Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Webinar Stadscurriculum

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Webinar Stadscurriculum

 1. 1. Webinar Stadscurriculum Hans Pollen Do: 9-2-2017 20:00 – 21:30
 2. 2. Programma 1. Kennismaken + werkwijze deze webinar 2. Oriëntatie op het thema ‘Stadscurriculum’ 3. Korte aanvliegroute: wie ontwerpt hoe een Stadscurriculum? 4. Een casus: wat kunnen leren we van het realiseren van een studenten-inwoon-bij-bejaarden-woonruimte? – Wat is de aard van designvragen die we stellen? 5. CIMO-logica als design-benadering 6. Een realisatie-project, welk? 7. Afsluiting
 3. 3. Kennismaken • Education Cities Nederland – Indi Hondema / Education Cities Israel / Jacov Hecht – Urban Agenda: van lokaal tot EU – Jongeren Auditoren – Advies Centrum Thuiszitters (gelieerd) – Assen Passend Veranderen – Jacques van der Noord • Basis gedachte – It takes a child to raise the city (inzetbare talenten) – Maar wel als we ......: – It takes a village to raise a child (investeren) • Hans Pollen – Docent, directeur, leerpsycholoog, consultant, chaotisch- veranderkundige (what’s in a name?) 1
 4. 4. Werkwijze van de webinar • Ik presenteer en stel vragen • Antwoorden via chat of life • Ik geef daartoe technische gelegenheid • Ik doe het wel allemaal alleen… • Alles wordt opgenomen – intern gebruik + wanneer mogelijk voor jullie ‘herbeleefbaar’ • Dia’s en conclusies worden nagestuurd 1
 5. 5. Oriëntatie Stadscurriculum? • Vertrekpunten: 1. Initiatief nemende en zich ontwikkelende burgers 2. De ontwikkelbaarheid van de stad • Leren ‘door doen’, door omvormen (stad) • Complementair aan leren ‘over’ (school) • Vraag: open of gespecificeerd? 3
 6. 6. Visie op burgerschap
 7. 7. Discussie / vragen • Zien jullie ontwikkelingen die hier bij passen? • Welke sector loopt voorop? Achterop? • Jullie vragen / Inbreng?
 8. 8. Een persoonlijke-, groeps-en maatschappelijke Casus Wat kunnen leren we van het realiseren van een studenten-inwoon-bij- bejaarden-woonruimte? • Wat was de ambitie/aanleiding? Persoonlijk? Maatschappelijk? • Welke problemen zijn opgelost? • Wat was een denkbaar verloop van het proces? (begin-eind) • Wie waren de Actoren? Hoe kwamen zij bij elkaar? • Welke factoren hebben gespeeld? • Wie heeft wat geleerd? • Was het leren ‘planbaar’ (tijd, kwaliteit) • Is dat leren ook ‘te verzilveren’? 4 Me – We – The Common Aard van designvragen
 9. 9. Stadscurriculum vanuit Design perspectief Kwaliteit van een passende leeromgeving 5
 10. 10. Voorbeeld elders? • Promotie onderzoek van dr. Ilya Zitter • CIMO-logica ontwerpbenadering • Onderzoek naar hybride leeromgevingen in het MBO en HBO • Analogie met: de lerende burger in een lerende stad / stadscurriculum? • Let’s try! Kijken wat het ons breng? 5
 11. 11. Uitleg CIMO-logica • Er is een bepaald type van problematische Contexten, waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. • De Interventie is een type oplossing(srichting) die past in de betreffende soort contexten. • Passende oplossingen brengen processen teweeg: ze lokken Mechanismen uit. • Via deze mechanismen worden de gewenste uitkomsten of Outcomes bereikt. 5
 12. 12. Voorbeeld 1 • Context: ruzie • Interventie: stomp • Mechanisme: pijn-reactie • Outcome: au-roepen • Stel blauwe plek na 3 weken laten zien? Is outcome dan nog steeds gerelateerd aan interventie? Mechanismes opnieuw bezien! • B.v. Mechanisme: uitgestelde ‘wraak’ 5
