r11$1 mmaãsàaànñàmmàqlàwñíñ aíwàzàaaíànwáüwül ãwwàaíwwv-«rzà-aqàñüaà “Wíêàqàwiàuwaàraüãaànà 13111111311111111111111111111111111313111111311 aíãwàwñmümü-aànqàà 1111111111111111111511111161 1311111 111111 1111111111112111 (àwa»'a»? g11m'1a1fsrña= r'#à) wvwv H M "WiSHIWGTñHIHTWiWHQHT 117<=1$aI111r¢1=rñ?111ñRa111a`-s11ãa111=r 111311 wañmaamiwzñaümaff mImHRHImWtI wasmiñamnqàwmvñ hàñíraàímñíalàqmm? " Izñaqñwv (341-270 in. ) w; s $1 $161.. . 1817913; <1:* 611%? ? 15?. .) . ... .. aaátraàgéãlqãmtsààmñüm aàaaçààerñañañwwmàña mawnaqjíraãfàamzíràaãaé arfàmàñüàaàññaímãaarfàwaà Hsñíaürñaaañmàaímàtíàüñíàa ààílTíàãlíQiílfñàñlíãRqñW amêràtnqívã aaaíãqnàãuv-Iãíeríüaí @Gñawaasmãaã W11=1111111111R1=1 Raññqgàwàmànüqàwm @Taàgamwmfàraààwwñían ana-smààmwwwànmààqàrüg ñmñíawsrññíwwãmãàaímw amHRàaàEFcISTãIaTIC-ríãíawãqqñ afàruãwaílíwàfàamaíàamaãàa 11112111111119111115 ãuñíamàaáaàüqmwümaümw wãlíaaàñwmwgíaàwíãí 11117111811117111111111311111111111111111113211 a1`71`r11111111111a11m1111111 111131111111112111 Iààñníñüvwñííãmñüñanm -111111ña1ã1=í1"¢11111111,11111g1111111 1151 31111111111111111110111111171111111111111311911 eààqwwaãganàmlsréanfrarñã qãwaíalpñqíãñasrawgwêuàw 53331111311111-@111111171111-11113111111111121 müaàsüsnààqwaítüãwaaàl 61191111111112111111111311181111111111811111111 1111s11ñf1r11111i11r11s=111$a11aã1é1z11ñ1 1111591111 1121 1m* 2 61111-3 11's? , 2015 14
 15. 15. 111111111161111111111611111111611111111111111111111 (31.11`1111111-1111ã1111111@11113“111=11111maà 11116133111} 11111111111611111111111: 27-2-201511016111111111112151111115111 Hãmñnaqügüñmüñàwqwwaàsrgaaíx-wüaímsa) 111111! 2o6111111,2o13611«^13f11ã11111311 As as blackdaymíñímãrlàwl 31111111 111611111111151111611111111111111133511111 111111111113311111111 11311111131117111 11111111111111111 11g11111ê1$rü1ã1s1 1111- 1111-1111 1111 1111 1155111 à, 5191-1121 6111111 1111111111111111 16%1111111111$161à11 1:11,61111?r1111111711111ã11h113s111ã1ê116111 Wñàaamiàawüaínaíàaãaà 1111111111111161111111111111131113111 1111 111111111151111 111 31111111111@ 11113161112111111111151113111 11,1111, 1131 1111111111111111115111113111111111111111111 1%? Rational thinking is better üüü? ' 11111111111111111111111111115191111111111111 111%,1ã11111s111e1111;11111=1á111111%1 111111ñ1111111111111111111à%61111 21121113111111111111411111161111011 1161111ss1z11111r1111í1111ss11n,1ñ111 1111111a11q15111`1w1%1a11111117161r11ão111 1%1111111311r111111111a1rã1a11,311=11111 êlñãñãáflãííêfqTüàüñTtñáW 1111111111?1111111#111$r11111%1111111s1 11 111111111111111 111111 111% 1131 6111111 111111513 àrr(logícall]rationally) 11 11111111 %,111m11?11g1311111_»1111111111?r11111111111 %?61`11fã11ã1ga111111=1é11s1111,6111j@11111111 áwsía-esààwmñrzqwàag-«r f1111`1S1(innocent)611a111$1$1111131ã11TI 111111111111111111111111 &1111111110131116111111111111-1@ 31%#111161rc11e11,fàs111111ç61111111111 12113 11711111 61618131 1111121113 11111111 (Anti- Superstítion Law) 11111111111111 1111111 1111111111111121161111111111111111111211, 1111161111ã111111àq1111rm111111111111111 11,31111o13'11111111ã13111131ã1à11ê1111ã1ã1 11111311111111311111111131111111111111131 3311115111161113131111111111111111111 11111111111 11111111111111111111131111111111 = r11aa1116111%%, =13“1111o111a16111é1à111 1311613311111111 11111, 611111111111111 613113111111111111111111111111111111 11311111111 6111 Héawñãaàñím a@ ñanñà111161111=1111%1111111111111111111 11111131111@ 111-321113111111116111 ã1111111111ã11TechnoIogy 33113111111?, 111wã1ré111111a311111s11rrà1nãa31 1111111111111111113111111111111 31. 11111111111 1119111á1111111111111111é1a$r131a1à1111ãs mtrríãíawñaaaañawnuããàaüaà 1111111 111ã`%31161211%1s111111 á31111111 êl 61s1111s1rr1111a1111111ê? à1ã,1:16111:1 31111111à11111,111111111111's111=1à16113“11m 61211ãs1111111111ña111ñ716`111á111111111 11111111611113211161211113111111111111111171 1113111111611111111161111113111111111561111111 11115911111 1121 1111' 2 61111-3 113, 2015 15
 16. 16. ar11%11:%1%111t11s119r1111i1111111=1ã,111ñ11 1111111121,111a1=11=1s1fà1<111a1a111111a13' arswãiãíemsaaàaàaüàààà, 11á1a1111111a111111ã<11ñ151111,a111a1=1111 g111111ã? 11,s1aã11s(Black)s1às11írar1=1aír Ermaímíraífãiàêràgiàsãàmaã ñ11111raã1a1ã1il1v111a1rã1aa1àBlack azàãiwãüñàwaàsiaaàwñmack MaglCEIíIFITHIQGITWCITIEIEEIEFITQJT whiteMagicaàaafriíivrrãàBlack Magic aàzémímíñírà 613113 Yellow Magic 111111? Pink Magicamã? Green Magicwüãüwàãlwàiàaíêffr a111111111ra111%?11111r1=1(51í11r)913ã11=1 àaaaà,1111111as1a1`1m1ñ1111a1a1111 güwsàwaààmàwüsíwm 1111111611111111111111111111111111311111111 aíaüàñiwuàrwaàmñímàaà Black Magic 11 11's 31 11111, Black Magic 111111113111133113111 ñfràaãmàfàííaqeaíaààst 1191111111111111611116131111110111111116111 saa$r%sl1111a1`1à11w11a1111ãà11111 tigàmtvrlàlãüñlíwíàáíràaaàãi maam/ as@ 3711121131111311111111611311, 1115111311311111111111111191111111111131111111 1ã111%111'sa1t19ra11111111(Profession) à Hàñmíiàãiüwãüaaíàaàhàwxír s`11111111111`>1111=`1?q1aa1a11cm1R$11$111 (formity stage) à, 11's: w1 11 15-18-20 11111111161113111111111131113111111111111 11111111111111311311111111131111131111112111 Héthàaàtlãmamãmagaaüàlãí -Rational thing is only salvation of the society and if you donot think rationally, then we are skating to the direction of dísater. 111131511133111111111117111111111111 mààímiàrüãwaüàã, 11111131111 ammmwàãñíaààqmuwñümi 61111111111111111131211111-11111311113111@ l%111=`1a111à1%%q111a111111ma1111ã111w1 maíãiwaümwàwüñqíaüi Wanüràlàwaàmlàaanawüg 11F11%a11q$11lá1111111=¢1=1(NationaILaw) 1111111111111111111111112111111111111111111131 Gr1111r1111%? a1111a11t1ê11%1a51gl1111111 üññííãíamíaümwüààm 31111111 làãüní 611111 61111 à am11 ã -10000-20000 111@ 1111 11111111(CiviIization) ãia1il1azooo111aqãàgñ111àz1às1 11 *$31 11% $111 Civilization 11111 11 31 111 11111 11s111111l1m11à111 31111116113 11311111111 111111111111111111111111311131111111111111111 àmãüñànàüwà 11113111111111131@ 111 à1ã=11 11131113111 1113311 111131 (National character) 11 flows 11111 à? 11:11 à? 113 1l11r1ñ11111z%-ThereisfIaw. q15a1t51ñ 311311111111111113111111161113111111113311 aàñànñmàãi aàaàqéftàíãíünürüwíaà àqaímaüàãaàqàaíhíêàam 1m11ã111 4113111111 1111121113211111111111117( 3111111111?, 11111111113111101.) M- 09004343412 "EíñWWWF11%l35WíWFIá$'T-1W$ làqüwàénínàaíaàáüñsíàaíría iàqiàaasmazrãi" 1111111 (106-43 àq. ) 1111591111 1121 ansi 2 6115-3 1135, 2015 16
