Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Humanity Children Songs Book

Humanity Children Songs Book

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Humanity Children Songs Book

 1. 1. 1. ñqï‘· sê»´eTTq≈£î |üˆˆ ñqï‘· sê»´eTTq≈£î yÓfi‚fl<äqT, s¡ø£åD |ü&Ée˝À, H˚qT s¡ø£åD |ü&Ée˝À.. 1. n#·Ã≥ #·÷#Ó<ä H√yêVüQqT, ø±ì n‘·ì z&ÉqT H˚qT #·÷&ÉqT... jÓ÷HêqT #·÷#Ó<ä, ø±ì #˚|üqT #·÷&ÉqT... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 2. n#·Ã≥ #·÷#Ó<ä bÂT d”qT, uÛ≤s¡yÓTÆq dü+¬øfi¯ófl n#·Ã≥ ˝Òe⁄>±... <ëìj˚TTqT #·÷#Ó<ä, ø±ì dæ+Vü≤eTT #·÷&ÉqT... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 3. ˙{Ïô|’ q&ç∫q Hê Á|üuÛÑTe⁄ì, ∫s¡Tqe⁄« yÓ÷eTT‘√ H˚qT #·÷#Ó<ä... m+‘· Äq+<ä+ Hê≈£î yê]‘√ ñ+&É... m+‘· dü+‘√wü+ H˚qT j˚TdüT‘√ ñ+&É... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 2. Hê ∫ìï Vü≤è<äj·TeT+<äT |üˆˆ Hê ∫ìï Vü≤è<äj·TeT+<äT j˚TdüT ñHêï&ÉT H˚qT #˚j·TT |üqT˙ï #·÷dü÷Ô ñHêï&ÉT ˆˆHê ∫ìï ˆˆ 1. bÕ|üeTT #˚j·TqT... yÓ÷düeTT #˚j·TqT ÁbÕs¡úq e÷qqT... <˚e⁄ì u≤<Ûä ô|≥ºqT ˆˆHê ∫ì 2. ã&çøÏ yÓfi‚fl<ä... #·]ÃøÏ yÓfi‚fl<ä eT+∫ #˚ùd<ë... <˚e⁄ì eTVæ≤eT |ü]#Ó<ä ˆˆHê ∫ì 1
 2. 2. 3.j˚TdüT`j˚TdüT`˙˝ÀH˚Hê≈£î+~$»j·T+ |üˆˆ j˚TdüT`j˚TdüT`˙˝ÀH˚Hê≈£î+~$»j·T+ j˚TdüT ` j˚TdüT ` »j·TkÕs¡~Û ˙y˚ 1. Ä≥˝Àq ` bÕ≥˝Àq ` Hê $»j·TeTT ˙y˚ |üØø£å˝Àq ` ìØø£åD˝Àq ` Hê $»j·TeTT ˙y˚ 2. bÕ|üeTTô|’q`XÊ|üeTTô|’q `Hê$»j·TeTT˙y˚ ˝Àø£eTTô|’q`eTs¡DeTTô|’q`Hê$»j·TeTT˙y˚ 4. l j˚TdüT‘√ ∫qïe÷≥ l j˚TdüT‘√ ∫qï e÷≥ düeTdü´T r]b˛e⁄qT ø£wüºyÓTT∫ÃqqwüºyÓTT∫Ãqø£s¡Ty=∫Ãqu≤<Ûäø£*–q ˆˆlj˚TdüT‘√ˆˆ 5. Á|æj·TyÓTÆq |æ¢+ |üˆˆ Á|æj·TyÓTÆq |æ¢+ Á|æj·T j˚TdüTπø Çwüߺ+ ˆˆˆ2ˆˆ 1. j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷~]˝À.... J$+#˚ |æ¢+ e÷ j˚Tdüj·T´ #Ó|æŒq u≤≥˝À q&ç#˚ u≤+ ø£dæ ÁbÕ]ú+∫, J$+∫ |üì#˚kÕÔ+ ˆˆÁ|æj·TyÓTÆqˆˆ 2. j˚Tdüj·T´ yêø£´eTT nqT~q+... <Ûë´ì+#˚ |æ¢+ e÷ j˚Tdüj·T´‘√ nqTø£åD+ e÷{≤¢&˚ $TÁ‘·T+ ø£dæ ÁbÕ]ú+∫, J$+∫ |üì#˚kÕÔ+ ˆˆÁ|æj·TyÓTÆqˆˆ 2
 3. 3. 6. #·Tø˘#·Tø˘ã+&ç |üˆˆ #·Tø˘#·Tø˘ã+&ç¬s’Tã+&ç #·ø£ #·ø£ b˛‘·T+~, Ädü´+ #˚j·T≈£î+&Ü >∑ã >∑ã mø£ÿ+&ç..... nø£ÿ&É...., Çø£ÿ&É...., mø£ÿ&Ü ...., Çø£ Ä>∑uÀ<ä+&ç H˚s¡T>± |üs¡˝Àø±ìπø #˚s¡T‘·T+<ä+&ç 1. ¬s&é dæ>∑ïT ˝Ò<ä+&ç.... j·÷øχ&Ó+≥TT ø±e+&ç ˆˆ2ˆˆ j˚Tdüj·T´ Å&Ó’es¡T, uÛÑj·Ty˚T$T eTq≈£î ˝Ò<ä+&ç ˆˆ2ˆˆ ˆˆ#·Tø˘ˆˆ 2. nqï, ‘·eTTà&ÉT, nø£ÿ, #Ó*¢ s¡ø£åD bı+<ä sês¡+&ç ˆˆ2ˆˆ j˚Tdüj·T´‘√ |üj·Tì+#˚ #ÛêHé‡H˚ ø=fÒºj·T+&ç... ˆˆ2ˆˆ ˆˆ#·Tø˘ˆˆ 7. dü+‘√wü+ Hê≈£î dü+‘√wü+ |üˆˆ dü+‘√wü+ Hê≈£î dü+‘√wü+ j˚TdüT Hê˝À ñ+fÒ dü+‘√wü+ Vü≤˝Ò¢÷j·÷ Äq+<äy˚T m˝≤¢y˚fi¯ Hê≈£î dü+‘√wüy˚T ˆˆ2ˆˆ 1. >∑+‘·TTy˚dæ,#·|üŒ≥T¢ø={Ϻ<ëM<äTe˝…bÕ&Ó<ë Hê¬ø’ s¡ø±Ôìï ∫+~+∫ X¯ó<äTΔì>± #˚dæq j˚Tdü+fÒ Hê≈£î dü+‘√wü+ ˆˆVü≤˝Ò¢÷j·÷ˆˆ 2. ø£cÕº˝Àq, qcÕº˝Àq, bÂT e˝… düTÔ‹sTT+#Ó<ë Hê¬ø’ ø£cÕºT uÛÑ]sTT+∫ eTè‘·T´e⁄H˚ ¬>*∫q j˚Tdü+fÒ Hê≈£î dü+‘√wü+ ˆˆVü≤˝Ò¢÷j·÷ˆˆ 3
 4. 4. 8.j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+ |üˆˆ j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+ Yes.... Yes.... ˝Àø£+‘√ùdïVü≤+ No ... No ... Hê ø=s¡≈£î dæTe˝À ÁbÕD$T∫Ãq j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+.... ˆˆ2ˆˆ 1. mìï ø£cÕº˝§∫ÃHê mìï qcÕº˝§∫ÃHê ∫s¡ø±+ j˚Tdüj·T´‘√ Hê ùdïVü≤+ ì»ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêÁbÕDùdïVæ≤‘·T&ÉT ˆˆj˚Tdüj·T´‘√ˆˆ 9. Hêø=ø£ ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêï&ÉT |üˆˆ Hêø=ø£ ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêï&ÉT.... H˚qTHêïqT uÛÑj·T|ü&Éø£Hêï&ÉT... Äj·TH˚ j˚TdüT... Hê Á|æj·T j˚TdüT ˆˆ2ˆˆ 1. Hê bÕ|ü+ ø=s¡≈£î Ä dæ« yÓ÷kÕ&ÉT ‘·q ÁbÕD+ ì∫à Hê≈£î Je+b˛kÕ&ÉT..Äj·TH˚j˚TdüT..HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆ ˆˆHêø=ø£ˆˆ 2. Ä|ü<ä y˚fi¯fl˝À¢ qHêï<äTø=Hêï&ÉT uÛÑj·Ty˚Tdæq y˚fi¯fl˝À¢... Hê≈£î‘√&Ó’j·TTHêï&ÉTÄj·TH˚j˚TdüT...HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆˆˆHêø=ø£ˆˆ 3. H˚H˚~ n&ç–q... ‘·qT yÓ+≥H˚ ÇkÕÔ&ÉT H˚ k˛*b˛≈£î+&É... qqTïø±e*ø±kÕÔ&ÉTÄj·TH˚j˚TdüT..HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆ ˆˆHêø=ø£ˆˆ 10. ˝Àã&ÉT‘· <˚e⁄ìøÏ |üˆˆ ˝Àã&ÉT‘ê <˚e⁄ìøÏ, dü+‘√wüeTT>±... ˝À|üeTT ˝Òì $<Û˚j·T‘·‘√, dü+|üPs¡íeTT>± 1. b˛* q&ÉT‘·TqT ˙ uÛÑ≈£îÔqT yÓ+ã&ç+‘·TqT ìH˚ï H˚qT ˆˆ2ˆˆ ñ+#Ó<äqT, qeTàø£eTT j˚TdüT ˙ô|’ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ˝Àã&ÉT‘·ˆˆ 4