 13. 13. Voorbeeld 2: Hybride leeromgevingen in H(B)OContext • Hoger (beroeps)onderwijs in respons op veranderingen zoals nieuwe vormen van kennisontwikkeling, een diverse studentenpopulatie en de vraag naar flexibele, direct inzetbare professionals. Een probleem dat kan worden onderkend in dit type context is hoe er passende leeromgevingen kunnen worden ontworpen, waarmee het hoger (beroeps)onderwijs aan deze hoge verwachtingen kan voldoen. Interventie • Een hybride leeromgeving wordt als een passende Interventie gezien voor bovenstaand type context. • Een hybride leeromgeving is gesitueerd in een onderwijsinstelling en heeft tegelijkertijd kenmerken van leren op een werkplek. Het gaat om project- of opdrachtgeoriënteerde, ICT-ondersteunde leeromgevingen die kunnen worden gekarakteriseerd als ‘authentiek’. • Een leeromgeving wordt gevormd door de fysieke en digitale setting waarin lerenden hun werk uitvoeren en omvat alle instrumenten, documenten en andere artefacten die in een dergelijke omgeving te vinden zijn. Behalve een fysieke en digitale setting, is het ook de sociaal-culturele setting (Goodyear, 2001). Mechanismen • Bovenstaande hybride leeromgeving lokt uiteenlopende mechanismen uit. Voor dit onderzoek zijn de volgende vijf mechanismen uit de literatuur ontleend. Deze mechanismen zijn gerelateerd aan het genoemde authentieke karakter (Herrington & Herrington, 2006) van een hybride leeromgeving: 1. Het (re)produceren van een expert aanpak en het overnemen van expert processen. 2. Het vervullen van meervoudige rollen en het gebruiken van meervoudige perspectieven. 3. Het ontwikkelen van kennis in samenwerking. 4. Het reflecteren om abstraheren mogelijk te maken. 5. Het articuleren om het expliciteren van impliciete kennis Gewenste Outcomes • Via de bovenstaande authentieke mechanismen is het de verwachting dat hybride leeromgevingen helpen om lerenden te ontwikkelen richting flexibele, direct inzetbare professionals. Het gaat om lerenden met duurzame, flexibele, functionele, betekenisvolle, generaliseerbare en toepassingsgerichte kennis. Daarnaast wordt naar vaardigheden gestreefd die een algemener karakter en een bredere reikwijdte hebben: vaardigheden rond leren leren, denkstrategieën, samenwerkingsvaardigheden en regulatievaardigheden. 5
 14. 14. En dan nu in: De stad 5
 15. 15. Ambitie- en potentierijke Context: de stad • De stad ontwikkelt zich autonoom, door professionals, door burgers? • Mensen willen hun omleving inrichten, eigen maken • Geen ‘ik’ die het lukt: ‘samen dus’! • Ambities en kennis & kundes: niet 1-op-1 aanwezig • Kennis & kundes is wel voorhanden; toegankelijk? • Me-we-the common-the system C I M O 5
 16. 16. Stadscurriculum als Interventie • Kenmerken leeromgeving: de stad – Leren door doen, door omvormen IN de stad – Open-adaptief-gesloten: proces resulteert in bereiken van de gewenste oplossing (building-bridges-walking) – Curriculum = gegeven of blijkt a.g.v. initiatieven & projecten? • Instrumentering middels een fluïde & toegankelijk medium • MOOC (Massive Open Online Course) of • SPOC: (Small Private Online Course) • Mapping the city: vinden en verbinden met Noomap C I M O 5
 17. 17. Instrument: Noomap 5
 18. 18. Mechanismen • Ambitie-ontwikkeling • Context zoeken & vinden • Fluïde komen en gaan van hele projecten en deelprojecten en taken en samenstellingen (wilde teams) C I M O • Werkprocessen • Informele markten vinden en bedienen • Van informeel naar formeel • Rollen: Everybody = student & teacher 5
 19. 19. Outcome • Ontwikkelende burgers & steden • Gerealiseerde projecten: leerobjecten voor anderen (duurzaamheid) • Ongerealiseerde projecten: estafette (Sagrada Familia)(duurzaamheid) • Dienstbare overheden en instellingen: hulp op aanvraag • Kennisgroei van individu, groep, professionals • Kennisinstellingen: borging & verdieping & kwalificering van kennis KLANT GESTUURD C I M O Praktijkstroom Dienstenstroom Kennisstroom 5
 20. 20. Discussie • Snappen? • Design waarde? • Operationele gebruikswaarde?
 21. 21. Zoektocht • Gemeente, buurt • ‘me’s’, ‘we’s’ • High lighten van bestaande uitvoeringspraktijken (Assen) • Verbinden van uitvoeringspraktijken • Some money voor Noomap • Initiatie met of zonder kennisinstellingen? • aanvullen
 22. 22. Afronden Zeg het maar Zegt het voort Dank!

×