 17. 17. Iàgürwàamííà wmqíãarlíaàaàñwàwélmw ãaíüñwíãíszüaàmaííaímaàiümaà aííãüTlaíilã94ãráafrtrñqñíraTrqñz1 mífzomêàñíüããàcltíílíüfütéà@ waàaàiàñíàwêwàaàaíqàaíañ míñmüaésàñamíñüíanqíàírrüa ñaíñtrwawarqãiüüaaàswmwñm aaàaíe-ñaàñqásréaízàa-ñífàrraàzàl üqãíñwa-«Iàarmaaílírààiw 197eí= ffãílnãlãr= rmfwlãrcfírmañqí tnaãwñgéaírañvgsínãémaà? waííaüwmíãírírüvñünübímwwm añíeràaãñvfaaízmmñswuwm añawqwqüñüàmññwmüà fàamammtvràwafàwamwm êààíWüTàüTñãlüãílíünüüTí-Ií a-saawarcrlíraaàqíírñàírríí-ra ãñvwsfraàãüerãawñàíàíwíàmm ñíwmammñaíñàqíraífàwañí wüíwüàmífàímàãnlààmíà-«rwü ñwmqlãarzígãààawsmírsííñàspiaímm aàwüüñüwqüwwñíàaààãaà mamam wwüàmàaüqüã RHaTaTamTmãHe-ñvwüwaàweíqñ áüwüñàsííàsíñtrmmíàaãníaüvwüã wreñwañaàñqqmaaüàwáaé ñíémàãaííàwüwãüáàñãzíqíñ añvñrlüáaàaíñàãààuwaíhíwfvní, wíuàsíñaüígwíñãàaínqía, àníaüñáfàrsíwsüfàaüíàãínàaírívüà 'ar? ?à ah ERT# aña# tr? ah? ' aã -srsría 'qw- trmwíãaalíràwàníeàíãíwíàvml W@ aa mron aíeàaéfàuàr a-nã ? RW gm aístñíeàaíñàanmñívíqaàraàwãfuí àarfàwààqzàamñwáaàñàqm ein ãñüníàñàmaàwüsíêfà@ íãüafraüñeàñííñaàãaíàaíeàíaaír aarãqañKmJ-ñsüãíífslíaààaàaà áfãrsnñíaíàsrgaaààíqíwmuàaí 'àñsjàaàímíü-«Iíñàaaàañiàràrgwüs qísríàásranmwaàvaàñlvmnaü# aãíanaãíáínál Inah ERI' àaís ? fa ar? ? wi# mñínñés #WHY à ETI @w: :-n ? à wrsxañaãqüálírlíàààsígàéñànílaü tríüíamsrlàeàíãííñaaíãaaàwiàs mC-rqíañíásruírümàméràãáràsíñ wnüeraaãrmàarñmaàaàmãààm aàqümmaàgmísmíàüruímuààw' qàràaàfàqwlwñàíàaínàíwgà wàgàíñüuíàümàiàñüaíàxvñ 'ànC-Immwñsnña ? gm asawa-rm? iàqaérmüímàqwwümñqí wwaññaàrñqáíqawnsmñaanm 2m #a wñírr( à marumi? a? ? m@ wñêrméñnãüwamñàaaà, 533t iãrsamêíãíaaíãuüwñlíaümàíà smisíãaãqáwqmawãñefruwmmañí Hüwüw àaícügé 311% añí w: : müíñíwümíàmeàuünàaüvqíaà #aña tra Em' 2 aros-s 14's? , 2015 17
 18. 18. gaqühaàràaàgqàaíqàaíñítñàñàsí ñaíwàraürrrmmüísníàüxfàrwaàràw nwíàñfñaàn mfàmñüãmüasàààwwaüw aàwñwàãwíãísaüüñaaàawà &Eaíaaísaríráiàímlmíàí-íqfàaaígü wr 122529? *sñwña íãa-m, aTlãs @Em sñsràwasaaíãàwgíàrràaàm aàlaüíñíñügssaüfàwüãíñaímaí( ? ãrmlfüraàñííãààãañãràwr üñíãüuíaàqümààíqíaààq@ aizíwaaamnímnaàéraüsmàiísüw asrqmàíàaágqàmàmñàmñ aawmaàaalwaààañàaüñaãwm zàãqíààaàaíréíàwáãaàírírqí mààrñàü-«ràaíñéífàaaínàaírñàw àmqíçíwsramraxaanañàaílw aãzamwnñaããrmma1%àmm àtrríañíawmírñêlãaíwügüàñà íãmasüfrmqsaéfaãmqmmnaàfàíszw àiãa%efriã= rsa= ràsreàasfraiwmàã“riãs sHQEEaJñHEHrT-rqvíãüiwsugwàl fàãjíãíqãlàífí-Tlííígêílííí-Wímí Ha1aña13¢nãvgñ3qa1ã19o9à íã-«rnmàzrnürrtmmílàmísqüñaíísíüw aaãaañvanmgàrlíaíaãgüñaümà wñgwnwàawíwiümãarqswaà iàwwüíñímmlüãíãwzsñgüíà ñíàaíáqüwawuíñíxjaíqñílàãà íaéàñàiüñqüwwíamüraíágqw @Iwzwíwíaímàüràànmàãàw 3319311? àñRI-IR-aíàzíqrñrfàíñl aàáwrantsséràaíñwñüñaeíãaíáàm, uC-Fñññawañvwwíãiísàaañamà àaílíaàmessñàmíaüñímaüqü ñaérííaüaíàaàñàí-íãíãwüwaà? ? àaa-«rsqàfüàwmãañqüfwràisaíwà iàqvmwítíàsñmlaüàmàílívms tijam* acu : errmcmñfüxwíaaíldd w# añliãamwwñàsüwwmaà wmízñsíãqñíwl wecañtíaíãaàê ãíãüíãíãñmañi1977añãaa`íãrümíívíü ñaaamamàzàl wssñtàáíàaíràvaísüwmífãíã aawaííñeítqíwsaaãíãrgüaíràañ ãaàaaãñãlíraífànaíwaãàqaüñàam günüraàaíaaàiàümüaààraíãwwà Wmàmtíãàaífàaaísríàríwmãtàsñ añvqvrqímaãmãírííwantsãàwwíàv àãñanrrqlvmoñüñtríêrsíraañm àãaümqíwaüíwüàaíqàaàw wfàaíaãwerãína-«ràaamàmãàm àníaàíãesmãwàl 1944ñàwtnãaà HETFIfàETüVTQGñTñWHGHTWQIEITWR ñwaííímààaàrümàsmààmwüaí mmaãíwvñwaàaaañmüasãañí : Hñqaéíãíamãaàrñüêaaíüàmañí ? rlíãàñííàaírílüñaüérüñlwówíüñ àíàuwàwàqàñwqàíàçsmanmaà? aíñírnñíàwàqàñízüríàaíraíêíãl wwmíaíqààanñaíaíáàl wwmislírààímaaíãmuwsí = rr¢rawàwae5m%: nañ11ãàaww àníaàxftêímüqwqíàwülínüríãíríàüã añrãqa%mnaístñíaenañvuàs1aàa`lñ àaímñüféíaàaílàíaüíàwéíaüíaàf wàíràmêàaülírüíwñíwaüàà anwwàñüfàààaààíñgíwãàãí : Híñvsaarmwíãml 197sñá2às1=m íqàñwríãqfàíhírqñuí# aíqàírííí Hnãmñaàaaàrftzííwmnümàgwí. HHTrñHñKaTI . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. shqtzmtm. . aaãsña tra am” 2 3125-3 H? , 2015 18
 19. 19. aàmüaümünmàààwl màwàírügàaíàáaàáíñírà awaüsaaàñgzgmeàwégãaã wmmnüñàwàñáwwà ;1111111f11àã%m1à11s1r111@31111111à àqà11=11111111111111“1%111.à. a?r111$81 qmzãqñílñàààarñààmiàêí, alññãírqêfalkênà1saw1mírfíñw aéaísíaüààsünüñüwàné @ííràüãüwwüàüumêñíàlàñüw 1111 11 111111 (Clinically Dead) 11111111 m 1111 1ír114osrl1rs11r1ñ1ñ=1gauàasang= rz a1111=11191êà112í1qa111111ñ1s1s111a1191 àqíwíãàsüuínaààümüsíaà 111111111111111131111161113111111111111 çàísàaíaümfàaàüwümñá@ 11111111r111ñfà1ñ1àa1111111111111111811, ? rlaíàaãlímaàqaísaííüamqàvh 111151111 1113811112111111115111111111111 aaláamfàeñífààzaísqawqífaàa ãàaàümàmfrünààwàñíàaíqà 11sñ= líàa11a1aíàa1111íêra11qaãaa1ü1l swaíãaaíñàaüwaíàaüáña aaràwqsàeàmmaaísaífüaüm wweüüiààêàüaímümsàà ñaàaswaamñün 111111160 srñsmaíãaüàmíãíaàfaíaüw 111911 31111 qífüaéüwàwàaààw -unüwíiízmàüñ Erwwahrmmíwãnüàñíría àsrñawmñàamwwàaãíaã 11m 111111 1=1`1a14sa1=1s1=1a 11111111131# 811111 = ñ11'1-à?112é11r1'1àa181111ã1111=1a1r211à11=1a11 muwãêsaàñwrñmümíaüñaüíàía anaamuazmíãímàíãíaàqqàwu àaíníñaírüaàaaàaàaüaíaíàa ganàarmsñawãñaüñàãàqaínà aqã13=111a$ri1111àã111111111111=111(11a1 c1`111a1111a111),111a111911í111=111a1ar111q aã1a11111s11111ñw11111a11811àa1t191=ñ811 àwaüãaàügísàvwüãümaüwàüv, 1111811-a5111E11111ñ1111fs121111,fñ3111111 8111111211115111131113111131311111111111111 81111313131111811' 111 1111181 11' 11 111511 11111@ nàñfàrcaàsrànüãqàmaüñfàmqà 1:1. Iàãwàa 11531111111 :111 13011111 11111 aíémwürílí ñahqãawmã 11111111401111111111113111111131611111 mmanwaassañrwwwwaeíasm 11111111aí1íñ18118111aã91111q1àt1à11 11111161115@ a11ã1rc11 11111811111# 151211111111111 wansmwwíàqaa} ííqíííàí-lmãílüííãààüãíàññüwííü amiñaàãl aíaírmmãàíãíraãr 833011111116119111311211111111111111111111112 11111a11111111,111*c1=1añ111qàa11111=1a1fã11 1111511111 1111 1111* 2 131111-3 11:5 2015 19
 20. 20. ãàüsíwüaímíàaàlííãíñümáíwà asqírlvñmzame-nwêñmqífíqüaà Hãwraàwéísaàqqàààn sa eñH-Errtñàãaàáíwaüiàavsríàa@ @rraéñíqiaaiíàagwírààãñàeà ããTñüàWàífaãàãüüiàüñüíffãíl wíàmãnàaíwmàuaanaàààãam qíífàrsíüraíqñüñérààãlaàríüãqà qííémãüv-ãííãàãmêàwüà aauíñaàqííaívññérmêuaízríqw Hsaíaànàiàmààanüqàílíñaíàa Ermíãrüãamírmüñàuíiwà- sruwaívh-màanararrlàaaüaàünm àañíãíñnãííaaümêuaaãwümqíf gaaíraímvawírmasaaíàmmêuãàã qzíàrnraírêííwàvüvwaàíãrsíumàusa aãsrñwráwàmàqaíaíwàwñmsí. ñàírwqwaírísüíàíàswüãaíüràíw íãíãñqísasrñaàüñiàãàwnürírñüüa Wíàamnaàààaqãmñíaéíml ñaíiWTrüílWfàTñFfí-ñííàíní-ñãl süvàaüvüràqéíeíqàqíaàsüíaà àawààwwwàmàuíaaüxm avfwwàaaíãrrmínaísñwaííwàm à/ üaíqàünüraàrünüràmàaürqíüa ganàvanaañíãlazíqííüñàãsnüvqí asráaa-{zààuaàíaníslíãrmgüniàaàà ñíãaüítíaàãààazírál' qüwürüra-aümñàníraílàwírsíñ ; Iàsíarzàamañarrñeàwsrüaàm aãvmsímênéséaíaüíaíííwaíàññ? àãamírrníwàvñaàwaaaàísàw aaamràawêlaràaãàãàaàiíràníqü ganñíãàfàíaãiàsàaüíñaífàíràm àaüñíaíaüwíããüaàqíaíñíwaíw GTrIEFüTHãT-IWTI ámatwz-: Haaawñ maamuan anzñaíwzíqàaàanínüfranüíáàa Héíügüààaàaíraííuíràmêuuàm zràqzrlàíñaàmaaãíràganíãüáàñãu aízsaífàauíaààãqaíàíraüímíaíàaír aímàmêlaüãíaàüñíüwààqà wíiíaíajüàãaàraíwàmãl màaíamawüwaívn-aéríãüaaíàa a# wwmqíuàeíààarírmíímàmà, asfqíàwñwàgéñüáààênaàfqí àíàaíqíríüvaamaü-aàñüaíàw àãqüfñwraaraiàwraàmààáãà 31m: ama ar( ? à ? fu #aña aja? wfàísgaüàaàaíüaíaaíüzwüaaí# añwaa-GVQIHEQEEHHHWWWW àíñàaímàmvweüaàñaàñaàwí? mvzraéíàànãümãíãífüiívírníwà fãrTIZBWJTCTBTT-Tvíàtíñítríãüñaüílãl WWFIãTWñIFTWWEFITEWWWN3FT= Gfrlàaààqíaíqàmfüwsrñaínàeñí WñU$1TT= I%EITñêI1HEIRHT%, Wí%íà tíamümügüfmíéñíràüwsíàwqüüm àmàqíñaíãünííàürsímwàñüñ ññüwanmàãamaínmmaiílw ñanawãu àarñírffàsíüaüaíáíaíaw-awílw aíãàmwaããmasaàsraàaífàwí mññàwã%aãwñegafànmà aaaaãqmàawàürlààaalwaíaü ñnmaàaweñmàñíaataàwamm aaãsñír tra: Em* 2 aros-s H? , 2015 20