 5. 5. 2. <Ûë´ì+‘·TqT ˙ yêø£´eTTqT bÕ{Ï+‘·TqT ˙ e÷≥qT ˆˆ2ˆˆ ˙ø=s¡πø....J$+‘·THékÕøÏå>∑H˚ˆˆ2ˆˆ ˆˆ˝Àã&ÉT‘·ˆˆ 11.j˚TùdHê˝Àø£+ |üˆˆ j˚TùdHê˝Àø£+j˚TùdHêÁbÕD+j˚TùdHêe÷....s¡Z+ 1. n¢]|üqT≈£î Ta Ta #Ó&ÉTe÷≥≈£îBai Bai #Ó&ÉTùdïVü‰≈£LCuteef , Cuteef, Cuteef ˆˆj˚Tùdˆˆ 2. eT+∫|üqT≈£îOk, j˚TdüTe÷≥≈£îO ..... Yes eT+∫ùdïVü‰≈£L Welcome, Welcome, Welcome ˆˆj˚Tùdˆˆ 12. <˚e⁄ì yêø£´eTT |üˆˆ <˚e⁄ì yêø£´eTT $TyÓ’q~, <˚e⁄ì yêø£´eTT X¯øÏÔ>∑~ ◊dtÁø°+ø£+fÒ ≈£L&Ü #·¢HÓ’q~, #ê¬ø¢{Ÿ ø£+fÒ ≈£L&Ü ‹j·T´HÓ’q~ 1. ˙e÷s¡Z+˝Àq&É#·T≥≈£îÁ‘√e#·÷|ü⁄qT,˙≈£îÇwüº+>± J$+#˚ C≤„q$T#·TÃqT ˆˆ<˚e⁄숈 2. ˝Àø±X¯T »sTT+#˚ ãeTT ì#·TÃqT, bÕ|üeTT˝À |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTqT ˆˆ<˚e⁄숈 13. ∫qï Hê{Ï qT+&ç |üˆˆ ∫qï Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ø±bÕ&çq j˚Tdüj·÷´ ˙≈£î k˛ÔÁ‘·+ ∫ìï n&ÉT>∑TT y˚ùd Hê{Ï qT+&ç q&ç|æ+∫q j˚Tdüj·÷´ ˙≈£î k˛ÔÁ‘·+ 5
 6. 6. 1. Hêø£düT q&Éø£ sêq|ü⁄&ÉT.... q&Éø£qT H˚sêŒeP.... @ uÛ≤wü sêì Hê H√{ÏøÏ, uÛ≤wüqT Ç#êÃeP.... ø£qTï ì∫Ã, ø£˝…H√ï #·÷bÕe⁄ìØø£åD‘√ñ+&˚J$‘·$T#êÃe⁄ ˆˆ∫q 2. e÷≥ $qì Hê #Óe⁄≈£î... $q&É+ H˚sêŒeP... nìï s¡T#·TqT ‘ÓTdüTø=H˚ HêTø£ ì#êÃeP... ÄVü‰s¡+ Ç∫Ã, Äs√>∑´+Ç#êÃe⁄nqTø£åDeTT˙Áù|eTqT#·÷bÕe⁄ ˆˆ∫q 14. H˚qT ˝Àã&ÉT‘ê |üˆˆ H˚qT˝Àã&ÉT‘ê`H˚q÷˝Àã&ÉT‘ê j˚Tdüj·T´ e÷≥≈£î H˚qT ˝Àã&ÉT‘ê 1. u≤<Ûäô|≥ºqT ne÷à.... Hêqïq÷ ô|<ä› e÷≥T $+≥÷ J$kÕÔqT ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚qTˆˆ 2. u≤<Ûäô|≥ºqT j˚TdüTì... @ $wüj·T+˝À dü+‘√wüô|&É‘ê m|ü⁄&ÉT Hê q&Ée&ç‘√ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚qTˆˆ 15. #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷ |üˆˆ #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷, $H˚ #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷ First $Hê*, Next qe÷à* #Óe⁄T ñ+fÒ ‘·|üŒø£ ˙e⁄ $Hê*, $qT,Ç<˚ Offer... $qø£b˛‘˚ Danger j˚TdüT e÷≥ $+fÒ ˙e⁄ Áã‘·T≈£î‘êe⁄ 1. <˚e⁄ì e÷≥˝≤, kÕ‘êqT e÷≥˝≤ 6
 7. 7. @~ $+{≤e⁄? @~ #˚kÕÔe⁄? ø±øÏ $qï~, #˚|ü $qï~, >±&ç<ä $qï~, düèwæº $qï~, j˚Tdüj·÷´ $Hêïs¡T ÁbÕD+ ô|{≤ºs¡T $+fÒH˚ s¡ø£åD j˚TdüT ByÓq ˆˆ#Óe⁄Tˆˆ 2. Friends e÷≥˝≤, Parents e÷≥˝≤ @~ $+{≤e⁄ @~ #˚kÕÔe⁄ ã÷‘·T e÷≥˝≤, dæìe÷ bÕ≥˝≤ e<äT› u≤uÀjYT, <äTs¡<ä #Óe⁄T <˚e⁄ì e÷≥T $H˚ #Óe⁄T ñ+&Ü* u…’_˝Ÿ˝À eTqø√düy˚T Áyêj·Tã&çq~ ˆˆ#Óe⁄Tˆˆ 16.áwüO<√dtÔy˚Tsê 1. áwüO<√dtÔ y˚Tsê`áwüO<√dtÔ‘˚sê n.|üˆˆ Hêø√sTT&ÛÉsY`Hêø√sTT|òæø£sY ≈£L#Y˝ÀôV’≤áwüßH˚ôd’‘êHéøÏdæsYˆˆ2ˆˆ ˝≤˝≤,˝≤˝≤,˝≤˝≤, 2. áwüObÕ´sYy˚Tsê`áwüObÕ´sY‘˚sê ˆˆHêø√sTTˆˆ 3. áwüOJeHéy˚Tsê`áwüOJeHé‘˚sê ˆˆHêø√sTTˆˆ 17. ã+>±s¡+ n&É>∑˝Ò<äT |üˆˆ ã+>±s¡+ n&É>∑˝Ò<äT, eÁC≤T n&É>∑˝Ò<äT Vü≤è<äj·÷ìï n&ç>±ej·T´ 7
 8. 8. ÄdüTÔì n&É>∑˝Ò<äT, n+‘·düTÔT n&É>∑˝Ò<äT Hê ø√dü+ yê#êÃej·÷´ 1. ø£˙ï{Ïì ‘·T&ÉT#êej·÷´, dü+‘√cÕìï Ç#êÃej·÷´ eTqTwüß´qT #˚kÕej·÷´, ˙ s¡÷bÕH˚ï Ç#êÃej·÷´ Hê j˚Tdüj·÷´ ˆˆ4ˆˆ 18. j˚Tdüj·T´ ˙ HêeT+ |ü. j˚Tdüj·T´ ˙ HêeT+ eT<ÛäTs¡+ eT<ÛäTs¡+ |ü]¬>‹Ô ˙ düìï~Ûπø e#ÓÃ<ä+ ˆˆ2ˆˆ m¢|ü&ÉT ˙ HêeT+ Hê H√≥ Á|üø£{Ï+‘·THé m¢|ü&ÉT ˙ bÕ≥ Hê H√≥ düTÔ‹sTT+‘·TqT ˆˆ2ˆˆ n.|üˆˆ Vü≤˝…¢÷j·÷ ¨düHêï eTVæ≤eT+‘ê sêE sêEqπø Vü≤˝…¢÷j·T¨düHêï|òüTq‘·Á|üuÛ≤eeTTj˚TdüTqπøˆˆ2ˆˆ 1. Nø£{Ï˝À yÓfi¯óÔ+fÒ ˙ yêø£´y˚T Hê≈£î yÓT>∑T yÓT>∑T s√>∑eTT‘√ H˚qT+fÒ ˙ e÷fÒ Hê≈£î dü«düú‘· ˆˆ2ˆˆ ˇ+{Ï]>± H˚qT+fÒ Hê≈£î ‘√&ÉT>± ñ+{≤e⁄ H˚q&ç–q yê≥ìï{Ï˙ Hêπø Ç#˚ÃkÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 19. #·<äyê* #·<äyê* 1. #·<äyê* #·<äyê* ` yêø£´eTT #·<äyê* m¢|ü&ÉT #·<äTe⁄‘·÷ ñ+&Ü* #Ój·÷´* #Ój·÷´* ` ÁbÕs¡úq #˚j·÷* 8
