Konference archivy muzea_praha_2010-custodea

1,097 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konference archivy muzea_praha_2010-custodea

 1. 1. www.custodea.com CUSTODEA iniciatíva a open source platforma pr e kultúrny sektor Ivan Hanzlík , EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2010 Praha 1.12.2010
 2. 2. Čo je Custodea <ul><li>Iniciatíva </li></ul><ul><li>Architektúra </li></ul><ul><li>Sada Open source komponentov </li></ul><ul><li>Pre „pam ä ťové inštitúcie “ </li></ul><ul><li>Komunitný portál www.custodea.com </li></ul>
 3. 3. Motivacia a východiská <ul><li>Europeana </li></ul><ul><li>Europeana local </li></ul><ul><li>Project Caspar </li></ul><ul><li>Projekty: Slovakiana-MKDIS-DISK, CEDVU, CEDVU-WEB, Europeana Local, Axiell, .... od 2006 </li></ul>
 4. 4. Europeana = iniciátor <ul><li>The Rhine release – 11/2010 > 10 mil . záznamov </li></ul><ul><li>ESE - > EDM </li></ul><ul><li>Open source - EUPL2 Open Source License </li></ul><ul><li>EuropeanaLabs.eu </li></ul><ul><li>API [Application Programming Interface] k dispozícii pre partnerov </li></ul>
 5. 5. Europeana - Obsah <ul><li>Europeana bude spolupracovať s agregátormi obsahu - národnými/doménovými </li></ul><ul><li>Spolupráca všetk ých súvisejúcich projektov </li></ul><ul><li>Plán akvizície obsahu – prioritné krajiny – aj ČR a SR </li></ul><ul><li>Data license agreement, The Europeana Public Domain Charter, Europeana Policy on User Generated Content... </li></ul>
 6. 6. CASPAR <ul><li>Pr o jekt, iniciat íva (2006-2009 ) – uchovávanie a prístup k digitálnym objektom (aktívam) </li></ul><ul><ul><li>Metodika, architektúra, technológia </li></ul></ul><ul><li>Open Archival Information System (OAIS) – referenčný model </li></ul><ul><ul><li>Terminológia, funkčný model, informačný model </li></ul></ul><ul><li>Publikované ako Open source </li></ul>
 7. 7. CASPAR – Princípy <ul><li>T echnology-neutral </li></ul><ul><ul><li>Definícia „interfaces“ umožňujúca r ôzne implementácie </li></ul></ul><ul><li>Architektúra: distribuovaná, asynchrónna, komponentová </li></ul><ul><ul><li>„ loosely coupled “ kde každý komponent je „čierna skrinka“ </li></ul></ul><ul><li>Doménovo nezávislé </li></ul><ul><li>Zrozumitelnosť </li></ul><ul><li>Integrita a identita dát </li></ul>
 8. 8. Princípy Custodea <ul><li>Úzka spolupráca a kompatibilita s Europeana </li></ul><ul><ul><li>Europeana Local </li></ul></ul><ul><li>Založená na princípoch, ktoré definuje projekt CASPAR </li></ul><ul><ul><li>Terminol ógia, štandardy, kompatibilný funkčný a informačný model </li></ul></ul><ul><li>O pen source </li></ul><ul><ul><li>EuropeanaLabs .eu , D elving .eu(Open Europeana) </li></ul></ul>
 9. 9. Pokrytie - aktuálne <ul><li>zber digitálnych dát a reprezentácií </li></ul><ul><li>transformácia dát, prevod medzi formátmi, mapovanie </li></ul><ul><li>tvorba a ukladanie metadát </li></ul><ul><li>vyhľadávanie - v dátach a metadátach </li></ul><ul><li>práca so slovníkmi autorít, správa slovníkov </li></ul><ul><li>ukladanie a sprístupňovanie dát (digitálna knižnica, digital repository) </li></ul><ul><li>harvesting digitálneho obsahu </li></ul><ul><li>poskytovanie dát (provider) - napr. pre Europeana, či pre iné inštitúcie </li></ul><ul><li>správa zbierok </li></ul><ul><li>prezentácia dát, portál </li></ul>
 10. 10. Architektúra