 21. 21. ñiàaàaàaàñüfàràaíiàaaüvaíaüñ Hàfêlsííwüaàaíaüaíaànüífàràaíaà ñãwaãmmñãíqüñrfàíqàãswWzá 'ãvqtrFraírar-“ríàmsnenãl àiàiàa Hííàríàlüisüvàüuwímàaíüñüüraüm ñnsasàünàaàêxílwüñasíeñãl svíãiuswwíéfrwiaíwawíüfàw arlaawaããmafàsamyíañaiínírw qíarrmñaslàã) qüñaàiézqüüfàãàaàfàa @Lànwñfqràñnaírlíaüfààvm aifrlw-aiwaíwmüiñaifàlírzoeonü# aàmüaüáwíüañímuààvñüséw tlgàíãíñàmeñíqísülüaíãíqnqaíàa añàammfqaàwàwalíàaaíàínà êuãr. trñ`aTaarm= iTã%iãaaãusa»“-r Wàrrrràaàêñífírazalíüfraàfàaarràa aêràt-HT asmwET-ñàiaaíàsaímf-ñvqí ñaàasmaààààzoàsoãíãíüew àñüWülãílütílüWãíãíàmàwi 5132518 asrslcrüàqzrrslàar. .) aaaàmfàmqwã: 1. üàmàqàñüqzafüürmàüvmüw @àíñívàfñl 2. ñqiéçàamzaíràsíwsatíaía s 4. alawans? s. #THERE e êsethímannzqífàiaüraííqàw 7 àzfààwrísálàm s. aãa-{aiàãzmaiàíñfàvanüsaa-“ràa asfàzñíqaiarsãz (mzaàsrammfãazsqwrosàwm) i** Whatsapp tr( #RRRIHT à na# a} amir Whatsappasrqnwaíàñqíaílgàamíà arqalíãíaéàaínaã Iuãfaímísrtñmawà màüñãaüvaílíaüàwãíàénàüfrnãüaí Wívíiüfraíàaüãn ameñíàasñíeífaàiàq aíiüñwmaàqãenàaímeñàuswmaà FIT@ ã: : afa: as? ' ftrraa' I# arin? ' as? àaarcnàíãarñaàaíaíaíeàaírãíàmmíew qzimzàãnavnüárññüaeñfàwaéaíw àT-llíêf'ãz`¢'í“ñ'ãàqíñà= lñà'{= líl1'ffílàññ àwqwãíswãl wsíaàáümüã ãñüílãífüàààülíññlTàlêFRaãàüaiñlTã alwãísñzüfràawãuqíàsrlsàeíàràñü 331%@ ñíñàñ'ããí'qíãílíñ ama: 'àñwrüvñüaíaíãlwlíññàñaaílw ààazíãífüwtrlsàifwwírrlínqaíàümñüá àm, ha? Who can see my profile 'zai? Profile Photo tr( làíffílí ar? ' aftr 131%# #Nobody w? @z m? ' I áíààaíaírmütàüñzñàawàmw, aíqàaaüãmqíàaímaírãuwüa anwiàsñaslwííaümaiíàãaíuíwíãí' aisímüziaíwãuñlàiaaríl sàaàíãímm amãsrlsàrñàsííaímessage qrwrrãañ? Red receipt @ihaw a# ar-ràaã ER ? FI másnsàeñàãaíaíeààààwweííwàaà aíiãl `VEàVEFFñFTFilñ0TWhOCaIISCCmy personal info ñ all? ño? an! ? di# #I RR sàafmsau-{ãn ííñíüfüñ: ñíêñaiíiqáíàmawzàã alm-emaàícontactñàaaaàñaüwvñí ñlãrlgínk* aaãañar tm amf 2 ahs-s Irsf, 2015 21
 22. 22. Tññmfañatmñmaímfg iàímqmlífmàwààañíãíà nqaqãñséraàmüñüfrwmñgír: armwàqítrñürrwqaíàààñírmàã avzñíàsàaílãtlíwmñaààãíiàaíãíà? ñserraaíwñrmiaíméñqínasñamé? 07838 59404 aêrzowlwnzmsaàçnazerímaàãíaíià magasawa añãrañàmírüfàaiw anañíarííãmwmuaüñüaíínaüg ñkaiüaímñímerññrwís 1221311513? awzààawmañkwüñsírraqíiaãlw êñíaàñísíràãràcünmgwqcíàzíàz ààmàalãüwàãazsaãmtaaaw slawaããlaiérusíaãüaàaíãàíaüí iàãlmsrãaãiàüzftàaíwüáaàriàaw àaàéaaíiüñníeàmwüríífüsaí? ñfñgqaíwàwñisñmímàaxíãüvñ aàwítéraaíàãaélíaaíaíràãl añírlàsiaãwmàaílírãn wafraàaüírlàsíñílwaiüñüãíqírà qísníréfwülíníaíílüñüwáüüm àU-rmãlãwàmaãwmm-{aãe azamñüimmraíííãmwuaíüíña qígqsaqüsnàña-«Iàqàñrríürír aiãwifrgñaíãàsrmírànéuaü waàsHñqañraa-{ñmwémílàãaã êñwmmñaaal-nlmHararfeyaav-arm' = Ir= r am @arin Hana! an, RW u? ars iàam-waàañr @emanila-ef HHH? ?? mia #üüü F? !íañsía e-naíaíràmmfàvqüuíaüaímuaíaaae rrííasaíñülàaíãaíiüüñawaà aaêf aàwzàáaiawááwqaíaààsziaíà àmweñarrlwaàw-wàñlqaw emñtnl aããiírêàaaaüwàsmlíràüãà* mñamqííãaíñísñraíaàsíünqgqaív míañüñtíiümaàãuãíirñísaíüaf aaãsñírñàwàawüáêñsueàmazmaà aafaãao-añàqíqramuaiáaãaiaaü# aiàaifàeralaàwíañüfraiaímrüfàuw mümzéiãnqülñüràãílàímüíuw unçaàfàonwíwa-raàràaàmüiwzààu müàaílíeaààwaüààwsín @ñ uiáíwaíwàãaãmaàífãíaíàamw amàmafríãímwñmñívfranñm qíñsrsíaãààãaaílqíàmüaaüã eàE-Iqwmüawmañmwmswm amaw saaarqíaàrímlaüàaíãmü aàãàml aíàríãííà`7mílíí 201525} 'sntrff-qarmwwüníàmaíaíríeàga wíésqáírrrasrüízíaàamnaíwñ afraãarmrñíàüftrríanamaríñmw alsããwàãüñsírãqmaéaãííàeàài ãñünaríüwíãaaàaaàaraãeñmw gwaen? saanàfraáqífmààsr arlarrwã-? rmãmmaaaríiàmãu 'SW-qai' : RTEWTEWIWH @lamo-à aríüarríãaañaàmàwwuaíríàmm Iààqíñàaüáíaàaãíwiílüw aiíqaãêwaífàahñárfãrswwzààu ãêrazmñgqrrmíñañíarmaàwmaã maarcrrmñaaiàíáíàañaiíqüawf aàraímaãrmíranmmmêaíwüãr ; rñwaamàrwwqzílàaíàaam wüãaüwãlãüààvmaíáuíüñaéíiàs íllñfíñWlaíTíãñãàfàêíqãiílààdíiíqTfàíál 'àñàswñnmaíammwmüañaímà alTñeàHqãaàTññwwwWao-{ñm ? rrrqlmwñüñqésàüwaírmnésraw àaír : Hñlqàwlàwàamnà ñíràrsiaíaãraa-gmñüiàwaàéaüw aaãsña tra Em* 2 aiEa-s rrã, 2015 22
 23. 23. Héimlüñíràíãísüaüawmíaàaàà srrñaíãrwzüefru ammwlàweñ? wümfàímaíwwuàsíñaíqàfàüiüà ariüarlãaaãàraaàaiwààààwww aíqàvàaàwqémüwàérwíãünaíüh wíàaírààaàãiíizíxmaãíaàmíníüw aníàmammírñaàauwswàíàaím mmaüàgqaíwaümíüeàílàm msamwñmlíãw aàaíqàaümvévm ñàuaarwmaíwqgwmñüiàww ecmmqáwñmañàãmtñàáiáàm Iàímwñmaílíãíaüñaüíuízümüíññ aímmíàqífaáafràzmsrsfaàum martrnaíêl {aümwíwñaíaaüñüw aàarvràmsnàfraàmsírlqáírírensíà aàqaàairññãtrmwàmenmaãàv anàwwegaaiamníz-{Frmíàmaün Eaíãaalãmrñàuítrrzímérmanñm wàuuãarvmfríàwaàíaiühüw mamit-r ñíãa-&Trrmltíavqísalífün wmñmsaníaàsííaqmfrqífaréí? avãàààamñàC-nàãuüñíürmü# mmamatrñaqawíàaaàaílüíñmm awaáaiéaüqàaíãñréiñiííñrñwüim aiñ-qiñxrxfüzímáíñmu aiasrsíuãa-cqáàmêñíiàaw añemaràmàqeía-césñíraíaaààw aaàerràaínaífífesaüg-{rífàaüiaàñànà mvaüiürüñüimüaím ñH-ñãià awrranààmaàwàWaaTírràaír @wmañeààaqgàñwaéfà, afàsmfífésaügwqéiaíãàaaw ãu uñasããímqífaügweñzcríàaã anaírsí-trlamaãramíàmãlüáaaraíá WñílT-lTññüílHãlFlTê-íñíããcêàmíq? aaáarmaíwáàaízmluüaññüraañ àamñmmwsmwüñêuãtrmwà sàwààmãu ñaeñamíünñçñímàiàavñ aàríaàqüfríàamñmwwíãíaíaà àüñàñüwaíríàílümàíqaímm iàsxgàqeíñaàñüüãaífügqüñrgáà ñaãaanameñêuqíñagaanuàwsíiq afmñwààañaàíàamaànüawíüm iàmam arsrfàsqáñüíàañiqüñqà àñéwíãímaüáêl arrgñaafàawàamínaímàaià ñíñàvñ# wàüaàaàaíwçàqw anñwsnesíàqüñaãqáàñnéwíãmaà wwwñíãaanñmmazrmárlíñírñà aàrüfràaüqàeíf uaaínaferiàãvmw àa-cqñrasriàaürà-«manmalaím samrrréarfêmàrãmwl sñíaslasí aasarasñwwñsíaiàqaãéiaavãñ, ãmãaããltlíñwüàsíàwñaàfaàraéi aawaaaàqàl aámwwwññíiwaíwaíáaã maaràawñàwaaaãmaàwzüñañ Wwíàwrêrawaííànéàavrñíñ müàgürémümwwãlfüwülàaí aifàtvñHwàaIwaWaao-{ààww @ma'am áàgqrñíãíwmvããuwz Han ERI Wññüñífl a} araw sníífas aimñarcnaírsíàmüríãímawnãu an# weñqíafüwfàaàwqíaíqiíwañ afrüfraímaimãlwíãüãqífíàañàài aar : +3321: Irma-cn @$1 *nais* awn à al arlírsuamuãqífñüníaàaíñlícríàaà aifàwñaáqííaíñíraàweíaàiíaíní wàààãüsàfàmüwmíraüñaàl WW-qàràiàag# ãáaiaaiawêmawfãràmww *k* #aña tra: Em* 2 aña-s H? , 2015 23
 24. 24. aümítíãànàrqíwíaí ahemñwrame-fíqaíamwrqmw Hzc-crãlwraírqüñaíésíqünwaàrêñã Hmãrmiàamwzàüñílíaíràaaaüm Gñaíaílã-vrlágaaqífñííaaíuaírm HHàEIIlàFIWTFITIEIGlTEIWFHWEIIT-HH ákn ãu ng áhñ qafrnn 5# ñmñ eñ ñTraHñãJro-vgsàaílañmqííãrmà mímavraawmsmãaíqàsruñãn ad qá Eàãrw End #$551 áãià wüwãl al# aàüñír ? HW a# are@ aíñañraàsàmaaraívaüamàqíñ Qen $1# à'ñãq áhñ à 3ñFFñFíU Tnà wmqgqãlaíàammaíraímílw àañífàawãñàaààíammnaíaqmasr Hramíañàvmãràwraíaiññü-fàíím àawãaüíaííwàaüfraíaàfàràànüàl qai? añígñíwfraírímüãfríüaàam síñañaãqua-qsammàgqnãwmañ àgíãàaírwaaüíftêlaüíãàaíà aiñairrüñàwsrfàwàaiàañíàaí nàrmaíaírwàewwímàmüñ wáímmãnfàlamàaiwaírçsüñ aüãaàraàaaàwéímnàríàümàmà HFWEIFTSTWWHTEIHW, EFlTààWHTWFITI 69113133353: àaff (iãàassñam) à meh nah, Iaáraaiiãmàl ñamamareiíê: àtvrauãíàaiíñaãñàwñêàñlü, maha Ri: haft 0175-2214547 Eb? awñãamà gr: 'zñaíñiààl àszsnáíànazaírüññêníàaiaw aiamrêwaílàãaíiíb-craãawaàalw 14319133531' aañíaíçüãmíraíraümà: *aãawaaíãaãfàiwaílàavaàawàà ñvñwwaãniáaírasüwrqsàã' ammüaíraüwíñímíáaíamñüm Flílílílgàfilímmíííüífílñqíílwüñífà ñíüsüwíàpàíqüãzsímrrmmêl trsêñqafñàiñasrñawaícràwm wzqíñaísfrãaàíwàaüàñaní-ñàaí iàqwzàaüfrwàaàãniàüñmü? àíãíwaíaítaíílàmíñsàaüàaífà WWàüHEHRHHFITWTàñQwH aããutrlàsàaüráaíaawnaüxàeñ zaàwrasrazümüfraaãuàaàwaàw qáisaíranw-? rmmãímáàqíñ saãíamàsíàaàaéfjàwãàaàüwí ãañvñamuséiaírwãl ñEIHWHEHUEHWGTIñWITãI ãàñüãüñíífiàfülílàíããüáílàüfà awñãamsaàamàaílà-Iéqíaneñíãíñ ãnãaãmaãrvñaíqà-aiíwñàíñmawã, maàuahqáunmwgwwñwm màaàxfrwãlíülàlüãàaüaàaíífaüm aíqíwàwaráliàawaàaañznãw aíáàaüüaàuwnwüsríàaàwaí aàsqüããéñíwáíaíàãawlñamm arêrnéuaíamaaàarsqüfaaaüsíàaw àamsrhàaísrñsmaãníñáíwm àenãu aásña wer em” 2 más-s ni, 2015 24