 9. 9. Á|ü‹ $wüj·T+ j˚TdüTì n&É>±* m<ä>±* m<ä>±* ` j˚TdüT˝À m<ä>±* $XÊ«dü+ j˚TdüT˝À ñ+&Ü* #˚sê* #˚sê* ` |üs¡eTTqT #˚sê* m¢|ü&ÉT j˚TdüT‘√ ñ+&Ü* 20. yÓfi¯flH˚ yÓfi¯flqT |üˆˆ yÓfi¯flH˚ yÓfi¯flqT ˝Àø£|ü⁄ yÓ+ã&ç yÓfi‚fl<äqT HêÁ|üuÛÑTj˚TdüTyÓ+ã&ç ˆˆ2ˆˆ dü+&˚dü÷ÿ˝Ò ø±yê*`eT+&˚CÀ´‹>∑yÓ>±* $XÊ«dü+˝Àm<ä>±*`<˚e⁄ìByÓqbı+<ë*ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 1. Ä<ëeTT Vü≤e«qT... <√#·T≈£îHêï&É÷... >=Á¬s #·s¡à+ y˚düTø=ì yÓ÷dü–kÕÔ&ÉT ˆˆ2ˆˆ >∑]®+#·T dæ+Vü≤yÓTÆ Á$T+>∑uÀ‘ê&ÉT n–ï˝ÀøÏ n|üyê~ ˝≤–y˚kÕÔ&ÉT ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 2. Hê #·÷|ü⁄ j˚TdüTyÓ’|ü⁄ eT[flkÕÔqT... bÕbÕìøÏ <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘êqT ˆˆ2ˆˆ Hê dæTeHÓ‘·TÔø=ì yÓ+ã&çkÕÔqT |üs¡T>∑T˝À$»j·÷ìïkÕ~ÛkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 21. ôd’ì≈£î+ y˚T+ ôd’ì≈£î+ |üˆˆ ôd’ì≈£î+ y˚T+ ôd’ì≈£î+ j˚TdüT sêE ôd’ì≈£î+ ˆˆ2ˆˆ düsê«+>∑ ø£e#·eTT <Ûä]+∫ y˚TeTT kÕ‘êqTì z&çkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 9
 10. 10. 1. ù|‘·Ts¡T˝≤ Á|üuÛÑTe⁄qT n+‘·+ es¡≈£î nqTdü]kÕÔ+ Væ≤+düjÓÆTq>∑~›+ô|’quÛÑøÏÔ‘√d”«ø£]kÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 2. u…qj·T˝≤ X¯Ss¡TTyÓTÆ <˚e⁄ì¬ø’ b˛sê&ÉT‘ê+ dü«s¡eTT m]– j˚TdüTH˚ y˚T+ ÁX¯<äΔ‘√ yÓ+ã&çkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 3. u…dü˝ÒT˝≤ |üì#˚kÕÔ+ qeTàø£eTT>± ‘·T~es¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄πøeTVæ≤eT‘Ó#˚ÃkÕ<ÛäqeTT>±y˚TeTT+{≤+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 4. XÀ<Ûäq˝Ò ¬>*∫q jÓ÷ãTe˝Ò y˚T+ ì*∫j·TT+{≤+ ÁX¯eT˝Àq, z≥$T˝Àq ` zs¡TŒ‘√ ìØøÏåkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 5. $qj·TT&Ó’q ‹yÓ÷‹˝≤ ` <Ó’yê ùde »]–kÕÔ+ yê´~ÛjÓÆTqu≤<ÛäjÓÆTq`yÓqT~s¡T>∑ø£eTT–sTTkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 22. b˛... ˝Àø£e÷ |üˆˆ b˛... ˝Àø£e÷.... b˛... b˛... s¡+>∑T ˝Àø£e÷ ˆˆ2ˆˆ e÷ Á|ü|ü+#·+ y˚s¡+&ç ` MT Á|ü|ü+#·+ y˚s¡+&ç MT≈£îe÷≈£îdü+ã+<Ûä+...˝Ò<äT˝ÒH˚˝Ò<ä+&爈2ˆˆ ˆˆe÷Á|ü|ü+ˆˆ 1. e÷ Á|ü|ü+#·+˝À y˚TeTT j˚TdüT ôd’ì≈£î+ yÓT≈£îe‘√ ìs¡+‘·s¡+ ÁbÕ]Δ+#˚ jÓ÷<ÛäT+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆb˛˝Àø£ˆˆ 2. e÷ Á|ü|ü+#·+˝À ì»yÓTÆq Ŭø’düÔe⁄+ Áø£eT•ø£åD‘√ s√wüeTT‘√ kÕ–b˛j˚T ôd’ì≈£î+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆb˛˝Àø£ˆˆ 23. qeTàø£yÓTÆq ôd’ì≈£îì>∑ |üˆˆ qeTàø£yÓTÆq ôd’ì≈£îì>∑ qqTï #˚j·TTeTT <˚yê... ø±j·TTeTT <˚yê... ˆˆ2ˆˆ 10
 11. 11. 1. ˝Àø£eTT˝À ˝À≈£î‘√ ÁX¯eT˝Ò ø£*–qq÷ <ÛÓ’s¡´eTT‘√ ôdúÌs¡´eTT‘√ kÕ–b˛jÓT<äqT ˆˆ2ˆˆ ˝Àø£eTTH˚ »sTT+∫q ˝Àø£s¡ø£å≈£î&Ü düVü≤qeTT‘√es¡eTT‘√qqTïì+|ü⁄eTj·÷ˆˆ2ˆˆ ˆˆqeTàˆˆ 2. ˙ dü+‘√wü+ Hê ÁbÕ<Ûëq´‘· #˚düT≈£îHêïqT ˙ôd’ì≈£î&ÉqTn~Hê<Ûäq´‘·J$‘ê+‘·eTTˆˆ2ˆˆ ˙ eTVæ≤y˚T Hê ø£å´+ n+{≤H˚düj·÷´ H˚HÓ¢|ü⁄&ÉT ˙ |üø£å+ ñ+{≤H˚düj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆqeTàˆˆ 24. ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ |üˆˆ ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+j˚TdüTsêEôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ j˚TdüT sêE ùde≈£î+ ˆˆ2ˆˆ y˚TeTT ÁbÕ]ΔkÕÔyéT j˚TdüTH˚ ÁbÕ]úkÕÔ+ y˚TeTT ÁbÕ]ú+∫ Á|ürB kÕ~ÛkÕÔ+ y˚TeTT ÁbÕ]ΔkÕÔyéT j˚TdüTH˚ ÁbÕ]ΔkÕÔ+ y˚TeTTÁbÕ]Δ+∫ãTTEe⁄#˚dæ#·÷|ækÕÔ+ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 1. dü‘·´y˚T e÷ }|æ] y˚T+ ìC≤H˚ï |üT≈£î‘ê+ j˚Tùd dü‘·´ e÷s¡ZeTT, Ä e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ q&ÉTkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ J$kÕÔ+... j˚TdüT ˝ÀH˚ J$kÕÔ+ J$+∫ ... j˚TdüTH˚ Á|üø£{ÏkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 2. yêø£´y˚Te÷K&ÉZeTTÄK&ÉZy˚T<Ûä]kÕÔ+ j˚Tùddü‘·´yêø£´eTTÄyêø£´y˚Ts√E#·<äTe⁄‘ê+ˆˆ2ˆˆ qeTTà‘ê+... j˚TdüTH˚ qeTTà‘ê+ Ä qeTàø£+‘√ eTT+<äTπø kÕ–b˛‘ê+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 11
