Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thái độ làm việc

2,687 views

Published on

  • Be the first to comment

Thái độ làm việc

  1. 1. Thái độ làm việc TS. Phạm Mạnh Hà http://hmt.edu.vn
  2. 2. Khái niệm  Thái độ:  Là quan điểm đánh giá, phán xét, thể hiện xu hướng phản ứng của cá nhân với một vài khía cạnh của môi trường.  Đánh giá của thái độ dựa trên phương diện:  Tốt – xấu; có lợi – có hại; dễ chịu – khó chịu…
  3. 3.  Thành tố của thái độ:  Nhận thức:  Gắn với đánh giá của cá nhân về những gì đã xảy ra trong kinh nghiệm  Cảm xúc:  Thể hiện ở phản ứng sinh học và cảm nhận của cá nhân.  Hành vi:  Kết quả của nhận thức và cảm xúc.
  4. 4. Giá trị Thái độ Tâm trạng Viễn cảnh thời gian Tương lai (Mọi thứ cần phải thế) Quá khứ (Kinh nghiệm của một mục đích) Hiện tại (Tôi cảm thấy như thế nào hiện nay) Động thái Ổn định (Những thay đổi nhỏ trong đoạn dài) Phát triển tự nhiên (những thay đổi chậm hoặc đều đặn) Dao động lên xuống (thay đổi lớn qua giai đoạn ngắn) Mục tiêu Chung chung (Hướng dẫn tiếp cận cuộc sống) Cụ thể (Hướng đến mục tiêu cụ thể) Chung (Tôi cảm thấy mọi thư hiện tại như thế nào)
  5. 5. Thay đổi thái độ  Thuyết phục  Sự tín nhiệm của người truyền tin  Tính chất thông tin  Mức độ nhận thức của người nhận tin  Áp lực xã hội  Sự sợ hãi
  6. 6. Học thuyết hành vi có chủ định Kết quả mong đợi của hành vi cư xử và những giá trị của những kết quả đó đối với con người. Th¸i ®é Môc ®Ých §iÒu khiÓn hµnh vi Hµnh vi Qui t¾c chñ thÓ Sù quan träng t­¬ng ®èi cña qui t¾c chñ thÓ vµ th¸i ®é cña con ng­êi. Lßng tin vÒ cã thiÖn chÝ hoÆc kh«ng cã thiÖn chÝ nh­ thÕ nµo ng­êi kh¸c sÏ t¸c ®éng trë l¹i nÕu mét ng­ êi thùc hiÖn hµnh vi vµ sù thóc ®Èy ®Ó tu©n theo víi quan ®iÓm cña hä.
  7. 7. Học thuyết hành vi có chủ định Kết quả mong đợi của hành vi cư xử và những giá trị của những kết quả đó đối với con người. Th¸i ®é Môc ®Ých §iÒu khiÓn hµnh vi Hµnh vi Qui t¾c chñ thÓ Sù quan träng t­¬ng ®èi cña qui t¾c chñ thÓ vµ th¸i ®é cña con ng­êi. Lßng tin vÒ cã thiÖn chÝ hoÆc kh«ng cã thiÖn chÝ nh­ thÕ nµo ng­êi kh¸c sÏ t¸c ®éng trë l¹i nÕu mét ng­ êi thùc hiÖn hµnh vi vµ sù thóc ®Èy ®Ó tu©n theo víi quan ®iÓm cña hä.

×