 25. 25. ñvrffa Rülàül a# Even# a? R111 aímmamwàñiáàaàññíüaaíw wnêrwaààãqíaañawàrrmàñ &añamslwnaããuíñaàaiaàraaíw mañanawãnaãnàénañaírêíaílíiàaíàw à, ñüaàwíüraümaüwáüã, 11471' wüüfraéiãlsàaüwãüaíáümüvw waàürüñüñüíàaàññümaàílümü agñààqüfñsaaàuêlãàãíüníw, êmsaqíiamaíweàmhñmüasaüawñ ñfãüaañaüw 31131512111 afàaíàl i? ? aàíñqíaüwàgüãààüiímüsã aiãzsamrarrmíazaàràeñãlàzrügüñ qeíaãízmàiàñwaitàwsüsiqaífàíñaíñ wíaaíañaarsa amammwqífuçwà íàüríãàñuíàíwêl 111211011 aña 1% ena 19131 &W; aüüwàànílímíãüm 'ãñwmaãiãí íãísñaéaqírasíwrqeñwwwmwààã àsüwqílímémíwuühaüãwüràãl sààsümãwümãüümüñüñaàm tgüàsmàwusnñaàwmàutrñwmww qàasàsrñãñwwéñààiàiwàuãnü anenüààazíwaeeñaíñínzààmíñw alaaírrãlàwí-ààêamtrmaãaàáaa agaaéízàuíwaeàmzàãawülàwm arralszààñàaüiémsñaàmmàaà aamqaíañañíàwmzàãuüñüfàvres wqíüñürüñüñüaiwrüããíníêu aaañ-rñwfiñwzàtrüaàarírwmm asrsawqsmawàuwaítsànüaeà wzàmürãwçüñmüawüñüñüw aírqaírên aàaéiaíàínzàüñüãís Hrqwmãímwañàqéiãüzrügüñaãürífàiüñ qai 111311 ? fraàñu aámíamrñ ñfãia wíaàsüàmaíaíràaàuíwaéiããm Hàw-ammñüsnüwmímwn sráqefñémaüñam-amzàrr àaíílàqííaüãàzàãwíavífwégíiã, trlãíqvaínlñwüwãnsréaümwã iãsaswnmmàpàawãusüññíéníagw añíàmãamàmaísañrêlñàwàaà fàamàñümãuñàmàaíwaü? qàãàeààãaüaàawããíaü@ wñáíãnalwñàwwmãàanaírñaã síwmwãamüñàñírwüaísí@ 5311?@ 1am 11( warms@ T@ 231 ãl 11mm@ asis* 31% ni? , HW 611111@ aaawãuñsírãaaàísazqmmwo naalíàmnmañaarvfuíãuãíqínmañ ààaawnaàwaéfnüñüwíaàmããu mààaüüiéçíaíqífüiífeüü-«ràwà ñiüñàqwwíaüwsñírãamqaüam àaüññaüwàqíñüaàaíáfàa GrIàãààC-Iíwñgéamaàqàñaarésrá màênégalífmáaíranírswêñàãü ufãrlãíraaàãuíaíãrüwaíàmààaa alfàemqífaaíñíraiüv-mvàãaãaía ñãüàfàríqfàréràãlüãaíaíãéiià-ür uaaríñaiéàmàl ãwaáüãE-Waàgaàãqía mwírñqwaníñríañaíal-@íàaàfàmüñ aartrlnazãlsíñàqàwñãnüaílüíaí zàíñãanmgqãàqwJçàaàgqíñíl aãàgáiçavíñífíaãntlíñgñmwñ maluha# wqaarrñaíaírqírãñaãl 1114231, HERéT, 115141, aftr, @nam, 112111221 traswlãaüñàrvñaíaraüaàqírqàl àanwmüñàaàñqérí-{aãàñv-«rníña ààãmñwíràíñívíwwwqww amazmwêr. q=r. qêln1vi1-w1añá1=lã, a1fàqàs-qlalñsã1á1qqJçã 11151191113@ 151 13111211 311111 @'11 à iàenq trnzêaaà añaramanwãuwlãqíazmqaãal aqfrêrnwqwàmwãamqmmían11=la %a1%= fra1q#êr. q=r. q.àam1u1á`r%| ma1 6111591111 tra Em* 2 aiEa-s trã, 2015 25
 26. 26. ñqas-Wàaaíüñaqà-aíqà @$1.11 aàamvaàwwàãl Qasaaríãaníànüñwàgqaísü aíñqmanwàaívààw-waéürà àüsüáñírqífiààwaüawàw an@ as-màwasrgamaàaa-{awàmà sa awwnaàãqwñà. q=r. q.àñn= ?í1íêl uéràraíqwsríàaaàwflawaàáíwíà? anmiàammãaurfüo-{saàaawüfr arsàqamwwà ãwñànàmààlãüçñmaíñ waavààaàmwãüñamwnírqéf mmmmaaíríñvffarwàqísàqà? qíãàgqáàqeíñaààqwqaíà aan-mwaníñamàãmqaíaàíàqüs Sàaíaírãüaãamwààqfàwgà# asrwvFnãvñwltqaímàarñasàà #Iaígfgqassramaíwqãaífàaàsrfàr ãnññvrñaajuaraaaw-mwààãl ñamaãc-ñawàaàñaànàaña aàaílíwàíraànñànüüaíñaà@ qgüãamãwqàuñüwàwñãrà Enzàà ñímuíiüaàüfmêíãímníñ ñaíãaganqaíãmmêümàanüñawa? iàasmaêráñamüñüñaãmlamal? tvñawàñmraàüñaàááaéiühzña? füáaüazàaümsííàüñírñüfüaaüá ! ãàãrswwñasrgñmaàrñénwqaí Iírwaqãnãíãraàüwãñíñaíríñmqün aTuãTàI ãnmãrmüraaráqáãríãm &maaüñaíãísaüsíwàamiüwmaí mtññassnãnrqísàravwàaarqgqw 111% amarsà-wfüas 3=1ñ1 ECE-Fa? arrñíeswrñàzààigfàmñíhaímw aãrmmwàl ãnmñaíwqíaíãñàíãíamá aàrñqífast-raawññawaüáàam ãíáaílàñàsàraàwüqàvzàãwíãü? iàERJHWTGIEHTCTQEfñWETEEIEITGIFIUFIT àmawñsmímàãqíaagaaínaàw @Mahatag-ñ awmzàà 13121115? w1a=11añm1qa1s1m1a1aerraññàiãnz aüwüaüíraüwgünmàaaàwàüñ áwñàaçawaãrnàaíaíqqííaílàm aãraaqaíñísanzàãmnüñàaréílía *tñsnüühaíaírmwzàà w? !? aírñàaíiàwaãqügaírwnírlàãíaàá a111àá1=1Rà2211?(. ..? )aà? a$m=112@a1%, Wñãàáüííwãfíàñãiílíüímàíüãñ ñaa-«Hwrãmãansrãññàwíaàmà 'Iñansaaaníaaãqaíñmtérmràaàm àmvaã1aí1àrr11=11masvrwñaa1ià=11 sñíamàaàmamaàwníñwwmà, íãüwàáãààíãíaàílàwíwaítww ? fàaünàrà gñmñãzwfrqabawaãàañ? #ààaümênaüaàwàaàíànà amaãfqvanànàaàítríñüsnarcrsírà asfgàwàaãíqíqàêíarzñãamasí qíñàwãasíaàsíñà 51351311121 611311 'tñam-wzríênnàã : Griàqsñen armantframwñzãàzàmüfraàwaé? , màmwíraüàwwwáàwàaílà@ ãlamñaaã1aíaàgq=1àq= raàwaaà EHTGñTWTWTGñEISIHMHTERàãQGHEIW anañaaízíníññaíãàaààwfãawaà gqqífanñàrràãñaágwwqaíiàwm ? Iqíñswàaíwz *frwtfraa-{asísrrün m? Haar? àñanaàl aãíaímwasrgaíaà? , : Iãíaàa-qaqíasrasmêl' _ _ aaaáfàààaam ? #21161 tra am* 2 ahs-s
 27. 27. ããllãT-IEIT @111111111131131 71?! üqàwíànüqüñàwüní ñümvfíríüãàtmàqííwàesaàmà 61$1E?36I11G1IààI1=11I? =Iã11H1IT, EI1H mmaàrmfrwmãrrràwí-Iíñüàam ñaT-_Rrfrüà a111:ó3a11111111qá11fñf111a1? màgãmfêràñmám11azña1qãa11111a 111=161$111I11a11aí111ñ1161o1=ñ11à1ña1=c1a11111 qãwñàqtírüséwñàaãñwaàü? üílíqãüñaüñãmíélàüaíãàãñóoz Wñtñaawaràqàñlíavfàraàqírm 11ñm1a1111ã1 aaríqaãnfàñaíàm àeñuãàqmwàmmàwaíw 11`111=rã`r1a1rcm1=11111á1rrüã111frqaífreà qmméwñàñmààñqànümaà 1161113161`ãã1?11.21ãs1ñ1?? z111116111=? t1àà1 11111àqfü1ñ111à1s1à5m611111111111 . <21ñ1111ã. ...1e1?ñ1s1 mwífàmaawmganuísñnüm, qáàçüàíàwaàaàwíwñüaàl m1?, s1ñ111161à?161?1161a11?6111? wñaàaàñwmaãtñaírêtñaasüàñl saaàaásranàaàmàafàaàaàña? 61àáG11=16111f1=1ãf,111ñã11=1ñ11a1a1ñ1111 61`1a1?1?1ñ1$u11,1?11?11?211?1111,1ñ= f11111 111?111c1=111111111à11?1ñ61$11?1ã11=1¢111111?ñ1 31111111111? 1111? 13112111111? 61? 6131111 ; Iàwadaaamàaíhãüílàãíwaàaüa iàmñíêüwwuwààaaüñàmñ ñàfàüraàqüñíàüàaàñwwá sr. 61611111 R111 @fam o94s34-s97s9 @617111121116171116111111316211141531111 qeíãñtrqñàímñíãàãmíáàawàa? wsírüqéíñàwíàwññüñü afsñàagaàñàaàrmãaàwaàa @Iñrerñàãzsñààgãwñmwñà awàçwcraaàmwwqàwqagàm a1`I11=1ààñ1ñ1111=1611 1111331151111116113111211111111111? añ1=111=11a1111,426111?seea11616s111114 àzzüaítüaàrígàwàüülwñmaíià 6àa1aa= rns1=1à1.4zx1o”%ñá? z11í? ñ1a1 111111%)11:11:: q&í?1z6111é?61ã? çí? (ñ11?1ñ1 s6111á1ñ61m111111%1)1?a1?1111=1a1111119. ss1g=11a1fàazgzê, a1srf11aãqáàñmz9. 1711í1aws1fía6ñqgãra11l1ãau1ag1-? g1 9.ss1ñ1s1111111?111111g%1111111à,6117g' áíàwàwüwàqààaààwü àwüarümàñaàqüfünsnãñsuí @1111111313111211111113151111311 àwügéíàñésümwüaüaüw ã,1:11ñ1111?'1ã111á1?? a111=í?1?à11?ra116111s1 11111116131613111111111211111111111131311 anwsñàütrsràsí-ñléwñáüw 1?1Fr%1 21313119111-51121111126111111121? s7s.3W111ñ21àq1“r111161a11-11ã1311=i? eñawñaàrmqààñqüññààw 61àã11`111`11=1ãã1s111à111t1216111,11á$ marsgwzrzãírãl anwruààanmàanwwaã 111%@ 12121 1111 2 131611-3 11's@ 2015 27
 28. 28. 1?11?11a1=111,1111=1i111?ç;111=1111111a11111%1 QàBTWRHíIQ7`T$EB1TUT, ?EF%EàE{WãFF-IT &Tiàasaamwmàwlàíaíàmñvü 11111111361311111-?1111111111111113111121111 29116 àI 3111?7ó4111à111111111 111>1ñã,11111ã11{e1'1?131111111o111111s qíàaüwaíñãnüwüáwãiàaüv 91111111111ñãa1t111a11ã11111%f1,11àq11 @ñwqszñaàrmüaaràímàgqàñ 65111111111111111111119111111111111111111 11111? 11111?' à 61111 11111 6111 11111 11211111311? 1111111t1111=11111ñê,111% fã1f1111m111111111111111ã, a1s1111165,a1ií111111`?1111 : Hafrñãmmaàgqaàññàmüqzaír Tãresnàààñsaàanwàaàñ@ 31=c11?1115112211?1=1?z117<? ... s1111$1111-111a1 ?1111111111wà113es, ss2.4mñ1ñ21%111? 11111a1=1,ñ~111à111119ooñí1?1??2151111a11 1?,1?àa1171q12í?61ã?111/1111a11?@11611111111171 111111111?11?1.sñ116111111111111?111,111-g' 11111111111111111111112111111161911121111611111 Eàgq111111o1111111111`11ñ17ñ111111 1111111 1?111?,11?s111?111111:11;11111?61g13111111 11?1111é?11111111a1H: a11a1?11111?11111à61r? 1? 11? 1111 6111 11? 111111 1116111 111.111 s. e9x1o“mñ11111ê111111111“111W1?11111111 9511111E111=11I1à111ñ111111111$1ñt11=ñ àüãüwàmêàíãímààwüaíér 61ã?111i11ã1êr1111a11a1161111a111s11qà'1?1ã1 aàáuãmààãüwaíààaaírrüwñ 311w11=11=1à1111o.69;11r11;1ñ11=11?1ñ1ñ21 %,11111%1111111“1$161111=111111191f116111 &121111119111311111211111191111111171 %111111?1122i?611111=11=1s.4s1=11?