 12. 12. 25. j˚TdüT ˙ yês¡dü‘·«+ |üˆˆ j˚TdüT ˙ yês¡dü‘·«+ ãVüQeT‹>± Ç#êÃe⁄ düTÔ‹sTT+‘·THé J$‘ê+‘·eTT ìH˚ï H˚ ø=ìj·÷&Ó<äqT... ÄVü‰... Vü≤˝…¢÷j·÷, Vü≤˝…¢÷j·÷, Vü≤˝…¢÷j·÷ zVü≤À... yês¡düTeTT, yês¡düTeTT, yês¡düTeTT 1. e÷s¡TeTqdüT‡ HêøÏNÃ... qqTï q&ç|æ+#êe⁄... yÓ+ã&ç+#·T≥ H˚]Œ... ì‘·´JeeTT Ç#êÃe⁄... ˆˆÄVü‰...ˆˆ 2. ˙ Áù|eT s¡ø£åD Hê≈£î... m¢|ü&É÷ Ç#êÃe⁄... Hê Ä≥ bÕ≥˝À ìqTï b˛*... ˙‘√H˚ q&É#Ó<äqT... ˆˆÄVü‰..ˆˆ 26. <˚yê~ <˚e⁄ì yês¡düT+ |üˆˆ <˚yê~ <˚e⁄ì yês¡düT+, düsê«~Ûø±]øÏ yês¡düT+ Áø°düTÔ j˚TdüTì yês¡düT+... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+ yês¡düTyéT, Áø°düTÔ j˚TdüTì yês¡düT+... 1. ÁbÕ]Δ+#·T≥˝À, Áù|$T+#·T≥˝À, ø£å$T+#·T≥˝À... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+yês¡düTyéT,Áø°düTÔj˚TdüTìyês¡düT+...ˆˆ2ˆˆ ˆˆ<˚yê~ˆˆ 2. düTÔ‹sTT+#·T≥˝À, ø°]Ô+#·T≥˝À, |òüTq|üs¡TÃ≥˝À... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+yês¡düTyéT,Áø°düTÔj˚TdüTìyês¡düT+....ˆˆ2ˆˆ ˆˆ<˚yê~ˆˆ 12
 13. 13. 27. neTà ø±yê* 1. neTà ø±yê*— neTà eTT<ä› ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT e÷≥ ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 2. Hêqïø±yê*—HêqïÄ≥ø±yê*`j˚TdüTø±yê*— j˚TdüT Áù|eT ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 3. Áô|ò+&é ø±yê*— Áô|ò+&ç¸|t u≤´+&é ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT ‘√&ÉT ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 4. n+≈£î˝Ÿ ø±yê*— n+≈£î˝Ÿ yê]ï+>¥ ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT Ä»„ ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 5. {°#·sY ø±yê*— {°#·sY bÕsƒ¡+ ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT uÀ<Ûä ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 6. j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT≈£î n+<äs¡T ø±yê* ` n+<äs¡T ø±yê*— j˚TdüT≈£î yês¡düTyê«* ˆˆ2ˆˆ 28. <˚e⁄ì q$Tàq |æ¢eTT |üˆˆ <˚e⁄ì q$Tàq |æ¢eTT j˚Tdüj·T´≈£î y˚T+ yês¡düT+ ˆˆ2ˆˆ 1. yêø£´eTTqTy˚T+#·<äTe⁄‘·÷...j˚Tdüj·T´‘√y˚T+q&ÉTkÕÔ+ ˆˆ<˚e⁄숈 2. $XÊ«düeTT‘√q&ÉT#·T#·÷...˝Àø£eTT¬>*∫qyês¡düT+... ˆˆ<˚e⁄숈 3. j˚TdüTìÁù|eTqT|ü+#·T‘·÷...<˚e⁄ìsê»´eTT#˚s¡T‘ê+... ˆˆ<˚e⁄숈 ˝≤¢˝≤¢˝≤¢˝≤...˝≤¢˝≤¢˝≤¢˝≤ 13
 14. 14. 29. nÁuVü‰eTT |æ¢eTT 1. nÁãVü‰eTT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... ÇkÕ‡≈£îqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 2. j·÷ø√ãT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... <ëM<äTqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 3. u…Hê´MTqT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... |ü]X¯ó<äΔ bÂTqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 4. j˚Tdüj·T´ |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... |üs¡˝Àø£ yês¡düTDÏí... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 30.&Ü&ûHê&Ü&û |üˆˆ &Ü&ûHê&Ü&û `&Ü&ûeT+∫&Ü&û`&Ü&ûj˚TdüT&Ü&û &Ü&ûyé*&Ü&û 1. ˙e+fÒHê≈£î#ê˝≤#ê˝≤Çwüº+`˙‘√ñ+&ÉTfÒÇ+ø£ m+‘√ Çwüº+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 2. neTà˝≤>∑ Hêqï˝≤>∑ Ä<ä]kÕÔe⁄ ` n+‘· ø£+fÒ m+‘√ Áù|$TkÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 3. Hê≈£î@~ø±yêqïqTe⁄«ÇkÕÔe⁄`H˚qTmø£ÿ&ç¬ø[flHê Hê‘√ ekÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 4. H˚qTu≤<Ûä|ü&ç‘˚qTe⁄«u≤<Ûä|ü&É‘êe⁄`˙>∑T]+∫ùwsY #˚ùdÔ dü+‘√wækÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 31. ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√ |üˆˆ ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√ ˆˆ2ˆˆ ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√πs ˆˆ2ˆˆ 1. áX¯ó y˚Tπs *j˚T ãVüQ‘Y n#êÃùV≤ ˆˆ4ˆˆ 14