 11. 11. Komponent: Enterprise Cultural Content Repository <ul><li>Centrálne úložište </li></ul><ul><li>Konceptuálny model, architektúra, integračné a konfiguračné komponenty, štruktúry dát </li></ul><ul><li>Metadata: JCR Repo - Fedora Commons repo. </li></ul><ul><li>Digitálne reprezentácie: Image a streaming server </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie: SOLR </li></ul><ul><li>Relačná DB </li></ul><ul><li>Resolver – spolupráca so slovníkmi </li></ul>
 12. 12. Komponent: OAI-PMH Provider <ul><li>Plne kompatibilný s OAI-PMH </li></ul><ul><li>Oddelený konektor do úložišťa (JCR) od OAI-PMH vrstvy </li></ul><ul><li>Úložište: ECCR, Fedora, JCR API </li></ul><ul><li>DC, CIDOC CRM, EAD ... </li></ul>
 13. 13. Komponent: Harvester <ul><li>Metadata – transformácie dát, indexovanie </li></ul><ul><ul><li>Cieľový formát definovaný cez XSLT </li></ul></ul><ul><li>Abstrakcie – indexovanie </li></ul><ul><li>Transformation Editor </li></ul><ul><ul><li>definovanie transformácie (zo vstupného formátu do spoločného formátu, napr. CDM, ESE, DublinCorem CIDOC CRM atď.) </li></ul></ul><ul><li>Online aj offline </li></ul><ul><li>Agregácia metadát v spolupráci so slovníkom </li></ul>
 14. 14. Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Tvorba a správa metadát a obsahu (digitálnej knižnice). </li></ul><ul><li>Ukladanie digitálnych objektov a meta-dát, </li></ul><ul><ul><li>vrátane relácií (RDF) s použitím riadených slovníkov (číselníky, tezaury), generovanie odvodenín (zmenšeniny) </li></ul></ul><ul><ul><li>watermarking, na ukladanie a správu dát využíva centrálny repozitár (ECCR) </li></ul></ul><ul><li>Správa zbierok viacerých zbierkotvorných organizácií </li></ul><ul><li>Vytváranie a sprístupňovanie kolekcií (výstavy, udalosti, sprístupňovanie kolekcií pomocou portálu) </li></ul><ul><li>Robustný a otvorený systém oprávnení – role </li></ul><ul><li>Riadené slovníky </li></ul>
 15. 15. Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Podpora procesov - workflow </li></ul><ul><ul><li>Akvizícia </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohyb diel – výpožičky </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces reštaurovania </li></ul></ul><ul><li>Ukladanie digitálnych objektov (dokumenty, zmluvy, fotky..) </li></ul><ul><ul><li>aj k pohybom, reštaurátorským zásahom </li></ul></ul><ul><li>Pokročilé vyhľadávanie (full text, komplexné filtre) </li></ul><ul><li>CCO, CDWA </li></ul>
 16. 16. Komponent: Prezentácia dát <ul><li>Browsovanie </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie </li></ul><ul><li>Pohľady </li></ul><ul><ul><li>tab uľka </li></ul></ul><ul><ul><li>map a </li></ul></ul><ul><ul><li>časová os </li></ul></ul><ul><ul><li>thumbnail </li></ul></ul><ul><ul><li>detail </li></ul></ul><ul><ul><li>graf </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Liferay </li></ul><ul><li>User management </li></ul><ul><li>Komunity, wiki </li></ul><ul><li>Sociálne siete </li></ul><ul><li>Portlety </li></ul>
 18. 18. Custodea - Ref erencie <ul><li>CEDVU </li></ul><ul><ul><li>Collection Management System, OAI-PMH Provider </li></ul></ul><ul><li>CEDVU WEB </li></ul><ul><ul><li>Community Portal, ECCR </li></ul></ul><ul><li>Slovakiana </li></ul><ul><ul><li>Harvester, Portal, ECCR </li></ul></ul><ul><li>Custodea4ESE </li></ul><ul><ul><li>Harvester, OAI-PMH Provider, Browser, ECCR </li></ul></ul>
 19. 19. Na záver <ul><li>Využite komponenty Custodea </li></ul><ul><li>Zapojte sa do Custodea </li></ul><ul><li>Poskytnite svoje riešenia ako open source </li></ul><ul><li>Open source, Opan data = cesta pre kultúrny sektor, verejnú správu </li></ul><ul><li>Tel: 604 133 113 </li></ul><ul><li>Mail: hanzlik @eea.cz </li></ul>

×