ê?1=í?21ã”1 fünüfàrüñãñãàãwüamàwàê iã1s1i1161g11à1111111111111ã1s1111à1171 1111111311111111111111111111116111111111111 1121111 ana1?, s1fãráa1`11ñ61ñ1?àà1s1ñ uãàaá-ñléawraüqzíamüfwaü? 111151111 qüñàaíaàiàãàüãrüw 111ñ=1191à11111111161a111%1111$=111111,á? , 11?, á?,1,q11q15111111àg1%1s111?1?à 811116111111161111161131111121111111116111 @Iàaüaüãíàmüñàaàíqêam 11111111s111111ã11111à1o11111Wñ1í121à Wüaíàáíqàüazmmãwü 1?1ñ111?1?é?111r? `1?1 àwjwrgañíàaàaàràaumn a111?'1?? a1a'11a11s1111%111111:1à1ñ%161111111 191321ñêã1ã111=ñ%l11=1?91167óá.1?$í?1ê1`3 Eíññüíêüãíwüãààünüaüw saàzéwaíràlà-«ñêízümmmmà 1121111111ã11111111a1`1111a1161?11111=111?1111?11-2 1?11111111111119s11?s1l111?111i?111?111111 11111111111111111111111111111171151311111111 199761$111aía11111añ111ê1h1111=161`nf11=ñsTñ àaWñàawWàqñC-ITWI 1111111 2oo4s'.1?13W1?61`o*111'-í?11'=1j1?11I3111?t1111 111% 911116111111111111111111111311111 11111111111111111111111111111111121111 ãífãEãW'f~T'ñ1àíü? íT-fHU7-fê`, q'1?ã{= fííí$ ñazêammímíãiàssaaüàaívñw 11111111111111611111111111111111 àñíãñêààhílímñíããílíl? ?? ã? 111111 11? 11m 11111111? 111? aàéüaüüaaüàaímãüsàw 11a111a1`f$`1111 9111111116111111111111111 qàüãaàrímüséwaaaàwüañàm 111131111 1111 6111 2 31113-3 111K 2015 28
 29. 29. aíuàsé-ñláqnààñlqnüãíaííñml síñwsoaàmãlasíqíaíqmaãgà? !Tlãráààñuñnaàéíaàmaímrànñm ààqáíãñààaraàààñlmmwmã &aíílàmañaàçmmíéuíaíràwwà áaüeífülañaímãamzlàãíañaír wàaaaàmêlaãaàmàgauídírêí# usqàávfranwñasíànqmaía êsnmàwfàsíaaàmwméàmqà tñàíñaaírmgnàírãfrãaañíñíeñüñ aawuãeàíãíáíifriíameàmammaiw Hífàlãíáêíãüaü-“ñíafüràwàéàwlía amam# ! ññerfíñtrñañãaaààãl ãàwwaàãéwãüàwwmã# añaaãaàrgíaííêàmvüãàmwawrl saàaàwafíqvamrgàraéftíaàlíaà arfàañlíílàaíauéàgaàéíã, tma ñmrgàeñürqaíslsaíwqtaíangàaííràu ? I srñàíãwqífníãriàmàaàààã? síñaàñí-wãàvíñàaíàaàãhàñà ñí-wwaàqüísüñàzaàààãnaíaü ssí-àwfhazasrñwqása-ñéíaéíml &Tñraírqàíràwàírqüftàgààwàíràsn waífàmmísaaiàqíñaãàaírçüà qãírààíaàriàíeüaíãàsüwàaaà man aiwfnmíñwàrwaàíaàaàlãü WTà$ã? $TñfQ3í? Tf3fã$fü1T¢PTüEã arcññcrrzaamãuãaáaa-çrmwmarã, qíamüãíqíríaànêfíqüfçüñüfàr ñàmãáaññwsàmwmmê, tnñtrñsrñíñàqífanzãaíñàaí ammaímãnmaàwaíáàvlàwí-ñ awnqtrlàmmírl aíiaímzíñífraísñàêàaaaímw áawmaañããàãaaílàsíàaílíwà aínmaüiünüzmíñaàímíñüm zíarimmiàmlawagíñàaírawñíü wíwraàasrárrñswñaànsaaàêràñ aTrcraErstrC-rmmmàñuaímwííarqàaíñüfr àrsaaeraawmíãñísíñqwrríãíñaé erázãaíàiaísríqmíaíñsaààawà antrsñíàíñuufàtñmuwwírarfüm awejímaññfüeàwàanwmãaí @WISH STI? ! à alt-fm? &üñ a? saw Uaiñaíqaàãñtqtaarwaíãuààã mwíñarmsrñanícñníãíñàaíaàaãr arraaéaráxsaísxhzoaéuíãñnaínsñ nuíüaíaàwmírñümàmünso aéaàusme areDaTeríFr srñáaàíníãr ñaílàñmàwwaoérémaàêlqéà PIáa-ssoercññàaírqmaaaíxrmmãl 90 asfàanmñmsñgqlfàww Eñaíñawààao-{aíaaaíàñuãàqé Eàñéàaíréñíàüaírnwnqãl : eñmrwríãarñawaàíníãrà áanirrtvrfàmcmaízürrqaíqérsuíãíñ alãmaañíwuíãüñamwwíré amaàañaírqgàwarüfnaíwíwíaí aaàfêlãàãníFlWígíííñlmaüçüãñíüãà aríàaañàaírarrqaírwawarqqíñ wíàwasraãl mfàmímíáàsrñraãíñàaílw svqíaígzwñàsíraaümaàrênüa; aíãísíaààaüñàfàlqaímaüé? wwvfrãl qíñwüwüímiàaíaãíãí Rñ-áíswqáàgargíñaíaàaíaàñ éTI aíñuãqvmwmw(n= lw? r)-1soiàxñ zãmãlãütààñàíaíffqíqfàlwmaa aiéaña wer am' 2 ahs-a ITã, 2015 29
 30. 30. aaíasñímmmmwmêuaíwíraía àaaaíqàasñààmñqàmàà aàsmaàwuàiiíráíwáan, àiãíñva? r EIEfñTITñEãWT-ñãIFIEI%HãWQ%ñí saàaíwêrrqwqvaaíañvwaãhmaà, míüqüãaíñíaíraàm, ar? ? al? ? aàaírñüãñííwàànüñüvíñíníaíà ãWàEHWITà. ..? ... V3HF1TS1TCI$ET$TñêI mwañqñwmfefrwíñüfràaürníaéa míñàaríãrñaaañraísaãu ahaímmírrfràuuanqíàmàràaã añvüñiàaüwawí-Irqlííaàãsrawàaí wwwíáãíãl ma: ) 4h? maan ! afar Rf: ihaw T9; 49 as! 3h (Ham wi? $35? ñ wr@ àiüãíàaímílàñaír mwüàwmírm ilãñqíhíãlífí-ñãTfàià ãíüñàqíwanq wn* aãqimqgaílé ãrmmànwwlá arwmãnaíññam ñüààvüwaàüw Gñtrsqàfàlawírlüñm àãífàíàawwafrm Ilaíínl aãirlüñaalargaatríawãraíáé : WWW smãmñãlmaããàs' slãañíàamírlífrwwwl ? WETFLGTEIEEIH awarãam -sro ? anha aaarãamrarím awàmñwwágíàaàlàq wgmñafãwwfàiw aàvffàírfà' WWWWRH #kawawa-aware awa-awww? ímaíüvnühlàwímaírnüáw awarãammuwr avawvnààñv Wrrãaíqàmírín aarañvmwrñaw awarwqwañañ wwwwqàvfaíhmnfaír #vñàwñràr aaarááidiwñ #Hnañaavfawvàáñív wñáüwñüãar #arañãsmiàw wíàaíféwàm# awarmàaxüw# avhartíãr aaarámvavhaínwr manana? *k* aaãsñír tra: am* 2 awa-s 11's? , 2015 30
 31. 31. aaãsñaraírérraàíñarünaír ñarñfaíarfààsrawà ? sràíãrazaíaraàüraãsñaüsíírarün (ríãr. ) aar 1321119121; amam maaram ñãratrñémwràaírñaüawgamíàraà 'nwaaàaaríañaraawíaamñarr araaaaaàsrríañaírrraàaãanàzaaaíña araaíràaíaraàaãarraaüníñàaaüa iaaaarqàãrwrauar, ñraaaarañ Iàaaaafaãaíl aar# añaraérà aaraña 111413 fafs a aa* 2013-14 aã Irñrlàràaíaraaañaíésrüaà, ma: qàaríírasrañaafgàlaàaràazíaríaaiàa aaarzaàíaraíríaaaürranñràaríaíaa areaàaafawñàararaíaraarr mana-à? araaauarrarraãêarara ãñarürrñaíaarríñàaààanarlarêraíaã añaraérañaañaaaraàñaíétafrqaaé gàñañaãràaaaaqaraaàaraaràaàara arãrraíarraààsraaaíñaraaíaraaaíarafr àaífàrürañaqaañasaürààãraàaarà, ñraaaaqmaãíaaàaawaíanaàaríãrara añarraeaañ ! í9ñaatnar1ã7qqaaá201s-16 aàíànzaéaíraarñüñaírgaraaaàmñà anaágamfàrañfàrsraaüãrarñaíaàgar aarrãarasriàaaraãarwaíararwararfà? aaãqaíãrsraaaaaarràíaañíãàaajara (aaãsñararàwaaasr) aaa. tñlãañaáuwñràqàaawzaaaas ararraraalàararaànauarñafàràzíaaàna 21am @ar, @araw arawa Rr? , 13m aña gvrraíàa-raa, arwrarrafarrñüñaawaaraña Ria, 'rama agar? , ar. amma, @aar zaar, 11@ araaraaí aíàaír aaríseñar tra ar. aaraar Ríaxfràmréñàaraarüüaaüsmríaàaàñí tfríàarsraríre-rsaàagara srrñar ãr aa aaãañar ñ= r1arí26..1.201s ãlãfWmí-íílñíã aãaraaaaaarñafraréagàara-wm, ñrarríãaraàaãaíaàrríaño-vnanñ@ aarísñaraírawaararraíaraíãraraarr wawa àsrraürñaaãarraarqaãaà aaaarãmsrvãrwreraraãaírfüw Tríaaàaàaüñaaàrüríàaràrííaaaüar iàaàr aaaaarrarasñaraíàaarñararüa ; raraqaaraaañaríaaraaraar aasrtña iaFnarrãmarrgàññT-ríãaañarm Baaããarrñmaarraarwàaaavsraíañ arwriaamreàarañaaarraraarr araaaaraañrsñaraarñarara aarãañaraíaraéreaàaaíqaaíaraàãrír araw, arrrrañsarñà araaarààzaaaraíréaraañaàañgàañ àarañaarraàaaarrarr *k* ma@ tra aar 2 aras-s
 32. 32. Trfañzasnñrarriàanañ sràfrñaírañanña ñ= ña;23.3.201s àmaiãaasr ñrarràmañ trraasrraaññrqaam íaaírararññniàzasràaaaíaràsrowm arraafaãrsraíraàaaíaaraíarrrarlaíraàa ñññrrasarññreñuà-“araaíaríaqargüa arfàñrsfraaaanasaaararàr aírawñaíñaraañaranaraaana qaàaawrarãarraaíñrfírv-rràasñàaraíí aaaãaaTwamaaRaàC-raaraàaaaararà gñarñàaarazaniazaíràñaac-oraaassñ *àñaàrààr afraíñamarñararfraraa aarsrañsrommíãí aêraraañaaararaà ãarrñraíññraañàaaíraüraamàgq aarar%aaásñaraíaraà, ãfãarunrfraràa“f aãaíaaaaãarààgqaraàrñràaraíàgaa qmãarrñaríñríraararaararàñafür# ; raraaarãr saramüaàarraíarañaííríãrà afàañràrñíaasafàauaàaíãíaaíàa iaàaaãaíaíãarr mwaàrñsíaararmanaàaía ñarrqgqqarsarñfãr arasraaañararaaàr Ríaaraàsraraañaararfàaaüàwrañ saaararaaààarrñarsràaaaranararaüaaüepí *rfrasraã%aranaañrrrw“i= rsaamaw aãaraaíêraíaarsaraãr arawa aásñar aiaraà, ãfãarvrr aà sana' aar-samar arr Haha raw 1242015 a anaa-r gam anha aãT arwaaar ? rar Wãààqaíaa-srznaañaíñünaiàãaíàrarürr #$1 arnãarañaàaíraraíarrazíafàarürr aàaajàaaráãrfàarmaààaãaíá rgar-amraraàrrññfàaíáüría-aüaà arrPra-çrràaríraaaaraíãíaraarlaíüñaam ñíaraarñíaíarraàaãrràaívaaíaírírrüra* aãraawarraararraaràíãaíñaíaàarra ZOOEbTáTFTTQI Huãarañãwíaaaíãíraãírñüñarír aaafàíaraar, ar“r%fãa= naanaàz- «aana-aralaíãíasrrsrsr zacr-srsrra-qaarara . arña-Iñaajara . arsHfàa-ñaíaãaramañrar . àaràaar-aãaagara . aaraañra-wmñía . ñHHFzra-aaaaraaaf zaaàarñrfãaarãrsaoaríníñàrãara, uasrarazaaraaqàaasrãaraqaaàñaagara aãírwàzíaííàamr afa w1, farm ftraarr ri' aafsñarñarr 1ã= r1a52-4-2o15 aàaíaaílmñrín iãararñqasaarísfrarààaírünaíaraíãíar aarr aaaaãsñar ñarraroaara 10132101115 qaqraàaàsràárñaamíaañãarl sarñarímamaér-aíarürààa ãrarãíñaüararêàñísrañarzwüàaà àaaàãaavaràaràgaí ñarfaawarzañ mraaramnaarràaàaraàrarrraaañ añmaoarrrrínaaararaãàaãrusromra Ris àañaaaaaarñraüañgíanaà aaaarmañgéaàfàararñíaírfràsràaér asrafíañarararraaararínarqa IONUI-DOJ aaãañar tra aar 2 aras-s ai, 2015 32