 15. 15. ‘·ø˘~Hê~Hé,ÄVü‰ÄVü‰ ‘·ø˘~Hê~Hé,z¨z¨ˆˆ2ˆˆ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 2. áX¯óy˚Tπs*j˚Ts¡ø£åDY~j·TôV’≤ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 3. áX¯ó y˚Tπs *j˚T #Ó+>± ~j·TôV’≤ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 32.e÷eT+∫ø±|ü] |üˆˆ e÷eT+∫ø±|ü]`e÷>=|üŒø±|ü] Á|ü<Ûëq ø±|ü] j˚Tdüj·÷´ ˆˆ2ˆˆ XÊ+‹ u≤≥˝ÀHÓ qqTï q&ÉT|ü⁄qT ø£èbÕπøåeTeTT˝À yÓ+≥e#·TÃqT ˆˆ2ˆˆ 1. ‘·|æŒb˛sTTq>=Á¬se˝…`H˚qTÁ‘√e‘·|挋 dæTe Áù|eT #·÷|æ+∫ qqTï s¡øÏå+#ÓqT ˆˆXÊ+‹ˆˆ 2. ø=+&É˝…’q ˝Àj·T˝…’q ` Hê≈£î ‘√&ÉT ìT#·TqT bÕ|üeTTqT »sTT+#·T≥≈£î Hê≈£î X¯øÏÔì#·TÃqT ˆˆXÊ+‹ˆˆ 33.|òü*sTT+∫ |òüeTTT |ü+#Ó<ä+ |üˆˆ |òü*sTT+∫ ` |òüeTTT |ü+#Ó<ä+ yÓ–+∫ ` Hê yÓT>∑TqT ì+ô|<ä+ j˚TdüT kÕøÏå>±.... ø±+‹πsK>±... 1. |ü#·Ãì yÓTTø£ÿ j˚Tùd|ü⁄e˝Ò ø=eTàT ¬seTàT |ü+&ÉT¢qT ì+&ÉT>± j˚TdüT¬ø’ ãVüQ¬ø’ |òü*+#Ó<äqT... n+<ä] Äø£* r¬sÃ<äeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|òü*sTT+∫ˆˆ 2. #·ø£ÿì#·Tø£ÿ mùdÔs¡Te˝…<Ûä>∑<Ûä>∑yÓTs¡j·TT#·T`ø±+‘·TTì+&ÉT>± j˚TdüT¬ø’ ãVüQ>± yÓ*¬><äeTT... n+<ä] Nø£{Ï rôd<äeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|òü*sTT+∫ˆˆ 15
 16. 16. 34.|æ¢˝≤s¡ s¡+&ç |üˆˆ |æ¢˝≤s¡s¡+&ç`j˚TdüTjÓTT<ä›≈£îs¡+&ç bÕ≥T u≤>± bÕ&ÉT<ë+ ` #·<äTe⁄T u≤>± #·~yÓ<ë›+ 1. Day by dayH˚qT ÁbÕs¡Δq #˚kÕÔqT <˚e⁄ì˝À H˚qT ì‘·´+ ì*#Ó<äHé ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢˝≤s¡ˆˆ 2. Day by day H˚qT yêø£´eTT #·~yÓ<äqT <˚e⁄ì˝À H˚qT ì‘·´+ ì*#Ó<äHé ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢˝≤s¡ˆˆ 35.y˚TπseTd”H˚ 1. y˚TπseTd”H˚Äø±XŸãHêj·÷`Ä+ø˘ñ{≤ø°<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 2. y˚TπseTd”H˚ù|&˚ãHêj·÷`|üP˝Ÿ,|òü˝Ÿ<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 3. y˚TπseTd”H˚‘·TEø√ãHêj·÷`{ÏyéT,{ÏyéTπø<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 4. y˚TπseTd”H˚‘·TEø√ãHêj·÷`>√sê,ø±˝≤<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 5. y˚TπseTd”H˚düuŸø√ãHêj·÷`ñHéøÏùdyêø£sY˝À ˆˆ2ˆˆ 36.My Good Friend 1. j˚Tdüj·÷´My Good Friend, j˚Tdüj·÷´ My Real Friend qqTï Love #˚XÊ&ÉT, Cross ô|’ #·ìb˛j·÷&ÉT ˆˆdü+‘√wüy˚T Hê≈£î Äq+<äy˚Tˆˆ 2. j˚Tdüj·÷´My Close Friend, j˚Tdüj·÷´ My Best Friend Hê˝ÀSin #·÷bÕ&ÉT,qH˚ïChange #˚XÊ&ÉT 3. j˚Tdüj·÷´My Dear Friend,j˚Tdüj·÷´My Near Friend Always Hê‘√ñ+{≤&ÉT,Hê Prayer H˚$+{≤&ÉT ˝≤¢ .... ˝≤ ¢¢... 16
 17. 17. 37.π>π>π>s¡+{° 1. π>π>π>s¡+{°dü«s¡Z+˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTTà≈£î+fÒ dü«s¡Z+ ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 2. π>π>π>s¡+{°qs¡ø£+˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTàø£b˛‘˚ qs¡ø£+ ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 3. π>π>π>s¡+{°Vü‰|”˙πøπ>s¡+{° j˚TdüTkÕ«$TìqeTTà≈£î+fÒVü‰|”˙πøπ>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 4. π>π>π>s¡+{°s¡ø£åD˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTTà≈£î+fÒ s¡ø£åD ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 38. e÷ {°M˝À |üˆˆ e÷ {°M˝À, C…$T˙˝À, nπs ôd˝Ÿ bò˛Hé˝À Äø±X¯yêDÏ˝À mø£ÿ&É#·÷dæqj˚TdüTe÷≥˝Òdü...]...>∑...eT...|ü..<ä..ì..dü.. 1. {Ï.$.˝À edüTÔqï Á|üdü+>±T, e÷]b˛‘·THêïsTT <˚XÊT j˚Tdüj·T´πø »j·T^‘·+ kÕ‘êqTπø n|ü»j·TeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆe÷ {°M˝Àˆˆ 2. bò˛Hé˝À #˚düTÔqï ÁbÕs¡ΔqT r]b˛‘·THêïsTT nedüsêT j˚Tdüj·T´πøÄsê<ÛäqkÕ‘êqTπøeTVü‰y˚<äqˆˆ2ˆˆ ˆˆe÷{°M˝Àˆˆ 3. ì+–˝À edüTÔqï bÕ≥T ˝Àø±ìπø ÄodüTT j˚Tdüj·T´πø dü+ãsêT kÕ‘êqTπø <ä&É<ä&ÉT ˆˆe÷ {°M˝Àˆˆ 39. Hê ø£fi¯ófl, #Óe⁄T Hê ø£fi¯ófl, #Óe⁄T eTT≈£îÿ H√s¡T j˚TdüTø√düy˚T Hê #˚‘·TT ø±fi¯ófl <˚Vü≤eT+‘· j˚TdüTø√düy˚T |ü]X¯ó<äΔ‘· Hêø°j·TTe÷ bÕ≥T bÕ&ç Hê≥´e÷&˚<ë 17
 18. 18. |æ|æ|æ|æ|æ|æ|æ|æ....|”... &ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&É÷+ Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü‰ ˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,.... 40. qj·Te÷qT @©cÕ qj·Te÷qT @©cÕ e÷≥ $Hêï&ÉT`$+≥÷H˚ jÓTTsêΔqT˝À eTTì–˝Ò#ê&ÉT eTTì–˝Ò#ê&ÉTãT&ÉãT&ÉeTTì–˝Ò#ê&ÉTˆˆ7ˆˆ 1. ˇø£{Ï ø±<äT, ¬s+&ÉT ø±<äT, eT÷&ÉT ø±<äT, HêT>∑T, 5,6,ø±<äj·T´7kÕs¡T¢ ˆˆ2ˆˆ ˆˆeTTì–ˆˆ #·÷kÕsên<äT“¤‘·eTTm˝≤»]¬>H√qj·Te÷qT≈£îwüߺ+‘·m–]b˛jÓTqT 41. ˇ+{Ï]H˚ j·TTHêïqì |üˆˆ ˇ+{Ï]H˚ j·TTHêïqì ` ‘√&Óe«s¡T ˝Òπsj·Tì ~>∑TT‘√ ˙e⁄Hêïyê ` ìsêX¯|ü&ÉT#·THêïyê 1. j˚Tdüj·T´ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&ÉT ` ˙ ø=s¡≈£î y˚∫j·TTHêï&ÉT Äj·Tq #Ó+‘·≈£î #˚s¡Te÷ ` |üs¡e÷q+<äeTT bı+<äTe÷ ˆˆ2ˆˆ 2. j˚Tdüj·T´ eT+∫ <˚e⁄&ÉT ` ˙ ø=s¡≈£î ÁbÕD$T#êÃ&ÉT Äj·TqX¯s¡D+y˚&ÉT#·÷`s¡ø£åDuÛ≤>∑´eTTbı+<äTe÷ ˆˆ2ˆˆ 42. j˚TdüT <˚e⁄&ÉT eT+∫yê&ÉT |üˆˆ j˚TdüT <˚e⁄&ÉT eT+∫yê&ÉT #ê˝≤ #ê˝≤ eT+∫yê&ÉT ˆˆ2ˆˆ 1. ádüTn#êÃùV≤`ãVüQ‘Y`n#êÃùV≤ n#êà n#êÃ... ãVüQ‘Y ` n#êÃùV≤ ˆˆ2ˆˆ 2. j˚TdüT q¢esY ` s=+ã q¢esY s=+ã s=+ã q¢yêπs ádüT ˆˆ2ˆˆ 18