 33. 33. añmmñramaarraaàfàaí maam; 11011021211 aãmwaüaêaaaosüéra aaftrírsr aaraaaaaaàarusírã aararíarañ aàsrmaamraahíãraasnàareàañaaa üarrràaaaraaaãmawaàaàaaã atñaaaargaaaamaaaawamwa àaaãeñamaraàaàaajàsaíàarãñüñ &1111111111113111111 araasaágamaaaaarañaààa waaa-aalalaêaíraímrañaraawañama ñar I 'sra aaraarr 11' 111. 61111131 1111: añagñaraarmñmaaaísñaamñímü wíàaaañwraàñaraarér Igrüãññaarãañaaüãaa ara-arr raw 19-4-2015 303113161 $911 ñqaíaarásñaaüãaraaírenàaraàarwr saauãaañsaãráqüaüamarra-maà 2151111 araaa7o111eñatri1aa1êranãara añanaammàñasranaàraañgara ñawaàaaraaaaraaañarzwrsaaá #Esau aaaaaawaíráarñüfreàaawañ aàaararañfwaawíññaaaaarñrw qaiàwmtaaaaañanaàãx ñraa Wiàwaaaíríaãrsñaraiàaqüaüa 'Tñmaírãarñasiãísaürürtaaürafàraw Tàreñaaañarraíañaaamãaàsña ñaaaaarawaaíãarnaña-cñsrrãrama amaaaawaãaajaaaaraamañaaañ mañarwaaaaífàarr aaaãrrarawagqíwràaaráa aawíão-mñíaàsñaràaraàaartàaàsa aamñàarrñraíêraraasraíra-aaamar àamàsfrsrãííràwaaríaüawarãam aajàsaaããr awàaaraürñañgaraíamw a maariàamíãíaàsüaaríãaaíraãraaam ãêañagñíãrarqawmñrarígüsàaríraasa aaarãràaaíraaañàaíréqüañaêaaw &ñaaaaíañafàrsraaíaiaaawãarl aña; 1=r111ar1 aaãañar 11111111131, ãñarün aã1 aaaàswáaàsrañañaaañaí-ñà aafrañaañaãàñaüéríraraaañaüà aaraóoaüfaãarrgãíãaw 13-4-2015 afrarasaà ñaaáraarr mñañaaaaraaaãaraaãaàa à 11181 anaa? wha m1 asn @Haar ãamaasrarrñwraaaraaàaaaãsña @araàmaamamaêiàa ilawan@ 'qañmñsréhaarqaàaaaaàe-rlüara aàaaaíaaarr añaaañraañaamàaañaã s1aa1a1aà1111aiao111 aalãaaàrüfrma maaaãaíaraaãrarüfazaaràaaã añrsaaàwaêraaàañaaaaraaaà aaaiaíãüaaíraaãaàámírüraraorw aéraaaálsaaàñaüaaaaràaaa aíaaafreàxaíaaíaamwuara-ña 1gañ1aíaqaa1ña 9133111274@ arlàaüqufañaér aaãañar tra aa* 2 aaa-s
 34. 34. 11111311111711111111111 111111111111111111ñ11a`7 Wüàm' 11111141011: 111 2% 111111111 61911117 111111111111911111111111 wwwmàwwwañsw qgg-{aianízoaàghwwãq á1111171113111171à1111171111111111ñ111z'1111111111 asaãmqüwànàaíàaaàqwtñüá 11 11111111111 111111111111121111111111101711171111111111111111 1111111111i11119111111111ái111111111$1f11111 &1111111111511111171111111111111111171111111 11111111111111111111111111111 111111116131111111115113111111111111@ 11111111111111111711111511111111111111111 111111131112111 111111i11111111`1111ñ11111111à11wa1111 1111111311111111111111111017111111111111111, &1111111111111111111111117111111111111111111 11111111111117111111111111111111111311 E12111áa111111à11111i111111111117111í11111 111111111 a1a111t1wàá111111111a111111111s11ñ11 111 maíãrmàaüwñmàãüaààáwñí 111311111111111111111111111111511111111 1171111111 1111111111111111111111112111311111 1111111111111111111 11 11111111111 11111711 1ã71111ã13ñ1111áá1gf111111711111111fà1í1ñ7 1ñ111í1ga11s111à1111`1111à3i1111à1191 111111111171111111111111171111111 aüaàuãàgüamàñqmüw 1111111111111611111111111111111111111111111111 11111111111117111111311111111111111111111111111@ 11117111 @ay 21-4-14 111s1I1=1w1111111 11111Tf1111711111111,%111 11111111111 WüTmñ(ñ= HFñ)-%1`1EEWTEU1T$ 131113111 11' 111211 111 &11111 $1 11111111117 11111111171111111111191111111111111111111111 17111111171 111111111121111111111111171 11111111111111111111111111111111179111111 111111 111111111@ 111711 11111 1111353111 11 311111 ñrlüaaàiümaüwñaüãñmiàama 11111s111sru1êàa1111cra1ã1rq1a11a11111w, 11711", 1111 1111111 111 2511 171 11111111 qemáàãqíírñamaàaàanwaà :111111111sa11111117a11c1111s1f1à111111%111 1111731111111111111111111111211111111 aíàüaàgíàwaérwüàqãéqàíw 1171 &1111 11111 1171111111 11111111 ? #1 13121111 111111111, 1311111 1111111 111111 13121121 1121111 31111111111111111111111111111111111121111111311111 1111111111111111111111111115121111111731111 11111111117111171111111111111fñ7111 -131111 3111111-05-12-2014 111791111 11121 1111* 2 131117-3 113K 2015 34
 35. 35. 111111211111111111?, ã111111sn11=13111111ñ 1á11=11111 1111-1111111161111111111111111111171311111111 11=11à111111s1111111111111111ãà=11111111111 1111111111111311111111111111111111911111111 %1a11111=1111àam111111`1_171àq$111111111 1111111111c11á1111111111111ã1w1111111ã11111 11111111111í111111`711ñ1ñ111`111111111111111111 11111111111111111111113111111511111111611@ 112111111111161111111111511111111111111 1111111á11s117111111n111111=131111111117r111 311111111111111111111111161111171111311111111 a1111t111111111s111az11á1113R~111a1ñ171f111$1 111111111111111111511117111111111111111111111 11111711111 1111111111111121111-1111111311111111111111111 1131111111111111111111711111711111111@ 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111711111111111111111111111111 1111111a111111111=11111111111zw1à111111`2117q 1111111111111117111111111111111111311111711 11111111111111a111111ã11111ã111á11111=11111 %111à111`1a11111à1111111àa1111111ã11111 111111111111111121111111111111111111111111 1111111111111=11à1111@11111à111 1111111111111111711111- '11111111111111111 @1111711111111111111111111111111111 11711111r1,111111ã111111111a111s111ñ11171=11` wnànqmmmüwwümíàaamñaaí@ 1111ff1111`1s1111ñ$1m11111111111$w111 17111111111111111111111111111117111111@ à11111ñ11e1,1111>111{11111`ñ11111=1111`1 11T11111111Ef11$r11ñ=1soo17c1q1ã11711ã 111111161111111111111111111111111111311 11111111111111111111111111111111111 111111111w11`111111171a111111%%11111111q11111 31111111111111111117151111111111111113@ 171111s1ç1a1a111a111111111111111111111171à 61111111111-23-12-14 1311111111111171111111111 111fã11111e1w1111z1 1111: (611119-1115111 11111111111@ 111111111111111111111111111121111111 111111111à1111111`117111121`1$1 111111111712111111111111211111171111 a111=11117111a11`1r1111111111@111n111 11111111111111111711111111123111211111 11111111111111111111117161111111111111 511111111117111 1111111111111a1211a1117111.11.111"1111 1711117m11e111111lá1111à11111111111 111751111111111111111111111111111111111171 ®111111111=1=111111(111{1,1T111$111á111 1111)1111z171111111e111q1171111111 111M1r111g11111a11à$11111111111% 1111111151111111111111711111111111151 111117111111212171111111611111111111 1111111111111111111111111111111111111 111111111111111112111111611111@ @1111111111111171111111111111111111111 1111?( 1117111111 91111111117 1111111 $1 11' 111111711111111àc111a1111111111112` 1111111111111111111111111111111111 ;1121f111$1111'm11“, ñ11e"`f1111»1111171111111 1111111 -61111 6111111-17-10-2014 111121111 121 11:1 2 111-s 1155, 2015 35