 19. 19. 43.Á<ëøå±e*¢j˚TdüT |üˆˆ Á<ëøå±e*¢ j˚TdüT ` ∫qï r¬>+ y˚TeTT ˆˆ2ˆˆ Á<ëøå±e*¢˝À ì∫ j·TT+&Ó<äeTT ˆˆ2ˆˆ |òü*sTT+#Ó<äyéT j˚TdüTì¬ø’ |òü*sTT+#Ó<äyéT j˚TdüTì¬ø’ ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 1. y˚s¡Tø±eTT mqï&ÉT ` Á|üuÛÑT j˚TdüTì uÛ≤~+|üyéT ‘·+Á&ç dü+‘√wüeTTqT ` |ü]|üPs¡í+ #˚ôd<äs ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 2. Jeyêø£´ kÕs¡eTT ` e÷˝À ì+ô|<ä+ ‘·+Á&çì |òüTq|üs¡#Ó<äeTT ` dü‘Y |òüeTTT |òü*sTT+#Ó<ä+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 44. Vü≤˝…¢÷j·T Vü≤˝…¢÷j·T k˛ÔÁ‘·eTT |üˆˆ Vü≤˝…¢÷j·T Vü≤˝…¢÷j·T k˛ÔÁ‘·eTT 1. dü÷s¡T´ì˝À, #·+Á<äTì˝À ‘ês¡˝À, Äø±X¯eTT˝À eTVæ≤eT eTVæ≤eT Ä j˚TdüTπø ˆˆ2ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢÷j·Tˆˆ 2. ø=+&É˝À, ø√q˝À, Je⁄˝À ` Ä »eTT˝À eTVæ≤eTeTVæ≤eTÄj˚TdüTπø ˆˆVü≤˝…¢÷j·Tˆˆ 45. ø√s¡Tø√ H˚&˚ ø√s¡Tø√ |üˆˆ ø√s¡Tø√... H˚&˚ ø√s¡Tø√.... ˙πø$T ø±yê˝À ø√s¡Tø√ ˆˆ2ˆˆ 1. dæìe÷ ø£<ÛäT n¢] Ä≥bÕ≥T <=+>∑‘·HêT ∫*|æ #˚wüºT M{Ïì ˙e⁄ ø√]‘˚ qs¡ø£y˚T ì‘·´qs¡ø£y˚T ˆˆø√s¡Tø√ˆˆ 2. j˚TdüTsêE |ü≥ºD+ ` ã+>±s¡T M<ÛäTeTj·T+ ì‘·´eTT Äq+<ä+ ` düTK dü+‘√cÕeTj·T+ ˆˆø√s¡Tø√ˆˆ 19
 20. 20. 46. Hê‘√ ñHêïe⁄ |üˆˆ Hê‘√ ñHêïe⁄ ` Hê˝À ñHêïe⁄... ì‘·´eTT qqTï q&ÉT|ü⁄#·THêïe⁄ n.|ü. j˚Tdüj·T´, Hê j˚Tdüj·T´ ˙e⁄+fÒ Hê≈£î ø=<äTy˚˝Ò<äj·÷´ 1. Ä|ü<äy˚fi¯˝À¢ qHêï<äTø=Hêïe⁄ uÛÑj·Ty˚Tdæq y˚fi¯˝À¢ ‘√&ÉT ñHêïe⁄ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 2. ‘·*¢e˝…H˚ qHêï<ä]+#êe⁄ ‘·+Á&çe˝…H˚ qqTï Áb˛‘·‡Væ≤+#êe⁄ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 47.HêJe+Hêdüs¡«+ HêJe+Hêdüs¡«+˙y˚<˚yꈈ2ˆˆ Hê ø=s¡¬ø’ ã*jÓÆTq >=Á¬s|æ¢ Hêø=s¡¬ø’sêqTqïzyÓTdü‡j·T´ ˆˆHêJe+ˆˆ ‘·|æŒb˛sTTq qqTï yÓ<äøÏ s¡øÏå+∫q eT+∫ ø±|ü] Hê¬ø’ ÁbÕD$T∫Ë$ @$Tj·T´>∑qT˙mq˝ÒìÁù|eT¬ø’ $]– q*–q Vü≤è<äj·Ty˚T H˚q]Œ+‘·TqT ˆˆHêJe+ˆˆ 48.∫qïyê&Üz∫qï<ëHê |üˆˆ ∫qïyê&Ü z ∫qï<ëHê mø£ÿ&É ñHêïy√qì @yÓTÆb˛‘êy√qì |æT#·T#·T+&ÓqT j˚TdüT yÓ<ä≈£î #·T+&ÓqT n.|ü. $qTeTT $qTeTT Ä ø±|ü] dü«s¡eTT #·÷&ÉTeTT #·÷&ÉTeTT Ä dæTe ‘ê´>∑eTT ˆˆ∫qïyê&܈ˆ 1. bÕ|üeTH˚ eTT+&É¢bı<ä˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïyê ˝Àø£eTH˚ bÕ|ü|ü⁄ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷yê ˆˆ$qTeTTˆˆ 2. >∑+&Ó˝Àq bÕ|üeTTqT <ë∫ j·TT+{Ïyê ˇ|üŒø=qø£ <ëìì ø£|æŒj·TT+{Ïyê ˆˆ$qTeTTˆˆ 20
 21. 21. 49. jÓT]ø√˝À ñHêï&ÉT jÓT]ø√˝À ñHêï&ÉT bı{Ϻ »ø£ÿj·T´ j˚TdüT n+fÒ ms¡T>∑&ÉT bı{Ϻ »ø£ÿj·T´ ˆˆ2ˆˆ bı{Ϻyê&ÉT »ø£ÿj·T´y˚T&ç#Ó≥Tºm¬øÿqT ˆˆ2ˆˆ Ä#Ó≥Tº#Ó+‘·øÏj˚TdüTe∫Ãì*#ÓqT ˆˆ2ˆˆ »ø£ÿj·T´... ‘·«s¡>± ~– s¡eTàì j˚TdüT |æ*#ÓqT »ø£ÿj·T´ Ç+{ÏøÏ m+‘· >=|üŒ s¡ø£åD ˆˆ2ˆˆ »ø£ÿj·T´ Ç+{Ï˝À |ü+&Éπ> |ü+&É>± ˆˆ2ˆˆ 50. >=|üŒ <˚e⁄&ÉT 1. >=|üŒ <˚e⁄&ÉT ` eTq≈£îHêï&ÉT ˆˆ4ˆˆ n.|ü. Vü≤˝…¢÷j·÷ ` Vü≤˝…¢÷j·÷ ˆˆ4ˆˆ 2. >=|üŒ HêeTeTT ` j˚TdüT HêeT+ ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 3. Je yêø£´eTT ` eTq≈£îqï~ ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 4. n|üyê~ ` z&çb˛j·÷&ÉT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 5. #·|üŒ≥T¢ ø={Ϻ ` düTÔ‹+#Ó<äeTT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 6. Hê≥´+ #˚dæ ` Äsê~Û+‘·TeTT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 7. Vü≤˝…¢÷j·÷ ` eTs¡Hê<∏ë ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 51. m]– ñ+&É≥+ |üˆˆ m]– e⁄+&É≥+, ‘ÓTdüTø√e≥+, e÷≈£î m+‘√ Çwüº+ ˆˆ2ˆˆ j˚TdüT sêEqT nqTdü]kÕÔ+, nìï{Ï˝À n‹ ÁX‚wü˜+, 1. u…’_˝Ÿ Á>∑+<Ûä+ #·<äTe⁄‘ê+, <˚e⁄ì e÷≥T $+{≤+ ÁbÕs¡Δqu≤>±#˚kÕÔ+,M{ÏøÏy˚TeTT Yes, Yes,Yes 21