 36. 36. wwqàjàààüaàwíaàñ 61111111 111311121111111111111111111111116111611111 @am11 611:' 11111 11 11m 61111111 11 111111111 11111111111 61115 11113111211 111 sñmmfañàlàràaüwñgwñwíàaaàà ñ11111ã1a1111111111111111111116111151111111 11 6111111111 11111111111111111111 2112111511 üréààüürmaümêfàsáàaír 3111116111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111611112111511 311211 áíñzoüwàzoààüñüàíã @Tqzàwnãnélãàãàzoüññà 1s115111í11t111ññ11611á, C-IH1%F= I1411I`1111 11111111111111121111131111111111 1111111-11111111111111111111111 11111111211-1111117111311111611111116511111 11 111111 11 61111111 6111 11111 111 añamfañaíraümãíãílírrwírñalàà &1111111111113111111611911111111111111111111 aññãraããafàwqñüfàãmíñíà aíaéàwãàügíàaüuñwumà &1111117-«111116111111111111111111111111161111 1111ã1111111ñ111ñ11®s1111111g1111111 ãáeñ)$11%11121121117o1111161q»51à6111 1311111111111r1611111à61111a11a3o11111 111111111111às11i11111ã1111111111 31121 à àwírrwaààwmwàà# E111ñ= ñ1I11117112151ñ9111,ñ1111ã1=11 @1111111111111111111111111231123511113111 1111111111111111111191121113113111161691 wmmã`%11`1111o1111161=1=1z1111`o21 arñññíaüawtrrsààñmwalàãl wíñàwmàüüswmw 1331111111' 1111-1111111111161111111111111111111111111 1111161111111111111111111111111111111111111 6111111111111111121111111111111131111 awwàammàwmamwoñàwaí 111111111111111111111116111114111111611111111 @11111111111111111311211101116111111111111115 1111111111111111111111111111111111111511111 1111111111111211111611131111111111311111 11111119111111111111131111111161115611211146 1113111111 11111111111 6111 11811511111111111 111111111911à1111ã11111=1111é1mñ111ãa {àñíaàaüàaàñíaàãaàaüaín 9112111111111111111111111111111111611131611111 111111111121111111111111111111111121111111111 6111113311111111311111111111111111111111111111 11a11111111$11111111ã1ñ36=1111111s11=11111211 1111111111111111111111131111111111111111111 àãzalàãàñwazqlwaàszaàà 119111611111111111611116135131-{111111111 11 ãêñaíãàãüwníazlamwàà àwqüñmüààãwwààãñíwír qñmmàwñmàmàmamããñ, àiàñsàmãíããüàaíaàñààaàrüzü '11 11111 1111 61111 1111111 'arz 111111 11 s112111o111611131111áe111111=161a1111=11ã1q,111 6111l1m qa11111qa1=1111s11e1t111 1113111111111101111111111211511111113111561111 11191111 1121 11111 2 @um-s 11%, 2015 36
 37. 37. @E33 aaaànítmñítà' @rman “ñwaaírwãníãíñmtrmíaa wanêañíwaàníwaàràmêulíràñ wáíüñmülímàwüíñüaaíwm aaíñàuñáñàí-rgüràãasraínaüaaà ñíaírürwíaíqàaívàíàtíanãuaãíãaíà ñwàanunñaaqêírwqããnímíñím ñaíüñüffníwaàrãímêlaíwüãwqímà qammííaéísñwwañmmãñ-qwüañ qãsníraàraaàañênñiíaívñaàüv- srfêlfruasawmaínrààààsñaàrñaü añmñvñaãaàzñanc-rlàãn ãlazffà üíwüãàáíàmsímààñíñàw aaãlààwaíãaàaãzmàüñàmqàã íñaéaímüníaüíaíríuíaíaéràãnümün àawñêuaaaàníwñügwàañü, autsrqãzerrüwnííñwàêñáínréíààm aarrzãwãuanwqíqíríwrwmaà# aàanwanwagaíwñãusaàwñ ãwãasmàãaaraaüsíraxíãísísmêlàà ñtrrañàwts-Htlílàlww-Hwíláwraàa samramarrcrsíañmñààgíaàw Haáãuwwanqàarmwaàáaàf-gaam àñàaaíiàaãàñàwaüwàwm @Tlírsaísàlaãaíarmüñaàsfüaàaaà ãlaíiàãàvaíswümmmíaírãàm Hãnüuwñüqvaàwaíuààñíréaà? mwamàürrülügzsüfraààqzàm aaiíñaíãàsüãu Waàmüaíãà niana@ «siam-mañana ? Tüaàrüwraàaàñqaw iàaíímaàãaísümííàníqvcànílí àmüñagarvrtíñêiaimííràaírürsíwír síüvaàànírírífàuíaàñeàüqàáãuaí wírzaíraàñmaññmmwmàaísü? aàíãrñF-raírñamwaàñanüáíaíaãí aràanamarmàwñanwñamweñ GFFWHEITQUWHHããñEF-ñüñíêíà Grwaãaíanümàraímí-«raàírírñmqàñm àaamàusüíñarmwaãwnñààà amaàwmnàqaàaürcnàusüaãaíà? àãààfàmísüaüwümàaíwüà aáugaanñíaàsmíàrqüftaaaíaà ñírmàulààñçraãaamàààsü? awaíñmmãuwwwàvñàüfaé# ñmíícümnãícàarnwñwmnsía Wínñírwaíñüfàawààaüsmí, iãvaaíasmqrwnwnàñaíríhnfaàfàlà àwanñanwaãaíáíaàqaaraíwãl aawweàñlqanürzümmísnümtüñm iãasrfñrsnmãammaézñsníüa $31 t* aaãsñír tra: Em* 2 aws-s H? , 2015 37
 38. 38. awfaírahr EHTHFFWETTUHET' uàrñ màsàíñqrvñàuümáñ saha? arni-th@ @am àñém am H%FIT'lTà-`-I'ã%EITEITQ`5T, ãEññítIF-ñ anna? w1 E61 @aaa an qñüa (ñftaoaoíwàlsàíaiíeíniírsüw am sriààer ? FEW êl : à é? gen em srñàamàãl awww: àzgísélírüw sumthin-f: qaíãíeíamíaíñañíaman, ãàíñlírwàràílíaàaíràwüaà Eráígáãàíñqííaílín ãààantr çanaüàzlààíwmáíàñnsnm ? I qaíalvfñüasrlmaàmãaü gàãàíñqíaüwlíawwmaà aamãqãràswsíaav-? Wàsàãü çavauwmqíàãaãnaaaís @Trcràsàzàñwsnmãàíñàiàum IàTnI WWW ãmãíarããsvwàaíanür aríàíqaããlarrüraaàsàãaanmw aêrarrñàaüvaímàaüiwüñwm aãrãàíñaãañíaímñãl aaa aírr-srñlüa ? fr am íüaàqühñ ãnààwiàaa waàeíaàaàãaíãülíãíriàuüaiàsànñ sràaàààíàa-raãiàvtnaaíqvãàêñ ãlüãíãüàíãíraíñaàfàrsíaíãñíiàawí esnareàqtwwaírsrñüeíñfraíw àmê? sa an! ? ar? : aíãrmwanwàaínmmü qaí-qaíãàívfrqvansrwãlwwmá àaíáíüsíqésaíeítàísãlaímààñíãí Trñàáàqgààãl mwwmaàgãs-agsãrR-eà aíaàwwãuqüawfàãwwwwé àaínmàaíaañíqüãaínmaàqzs wuaíàlwaíáíwírrrfàràãàarlà à. ? WWW ñnmgaírasnmãaresíààaã êñTãílñTàêñTãílTêlíPmãàãqTilobf añíluãfwaírsrñàawmaàíñílíñ aaíqíàmêl eñar 261 fàaíñ Has' aar ahm aanmaãfàlílí-ñaaíaàaãíqaüràwêl wàqaíaqíwaírqíàlüuüñaínà amãl aaãaña tra Em' 2 aros-s H? , 2015 38
 39. 39. I_ _ _ _ _ __ mgüatüaüñaíaàaqzamñaw 'ãínañaàaafãzmaaaaaaaaa iaaaaqaaíàtrñaaaàwaaasüh aaíañaaauañaaíãàarwaàül aqaalañaaaàs-eqaagaàaatüaeñl aaàaíñaaaaítrñ-qañàaamaaar qamaaaag-«Iañaamuaañalaaàaa aaqañmawàañàaaàalwmà? aaavaaaavaaaaawnmaT-füaaa amaqaahñawãaüamaña alaarwfràaaqañaaaaarmn aaaaíiaaaañzhañaaa@añí14-1s aáaaraaaírmn aaaíafêlaaàraqa smñaaaaaaaaaraamaíanmagà aàhsaramaaaaaaaaaanwà, aíaaíñaT-gañaaaaaaaaam magmamana. aíñanwaaaaaaíaaaaqa aaaàaaanaañraaaaaíêírlañíañí ifraauamaranaalíaíaaawuuàañã aasñàañañaaañàaiagaañvaaa amrranaí-aaalaam-àaaaaqíaa ñsàaañãargaíñalaaaaaíarñaa aaaaàaíaarqnavanaaagaañíar aa-aaaãwaaaííauaaaaaéíata ñaaahnañtmañaaqaaañaaa qna-ñaazaauàvaíaaaaaíana añtanwaaaníaaaarüraaa-w@ aaaíahnl aaarQmaaaRêawBaaaí-aa qañaàahíaaaarhívlaívqíhaàr -aaaa hi", awa? '1fr-ñaWE1üT%6ñTB'HEIT%áT9{ã5 aaamgwàlaáañhíaíaíaamaía ñaTaaaaatITüaa@añT$aaaRñ aáaaaaraãgéaíaaàraaaaà : maalaala aaslaríàqaaauawaa, aha-niña, aan-aiwi? , aar-aaa? aa aíhíaí qtaràràuàaaaaümfàaaàêq? , aaãaahafraaama, waaa aífàáaañafàaíàmamauaañhíaíma zàlãííuaíaãaaaéñmíanañaaííaa# aaaaíraãaaaqaaamaíãanqía; agaahaírauaaaàwaíràwaaazal füaqaaaaaaàaaáàaaa aíñaasüfàraaàaaãarzaaíaa íãímlíaíãaañaqíaaaaaaàaaan wahmañaqaaínãñàmaüaüa auamñqaamalaaaaaT-maaaa aàtrsalaaaaàahwñmfàsaaàaaa qañshaíaãñrhíaàaaüãlaazaa qatñaàmaaaüqàañamaaía gaaíñaaaàraaaaüñtííaañañaã aaüqàñlaaaaaaaaafàsaàraa aràanmaqíaaaaíñaaszíñaí anqwñaaaaãaTa-waqawñaaaàraí 'afrahaaaaaaaaíarqlíhaaíàüñ aIz-aaísrgaawülaaaaaaaíaaa Raqíaaraataírañahàñmaaraa ñmíaíaaaíaiàaaaatñííñaraíaa ñawãiaaaslaíagaaífàiaaaàdítañ aaãsña tra asf 2 aaa-s Irsf, 2015 39
 40. 40. aaaíaíaaaaüañníaazàaamígà? aawaraacnaaíau ñraaarmaa trszaaaaaaazahíatrqaãaíavrraaa amaaaiaarzaààaàwnaahasíah ñalaaaamaaãhlwàaaamwl aaacraalaaaaaíaaaaaaü"? ñlíiíaãahãqauahàaaaama iaaãagañshsIaRaãaaELaà-aàaa, qW-WR3ñIüT, à`FñEñ, H'<'H`íEIílàH, W$ àaaaR-Iaíãrahnaaamdíaaàeñ-àaaañ aàaréfaaaaqtaaíñarhanaaa aTa-aalzañshuaaaírhaaãñaa qíaañaílaaaaaafàauàaíãàaíhíaa aaaaaaãñàmfàagüñaawam ahñàaaarrmnsñã-àñaaíüfàraaíñaía Sñaaqgaaaaaqu ãañáíhaaaíraaaragírlañaañ? 'àfraaüaawahaaaüaaíaíaaa aqammaàmazaaaaaauaaaaña qàañràagqqsaüñaía-agashíaar ahawaaanqíaaaqaahaaa tahaaaahaíñaaafàaaalatííaaa wiaaaíñaaafñalaaaamaam añíüñafàrashrlsaaaaaqnàaasznñ aaàaaahrñwnaaraíaaàaaaaa amaqafãalaaataqaíaaaaaaaaà? awañhrwganaísmaüaíaüatgar m. aañaaaãhíêñwñlaafnaríãí aaañaaíalaàaalàvqalaaaaaíàaa alafawñhaanaààãmaahaaaà aaaaaaaíaaqíwsfaíañüañauña : saahTErñ-qañaaaaaaãaawaàar? ñhaaaaalaahraàíaañühàafàs aasraaaamiaaànaatíívañaüaãaír aaíaañaílaaalaàaaíãuaazãaaaaía iaaaaüñíãamàaaaaaatñraírsí qaaaaaaàaíaraígíwñmnsaaa aaaaiaaaaíaaíaaaaaqaaaaaa Trarrlãaaaraañaaàaalaaràaaa aaaargaañaamaawhaaaàhatíí? aãíaàáañaãsañawnaàfàãànüññal wñawaaaañãmaarqaí aaTCrñ-qañaaãaslaa 931 aaaah aaaaaíhñíahíaaíàaímaaaaaüã adhàaaaramharaalahañaaa haararquñaaaañàaamhfàaaha qaaaaàaíawaaaíñathvàaaaí waamaaíñaíñaíaaoaaaíàarqaé? FIETñWEIRQFTIEUTIãHFIWITHNHSFüT-í thaañiñaãaaaaraaaàmgzma waüãmlñañaaaaaaaàaaaafrlaiía ñaaañãíaíahíaàiaaaíaaamíãí aaaagalañíaqammaàmaéiíaaà añaàaaaaaaaãmmaaqàaãñuà? ñãaíaaaart®añaarmaraàawñã maannaílagaañaaàaaíêrwraalaaña aaatlíaaaãaaaãaaweñêàaalha aavñarqaíaaílañàíawíaaà: @añíaüràaí-aaarswñmaa aruaaariñaítsñañàaàalwaañ sñàaaaaààaaatqíanmmuaah @añaaãrshíêàsríaawrñwaaa ñmaTItrfaEFí-càfraaíañaaqaà-àaàñ ? ñamamqfrwaññaaàaaíaaama àaíahíajaísraaràaqaaaàaízaa @Eaélaaüfrahmasafràwaqüa ñaaaawaaíaürañíañííaaaa 11aTlsñí-eñãaaaawra1ala@aaa{ fàmnaaaíaaaatàaaaawrahia aaàar, qTñãrüfüTlààêríiTqñTlT-ITU asaãfàlaa shaaãahlaíñqqmzaal aaãsña tra auf 2 aaa-s Irsf, 2015 40
 41. 41. ataaaaaaãarawtaítríñaraaaarqà ñarariraararaarràañaraüraaaarram aaaaaaãraaarfüírwazaaàraaaaa aawrañaaíãríaaaaíwraríña aaaãaíaaaãrñíañraaraaàràafàarl aaaraàaaraaaaaqtàaraaãaíaa arrañaraarrraaíaaaaanarl aaraarqarwnataaaarííaa tàaagaéraaaaaarrarañaanraña aaazagarrqgarrarrawrqasraaaqar aaraagarañañüaaéaàara asà-aasaaaarararlaaaãraraaíaañ aaarñarsíràaagaaítsasírsaraaaã ñarariaíaaaraaasíaíraraaaarar ãarerraaararaarahsarñaraãmhraér añarcírzaaírsñhíüàíaqaarãàrría àaarsrararêraaaqañqaarrafàsàarír adràaaaaaawfàaüraàmaaaa narrarazaaaaíasaaraaararañaaaar afrarararañaqaaízrñraíaqàaaràaw aaaaañcraaraírííahísrñaraaívrañí traaraaàaarararérêr wraae-rrararaaaaíaaaüa aaarñaihaarréraaaaíaaa ñahaaaríàeraíaàfüsta aíhaaaarharr arqañarqa arwrtraàraarqaarãrañíawr ñarnaaacrñaazaaaãraàrm árarhqzañaarnaríwrrarariír zarsaañaaaafàaaàgaà aarràrrararhaaaaaçqérqa arñaaarrrarraaaaraàagarrañ? aaaaahñarsatraarrrrarañ? stñurñrarñw maranan? awa-rf# th? ar faara amam: aitlramñrs wt u'r! a arrshafaarraía ta ar! aaaãr #aww ! i maw ter ãasraíaararañaãazqa waaararaàaíaaíaaraa aaaaaaaaaríaraàrsraar ñaaqasararaaaíàaía qaarrãñqharñaraarfàa maaarawan: tñaãàarrseñaharaíaza aaaaàghsraàqñaíaa ? Rañrañarríaaaràaara maunawaan# arrsífaraadraíaaàñüaar argrraamaaarqaaañaara EIFITTITITI arraraqnaaarrarraaaaíaararaaíar asrrsarriaüfrarírààraaaàràar-àlàraa vfrasraaaaarrarraaíêaaraaraa aàñqaraaaqaaaaaaãraraaaa aara-aaraacrraraaawraraaarts Fñítaaaraañarraraar-araaaraa aaarêmaaaaàaaaaaíawraãzr iaarraaaáíaarnaraaaíaraàaaaràar arhaaraãaaaañañaaíaazraaraar narlaaaasrarazarwñamtgaaãraargaí gariaaüruaaaraarraíaaírnarr aaaaarííaañaraaaaaarrar, aaaawrahqaasíàaaaarürrasrr aaraaqíaaaa-«ñaraüraraaaía ñaaraarareaaaaaaaàcrsahr aaaéñawíqgarñíàarrañíaíraraàíríañ aaarahraaaàaaíhsaataaàaaaã aaraahaañraaràwrraawíràaaíàs arqaararaàqraaaaqaararêàaraarrr qtaarzaarãaaravãrsraaeàasñaqa aaarêraaaraqíaaàar-araiíraa araqaasrr-qsñaaaaarrqraaaaé asfraríaaaaaañaaarãüeaaaíñ iaíársraaaãaíaazaraéranéaàaa uaararqáaaraarañaaaüañaaízàãr ah : axqaraarsrzartnhaíaar wààñ-nzqhñàawawraaaa aamin aaãsña tra asf 2 aras-s a? , 2015 41
 42. 42. awraha gharsaarãvarrhaaraaar gaüraqarañaaañararsarãraüarañaa añaaàhaaahshararaàaüawraàar qsaràihañarízêírhahrfaaã- 1. mar haah - haañrñaà arqaqíaàaràarãahühaañaaía àaãraaraàsraüahaaaauaãrma: ?haahaarêhüaürñaàràarqí mhñaàaaazaaãhaaàaraarara aãraéíararqaaraqüràaaíráaaríaaar qaaràrhahíêññsfrararhsaraàaa araaraarüárhaaaaarràr arawa: aaaraãaawrañaàaaaahahsrraã arhtra-sraafaatamràrñaaqaíaíã araaraaürãürrarcraraaaagaaüaa( arqãaraàaaíaíaazàñíasaaàrwra am? «r ma@ aar ar anahaw, gazaaaaarhaharvfrr @ahahaa arraaíaaãhraraàaãaüawarar ãaéraàaaaqarñaaaaíãílreírlaa aña arrarhsara aa ; raz aaa-Pr ãr saa? hañaqzarasrrñanalrhàaraaàíaà aawírêr : Aanaraaa-ararhaanaraaa a gaa aar, aa ahah haaa ãhrr maaahaaahtfrààsaracñzàãr aarzaaharíarhaaaauraagaíar àarãàarwaaarfrhaaüràaãarh saradhaàràsraàrmaãraaaaa ana-iraqahàaraaaêaradraaààa arqarraaaaañanaraaaàaraamm hqvraraahaéraàaañíaàiíraah -arríszírxrrsñ ahr. 093154 46140 wararsaaaraaaaaaaaahw araràiaràaaaaarhaàarãhaa atrhaanaraaañàrarhhahrñmaãhar aaírãrarríaàharãaüríaêfraarañã araaarcàaaaaaaañliñ, haaãahr ahahaah-daaman aaaqüracra arrhaãhaíaàaqaaàrñraarãarà ãharãaraaharaaarqüñraaarña trrqrrnarraãañanaraaaàraüaañaa aàhqanaraaaaãqrírarraaaaaràr 3. ar; awq- aasawa acraraaràaàhaqaaaaqaàrarhrsamr aaírãrrífaraíhaarãazaanaéfãraaaír aqvfearaarqaatêrañaüazaaràrãaa hañaaaaharañqatrhaaaaaaan: aatntaañsír qnaaaaérrhfrãr ñaaantrrxrmaara avfrrraaéaaarqan arraãaaaaíaaañhaaanaaê arasfrwírrraaéraqrüñr haaha? riaraaàrqaaaañhíéràagaàarñarqa zíarrarãàeírraagaaamaaíraürà mwqahàaaàraaréaaañaqargér nanmañr-“Irrírárérqamraaíraühêr aarjaahrraraaarañhrmíàqarhrqa araaaràanaqaaaarmaa? arhrar aaaraãhxsàrürraraaraaaarrarafr, arüfrqñaraaaãraaaaüraaüñhür aaaàhsqañíaràrüaqaqatraíràarêr aaàaríaaírañíarhsrraraararãr ara-araaqaaaaíãrwraqarhaà aacraírasraarhaarêüfrheñãaràrhs aasña cra auf 2 ara-s IT-á, 2015 42
 43. 43. sñaaàgrrharéàañàrhíáíamraàa mmaaàãnaaàwamm àaãraafrsraríhràraaasrhraasrrar harãàzérãhaqíaaàarêraaaaàa añaraalíaraaaaaíharhsaàaàaa traíraàíàaaarrhharààzéràràawía aarrràaraãrhrwraêraarharasrhaarrrà aaaaàarnaaaaaaaarãaaqaaqarr atrhaaarêe-ñíaaaruarüraüaarfr arrcraaiàarnaharêr «ahaahah-whahah atraaahaaañararsaràaaaàañarã aharsaraãharaéraaarraqaaaaà ; rrfhrahaha-aaihaaaaarãañí arí-aaaaífàraraaàaífàaaqararura ãhñãr ãaaaaafaarrñqaararar añaíraãrqeaañqaaàraqaaàhañ afrrahraqaaarañaaarghaàhüañàñr qaaargaaíaaaraqaaàsíñarraa rgtrararãraatríaaqaaaarsàaàaürí @maaraw-samasama, maaaaaarfàrsñaàaraaaaqíaaañ aqararrálaaraàrsaaagaaàrfàrar hañraaaaãíaaraíhaarraaaàar aàraaqazprhrararhqfraíaaraara sraaaraàaragahíarraraaarahara wanraagarrañaaaraàraazaraar arsnaxharrarr ãasraoaahraraàara haarrrartrharaarhaaqarrarsraraaaar êlrífêíraqaaràhñaaaürrsrarüraàaraüfr aàrgãêrgaareaeàaranàràrürrwrür aaaíñarhürrañíarasarrharaaarüa aafrhararraqaararamraaàaha trhhaharñaahaaarr aahahaha arrararrtfüraaaaartssasaaaharraa #ahahhahahaaahaha-arr arharaarahrgarraaraazuraraaharr aaavrrsrarcrñanalrararaaàaraarw-ãgz' aíaírgéefrraafaàraíràaaqíarar araraaaaãaíararaararrríràarwrér añaañarraraaãañaaívñaàaüaaa rnaaaaêr s. aaaahhahaar-aaaar maaàaraqaaararqaaaêraaasasa haaãrarhaàaíarazaàãaraqarararar ahaaararêraarsíaaàhqwríàaa aáãaaràqahaãarésraqars-zo haztraatrgaar ãhrr ahahaa@ qaaparaaa shrr @mamaw aaaaaãzaañrqahazaãàaüffíwrrà aqaaraahaarqñãraazaaaaã ahIarC-ñaañatrhraraàhaarharrasaa ãrsnazàaaña-rrarãhasarãàarañíañ raraaaaaatnaàorarmaaaérmaañí aráaañàaaqgaaraaaírsrraaaaaãr sahàaraàhaàüraaraaqasríaawaürãr aagaáaaaaranrañíaaaeàqaaá aaaraarãhrrlaüfraraaãahañararhaí aàerarhaíraaa-{qràrñl aña-araqérsaazíhísñaaa a-? raraaàràaaaaaaràaraüaaàr arrsírahraarãéraraagaaràrãr waaañàaaãarfrãaraaqasam araaíaàraaaarrrríràérwhaàáaríã raaaarqahíañaéaraaàaraaàraam aaaraqràrhaaarãaraañqaam aqaraãraaarríaàrñañaqaaw arharrírarhaaaahrãarqaarañaraà trhurrrrharaahaaãàaarquíaaha àararhaarzaaarhaàarêrarrhhísñ afráaàararhrsaaàraaraaaàañhar arqañísrsahrqraaararqa-arrqaàrgíaür aaaaahràaaaríñaéarhaíñüfrqa araaraãsrararãañíaàaaaaaaaha ühaaaãlawañaaañaàhaàaaír srararharreraaaêrhahaíaaaqí aaísña tra auf 2 aar-a a? , 2015 43

×