 22. 22. We are the soldiers of Christ We are the soldiers to Christ ˆˆm]–ˆˆ 2. Áø£eT•ø£åDH˚‘·|üŒqT,nã<ë›TH˚#Ó|üŒqT, #Ó&ÉTe÷≥TH˚|üTø£qT,M{ÏøÏy˚TeTT Yes, Yes,Yes We are the soldiers of Christ We are the soldiers to Christ ˆˆm]–ˆˆ 52. nqTdü]kÕÔ+ 1. nqTdü]kÕÔ+ Á|üuÛÑTe⁄qT, yÓ+ã&çkÕÔ+ eTVü‰sêEqT, ˆˆ2ˆˆ nee÷qy˚T ø£*–Hê, Ä≥+ø£y˚T m<äT¬s’Hê... ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 2. qeTàø£yÓTÆq |üì#˚kÕÔ+, dü«s¡yÓT]– eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘êyéT düVü≤qy˚Te÷}|æ]>±ìs¡+‘·s¡+ÁX¯$TkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 3. jÓ÷<ÛäT&ÉT˝≤ b˛sê&ÉT‘ê+, b˛sê&ç |üìì eTT–kÕÔ+... ˆˆ2ˆˆ n+‘·eTT es¡≈£î ìã&É‘ê+, ãVüQe÷qeTT y˚T+ bı+<äT‘ê+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 53. Äq+<ä+ Äq+<ä+ Äq+<ä+ Äq+<ä+ j˚TdüT˝À ñ+~ Äq+<ä+ dü+‘√wü+ dü+‘√wü+ j˚TdüT˝À ñ+~ dü+‘√wü+ Ç~ ì»yÓTÆq Äq+<ä+, Ç~ ì»yÓTÆq dü+‘√wü+ me«s¡T Çe«˝Òs¡T, mø£ÿ&Ü <=s¡ø£<äT n~only Jesus ˝À<=s¡T≈£î‘ê~‘·eTTà&Ü n~only Jesus ˝À<=s¡T≈£î‘·T+~#Ó*¢ ˆˆÄq+<ä+ˆˆ 1. m+‘·#·÷dæHêsê<äj·T´TV ‘√Äq+<ä+ m+‘·Ä&çHêsê<äj·T´Phone game ˝Àdü+‘√wü+ ˆˆme«s¡Tˆˆ 2. Picnic ˝À˝Ò<äj·T´ì»yÓTÆqÄq+<ä+ Sunday School ˝Àñ+<äj·T´ì»yÓTÆqdü+‘√wü+ ˆˆme«s¡Tˆˆ 22
 23. 23. 54. |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ |üˆˆ |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ qqTï #·÷kÕ&ÉT, neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À ñqï qqTï #·÷XÊ&ÉT |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ ìqTï #·÷kÕ&ÉT, neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À ñqï ìqTï #·÷XÊ&ÉT 1. Hêø√dü+j˚Tdüj·T´plan #˚kÕ&ÉT,ãT~›˝ÒìHê≈£îãT~›ì#êÃ&ÉT ˙ ø√dü+ j˚Tdüj·T´ plan #˚kÕ&ÉT, ãT~› ˝Òì ˙≈£î ãT~›ì#êÃ&ÉT 2. nD≈£îe‘√j˚Tdüj·T´e÷~]Ç#êÃ&ÉT,ÁX¯<ä›>±˝Àã&ÉT≥Hê≈£îH˚sêŒ&ÉT nD≈£îe‘√j˚Tdüj·T´e÷~]Ç#êÃ&ÉT,ÁX¯<ä›>±˝Àã&ÉT≥˙≈£îH˚sêŒ&ÉT 3. Hê ø√dü+ j˚Tdüj·T´ ÁbÕD$T#êÃ&ÉT, $TyÓ’q s¡ø£åD Hê≈£î Ç#êÃ&ÉT ˙ø√dü+j˚Tdüj·T´ÁbÕD$T#êÃ&ÉT,$TyÓ’qs¡ø£åD˙≈£îÇ#êÃ&ÉT 55. yÓT>∑T #˚ùd yÓT>∑T #˚ùd yÓTT<ä{Ï s√Eq, ì+– #˚ùd ¬s+&√ s√Eq H˚, dü+Á<ä+, #Ó≥Tº #˚eTT j˚TdüT #˚ùd eT÷&√ s√Eq ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... dü÷s¡´ #·+Á<ä ‘ês¡ìïj·TT Á|üuÛÑTe⁄ #˚ùd HêZe s√Eq #˚|ü, |üøÏå C≤‘·Tìïj·TT Á|üuÛÑTe⁄ #˚ùd nsTT<äe s√Eq ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤ .... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... eTè>∑eTT Ä<ëeTT ne«ì j˚TdüT #˚ôdqT Äs√ s√E n˙ï ÄjÓTqT, @&√ s√E nìï{Ïì Äos¡«~+∫ $ÁX¯$T+#ÓqT ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤ .... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... 23
 24. 24. 56.ãT~ΔV”≤qT&ÉT 1. ãT~ΔV”≤qT&ÉT ˇø£&ÉT ñHêï&ÉT, ÇdüTø£ MT<ä ‘·q Ç+{Ïì ø£{≤º&ÉT ˆˆ2ˆˆ yêqT≈£î]dæes¡<äTe∫Ã>±*$dæ]ÄÇ+{Ïìø={Ϻq|ü&ÉT ˆˆ2ˆˆ n‘·ìÇT¢≈£L*b˛jÓTqTø£wüºeT+‘·qwüºe÷jÓTqT ˆˆ2ˆˆ ãT~›eT+‘·T&=ø£&ÉTñHêï&ÉT,ã+&ÉMT<ä‘·qÇ+{Ïìø£{≤º&ÉT ˆˆ2ˆˆ n‘·ìÇT¢≈£L˝Ò<äTqwüºy˚T$Tø£T>∑˝Ò<äTˆˆ2ˆˆ 2. ãT~ΔV”≤qT&ÉT ˇø£&ÉT ñHêï&ÉT, ÇdüTø£ MT<ä ‘·q Ç+{Ïì ø£{≤º&ÉT j˚TdüTe÷≥$+≥÷bÕ]ƒ+#·ìyês¡T,ãT~›˝Òìyêπse´s¡ΔyÓTÆqyêπs ãT~ΔeT+‘·T&=ø£&ÉTñHêï&ÉT,ã+&ÉMT<ä‘·qÇ+{Ïìø£{≤º&ÉT j˚TdüTe÷≥$+≥÷,yê{ÏqqTdü]dü÷Ô#·ø£ÿ>±q&ÉT#·Tyê&ÉT ãT~›eT+‘·T&ÉT 57.øÏøÏøÏ |üˆˆ øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ n¢]|üqTT#˚j·TTeTTy˚T+ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ neTà e÷≥T $+{≤+... y˚T+ ãT~›>± q&ÉT#·T≈£î+{≤+ Äø±X¯+˝À CÀ´‘·Te˝Ò ìs¡+‘·s¡+ Á|üø±•kÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ 1. øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ #Ó&ɶ ùdïVü‰T #˚j·TeTT, y˚T+ ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ #·ø£ÿì Ä≥T Ä&ÉT‘ê+, y˚T+ eT+∫ ùdïVü≤y˚T #˚kÕÔ+ ã+&ÉMT<äø£≥ºã&çqÄÇ+{Ïìb˛*ñ+{≤+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆøψˆ 2. øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ eT+∫ düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·TeTT y˚T+ ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ 24
 25. 25. e÷ dü÷ÿT bÕsƒêT $+{≤+,Bible˝À yêø±´T #·<äTe⁄‘ê+ ‘·+Á&ç•ø£åD≈£î˝Àã&É‘ê+,e÷bÕbÕìï¬>TkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆøψˆ 58. H˚s¡TÃ≈£îH˚ |æ¢eTT |üˆˆ H˚s¡TÃ≈£îH˚ |æ¢eTT j˚Tdüj·÷´ nqT~qeTT e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 1. ÁbÕ]Δ+#·T≥ e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ yêø£´+ <Ûë´ì+#·T≥ e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 2. ˙ e÷fÒ $qT≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ $qï <ëH˚ï #˚j·TT≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 3. ˙˝≤ Áù|$T+#·T≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ìH˚ï Á|üø£{Ï+#·T≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ ˝≤ ˝≤.... ˝˝≤ ˝≤.... 59. j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ |üˆˆ j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ q&ÉTkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï q&ç|æ+#·T, n+<ä]˙ q&ç|æ+#·T ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 1. j˚Tdüj·T´#Ó|æŒquÀ<Ûä˝ÀH˚ìTkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï ìu…≥Tº, n+<ä]˙ ìu…≥Tº ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 2. j˚Tdüj·T´#·÷|æqe÷~]˝ÀH˚#˚kÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï ø£å$TsTT+#·T, n+<ä]˙ ø£å$TsTT+#·T ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 60. <˚yê~ <˚e⁄&ÉT |üˆˆ <˚yê~ <˚e⁄&ÉT Hê #˚sTT|ü{Ϻ q&ÉT|ü⁄qT qqTï $&ÉTe&ÉT mqï&É÷, Hê ‘√&ÉT>± ñ+&ÉTqT. 25
 26. 26. 1. Je$T#·TÃyê&ÉT J$+#·Tyê&ÉT Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ã$T#·TÃyê&ÉT ãe+‘·T&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 2. X¯øÏÔì#·TÃyê&ÉT X¯øÏÔeT+‘·T&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT C≤„q$T#·TÃyê&ÉTC≤„qe+‘·T&˚Hêj˚TdüT<˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 3. n_Ûùwø£$T#·TÃyê&ÉT n_Ûwæ≈£îÔ&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT düs¡«$T#·TÃyê&ÉT düs¡«X¯≈£îÔ&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 61. #˚j·TqT... #Ó&ɶyê]‘√ ùdïVü≤eT÷ 1. #˚j·TqT... #Ó&ɶyê]‘√ ùdïVü≤eT÷ #˚kÕÔqT, eT+∫ j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤eTT ˆˆ2ˆˆ 2. #˚j·TqT... düeTj·÷ìï e´s¡ΔeTT ÇkÕÔqT, eT+∫ j˚Tdüj·T´≈£î düeTj·TeTT ˆˆ2ˆˆ 3. #˚j·TqT ... n¢Ø... Ø... &ÜqT‡T #˚kÕÔqT, j˚Tdüj·T´≈£î Worshipoo ˆˆ2ˆˆ 62.|æ¢eTTy˚TeTT|æ¢eTT |üˆˆ |æ¢eTT y˚TeTT |æ¢eTT <˚e⁄ì˝À ãe+‘·TeTT ˆˆ2ˆˆ 1. e÷ ∫ìï ‘·|ü H=|üø=ì, ãT<äT›qT dü]~<äT›ø=ì j˚Tdüj·T´#˚sTT|ü≥Tºø=ìãe+‘·TT>±ne⁄‘êeTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 2. e÷ j˚Tdüj·T´ e÷≥qT Vü≤è<äj·TeTT˝À Hê ì+|ü⁄ø=ì ãe+‘·Tì#˚‹˝Àqu≤D≤eTTT>±ñ+{≤eTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 3. j˚Tdüj·T´ ø=s¡≈£î kÕ≈£åî´yÓTÆq ˝Àø£eTT q+<äT CÀ´‘·TyÓTÆ Á|üuÛÑTe÷s¡ZeTT˝À n+<ä]ì, ã|üs¡∫ q&ç|ækÕÔeTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 26
 27. 27. 63. |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ |üˆˆ |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ y˚TeTT X¯øÏÔeT+‘·T+ j˚TdüT HêeTeTT˝À |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ y˚TeTT X¯øÏÔeT+‘·T+ Áø°düTÔ HêeTeTT˝À »j·T¨, »j·T¨ j˚TdüT sêEπø »j·T¨ »j·T¨ Jeq<ë‘·πø ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢+ˆˆ 1. j˚TdüT<ë«sê XÊdüHêqT e÷πsà ãe+‘·T+ j˚TdüTø√s¡≈£î mT¬>‹Ô #êfÒ X¯øÏÔe+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 2. j˚TdüT #Ó|æŒq e÷≥T bÕ{Ï+#˚ ãe+‘·T+ j˚TdüT #˚‘· mqïã&˚ ø£è|ü>∑*–q X¯øÏÔe+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 3. j˚TdüTø√s¡≈£î dæús¡eTT>± ìã&˚ ãe+‘·T+ j˚TdüTø√s¡≈£î qeTàø£+>± Áã‹πø X¯øÏÔeT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32

×